Varovanje pestrosti opraševalcev v sadovnjakih - demonstracijski projekt

 


V sklopu demonstracijskega projekta sadjarstvo in opraševalci, ki ga izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Maribor vas vabijo na ekskurzijo pod nazivom Varovanje pestrosti opraševalcev v sadovnjakih, ki bo potekala v torek, 26.9.2023.

Govorili bodo o:

- pomenu opraševanja v sadjarstvu,
- delu sadjarjev za obstoj opraševalcev,
- pomenu divjih opraševalcev,
- pomenu medonosne čebele v Sloveniji,
- varovanju opraševalce pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev,
- omogočanju še več življenjskega prostora opraševalcem z zasaditvijo travniških sadovnjakov ter uporabo različnih rastlinskih mešanic v vrstah nasadov,
- ohranitvi mejic, kot pomembnega dela krajinskih značilnosti, ki prav tako veliko prispevajo k življenjskemu prostoru opraševalcev,
- pripravi hotela za žuželke, ter seveda o pomenu tovrstnih ukrepov za ohranitev opraševalcev,
- predstavitvi rezultatov zelo dobrega evropskega inovativnega projekta Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje.

Predavanje je zasnovano kot teoretični in praktični del z obiskom dveh kmetij.

Odhod izpred KGZ – Zavod Ptuj je ob 7.uri. Udeležba je za KMG-MID je brezplačna, je pa potrebna obvezna predhodna prijava (do 25.9.2023 oziroma do zasedbe mest).

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca, ki ga najdete na zadnji strani vabila. Prijavnico pošljite po običajni pošti na naslov: KGZS-Zavod MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor ali na elektronski naslov: maja.vodopivec@kmetijski-zavod.si ali katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 02 228 49 47.

Vabilo, prijavnica in več informacij

Poziv turističnim ponudnikom za vključitev v program MARTINOVANJE HALOZE 2023


Občine na območju Visit Haloze: Zavrč, Cirkulane, Podlehnik, Videm, Žetale in Majšperk so objavile javni poziv ponudnikom za vključitev v skupni program Martinovanje Haloze 2023.

V letošnjem letu želijo izboljšali in še povečali organizirane krožne avtobusne prevoze tudi glede na izkazan interes turističnih ponudnikov. 

Pogoj za vključitev v program je ponudba lastnih proizvodov ali drugih - proizvedenih na območju Haloz (vina, mošt, kulinarika, hrana, organizacija prireditve-dogodka-klopotec…). 

Zainteresirani boste vključeni v skupni koledar dogodkov Martinovanje Haloze 2023, promocijo in oglaševanje ter druge skupne aktivnosti. 

Koordinacijo priprave skupnega koledarja je prevzelo Turistično društvo Ptujska Gora.

Rok za vključitev v skupni program Martinovanje Haloze 2023 je do torka, 19.9.2023 na osnovi izpolnjenega obrazca.

Za več informacij se lahko tudi obrnete na občinske uprave vključenih občin ali Miran Senčar, Turistično društvo Ptujska Gora, E-naslov: miran.sencar@tenzor.si, Tel.: 041 683 110.

Prijavni obrazec za vključitev ponudbe v program Martinovanje Haloze 2023 (*.pdf)

Elektronski obrazec za vključitev ponudbe v program Martinovanje Haloze 2023

Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete

Projekt EIP- Prilagoditev pridelave grozdja na podnebne spremembe in ohranjanje biodiverzitete poteka v sodelovanju s 10 partnerji v Sloveniji med katerimi je Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p., Vina Zavec in Vinotoč Gorjup. Koordinacijo projekta izvaja vodilni partner KGZS Zavod Ptuj. 

Projekt zajema tri sklope:

1. Sklop: Preprečevanje erozije tal v vertikalnih nasadih z opuščanjem herbicidov

2. Sklop: Oskrba tal in brežin v terasnih sistemih z ohranjanjem biodiverzitete pomembne za ohranjanje travniških habitatov

3. Sklop: Vpliv protitočnih mrež na dozorevanje, kakovost in zdravstveno stanje grozdja ter kakovost vina

Vabljeni na predstavitev rezultatov projekta, ki bo v četrtek, 7. septembra 2023 ob 10. uri na Vinotoč Gorjup, Belski Vrh 85, 2283 Zavrč.

