V LAS Haloze izbrali nove člane organov za mandat 2017-2019

Na skupščini LAS Haloze, ki je potekala v četrtek, 14.12.2017 je bila glavna točka dnevnega reda volitve za člane organov LAS Haloze za novi mandat 2017-2019. Pretekli mandat so organi LAS Haloze nastopili jeseni 2015. Takrat je UO, s predsednikom na čelu, začel  s svojim dveletnim mandatom, ki se je v tem času iztekel. Člani upravnega odbora so bili odzivni in so vestno opravljali svoje obveznosti.

V tem času so opravili:

  • 12 sestankov UO,
  • 5 skupščin in 1 ponovljena skupščina LAS Haloze
  • sprejetih 66 sklepov, ki so v večini bili realizirani 
  • razpisani so bili 3 javni pozivi (2 iz sklada EKSRP in 1 iz sklada ESRR), na katerih je bilo razpisanih 700.000 €. 
  • potrjenih je bilo skupno 15 projektov (2 iz ESRR in 13 iz EKSRP), ki so bili posredovani naprej na MGRT in na ARSKTRP in so v fazi izvajanja (ESRR) oziroma administrativne obravnave.
  • LAS Haloze je imel na dan 5.12.2017 112 članov
  • V okviru delovanja so se organizirale različne delovne skupine – delovna skupina za turizem, za vinogradništvo in za kulturno dediščino.


Skladno z vsemi dokumenti LAS Haloze so se torej organom LAS Haloze iztekli mandati in vodilni partner LAS Haloze je razpisal kandidacijski postopek. Upravni odbor je na svoji 12. seji potrdil kandidacijske liste za volitve v organe LAS Haloze. Volitve so potekale na skupščini v četrtek, 14.12.2017 v Podlehniku.
Člani LAS Haloze so izvolili upravni in nadzorni odbor ter predsednika za novi dveletni mandat.

Organi LAS Haloze za mandat 2017-2019 bodo delovali v naslednji sestavi:
Predsednik: Franc Mlakar
Upravni odbor:
Javni sektor – Matic Šinkovec, Milica Simonič Steiner, Evelin Makoter Jabločnik
Ekonomski sektor – Franc Mlakar, Jožef Šmigoc, Jana Žerak
Zasebni sektor – Franci Plajnšek, Franc Pajnkiher, Gorazd Šeruga
Nadzorni odbor:
Javni sektor – Miran Krajnc, član (Ivan Hemetek, nadomestni član)
Ekonomski sektor – Matej Grabrovec, član (Robert Pungračič, nadomestni član)
Zasebni sektor – Stanislav Brodnjak, član (Peter Cafuta, nadomestni član)

Volilna skupščina LAS Haloze


Vabimo vas na volilno skupščino LAS Haloze,
ki bo v četrtek, 14. 12. 2017 ob 17.00 uri
v konferenčni sobi Občine Podlehnik (Podlehnik 9, 2286 Podlehnik)

Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Potrditev uskladitve Poslovnika LAS Haloze skladno s spremembami Volilnega postopka
3. Volitve v organe LAS Haloze
4. Razno


Celotno vabilo na skupščino si lahko ogledate TUKAJ.

Volilna lista za volitve v organe LAS Haloze je TUKAJ.

Usklajen poslovnik skladno s spremembami Volilnega postopka najdete TUKAJ.


Pri odločanju in glasovanju ima vsak član en glas in glasuje v okviru svojega sektorja (javni, ekonomski, civilni). Odločitve na nivoju sektorja se pretvorijo v skupni glas sektorja. Sklepi in odločitve so potrjene, če za sklep/ odločitev glasujeta vsaj dva sektorja (3. člen Aneksa št.1 k Pogodbi o ustanovitvi lokalnega javno zasebnega partnerstva LAS Haloze).

Kandidacijski postopek za volitve v organe LAS Haloze - PODALJŠANI ROK

Pred nami so druge volitve v organe LAS Haloze v obdobju 2014-2020. V prilogi je obrazec kandidacijske liste, na katerem lahko predlagate kandidate za člane upravnega odbora, nadzornega odbora in predsednika LAS Haloze.
Volilni postopek bo potekal glede na sprejeti dokument Volilni postopek LAS Haloze. Vsak član LAS Haloze lahko torej predlaga kandidate za upravni, nadzorni odbor ali predsednika in pri tem pridobi njegovo soglasje(v prilogi je seznam članov). Upoštevati je potrebno, da lahko vsak kandidat kandidira samo na eni listi.

