Opis območja LAS Haloze 2021-2027

Haloze so gričevnata podeželska pokrajina, ki se nahaja v regiji Podravje v Severovzhodnem delu Slovenje. Začnejo se v Zavrču in se v dolžini približno 30 do 40 km zračne razdalje raztezajo do Donačke gore in Boča. Na severu jih omejuje reka Drava in Dravinja, na jugu pa meja z Republiko Hrvaško. Območje Haloz je obmejno območje in spada med problemska obmejna območja. Območje Haloz spada tudi med gorska območja, ker je zardi velikih strmin oteženo obdelovanje kmetijskih površin in relativno tanke plasti prsti je teren večinoma plazovit. 

Na primeru Haloz se soočamo z demografskimi, gospodarskimi, okolijskimi in širšimi družbenimi problemi, kot so: staranje prebivalstva, odseljevanje mladih in delovno aktivnih prebivalcev, ki so bolj izobraženi. Pomanjkanje delovnih mest, pomanjkanje opremljene infrastrukture, obmejnost in obrobnost, manj ugodni naravni pogoji za kmetijstvo – gorsko območje, strma pobočja. To so tudi ključni razlogi, da lahko govorimo o strukturnih problemih. 

Strategija lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 je dokument, ki izhaja iz Uredbe LEADER/CLLD (Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2021-2027) s katero želimo se soočiti z zgoraj navedenimi izzivi in skozi izvedene projekte v praksi z realiziranimi priložnosti pozitivno vplivati na razvoj Haloz. 

LAS Haloze, zajema območje 6 občin, in sicer Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk.

ki so med seboj povezane in ležijo v Vzhodni kohezijski regiji. Predstavljajo v smislu 3.točke 6. člena Uredbe (Uradni list RS, št. 161/22), zaokroženo, homogeno geografsko in funkcionalno celoto. Območje v celoti spada v vzhodno kohezijsko regijo Podravje. Zgodovinski viri omenjajo Haloze že v keltskih časih in jih povezujejo z območjem na katerem se prideluje vinska trta. V kasnejšem rimskem času in kasnejših obdobjih najdemo zapise za določitev območja pod nazivi latinske besede Colles, kar pomeni gričevje. Dr. Vladimir Bračič (prvi rektor mariborske univerze, rojak iz Cirkulan) omenja besedo v staroslovanščini, in sicer v besedi halonga, kar pomeni prepleten (kraj z griči).

Teren v Halozah je zelo razgiban, saj se izmenjujejo številne doline z vrhovi in slemeni, ki odstopajo od povprečne nadmorske višine, saj ta znaša 300 – 400 metrov. Slemena imajo strma pobočja in grebene šilastega prečnega profila, iz katerih se ponekod dvigajo nizki, zaobljeni vrhovi ali manjše kope. V Halozah so zelo strma pobočja z zelo strmimi nakloni, povprečen naklon je med 10° in 20°. Takšna strmina pobočij je posledica kamninske sestave in erozijsko-denudacijskih procesov.
V ravninskem svetu prevladujejo njive, travniki, pašniki, v nekoliko dvignjenem območju pa so na blažjih nagibih njive, na strmejših pa travniki oziroma pašniki. Južna, jugovzhodna in jugozahodna pobočja nad njimi, so v višini nad 270 metrov nadmorske višine zasajena z vinsko trto.


Se nadaljuje !! Glej SLR LAS Haloze 2021-2027