Gremo v leto 2017


Pred nami je še nekaj dni in vstopili bomo  v  leto 2017.  Ob tej priložnosti  se vam zahvaljujemo, da nas spremljate, sodelujete, pomagate, spodbujate in skupaj z nami tudi ob priložnostih veselite. Želimo si, da nam bo  vsem skupaj leto 2017 postreglo s čim več dnevi,  na katerih se bomo lahko skupaj veselili novim pridobitvam na področju razvoja podeželja v Halozah.

Kolektiv Poslovnega centra Halo, Cirkulane


Aktualni razpisi in pozivi na področju kulture in kulturne dediščineMinistrstvo za kulturo ima objavljenih več javnih razpisov s področja kulture in kulturne dediščine.

1. Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture« 

Namen: sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Upravičenci: nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti.

Razpisana sredstva: za proračunski leti 2017 in 2018 znašajo 363.080,00 €  

Upravičeni stroški: Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od objave javnega razpisa do: za zaposlitev najkasneje do  28. 2. 2018 in za usposabljanje najkasneje do 30. 10. 2017.

Rok oddaje: 6.1.2017 ob 12.00

Več informacij o razpisu.


2. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (spomeniško-varstveni projektni razpis)

Cilji razpisa: ohranjanje kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah, izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala, povečanje možnosti za trajnostni razvoj.

Predmet razpisa: sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine: 
Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov. 
Sklop 2: sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov po Katalogu ZVKDS Restavratorski center, poglavje Restavratorstvo (Ljubljana, september 2003, dopolnitev junij 2007) na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani. 

Upravičenci: (so)lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom.

Razpisana sredstva: skupna vrednost za leti 2017 in 2018 je 1.400.000,00 €

Upravičeni stroški: so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvedbo in so v skladu s cilji razpisa, so  dejansko  nastali  za  dela,  ki  so  bila  opravljena, za  blago,  ki  je  bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene, nastanejo v obdobju upravičenosti, temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in so izkazani v skladu z nacionalnimi predpisi. 

Rok oddaje: 23.1.2017

Več informacij o razpisu.


3. Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2017-2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Namen: dveletno sofinanciranje javnih kulturnih programov izvajalcev, katerih ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost, na enem izmed naslednjih področij zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost.

Upravičenci: nevladne organizacije (npr.: društva, zavodi, združenja), ki na prijavljenem področju programskega poziva delujejo najmanj zadnjih pet let

Razpisana sredstva: 266.000,00 €

Rok oddaje: 5.1.2017

Več informacij o pozivu.
Javni poziv za izbor ocenjevalne komisije LAS Haloze


PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Haloze (v nadaljevanju LAS Haloze) na podlagi:

- 12. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju Uredba CLLD) in
- Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju SLR), ki je bila potrjena z odločbo št. 33151-8/2015/41, z dne 5.10.2016

objavlja


JAVNI POZIV ZA IZBOR OCENJEVALNE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE VLOG, ODDANIH NA JAVNE POZIVE LAS HALOZE V OBDOBJU 2014-2020

1. Splošne informacije
LAS Haloze predstavlja lokalno javno zasebno partnerstvo na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk. Partnerstvo je zasnovano tripartitno in vključuje predstavnike javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Skozi celotno obdobje delovanja je omogočena vključitev vseh zainteresiranih skupin in posameznikov. LAS Haloze je lokalno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije. Ustanovljen je bil, da zastopa interese institucij, odgovornih za razvoj in institucij lokalnih skupnosti ter da pripravi Strategijo lokalnega razvoja Haloze 2014-2020, na podlagi katere bo črpal sredstva iz skladov EKSRP in ESRR ter z njimi izvajal ukrepe, navedene v SLR Haloze 2014-2020. Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij, zraven tega pa prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

2. Predmet poziva
Z namenom črpanja sredstev iz omenjenih skladov bo LAS Haloze objavil več javnih pozivov, na katere se bodo lahko prijavili zainteresirani posamezniki oziroma organizacije. V skladu s 15. točko 12. člena Uredbe CLLD je ocenjevalna komisija obvezen organ LAS. Na podlagi tega LAS Haloze objavlja Javni poziv za izbor ocenjevalne komisije za ocenjevanje vlog, oddanih na javne pozive LAS Haloze v obdobju 2014-2020.