Glavne naloge predsednika LAS so, da predstavlja in zastopa LAS, podpisuje dokumente LAS, sklicuje in vodi seje upravnega odbora  ter skrbi za izvajanje sklepov.
Upravni odbor skrbi predvsem za učinkovito delovanje LAS, sprejema različne dokumente LAS in jih da potem v potrditev skupščini, sprejema odločitve, potrebne za izvajanje Strategije lokalnega razvoja, imenuje člane ocenjevalne komisije, glede na ocene ocenjevalne komisije potrdi operacije za sofinanciranje in druge naloge, določene s Pogodbo o ustanovitvi LAS Haloze.
Nadzorni odbor pa predvsem nadzira delo in poslovanje LAS  ter vseh organov LAS ter nadzira gospodarnost LAS.

Upravni odbor sestavlja 9 članov – po trije iz vsakega sektorja, nadzorni odbor pa 3 člani – po1 iz vsakega sektorja. Predsednik pa je po svoji funkciji tudi član in predsednik upravnega odbora.

Kandidacijske liste s predlaganimi kandidati in izpolnjenim soglasjem je potrebno poslati ali prinesti na naslov vodilnega partnerja – PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane v roku 7 dni, torej do petka, 1.12.2017 do 16. ure.

Ker do 1.12.2017 do 16. ure za JAVNI SEKTOR ni prispelo dovolj kandidacijskih list s predlaganimi kandidati, se rok za oddajo kandidacijske liste s predlaganimi kandidati iz javnega sektorja podaljša do torka, 5.12.2017 do 10.30 ure.

Za morebitna pojasnila ali dodatne informacije lahko pokličete na 02 795 32 00 ali pošljete elektronsko sporočilo na las.haloze@halo.si

Kandidacijska lista s soglasjem


Seznam članov LAS Haloze na dan 23.11.2017

Predsednik Vlade RS Miro Cerar na srečanju z župani in vinogradniki iz Haloz

V sredo, 22. 11. 2017 je bila v Občini Podlehnik izvedena otvoritev prvega dela etape AC Draženci-Gruškovje, ki povezuje skozi Haloze sever in jug Evrope. Po otvoritvi je predsednik Vlade RS Miro Cerar skupaj z Ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem, Ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom in Ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazdom Žmavcem in poslanci državnega zbora RS nadaljeval obisk v osrčju Haloz na Gorci pri Podlehniku v Viničarskem muzeju.

Skupaj z župani in vinogradniki ter ostalimi prisotnimi je pogovor potekal o razvojnih možnostih ob novi pridobitvi AC Draženci-Gruškovje, po kateri letno v obe smeri potuje 9,1 mio potnikov. Vinogradništvo in turizem sta v Strategiji lokalnega razvoja Haloze ključni razvojni prioriteti.

Pogovora so se udeležili tudi nekateri člani LAS Haloze skupaj s predsednikom LAS Haloze.
Srečanje je bilo vsebinsko zastavljeno skupaj s prebivalci Haloz, institucijami podpornega okolja za razvoj podjetništva in kmetijstva. Pogovor je potekal v sproščenem vzdušju ob lepem razgledu in v objemu sončnih žarkov.

V zaključke srečanja smo zabeležili, da je za dejanski ekonomski preboj Haloz potreben sistematičen celovit pristop sodelovanja skupaj z državo, lokalnimi skupnostmi in zainteresiranimi ključnimi deležniki razvoja gospodarstva, turistične in kmetijske dejavnosti na območju Haloz.

Utrinki s srečanja so dosegljivi tukaj.


Zadnji rok za ureditev članstva pred volitvami v organe LAS Haloze

Ker so pred nami volitve v organe LAS Haloze, vas obveščamo, da imajo pravico voliti in biti voljeni samo člani LAS Haloze.
Pozivamo vas, da v kolikor še niste uredili svojega članstva, da to uredite do 23.11.2017 do 10. ure, ker bo imel na ta dan upravni odbor sestanek in bo potrdil seznam članov z urejenim statusom, na podlagi katerega se bo potem začel volilni postopek.
V kolikor še kdo želi postati član LAS Haloze, še lahko do tega datuma odda pristopno izjavo z dokazili, da izpolnjuje pogoje za članstvo s tem pridobi volilno pravico in možnost kandidiranja v organe LAS Haloze.

Skladno s 3. točko Pogodbe o ustanovitvi lokalnega javno zasebnega partnerstva Lokalna akcijska skupina Haloze lahko postane član LAS Haloze:
- polnoletna fizična oseba, ki ima stalno prebivališče na območju LAS
- pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS
- pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS
- pravna oseba zasebnega prava v javnem interesu, ki deluje na območju LAS
Prav tako je potrebno sproti javljati korigirane podatke, če so se le-ti spremenili (potrebno je poslati novo pristopno izjavo z novimi podatki).
Član LAS Haloze postanete po potrditvi pristopne izjave s strani upravnega odbora LAS Haloze.