Program predstavitve:

Pozdrav in kratka predstavitev projekta- KGZS ZAVOD PTUJ,
vodja projekta Andrej Rebernišek

Predstavitev različnih oskrb tal po trtami, brez uporabe herbicidov
KGZS ZAVOD PTUJ Andrej Rebernišek in Matej Rebernišek

Vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja in parametre kakovosti grozdja sorte Modri pinot v času trgatve
FKBV, Borut Pulko

Vpliv protitočnih mrež na organoleptično oceno vin sorte Modri pinot
FKBV, Janez Valdhuber

Vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Modri pinot
KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš

Vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja in parametre kakovosti grozdja sorte Sauvignon v času trgatve
FKBV, Borut Pulko

Vpliv protitočnih mrež na organoleptično oceno vin sorte Sauvignon
FKBV, Janez Valdhuber

Vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Sauvignon
KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš

Razprava in zaključki

Vabilo in več informacij

Predstavitev projekta in rezultatov


Skupščina LAS Haloze potrdila Strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027

 

V ponedeljek, 19.06.2023 je potekala v prostorih Občine Majšperk, 2. skupščina LAS Haloze 2021- 2027 na kateri je bila predstavljena Strategija lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027.  

V preteklih mesecih so na območju občin Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk potekale delavnice na različno tematiko, na katerih so bila podana mnenja in pogledi na razvoj območja. Potekalo je tudi zbiranje predlogov projektnih idej, ki bi jih želeli člani LAS Haloze vključiti v izvajanje strategije v obdobju do leta 2027. 

LAS Haloze ima 80 članov iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Na ustanovni skupščini konec februarja 2023,  je bil potrjen vodilni partner LAS Haloze – PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, ki je odgovoren za izvedbo pripravljalne faze strategije in administrativno upravljanje LAS Haloze. 

Izvajanje projektov bo potekalo skozi dva ukrepa: 

U1: Izboljšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva
U2: Spodbujanje zaposlovanja in podjetniške  iniciative na podeželju

Okvirni izračun sredstev za LAS Haloze 2021-2027 znaša 1.689.481,51 €. Ta številka je vezana na uredbo in upošteva število prebivalcev na območju LAS, površino, koeficient razvitosti občin ter osnovo na posamezni LAS v Slovenji, ki pa jih bo predvidoma skupaj 37. Sredstva bodo namenjana za upravljanje LAS (20%), za projekte sodelovanja (5%) in za podporo-sofinanciranje za izvajanje projektov (75%). 

V razpravi na skupščini so udeleženci izrazili pozitivna mnenje glede pripravljene in predstavljene  strategije lokalnega razvoja (SLR). Iz pripravljenih predlogov, potreb in pobud s strani članov LAS Haloze izhaja, da naše potrebe bistveno presegajo razpoložljiva sredstva, kar za 2 do 3 krat. Udeleženci skupščine so izrazili razočaranje, da EU kot tudi Republika Slovenija pri izračunih za razporeditev razvojnih spodbud nista  upoštevali nekaterih osnovnih načel iz zakonodaje, tako ko govorimo o Zakonu o skladnem regionalnem razvoju, neupoštevajoč statusa obmejnih problemskih  območjih, kot tudi ne gorskih območjih kamor Haloze v celoti spadajo,  skladno z veljavno  zakonodajo. 

Razprava udeležencev je tekla v smeri, da na osnovi teh dejstev in zelo omejenih LAS sredstev,  najbrž ne bo možno dohiteti bolj razvita podeželska območja, ampak bo ta razvojni razkorak med razvitim podeželjem in manj razvitim podeželjem, postajal vedno večji. 

Predsednik LAS Haloze Brane Kolednik je predlagal sklep o potrditvi SLR LAS Haloze 2021-27. Na glasovanju je bila  Strategija lokalnega razvoja LAS Haloze potrjena s strani vseh treh sektorjev javnega, ekonomskega in zasebnega. 

Vodilni partner je predstavil tudi obrazec, preko katerega se zbirajo predlogi za spremembe in dopolnitve Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze, kar je možno podati do 20.7.2023.

Predstavitev SLR LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Obrazec za predloge sprememb SLR LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Utrinki 2. skupščina LAS Haloze 2021-2027

Sporočilo za javnost: Skupščina LAS Haloze potrdila SLR LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Po zaključku skupščine je potekala predstavitve ponudnikov in dobrih praks iz območja LAS Haloze. Na pobudo Andreje Jerebic Erjavec je PRJ Halo predstavil alternativno kulinariko za vegane in vegetarijance ter tiste, ki imajo težave z glutenom. Vse predstavljeno je izhajalo iz lokalnih sestavin in lokalnih začimb. Potreba po alternativi se  je večkrat izpostavila na delavnicah za turistične ponudnike, saj je danes vedno več obiskovalcev, ki niso vsejedi ali imajo takšne in drugačne omejitve pri prehranjevanju. Pripravljene jedi smo spajali z odličnimi vini vinarja Francija Plajnšeka, člana Vinarske zadruge Haloze.