Na poziv se lahko prijavijo zainteresirani posamezniki, ki bodo ocenjevali vloge, prispele na LAS Haloze na podlagi javnega poziva.
Namen poziva je vzpostaviti skupino zunanjih, neodvisnih strokovnjakov/ocenjevalcev z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja ter projektnega vodenja in izvajanja nacionalnih in tudi mednarodnih projektov z vidika zakonodaje in tudi z vidika prakse.
Delo neodvisnih strokovnjakov/ocenjevalcev bo zajemalo naslednje:
- ocenjevanje prispelih vlog na javne pozive LAS Haloze,
- na podlagi ocen se pripravi seznam predlaganih operacij za sofinanciranje za upravni odbor,
- poročanje o ocenjevanju upravnemu odboru LAS Haloze
Naloga ocenjevalcev bo sodelovanje z vodilnim partnerjem in upravnim odborom LAS Haloze ter kakovostno izvajanje zgoraj navedenih nalog ob upoštevanju ciljev SLR, prednostnih nalog in meril, navedenih v Pravilniku o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze.

3. Merila za izbor članov ocenjevalne komisije
Ocenjevalci bodo v komisijo uvrščeni na podlagi naslednjih meril:
- najmanj 5 let delovnih izkušenj na enem in/ali več področjih: razvoj podeželja, regionalni razvoj, strateško in projektno načrtovanje, vodenje projektov lokalnega razvoja, kmetijstvo, podjetništvo, turizem, socialno podjetništvo in vinogradništvo,
- ustrezno znanje na področju uporabe računalniške programske opreme Microsoft Office in zadostne izkušnje pri uporabi računalniških orodij (elektronska pošta, word, excel, pdf).

Kot dodatna prednost se bodo upoštevale še naslednje izkušnje:
- s področja vodenja projektov (tudi mednarodnih s področja razvoja podeželja),
- ocenjevanja primerljivih projektov/programov,
- sodelovanje v nacionalnih oziroma mednarodnih telesih s področja razvoja podeželja.

Posamezne prijave bodo pregledane na osnovi teh meril. Prednost pri izbiri bodo imeli ocenjevalci, ki bodo izkazovali več let delovnih izkušenj in/ali več področij ter dodatne izkušnje.
Vodilni partner bo vse kandidate obvestil o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi v ocenjevalno komisijo.

Kandidati, ki bodo izbrani v ocenjevalno komisijo, nastopijo mandat za dve leti.

4. Navzkrižje interesov
V skladu s 4. točko 32. člena Uredbe CLLD in 57. členom uredbe Evropskega parlamenta in sveta št. 966/2012 se mora iz ocenjevanja posamezne vloge na javni poziv, izločiti vsak, ki je kakorkoli povezan s prijaviteljem operacije (npr. sorodstvene vezi, prijavitelj operacije, članstvo v društvu, organizaciji ali delovno razmerje). Član ocenjevalne komisije ne more biti član upravnega ali nadzornega odbora LAS Haloze ali zaposleni pri vodilnem partnerju. V primeru, da bi bil kateri izmed ocenjevalcev kljub vsemu v kakršnikoli povezavi s katero od prijavljenih operacij, se bo sam izločil iz ocenjevanja take vloge.
V primeru, da se v kasnejših postopkih ali morebitnih revizijah postopkov izkaže, da je prišlo do konflikta interesov, bo operacija izločena iz nadaljnje obravnave s sankcijo vračila morebitnih že pridobljenih sredstev ter prepovedjo kandidiranja nosilca in partnerjev operacije na javne pozive LAS Haloze v obdobju 2014-2020.
Član ocenjevalne komisije tudi po zaključenih postopkih izbora operacij, ne sme sodelovati pri izvajanju operacij, ki jih je ocenjeval.
Pri tem je potrebno upoštevati še Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11).

5. Oblika sodelovanja z ocenjevalci
Glede na potrebe se bodo člani ocenjevalne komisije sestajali v prostorih vodilnega partnerja oziroma bodo svoje delo opravljali na daljavo, z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij.

Vodilni partner bo z vsakim članom ocenjevalne komisije sklenil pogodbo, v kateri bo opredeljena vsebinska in terminska izvedba za posamezni javni poziv in na podlagi katere mu bo izplačan honorar v višini 40 EUR neto na eno ocenjeno vlogo.

6. Način oddaje prijave
Dokumenti prijave
Prijavnica (Priloga 1 tega poziva) in Izjava o zaupnosti (Priloga 2 tega poziva) sta dosegljivi na spletni strani www.haloze.org oziroma ju lahko zainteresirani kandidati pridobijo pri vodilnem partnerju PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.
Vsak zainteresirani kandidat pošlje v celoti izpolnjeno prijavnico, življenjepis v europass obliki in izjavo o zaupnosti na zgoraj navedeni naslov vodilnega partnerja.