Za morebitna vprašanja glede članstva lahko pokličete na 02 795 32 00 ali se obrnete na elektronski naslov las.haloze@halo.si.

Dopis članom LAS Haloze si lahko preberete TUKAJ.

Predstavitve javnega razpisa za podukrep 6.3 - Pomoč majhnim kmetijam

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis namenjen razvoju majhnih kmetij, v višini 20 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev.

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in opravljajo kmetijsko dejavnost ter imajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Poleg tega morajo v letu 2017 vložiti tudi zbirno vlogo za neposredna plačila, imajo od 3 do 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP), skupno od 3 od 15 glav velike živine (GVŽ) ter zagotavljajo predpisano obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad).

Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 6. novembra letos do 31. januarja prihodnje leto. Znesek podpore znaša 5.000 evrov na upravičenca, izplačan pa bo v dveh obrokih. 

Več informacij o javnem  razpisu in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Za predstavitev ukrepa in več informacij o možnosti prijave, bodo organizirane predstavitve, ki bodo:
- v sredo, 8.11.2017 ob 10. uri v dvorani KGZS Zavoda Ptuj 
(Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj) - VABILO

- v torek, 14.11.2018 ob 17. uri v prostorih Občine Podlehnik
(Podlehnik 9, 2286 Podlehnik - VABILO

-----Na predstavitvi v Podlehniku so bili predstavljeni naslednji aktualni razpisi za male kmetije na območju Haloz. 
Življenje traviščem - LIFE TO GRASSLANDS
Uredba za odpravo zaraščanja - MKGP
Ukrep U6 pri LAS Haloze
Javni razpis za male kmetije, Ukrep 6.3 - MKGP
Predstavitev ukrepov za male kmetije v Halozah - Jernej Golc, PRJ Halo (*.pdf)
Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij - Felicita Domiter, KGZ Ptuj (*.pdf)

Razvojne priložnosti v Halozah


Po seji skupščine LAS Haloze, ki je potekala v sredo, 11.10.2017, so bile prisotnim predstavljene razvojne priložnosti v Halozah iz različnih področij. Predvsem je bilo predstavljeno vsako izmed področij z vidika dosedanjega razvoja in kakšne so možnosti razvoja v prihodnje ter kakšni so finančni viri, ki jih lahko izkoristimo.

Področja, ki so bila predstavljena:
- kulturna dediščina,
- turizem,
- vinogradništvo
- zmanjševanje zaraščenih površin v Halozah in ukrepi za majhne kmetije

Predstavitve:

- Možnosti sodelovanja v Evropskem letu kulturne dediščine 2018 in možni viri financiranja 

Predstavitev dokumenta »Turistična destinacija Haloze, ki predstavlja tako za Slovenijo kakor za prebivalce v Halozah možen razvojni potencial« 

Predstavitev izvajanja modela ukrepov za razvoj vinogradništva v Halozah 

 - Poročilo o izvajanju ukrepov za zmanjšanje zaraščenih površin v Halozah (LIFE TO GRASSLANDS, Uredba za odpravljanje zaraščanja, Uredba za razvoj malih kmetij, Ukrep U6 pri LAS Haloze)


Skupščina potrdila 6 operacij iz Javnega poziva - EKSRP - junij 2017Skupščina LAS Haloze, ki je zasedala v sredo, 11.10.2017 v Žetalah, je potrdila 6 operacij za sofinanciranje v skupni vrednosti 198.994,52 € in še dodatno 1 operacijo na rezervno listo iz sklada EKSRP, Skupno je na Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - EKSRP - junij 2017 prispelo 9 vlog .

Potrjene operacije bo vodilni partner v naslednjih dneh posredoval na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo dokončno potrdila operacije.

Potrjene so bile naslednje operacije:
-  Revitalizacija Vukove domačije - prijavitelj Občina Žetale
-  Adaptacija domačije Kočer  - prijavitelj Občina Videm
-  Obnova fasade in stavbnega pohištva na objektu TIC Ptujska Gora - prijavitelj Občina Majšperk
-  Medgeneracijski izzivi - prijavitelj OŠ Žetale
-  Veseličeva klet dobrih okusov - prijavitelj Martin Težak s.p.
-  Obnova Gočlove domačije - prijavitelj Janez Horvat

Več o Javnem pozivu - EKSRP - junij 2017 in o potrjenih operacijah lahko preberete TUKAJ.

Predstavitev potrjenih operacij je TUKAJ.
Skupščina LAS Haloze
Vabimo vas, da se udeležite skupščine LAS Haloze
ki bo v sredo, 11.10.2017 ob 17.30 uri
v Kulturni dvorani v Žetalah.

Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Poročilo nadzornega odbora o morebitnih pritožbah in odločanje skupščine o pritožbah
3. Potrjevanje projektov iz JP EKSRP – junij 2017
4. Potrjevanje spremembe Volilnega postopka LAS Haloze

Predviden odmor 5-10 minut

5. Možnosti sodelovanja v Evropskem letu kulturne dediščine 2018 in možni viri financiranja (delovna skupina za interpretacijo kulturne dediščine pri LAS Haloze)
6. Predstavitev dokumenta »Turistična destinacija Haloze, ki predstavlja tako za Slovenijo kakor za prebivalce v Halozah možen razvojni potencial« (delovna skupina za razvoj turizma pri LAS Haloze)
7. Predstavitev izvajanja modela ukrepov za razvoj vinogradništva v Halozah (delovna skupina za vinogradništvo pri LAS Haloze)
8. Poročilo o izvajanju ukrepov za zmanjšanje zaraščenih površin v Halozah (LIFE TO GRASSLANDS, Uredba za odpravljanje zaraščanja, Uredba za razvoj malih kmetij, Ukrep U6 pri LAS Haloze) – Delovna skupina za razvoj Haloz
9. Razno

Vabilo je dosegljivo TUKAJ.

Javna razprava o spremembi volilnega postopka pri LAS Haloze


Vabimo vas na delavnico na temo 
Spremembe volilnih postopkov pri LAS Haloze,
ki bo  v petek, 6.10.2017 ob 11. uri
v prostorih klubske sobe Občine Videm.


Vabilo na delavnico najdete TUKAJ.

Predlog volilnega postopka pri LAS Haloze lahko pogledate TUKAJ.

Prenovljeni dokument je na novo strukturiran in zajema: Splošne določbe, kandidacijski postopek, volilni postopek, postopek izbire in potrjevanja predsednika, UO, NO in podpredsednika, postopek razrešitve članov UO, NO in predsednika, kriterije za izbiro članov.

V skladu s spremembo Uredbe CLLD in prejetimi predlogi s strani članov LAS Haloze za spremembo volilnih postopkov pri LAS Haloze organiziramo javno razpravo prenovljenega volilnega postopka za način izbire, potrjevanja, imenovanja, razreševanja članov oziroma predstavnikov, vključno s kriteriji za izbor teh članov pri LAS Haloze, ker konec leta 2017 poteče dve letni mandat organom LAS Haloze.

Vinogradniki iz Haloz prejeli priznanja na sejmu AGRA 2017

Vina iz Haloz so bila ponovno uspešna na odprtem državnem ocenjevanju vin »Vino Slovenija Gornja Radgona 2017«. V torek, 29. 8. 2017 je na sejmu AGRA v Gornji Radgoni potekala podelitev priznanj za najboljša vina. Letos je bilo že 43. podeljevanje priznanj s državnega ocenjevanja vin »Vino Slovenija Gornja Radgona«. Tudi haloški vinarji so se odlično odrezali in si prisvojili 2 zlati medalji in 17 srebrnih.

Prvak Vinsko turistične ceste VTC 11 Haloze je Chardoonay, polsuho, letnik 2015, Turizem Pungračič iz Drenovaca pri Zavrču.

ZLATE MEDALJE:
Sauvignon P.T, polsladko, 2016., Vinogradništvo Gorjup
Chardonnay, polsuho, 2015, Turizem Pungračič

SREBRNE MEDALJE:
Chardonnay, polsuho, 2015, Kmetija - AS Arnečič
Chardonnay, polsuho, 2016, Vinogradništvo Ivan Kramer
Traminec, polsladko, 2016, Vinogradništvo Ivan Kramer
Sauvignon, polsuho, 2016, Vinogradništvo Ivan Kramer
Sivi pinot, polsladko, 2016, Vina Zavec
Penina brut classic, Vina Zavec
Laški rizling,  polsuho, 2016, Vinarstvo Šmigoc
Šipon, polsuho, 2015, Vinarstvo Šmigoc
Sivi pinot, polsuho, 2016, Vinarstvo Šmigoc
Chardonnay, polsladko, 2016, Vinarstvo Šmigoc
Laški rizling PT, polsladko, 2016, Vinogradništvo Gorjup
Laški rizling, suho, 2015, Vinogradništvo Gorjup
Traminec, polsuho, 2016,  Vinogradništvo Plajnšek
Rumeni muškat, polsladko, 2016,  Vinogradništvo Žumbar
Rumeni muškat, polsuho, 2015, Turizem Pungračič

Čestitke ob osvojenih medaljah sta jim izrekla tudi Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez in Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije mag. Dejan Židan.

Utrinki s podelitve so tukaj.Mesarija Kokol iz Dolan pri Cirkulanah pa je pridobila letos za svoje izdelke dve zlati, dve srebrni in eno bronasto medaljo.

