Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete


Kmetijsko gozdarski zavod - Ptuj in Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p. organizirata v ponedeljek, 4.12.2023, dogodek v sklopu projekta EIP »Prilagoditev grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete« z namenom izmenjave izkušenj in desimilacije rezultatov omenjenega projekta. 

Organiziran skupni prevoz in bomo vsebinsko obiskali po priloženem programu naslednje lokacije: 

- 8.00 zbirališče v dvorani KGZS Zavoda Ptuj (Ormoška c. 28)
- Vinogradniška kmetija Frešer (Ritoznoj, ekološka kmetija)
- Vinotoč Gorjup (Belski Vrh)
- Turizem Pungračič (Drenovec)
- Vrnitev nazaj na Ptuj prostor KGZS Ormoška c.

Prijave se zbirajo do zasedbe mest ali do 30.11.2023 na obrazcu tukaj ali vinarska.zadruga@haloze.org ali T: 02 795 32 00.

Vabilo in celoten program se nahaja na povezavi tukaj. (*.pdf) 


Dopisna skupščina LAS Haloze 2021-2023

Skladno s postopki dopolnitev Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 je v času od 6.11.2023 in 9.11.2023 potekala dopisna skupščina LAS Haloze. Skupščina je potekala skladno z 21.1. členom ustanovne pogodbe LAS Haloze, ki govori, da se lahko ustanovna pogodba spremeni, če tako odloči dve tretjini članov LAS. Odločitev je lahko sprejeta kot sklep na Skupščini ali dopisno, tako da člani pisno posredujejo LAS svoje soglasje k spremembi.

V potrojevanje se je posredoval aneks št. 1 k ustanovni pogodbi LAS v katerem se usklajuje vsebina s členi Uredbe 1060/2021/EU in izvedbene uredbe.

Dopisne skupščine se je udeležilo 56 članov od 80 članov LAS Haloze 2021-2027 in je potrdilo predlagani sklep o potrditvi aneksa št.1 k pogodbi o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Haloze 2021-2027.

Zadnji usklajeni dokumenti in SLR so dostopni na povezavi tukaj.  

Tiskovna konferenca Visit Haloze - Martinovanje Haloze 2023

V torek, 3.10.2023 je bila v Vidovi kleti izvedena tiskovna konferenca s predstavitvijo projekta Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze ter aktivnosti Jesen v Halozah - Martinovanje Haloze 2023.

Vsebina in vabilo tiskovne konference

Na tiskovni konferenci je bil predstavljen skupni projekt LAS Haloze pod nazivom Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze. Posebnost projekta je, da gre za projekt neposredne potrditve iz preostanka sredstev LAS Haloze v obdobju 2013-2020 in v njem sodelujejo za aktivnostmi vsi trije sektorji javni, ekonomski in zasebni. 

V nadaljevanju pa je bil predstavljen program aktivnosti Jesen v Halozah - Martinovanje Haloze 2023.

Župani občin na območju Haloz so kot partnerji projekta spregovorili o pomenu sodelovanja za razvoj turizma v Halozah.

Celoten program aktivnosti Martinovanje Haloze 2023 se nahaja na povezavi tukaj. Dodana vrednost je sodelovanje ponudnikov pri organizaciji in izvedbi odprte ponudbe vse sobote v oktobru in prve dve soboti v novembru. Organiziran bo tudi brezplačni avtobusni prevoz iz najstarejšega mesta na slovenskem Ptuj. Rezervacije in več informacije je dostopno na www.VisitHaloze.org

Odzivi v medijih iz tiskovne konference:

Slovenska tiskovna agencija

NET-TV - Video prispevek

Radio Ptuj

Večer

Ptuj info

Megafon
 


 

Varovanje pestrosti opraševalcev v sadovnjakih - demonstracijski projekt

 


V sklopu demonstracijskega projekta sadjarstvo in opraševalci, ki ga izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Maribor vas vabijo na ekskurzijo pod nazivom Varovanje pestrosti opraševalcev v sadovnjakih, ki bo potekala v torek, 26.9.2023.