Rok prijave 
Rok za oddajo vloge za ocenjevalca v ocenjevalni komisiji LAS Haloze je 9.1.2017 (datum prispetja na naslov PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane).

Oddaja prijave
Kandidati pošljejo prijave v pisni obliki, v zaprti ovojnici, z označbo »Javni poziv za ocenjevalno komisijo LAS Haloze« na naslov:

PRJ Halo
Cirkulane 56
2282 Cirkulane

7. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pozivom je možno dobiti pri vodilnem partnerju, na elektronskem naslovu: las.haloze@halo.si ali na telefonski številki 02 795 32 00.


Cirkulane, 9.12.2016 predsednik LAS Haloze
                                                                                                         Franc MlakarPriloga 1 - prijavnica
Priloga 2 - Izjava o zaupnosti


Besedilo javnega poziva za izbor ocenjevalne komisije v PDF.

LAS Haloze bo v začetku leta 2017 objavil prve javne pozive za izbor operacij

   

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 5. oktobra 2016 izdalo odločbo o potrditvi Lokalne akcijske skupine Haloze in Strategije lokalnega razvoja Haloze 2014-2020. Lokalna akcijska skupina Haloze (v nadaljevanju LAS Haloze) je na podlagi te odločbe za izvajanje podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« upravičen do največ 709.239,22 EUR iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) in do največ 628.862,66 EUR iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

V novembru 2016 je upravni odbor LAS Haloze potrdil Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze, ki je osnova za objavo javnih pozivov in je objavljen na spletni strani LAS Haloze.

Na prvem javnem pozivu za operacije, sofinancirane iz naslova sklada EKSRP, ki bo objavljen v začetku januarja 2017, bo razpisanih 250.000,00 EUR. Za operacije, sofinancirane iz naslova sklada ESRR, ki bo objavljen v februarju 2017, bo prav tako razpisanih 200.000,00 EUR.
Drugi javni poziv za oba sklada, bo predvidoma objavljen še pred poletjem 2017.

Za ocenjevanje vlog, ki bodo prispele na javni poziv, bo LAS Haloze imenoval ocenjevalno komisijo (skladno z Uredbo CLLD). Poziv za ocenjevalno komisijo je odprt med 9.12.2016 in 9.1.2017, objavljen je na spletni strani www.haloze.org.

Za vse dodatne informacije lahko kontaktirate vodilnega partnerja LAS Haloze, ki je PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane. Za morebitna vprašanja lahko pokličete na številko 02 795 32 00 ali pišete na elektronski naslov las.haloze@halo.si.

Celotno sporočilo za javnost si lahko ogledate tukaj.

Kreirani so ukrepi za ohranjanje in trženje kulturne dediščine na območju HalozDelovna skupina za kulturno dediščino Haloz se je na zadnji novembrski večer srečala že tretjič. V kulturni dvorani v Zavrču se je zbralo dobrih dvajset ljudi z raznolikimi idejami, a z enotnim spoštovanjem do kulturne dediščine.

Skozi delovno srečanje smo se podrobneje seznanili s popisom kulturne dediščine na območju Haloz, smernicami za interpretacijo in upravljanje s kulturno dediščino ter možnimi viri financiranja.
V Delovni skupini smo mnenja, da je enoti kulturne dediščine ob ohranitvenem faktorju potrebno dodati funkcijo, saj lahko na tak način enote nepremične, premične in nesnovne dediščine dlje časa služijo svojemu namenu. S ciljno usmeritvijo se tudi lažje aktivirajo razvojni potenciali kulturne dediščine.
Razvojne potenciale kulturne dediščine želimo aktivirati na ekonomskem, socialnem, okoljskem in kulturnem področju, pri čemer je prvi korak definiranje osnovnih ukrepov Delovne skupine za kulturno dediščino Haloz. Delavnica ob koncu delovnega srečanja je bila namenjena prav temu – kreiranju ukrepov. Med 24-imi predlogi ukrepov smo skozi razpravo izbrali pet takih, ki so se nam zdeli najpomembnejši.

Izluščeni ukrepi bodo dopolnjevali model poslovanja s kulturno dediščino, znotraj katerega se bo zainteresirani upravljavec enote s kulturno dediščino lahko razvrstil v tri različne razvojne faze. Tako ukrepi kot model poslovanja sta pomemben sestavni del Modela za interpretacijo kulturne dediščine Haloz, temeljnega dokumenta Delovne skupine za kulturno dediščino Haloz, ki bo predvidoma zaključen do konca leta 2016.

Podrobnejši opis delovnega srečanja najdete tukaj.