Vabilo na 2. skupščino LAS Haloze 2021-2027

Člane LAS Haloze vabimo na 2. Skupščino Lokalne akcijske skupine LAS HALOZE 2021-2027, ki bo potekala v ponedeljek, 19.6.2023 ob 18. uri v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39 , 2322 Majšperk

Predlagan dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti partnerstva LAS Haloze 2021-2027
2. Sprejem dnevnega reda skupščine
3. Predstavitev skupnega projekta iz preostanka sredstev EKSRP in potrjevanje projekta
4. Predstavitev Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 z razpravo
5. Potrjevanje Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027
6. Razno

Vabilo na 2. skupščino LAS Haloze (*.pdf)

Skladno z metodologijo za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 in upoštevanja načela od spodaj navzgor lahko posredujete vaš predlog projektne ideje na obrazcu:

Predlog projektov za strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 (*.doc)
Predlog projektov za strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Na dan, 12.6.2023 šteje LAS Haloze 80 članov iz vseh treh sektorjev javni, ekonomski in zasebni.

Pristopna izjava za članstvo LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

 

EIP travišča - Ekskurzija Avstrija »kmet uči kmeta«

V soboto, 27.5.2023 smo se nekateri projektni partnerji projekta EIP: Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč udeležili ekskurzije v Avstrijo v kraj Eberstein. Namen ekskurzije je bil spoznavanje avstrijskega modela »kmet uči kmeta«. Obiskali smo kmetijo Priebernig v kraju Hochfeistritz. Na kmetiji so nam predstavili njihovo kmetijo, delo na kmetiji ter kako na kmetiji ohranjajo biodiverziteto. Na terenu so nam predstavili projekt na katerem sodelujejo, z naslovom: Varujmo naše gozdove, v okviru katerega izvajajo tudi monitoring rastlin v gozdu. Kmetija je organizirala tudi praktično delavnico, na kateri nam je bil predstavljen postopek izdelave tradicionalne koroške koče iz lubja. Pri izdelavi koče smo se lahko preizkusili vsi udeleženci ekskurzije. Ekskurzije so se udeležili predstavniki treh kmetijskih gospodarstev, po ena predstavnica KGZS Zavod Ptuj ter PRJ Halo in predstavniki vodilnega partnerja projekta Zavoda RS za varstvo narave.

 

Delavnica - Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS Haloze


V sklopu priprave Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027, vas vabimo na delovno srečanje – delavnico

ki bo v sredo, 24.5.2023 ob 17. uri pri VINOTOČ GORJUP – vinogradništvo in vinarstvo Belski Vrh 85, 2283 ZAVRČ

Vsebina delavnice:

Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS Haloze
Potencial in struktura vinogradništva-vinarstva
Izzivi in potrebe vinogradniškega sektorja za uspešen nadaljnji razvoj

Izkušnje z izvajanjem programa CLLD v obdobju 2014-2020
Doseženi rezultati projektov na področju vinogradništva in vinarstva
Povezovanje in souporaba strojev in opreme
Sodelovanje in skupno nastopanje na prodajnih trgih

Predstavitev primera dobre prakse Vinotoč Gorjup,
Uveljavljane novih produktov in ponudnikov v destinaciji Haloze 


Vabilo na delavnico - Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS Haloze (*.pdf)

Dobrodošla je predhodna prijava udeležbe na las.haloze@halo.si ali 02 795 32 00, zaradi lažje organizacije in izvedbe delavnice.

Skladno z metodologijo za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 in upoštevanja načela od spodaj navzgor lahko posredujete vaš predlog projektne ideje na obrazcu:

Predlog projektov za strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf) 

Na osnovi zbranih predlogov bomo lahko kvalitetno pripravili ukrepe strategije, ki bodo sledili potrebam obočja LAS Haloze.


Delavnica - Predstavitev in opredelitev območja LAS Haloze 2021-2027

V sklopu priprave Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027, vas vabimo na delovno srečanje – delavnico

ki bo v sredo, 17.5.2023 ob 17. uri pri FRIZI BEER - kraft pivovarna, Veliki vrh 6A, 2282 Cirkulane

Vsebina delavnice:

Predstavitev in opredelitev območja LAS Haloze 2021-2027
Splošne geografske značilnosti
Gospodarski položaj
Demografske in sociološke značilnosti  

Izkušnje z izvajanjem programa CLLD v obdobju 2014-2020
Doseženi rezultati projektov za turistično destinacijo Haloze
Povezovalne pohodne in kolesarske poti
Vstopno izstopna mesta na reki Dravi

Predstavitev primera dobre prakse FRIZI BEER, kraft pivovarna
Povezava turističnih ponudnikov na krožni pohodni poti 

Vabilo na delavnico - Predstavitev in opredelitev območja LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Dobrodošla je predhodna prijava udeležbe na las.haloze@halo.si ali 02 795 32 00, zaradi lažje organizacije in izvedbe delavnice.