Govorili bodo o:

- pomenu opraševanja v sadjarstvu,
- delu sadjarjev za obstoj opraševalcev,
- pomenu divjih opraševalcev,
- pomenu medonosne čebele v Sloveniji,
- varovanju opraševalce pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev,
- omogočanju še več življenjskega prostora opraševalcem z zasaditvijo travniških sadovnjakov ter uporabo različnih rastlinskih mešanic v vrstah nasadov,
- ohranitvi mejic, kot pomembnega dela krajinskih značilnosti, ki prav tako veliko prispevajo k življenjskemu prostoru opraševalcev,
- pripravi hotela za žuželke, ter seveda o pomenu tovrstnih ukrepov za ohranitev opraševalcev,
- predstavitvi rezultatov zelo dobrega evropskega inovativnega projekta Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje.

Predavanje je zasnovano kot teoretični in praktični del z obiskom dveh kmetij.

Odhod izpred KGZ – Zavod Ptuj je ob 7.uri. Udeležba je za KMG-MID je brezplačna, je pa potrebna obvezna predhodna prijava (do 25.9.2023 oziroma do zasedbe mest).

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca, ki ga najdete na zadnji strani vabila. Prijavnico pošljite po običajni pošti na naslov: KGZS-Zavod MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor ali na elektronski naslov: maja.vodopivec@kmetijski-zavod.si ali katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 02 228 49 47.

Vabilo, prijavnica in več informacij

Poziv turističnim ponudnikom za vključitev v program MARTINOVANJE HALOZE 2023


Občine na območju Visit Haloze: Zavrč, Cirkulane, Podlehnik, Videm, Žetale in Majšperk so objavile javni poziv ponudnikom za vključitev v skupni program Martinovanje Haloze 2023.

V letošnjem letu želijo izboljšali in še povečali organizirane krožne avtobusne prevoze tudi glede na izkazan interes turističnih ponudnikov. 

Pogoj za vključitev v program je ponudba lastnih proizvodov ali drugih - proizvedenih na območju Haloz (vina, mošt, kulinarika, hrana, organizacija prireditve-dogodka-klopotec…). 

Zainteresirani boste vključeni v skupni koledar dogodkov Martinovanje Haloze 2023, promocijo in oglaševanje ter druge skupne aktivnosti. 

Koordinacijo priprave skupnega koledarja je prevzelo Turistično društvo Ptujska Gora.

Rok za vključitev v skupni program Martinovanje Haloze 2023 je do torka, 19.9.2023 na osnovi izpolnjenega obrazca.

Za več informacij se lahko tudi obrnete na občinske uprave vključenih občin ali Miran Senčar, Turistično društvo Ptujska Gora, E-naslov: miran.sencar@tenzor.si, Tel.: 041 683 110.

Prijavni obrazec za vključitev ponudbe v program Martinovanje Haloze 2023 (*.pdf)

Elektronski obrazec za vključitev ponudbe v program Martinovanje Haloze 2023

Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete

Projekt EIP- Prilagoditev pridelave grozdja na podnebne spremembe in ohranjanje biodiverzitete poteka v sodelovanju s 10 partnerji v Sloveniji med katerimi je Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p., Vina Zavec in Vinotoč Gorjup. Koordinacijo projekta izvaja vodilni partner KGZS Zavod Ptuj. 

Projekt zajema tri sklope:

1. Sklop: Preprečevanje erozije tal v vertikalnih nasadih z opuščanjem herbicidov

2. Sklop: Oskrba tal in brežin v terasnih sistemih z ohranjanjem biodiverzitete pomembne za ohranjanje travniških habitatov

3. Sklop: Vpliv protitočnih mrež na dozorevanje, kakovost in zdravstveno stanje grozdja ter kakovost vina

Vabljeni na predstavitev rezultatov projekta, ki bo v četrtek, 7. septembra 2023 ob 10. uri na Vinotoč Gorjup, Belski Vrh 85, 2283 Zavrč.