ZALATE MEDALJE:
Domača suha klobasa brez adetivov,
Domača šunkarica s poprovim oljem

SREBRNE MEDALJE:
Pečena tunka iz zaseke
Haloška slaninska klobasa

BRONASTE MEDALJE:
Domača prekajena klobasa


Ukrepi Programa razvoja podeželja 2014–2020 predstavljeni v posodobljeni brošuri

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je glede na drugo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, posodobilo brošuro Program razvoja podeželja 2014–2020, v kateri so podane osnovne informacije o ukrepih.V njej so zajete tudi manjše spremembe pri posameznih ukrepih, kot so spremembe in natančnejše opredelitve upravičencev, spremembe upravičenih splošnih stroškov in stopnje javne podpore. Vključene so tudi prilagoditve obveznosti iz naslova ukrepa KOPOP ter shem kakovosti.

Dodan je tudi novi podukrep M6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij - razpis je napovedan predvidoma za september 2017.

Več informacij o ukrepih Programa razvoja podeželja najdete TUKAJ.

Celotno novico MKGP lahko preberete TUKAJ.

Obisk predstavnic MGRT/STO v turistični destinaciji Haloze

Razvoj turizma na območju Haloz je ena od ključnih prioritet, ki sledi iz Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020, ter modela ukrepov za celostni razvoj Haloz, ki je nastal v sklopu delovanja Delovne skupine za razvoj Haloz in jih je obravnavala tudi Vlada republike Slovenije v letu 2015.

Sporočilo za javnost lahko preberete tukaj.
Utrinke z obiska pa si lahko ogledate tukaj.

V sredo, 19.7.2017 so bile v Halozah na delovnem obisku državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar, v.d. generalne direktorice Direktorata za turizem Renata Martinčič in direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak. Pridružila se jim je tudi državna sekretarka dr. Aleksandra Pivec.Pričeli smo na gradu Borl (podroben program, glej spodaj), kjer beseda tekla predvsem o pomenu gradu Borl za turistični razvoj celotnega območja Haloz. Borl je eden najpomembnejših elementov turističnega razvoja Haloz, ne samo kot samostojna turistična točka, ampak predvsem kot povezovalni element med različno ponudbo območja Haloz in kot osrednja vstopna točka v Haloze. S tega vidika je čimprejšnja obnova gradu Borl in odprtje za javnost ključna za vse ostale deležnike na področju turizma.
V nadaljevanju smo si ogledali nekaj delujočih ponudnikov in nekaj potencialov, ki so v fazi investicije. Nekaj od obstoječih ponudb je bilo sofinanciranih iz programa Leader, nekateri pa so zdaj v fazi oddajanja ali potrjevanja vlog na program CLLD, ki ga izvaja Lokalna akcijska skupina Haloze.
Namen obiska je seznanitev udeležencev z nekaj primeri obstoječe turistične ponudbe v Halozah in nekaterimi potenciali turistične destinacije Haloze, ki predstavljajo tako za Slovenijo kakor za prebivalce v Halozah možen razvojni potencial.
Delegacija na vseh točkah pa je bila bistveno večja, saj so se ponudniki in predstavniki občin pridružili skupini in izkoristili možnost ogleda in predstavitev, izmenjave izkušenj, tako je bil ogled območja tudi ena od animacijskih aktivnosti Lokalne akcijske skupine Haloze.
Predsednik LAS Haloze Franc Mlakar je udeležence seznanil, da je LAS Haloze zaključil že 3 javne pozive za sofinanciranje operacij. Na vse tri JP je prispelo bistveno več vlog kot je sredstev.
Predstavnica PRJ HALO, vodilnega partnerja LAS Haloze, Sonja Golc je zato predstavnice MGRT pozvala k pripravi ukrepov, ki bi lahko omogočile investicijsko vlaganje na področju turizma na območju Haloz, ali k povečanju sredstev za ukrep CLLD.

Zaključna ocena je, da glede na obstoječe možnosti turističnih tokov, ki se neposredno gibljejo skozi Haloze, je obstoječa ponudba na območju Haloz podcenjena, glede na dane možnosti prihodov.
Da bi se dejansko doseglo ekonomski preboj in izkoristilo neulovljivo prednost, je nujno potreben sistematičen pristop sodelovanja skupaj z državo, lokalnimi skupnostmi in zainteresiranimi ključnimi deležniki razvoja turistične dejavnosti na območju Haloz.
Turistični ponudniki iz Haloz lahko vsekakor znotraj makro regije Panonske termalne Slovenije prispevajo k ekonomski rasti države v sklopu zaokroženega geografskega območja Haloz.