Skladno z metodologijo za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 in upoštevanja načela od spodaj navzgor lahko posredujete vaš predlog projektne ideje na obrazcu:
Predlog projektov za strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf) 

Na osnovi zbranih predlogov bomo lahko kvalitetno pripravili ukrepe strategije, ki bodo sledili potrebam obočja LAS Haloze. 

EIP travišča - Terenska delavnica za kmete – spoznavanje aplikacije

 V okviru priprav in izvedbe praktičnega preizkusa: zasnove samoocenjevanja ohranitvenega stanja travišč, je bila izdelana beta verzija aplikacije »Moj travnik«, za terensko spremljanje stanja vrstno pestrih travišč preko indikatorjev stanja. Prisotnim so bila v prostorih občine Cirkulane najprej predstavljena navodila za uporabo aplikacije. Po detajlni predstavitvi delovanja in navodil za njeno rokovanje je sledil terenski preizkus aplikacije v živo, pri čemer je ena skupina opazovala dogajanje preko deljenega zaslona telefona z aplikacijo, druga skupina pa je hodila po testnem transektu. Odziv kmetov po uporabi je bil za prvo srečanje z aplikacijo zelo dober in vzpodbuden. Ker gre za beta različico, so prisotni uporabniki dobili navodila, da se za pomoč ter za ažurno poročanje morebitnih težav obrnejo na območno pristojne strokovnjake ZRSVN. Delavnice so se udeležili vsi projektni partnerji (KGZS Zavod Ptuj, PRJ Halo, Univerza v Mariboru, Društvo Gorjanske košenice ter vse partnerske kmetije: Korez, Lorber, Črnivec, Bratušek, Volaj, Kreže in Rumpret).Program delavnic Znanje za turistične ponudnike

Projekt Znanje za turistične ponudnike - LAS Haloze zajema 7 delavnic, ki se bodo izvajale v mesecu aprilu in maju. Namenjene so prvenstveno izboljšanju strukture in pestrosti ponudbe nastanitev v turistični destinaciji Haloze. 

Predstavili bomo dobre prakse in ponudnike, se medsebojno povezali, zato ste vabljeni vsi, ki ste že del turizma in spremljajočih dejavnosti, ki dihate s turizmom ali šele razmišljate, da bi se s tem začeli ukvarjati.

S predavatelji in zunanjimi strokovnimi sodelavci bomo prinesli praktična znanja in izkušnje na področju trženja, promocije in upravljanja nastanitev. Spoznali bomo zakonodajne zahteve na različnih področjih, kar je vedno dobrodošlo, ko se odločamo, kam bomo usmerili svoj pogled in razvoj.

Program delavnic Znanje za turistične ponudnike (*.pdf)

Posamezna vabila:

Povezovanje v poslovne modele razpršenih nastanitev v destinaciji Haloze (*.pdf),
ponedeljek, 3.4.2023 ob 17. uri - Park dediščine Cirkulane
Foto utrinki ->>

Kolesarski turizem, pohodništvo in SPA program  -  razvojni izzivi, zakonodaja(*.pdf)
sreda, 12.4.2023 ob 10.00  uri – Turistična kmetija in vinogradništvo Pungračič, drenovec 7, Zavrč
Foto utrinki ->>

Turizem kot priložnost za dopolnilne dejavnosti na kmetiji in vzpostavitev vodenja kolesarjev po turistični destinaciji Haloze  (*.pdf)
ponedeljek, 17.4. 2023 ob 17.00 uri – »Haloška vila«, Pestike 32 a, Zavrč
Foto utrinki ->> 

Avtodom turizem – zakonodaja, tehnične zahteve, kdo so avtodom turisti in njihova pričakovanja(*.pdf)
sreda, 19.4.2023 ob 17.00 uri – »Gostišče ob ribniku«, Dežno pri Podlehniku 6a, Podlehnik
Foto utrinki ->> 

Zakonodajne podlage in rešitve za nastanitve v destinaciji Haloze(*.pdf)
ponedeljek, 24.4.2023 ob 17.00 uri, Gostišče pri treh lipah« Jernej Pal s.p., Videm pri Ptuju 48
Foto utrinki ->>

Nastanitvene dejavnosti in outdoor doživetja  - sodoben trend v turizmu(*.pdf)
torek, 9.5.2023 ob 10.00 uri, Camp in restavracija GLADIATOR, Kočice 61 b, Žetale
Foto utrinki ->>

Zakonodaja na področju sobodajalstva in nastop skozi sodobne rezervacijske sisteme(*.pdf)
četrtek, 11.5.2023 ob 17.00 uri, Okrepčevalnica «Pri babici Bredi« Ptujska gora 35
Foto utrinki->>


Vabljeni k sodelovanju! Prosimo vas, da zaradi lažje organizacije izvedbe srečanja najavite vašo udeležbo skozi obrazec tukaj ali pokličite na 02 795 32 00.