Program predstavitve:

Pozdrav in kratka predstavitev projekta- KGZS ZAVOD PTUJ,
vodja projekta Andrej Rebernišek

Predstavitev različnih oskrb tal po trtami, brez uporabe herbicidov
KGZS ZAVOD PTUJ Andrej Rebernišek in Matej Rebernišek

Vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja in parametre kakovosti grozdja sorte Modri pinot v času trgatve
FKBV, Borut Pulko

Vpliv protitočnih mrež na organoleptično oceno vin sorte Modri pinot
FKBV, Janez Valdhuber

Vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Modri pinot
KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš

Vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja in parametre kakovosti grozdja sorte Sauvignon v času trgatve
FKBV, Borut Pulko

Vpliv protitočnih mrež na organoleptično oceno vin sorte Sauvignon
FKBV, Janez Valdhuber

Vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Sauvignon
KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš

Razprava in zaključki

Vabilo in več informacij

Predstavitev projekta in rezultatov


Skupščina LAS Haloze potrdila Strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027

 

V ponedeljek, 19.06.2023 je potekala v prostorih Občine Majšperk, 2. skupščina LAS Haloze 2021- 2027 na kateri je bila predstavljena Strategija lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027.  

V preteklih mesecih so na območju občin Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk potekale delavnice na različno tematiko, na katerih so bila podana mnenja in pogledi na razvoj območja. Potekalo je tudi zbiranje predlogov projektnih idej, ki bi jih želeli člani LAS Haloze vključiti v izvajanje strategije v obdobju do leta 2027. 

LAS Haloze ima 80 članov iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Na ustanovni skupščini konec februarja 2023,  je bil potrjen vodilni partner LAS Haloze – PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, ki je odgovoren za izvedbo pripravljalne faze strategije in administrativno upravljanje LAS Haloze. 

Izvajanje projektov bo potekalo skozi dva ukrepa: 

U1: Izboljšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva
U2: Spodbujanje zaposlovanja in podjetniške  iniciative na podeželju

Okvirni izračun sredstev za LAS Haloze 2021-2027 znaša 1.689.481,51 €. Ta številka je vezana na uredbo in upošteva število prebivalcev na območju LAS, površino, koeficient razvitosti občin ter osnovo na posamezni LAS v Slovenji, ki pa jih bo predvidoma skupaj 37. Sredstva bodo namenjana za upravljanje LAS (20%), za projekte sodelovanja (5%) in za podporo-sofinanciranje za izvajanje projektov (75%). 

V razpravi na skupščini so udeleženci izrazili pozitivna mnenje glede pripravljene in predstavljene  strategije lokalnega razvoja (SLR). Iz pripravljenih predlogov, potreb in pobud s strani članov LAS Haloze izhaja, da naše potrebe bistveno presegajo razpoložljiva sredstva, kar za 2 do 3 krat. Udeleženci skupščine so izrazili razočaranje, da EU kot tudi Republika Slovenija pri izračunih za razporeditev razvojnih spodbud nista  upoštevali nekaterih osnovnih načel iz zakonodaje, tako ko govorimo o Zakonu o skladnem regionalnem razvoju, neupoštevajoč statusa obmejnih problemskih  območjih, kot tudi ne gorskih območjih kamor Haloze v celoti spadajo,  skladno z veljavno  zakonodajo. 

Razprava udeležencev je tekla v smeri, da na osnovi teh dejstev in zelo omejenih LAS sredstev,  najbrž ne bo možno dohiteti bolj razvita podeželska območja, ampak bo ta razvojni razkorak med razvitim podeželjem in manj razvitim podeželjem, postajal vedno večji. 

Predsednik LAS Haloze Brane Kolednik je predlagal sklep o potrditvi SLR LAS Haloze 2021-27. Na glasovanju je bila  Strategija lokalnega razvoja LAS Haloze potrjena s strani vseh treh sektorjev javnega, ekonomskega in zasebnega. 

Vodilni partner je predstavil tudi obrazec, preko katerega se zbirajo predlogi za spremembe in dopolnitve Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze, kar je možno podati do 20.7.2023.

Predstavitev SLR LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Obrazec za predloge sprememb SLR LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Utrinki 2. skupščina LAS Haloze 2021-2027

Sporočilo za javnost: Skupščina LAS Haloze potrdila SLR LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Po zaključku skupščine je potekala predstavitve ponudnikov in dobrih praks iz območja LAS Haloze. Na pobudo Andreje Jerebic Erjavec je PRJ Halo predstavil alternativno kulinariko za vegane in vegetarijance ter tiste, ki imajo težave z glutenom. Vse predstavljeno je izhajalo iz lokalnih sestavin in lokalnih začimb. Potreba po alternativi se  je večkrat izpostavila na delavnicah za turistične ponudnike, saj je danes vedno več obiskovalcev, ki niso vsejedi ali imajo takšne in drugačne omejitve pri prehranjevanju. Pripravljene jedi smo spajali z odličnimi vini vinarja Francija Plajnšeka, člana Vinarske zadruge Haloze.