V sklopu obiska je nastal tudi dokument pod nazivom »Turistična destinacija Haloze, ki predstavlja tako za Slovenijo kakor za prebivalce v Halozah možen razvojni potencial«v katerem se opredeljuje edinstvena ponujena vrednost destinacije Haloze, pri katerem je aktivno sodelovala Lokalna akcijska skupina Haloze in Delovna skupina za razvoj Haloz.
Dokument dajemo z današnjim dnem tudi v javno obravnavo in vas vabimo, da pošljite svoje sugestije in pripombe za korekcijo dokumenta na las.haloze@halo.si. Pripombe sprejemamo izključno v pisni obliki do 1.9.2017.

Program obiska:
Grad Borl, Dolane, Cirkulane
Stoji na strmi skali nad reko Dravo že od 12. stoletja, morebiti je bil postavljen celo prej. Varoval je strateško pomembni prehod čez Dravo, o čemer pričata tako ogrsko kot nemško poimenovanje gradu Borlyn oziroma Ankenstein, ki naj bi označevala rečni prehod.
Danes je Borl vstopna točka v Haloze.
Grad je v lasti Republike Slovenije in je spomenik državnega pomena. Domačini, ki smo grad Borl vzeli za svojega, si v okviru Društva za oživitev gradu Borl že več let prizadevamo za njegovo oživitev.
V letih 2017-2018 sta predvideni 2 investiciji. Prva (DRSI in MK) je sanacija skalnega podora in grajske terase. Drugi projekt pa je sanacija vhodnega trakta gradu, kapele, poročne, viteške dvorane, prvega dvorišča za namene interpretacije Nature 2000 in izvajanje dogodkov (MOP in MK, Kohezija, 6.2 prednostna os).
Regentušak, Veliki vrh, Cirkulane
Objekt je vpisan v register kulturne dediščine v zasebni lasti. Gre za reprezentativen objekt, ki je bil v preteklosti v lasti vinskih trgovcev. Zdajšnji lastnik (družina Brodnjak) je objekt rešila pred propadanjem. Po prenovi bo v objektu vinska klet, nočitve in restavracija. Objekt je v fazi izvajanja investicije.
Razgledna točka pri cerkvici  sv. Ane, Veliki vrh, Cirkulane 
Ob baročni cerkvici sv. Ane je prireditveni prostor, razgledna točka številnih pohodnih poti (Evropska E7, Haloška planinska pot…) poti. Tu stoji tudi Dom pri sv. Ani s skupnimi ležišči. Posajena je potomka najstarejše trte z Lenta. Tu se odvijajo številne prireditve (romarske narave in tiste v organizaciji Društva vinogradnikov in sadjarjev). Na lokaciji ima društvo tudi vzorčni vinograd.
Poslovni center HALO, Cirkulane
V Poslovnem centru Halo so: TIC Haloze, VEM točka, sedež LAS Haloze in PRJ HALO, ki je vodilni partner LAS Haloze v okviru programa CLLD… Gre tudi za rojstno hišo znanega Haložana iz Cirkulan prof. dr. Vladimirja Bračiča, ki je bil mdr. prvi rektor Mariborske Univerze.
Sirarna Bedrač, Slatina, 2282 Cirkulane
Na kmetiji Bedrač redijo koze mlečne srnaste pasme. V lastni sirarni proizvajajo kozje poltrde in mlade sire, namaze, jogurte, skuto… Produkte prodajo skozi degustacije na kmetiji in na tržnici v Mariboru.
Vidova klet, Videm pri Ptuju
Prodajno promocijski center vinogradnikov iz Haloz. S kletjo upravlja Vinarska zadruga Haloze, z.o.o., so.p., ki združuje 30 vinogradnikov. Večina od njih prodaja svoja vina v Vidovi kleti, kjer se poleg vodenih degustacij odvijajo tudi drugi dogodki za zaključene skupine.
Turistična agencija Majolka, Jurovci, 2284 Videm pri Ptuju 
Turistična agencija Majolka deluje v sklopu Motela Majolka, kjer je odlična restavracija in nočitve tik ob novi avtocesti Maribor-Zagreb.
Vila Gorca, Gorca, Podlehnik
Objekt je vpisan v register kulturne dediščine v zasebni lasti. Iz preteklosti je objekt znan kot Gostišče gorca. Gre za pomembno stavbno dediščino v Halozah, ki jo zdajšnji lastnik (družina Žerak), obnavlja. Po obnovi bo tu restavracija, nočitve, vinska klet… Objekt je v fazi izvajanja investicije.
Viničarski muzej na Gorci, Gorca, Podlehnik
Na lokaciji je viničarski muzej, kot predstavitev razmer, v kakšnih so živeli viničarji v Halozah. Muzej je obnovljen, delno mu manjkajo še eksponati. Poleg je tudi objekt TD Podlehnik z etnološko zbirko. Plato v okolici objektov ponuja možnosti za izvedbo številnih prireditev, ki se tu odvijajo skozi leto. Gre pa tudi za izjemno razgledno točko na terase haloških vinogradov.