Vabilo na 2. skupščino LAS Haloze 2021-2027

Člane LAS Haloze vabimo na 2. Skupščino Lokalne akcijske skupine LAS HALOZE 2021-2027, ki bo potekala v ponedeljek, 19.6.2023 ob 18. uri v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39 , 2322 Majšperk

Predlagan dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti partnerstva LAS Haloze 2021-2027
2. Sprejem dnevnega reda skupščine
3. Predstavitev skupnega projekta iz preostanka sredstev EKSRP in potrjevanje projekta
4. Predstavitev Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 z razpravo
5. Potrjevanje Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027
6. Razno

Vabilo na 2. skupščino LAS Haloze (*.pdf)

Skladno z metodologijo za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 in upoštevanja načela od spodaj navzgor lahko posredujete vaš predlog projektne ideje na obrazcu:

Predlog projektov za strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 (*.doc)
Predlog projektov za strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Na dan, 12.6.2023 šteje LAS Haloze 80 članov iz vseh treh sektorjev javni, ekonomski in zasebni.

Pristopna izjava za članstvo LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

 

EIP travišča - Ekskurzija Avstrija »kmet uči kmeta«

V soboto, 27.5.2023 smo se nekateri projektni partnerji projekta EIP: Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč udeležili ekskurzije v Avstrijo v kraj Eberstein. Namen ekskurzije je bil spoznavanje avstrijskega modela »kmet uči kmeta«. Obiskali smo kmetijo Priebernig v kraju Hochfeistritz. Na kmetiji so nam predstavili njihovo kmetijo, delo na kmetiji ter kako na kmetiji ohranjajo biodiverziteto. Na terenu so nam predstavili projekt na katerem sodelujejo, z naslovom: Varujmo naše gozdove, v okviru katerega izvajajo tudi monitoring rastlin v gozdu. Kmetija je organizirala tudi praktično delavnico, na kateri nam je bil predstavljen postopek izdelave tradicionalne koroške koče iz lubja. Pri izdelavi koče smo se lahko preizkusili vsi udeleženci ekskurzije. Ekskurzije so se udeležili predstavniki treh kmetijskih gospodarstev, po ena predstavnica KGZS Zavod Ptuj ter PRJ Halo in predstavniki vodilnega partnerja projekta Zavoda RS za varstvo narave.

 

Razvojne potrebe in možnosti območja LAS Haloze

 V sklopu priprave SLR LAS Haloze 2021-2027 je v sredo, 24.5.2023 potekala delavnica namenjena deležnikom LAS Haloze iz vseh treh sektorjev. V uvodnem delu so bili predstavljeni nekateri podatki o pridelavi in kmetijskih površinah.Iz uvodne razprave smo definirali razvojne potrebe deležnikov, ki izhajajo iz definiranja problema konkurenčnosti in praga rentabilnosti poslovanja. Deležniki se soočajo pri realizaciji idej v praksi z majhnostjo lokalnih trgov in so prisiljeni razmišljati o prodajnih trgih izven območja LAS ali širše, kar pa pomeni relativno velik napor pri iskanju rešitev konkurenčnosti na vstopnih trgih predvsem zaradi logističnih stroškov in oddaljenosti prodajnih trgov. Zato so prisiljeni k iskanju novih rešitev pri vzpostavljanju inovativnih poslovnih modelov, ki bi izboljšali konkurenčnost in prag rentabilnosti poslovanja. 
V nadaljevanju je bila vsebinska delavnica s pomočjo elektronske table in razprava na vprašanja: Kje so največje ovire za nadaljnji razvoj vinogradništva, kje je največji potencial za povečanje prihodkov ter kje vidite možnosti za zmanjšanje stroškov. 


Utrinki s srečanja so dosegljivi tukaj