Objavljen je novi Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - EKSRP - junij 2017

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro kot vodilni partner LAS Haloze je objavil

Javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.


Več o samem javnem pozivu in celotno razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.


Vsi potencialni vlagatelji, vabljeni na delavnice, na katerih bo podrobneje predstavljen javni poziv in prijavni obrazci ter navodila za izpolnjevanje. Delavnice bodo potekale:

- v sredo, 14.6.2017 ob 10. uri v stari večnamenski dvorani v Cirkulanah in
- v sredo, 21.6.2017 ob 18. uri v konferenčni dvorani Občine Majšperk


Za informacije v zvezi z javnim pozivom in delavnicami  kontaktirajte vodilnega partnerja LAS Haloze na 02 795 32 00 ali na las.haloze@halo.si.


Skupščina potrdila projekte LAS Haloze

V četrtek, 18. 5. 2017 je potekla v Cirkulanah skupščina LAS Haloze, ki se je je udeležilo 30 članov od 164 članov LAS Haloze. Na skupščini je bilo prisotnih 9 gostov / opazovalcev. Na dnevnem redu je bilo 9 točk, med katerimi sta bili tudi točki potrjevanje projektov iz javnega poziva LAS Haloze EKSRP / ESRR.

Skupščina je potrdila 7 predlaganih operacij v skupni višini 247.477 € iz EKSRP. Za ESRR del je potrdila dve predlagani operaciji v skupni višini 227.989 €.

Vodilni partner bo operacije, potrjene na skupščini LAS Haloze poslal še na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bosta odločala o dokončni potrditvi operacij.

Sporočilo za javnost z odobrenimi projekti

Predstavitev potrjenih projektov na skupščini LAS Haloze 2017


Ljudje in zemlja, 14.5.2017

Prispevek o Lokalni akcijski skupini Haloze in delovanju Delovne skupine za razvoj Haloz v oddaji Ljudje in zemlja je bil v nedeljo, 14.5.2017.
Posnetek je dosegljiv na povezavi tukaj. Od 15:54 min naprej je Jernej Golc, direktor PRJ HALO, povedal, da smo v LAS Haloze izvedli že dva javna poziva... Vsi projekti so dobri... Prispelo je bistveno več vlog kot imamo na razpolago sredstev...Kmetijska oddaja Ljudje in zemlja: "Časi, ko sta vinogradništvo in živinoreja bili panogi, ki sta večini kmetij na območju Haloz prinašali toliko dohodka, da so se lahko preživljale, so že zdavnaj minili. V zadnjih desetletjih se je na tem območju zaraslo veliko obdelovalnih površin, tudi gospodarski razvoj je še vedno precej upočasnjen. Za hitrejši razvoj Haloz se že tri leta trudi Delovna skupina za razvoj Haloz."

Napoved skupščine LAS Haloze

V mesecu aprilu so bili zaključeni postopki ocenjevanja prejetih vlog na javna poziva LAS Haloze - EKSRP / ESRR. Na javni poziv LAS Haloze - EKSRP je prispelo 20 vlog od katerih dve nista izpolnjevale pogojev. Na javni poziv LAS Haloze - ESRR pa so prispele tri vloge katere so vse tri izpolnjevale pogoje razpisa. Vsi vlagatelji so prejeli že obvestila o izboru operacij LAS Haloze.

Predvidena skupščina LAS Haloze je za sredo, 10. 5. 2017 ob 18. uri v prostorih večnamenske dvorane Občine Videm, Videm pri Ptuju, na kateri bo obravnavanih več točk med drugim tudi potrjevanje operacij ter glede termina in ostalih podrobnosti za razpis novega javnega poziva za EKSRP del, ki bi naj bil predvidoma konec maja 2017.

Delovni sestanek s predstavniki Direktorata za informacijsko družbo

Delovna skupina za razvoj Haloz se je 19. 4. 2017 srečala na delovnem sestanku na Direktoratu za informacijsko družbo z direktorjem direktorata Marjanom Turk in vodjo sektorja za elektronske komunikacije. S strani konzorcija občin za vzpostavitev širokopasovnega interneta na območju Haloz sta na sestanku sodelovala vodja konzorcija župan Anton Butolen in Milica Simonič Steiner direktorica Občinske uprave Občine Žetale ter namestnik delovne skupine za razvoj Haloz Jernej Golc.

V sklopu dela celotne skupine je nastal model ukrepov za celostni razvoj Haloz, ki je usmerjen v dva cilja in sicer: zmanjšanje zaraščenosti obdelovalnih površin v Halozah in nova delovna mesta na območju Haloz.

Iz razvoja modela ukrepov za celostni razvoj Haloz sledi razdelitev treh sklopov vsebin v katerem je tretji sklop C – projekti, ki imajo koristi večje kot stroške. Vsled tega so Občine na območju Haloz: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Majšperk, Makole in Žetale vzpostavile konzorcij za izvedbo projekta Vzpostavitve širokopasovnega interneta na območju Haloz ter določile ta projekt kot ključen skupni projekt za območje Haloz. Omenjene občine imajo izdelan Načrt razvoja širokopasovnega omrežja Haloze, kateri je bil obravnavan na vseh občinskih svetih omenjenih občin.

Trenutno poteka še preveritev finančnih sposobnosti glede organizacij, k so izkazale tržni interes po vzpostavitvi širokopasovnega interneta. Na osnovi tega bodo potem lahko določene natančne bele lise, ker dejansko ni tržnega interesa po vzpostavitvi.

Pogovor je tudi potekal o možnostih vključevanja v shemo WiFi4EU - brezplačen brezžični dostop do interneta za evropske državljane.

Utrinek s sestanka na Občini Žetale ob terenskem obisku PS SMC v Spodnjem Podravju z dne 13. 3. 2017

V LAS Haloze na obisku poslanci DZ iz NSi


Na obisku v Halozah so se v ponedeljek, 10.4.2017 mudili poslanci DZ RS stranke Nove Slovenije - NSi in so obiskali tudi prostore PRJ Halo. Predstavili smo jim delovanje LAS Haloze, pomen izvajanja CLLD uredbe za naše območje in aktivnosti povezane z delovanjem Delovne skupine za razvoj Haloz. 

Srečanje Delovne skupine za razvoj Haloz s predstavniki MGRT / SVRK

Delovna skupina za razvoj Haloz se je 5. 4. 2017 sestala s predstavniki na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pri državni sekretarki Evi Štravs Podlogar in na SVRK pri državnem sekretarju Francu Matjažu Zupančiču, kjer je tekel pogovor o izvajanju Uredbe o obmejnih problemskih območjih, ključnih deležnikih razvoja na območju Haloz na področju turizma, izvajanju kohezijske politike na podeželju in čezmejnih programih sodelovanja.

Do omenjenega srečanja je prišlo na osnovi obiska PS SMC v Spodnjem Podravju z dne, 13.03.2017 v sklopu Skupine 2, kjer sta aktivno sodelovali poslanki DZ RS Vesna Vervega in Vojka Šergan.

Med drugim je bil sprejet predlog organizacije delovnega obiska predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Slovenske turistične organizacije v Halozah.27. ocenjevanje vin Vino Ptuj 2017

Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze organizira že 27. ocenjevanje vin, ki bo potekalo

v sredo, 5.4.2017 od 9.30 ure dalje 
v refektoriju Minoritskega samostana na Ptuju.

Zbiranje vzorcev bo v kleti Minoritskega samostana na Ptuju:
- v petek, 31.3.2017 od 14. do 19. ure in 
- v soboto, 1.4.2017 od 12. do 19. ure.

Več podrobnosti o samem ocenjevanju in možnosti sodelovanja najdete TUKAJ.


Predstavitev rezi visokodebelnih dreves in projekta LIFE to Grasslands

Zavod RS za varstvo narave in KGZS Zavod Ptuj vabita na delavnici s predstavitvijo rezi visokodebelnih dreves in projekta LIFE to Grasslands, ki bosta potekali

v četrtek, 23.3.2017 ob 10. uri na kmetiji Lončarič v Majšperku (Jelovice 16, 2322 Majšperk)

 in 

v petek, 24.3.2017 ob 10. uri na kmetiji Jožeta Vovka v Makolah (Stari grad 83, 2321 Makole)


Praktičen prikaz rezi visokodebelnih dreves bo opravil strokovni sodelavec Srečko Rajh ing. agr. iz KGZS Zavoda Ptuj, Kmetijska svetovalna služba.


Vabilo na delavnico v Majšperku

Vabilo na delavnico v Makolah


Predstavitev prioritet LAS Haloze PS SMCV sklopu obiska Poslanske skupine SMC - Stranke modernega centra v Sp. Podravju in Halozah 13.3.2017 so se nekateri poslanci srečali tudi z delovno skupino za razvoj Haloz.
V okviru sestanka na KGZ Ptuj je Franc Mlakar, predsednik LAS Haloze, predstavil ključne deležnike razvoja v Halozah in pomen turizma za območje LAS Haloze.
Jernej Golc, direktor PRJ HALO, ki je vodilni partner LAS Haloze, je predstavil še druge prioritete območja LAS Haloze, ki so si jih člani zadali za obdobje do 2020.