Grad Borl ponovno odpira svoja vrata za javnost

Večletna prizadevanja številnih ljudi, da bi prišlo do realizacije delne obnove gradu Borl in njegovega odprtja za javnost v turistično gospodarske namene so obrodila sadove. Tako z dnevom odprtih vrat v soboto 20. 4. 2024 grad Borl na široko ponovno odpira svoja vrata. Grad Borl je vstopna točka v destinacijo Visit Haloze in eden od najbolj pomembnejših kulturno zgodovinskih znamenitosti v destinaciji Štajerske. 

V sklopu dneva odprtih vrat gradu Borl, vas vljudno vabimo na predstavitev Destinacije Štajerska, ki bo potekala v soboto, 20.4.2024 ob 11. uri, v viteški dvorani gradu Borl, Dolane 1, 2282 Cirkulane.

Namen srečanja je razprava o predlogih in pobudah po vzpostavitvi poslovnega sodelovanja med kmetijskimi pridelovalci in proizvajalci hrane in pijač, turističnimi ponudniki, nevladnimi organizacijami in gospodarstveniki v okolici gradu Borl in njihovega pozicioniranja na turističnem trgu v destinaciji Štajerska. 

Vabilo na predstavitev Destinacija Štajerska

Program dneva odprtih vrat gradu Borl

Sporočilo za javnost ob dnevu odprtih vrat gradu Borl
Člani LAS Haloze izvolili nove predstavnike v organe LAS za obdobje 2024-2025


V sredo, 21.2.2024 je v Podlehniku potekala volilna skupščina LAS Haloze na kateri so člani LAS izvolili predsednika, člane UO in NO. Novi predsednik LAS Haloze je postal Gorazd Šeruga iz zasebnega sektorja. 

Nova sestava UO LAS Haloze za obdobje 2024-2025: 

Predsednik: Gorazd Šeruga

Upravni odbor:
Javni sektor: Maja Kramer (Občina Žetale), Marjetka Šibila (Občina Cirkulane), Nada Kolednik (Občina Videm)

Ekonomski sektor:
Franc Mlakar (Franc Mlakar s.p.), Jožef Šmigoc (Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p.), Janez Zavec (Zavec Family estate d.o.o.)

Zasebni sektor: Gorazd Šeruga (posameznik), Franc Plajnšek (posameznik), Zdenka Golub (posameznik)

Nadzorni odbor:

Javni sektor: Tina Baštevc Zorec (Občina Podlehnik), Matic Šinkovec (Občina Majšperk) 

Ekonomski sektor: Helena Ogrizek (Haložanka d.o.o.), Tanja Leskovar (Eventa Tanja Leskovar s.p.)

Zasebni sektor: Aleš Celcar (Turistično društvo Cirkulane), Lidija Domjan (Turistično društvo Zavrč)

Zahvala dosedanjim organom LAS Haloze za opravljeno delo ter čestitke novim izvoljenim organom LAS Haloze. Hvala tudi vsem članom LAS Haloze za udeležbo na skupščini in za pomoč pri izvedbi skupščine. 

V sklopu skupščine so bile predstavljene vsebine izvajanja skupnega projekta LAS Haloze - Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze. V nadaljevanju pa tudi Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027.

Predstavitev Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost do leta 2027

Skupščina je bila zaključena s predstavitvijo dobre prakse Turistične kmetije Cestnik-Vaupotič iz Sedlašeka. Predstavili so njihove prodajne proizvode iz suhomesnatih izdelkov in druge lastno pridelane proizvode iz kmetije. 

LAS Haloze bo lahko skladno s prejeto odločbo črpal sredstva iz EKSRP sklada v višini 901.959,11 € ter iz ESRR sklada v višini 832.360,16 €. Tako bo skupaj na razpolago 1.734.319,27 € do leta 2027. V nadaljevanju se bodo pripravila in sprejela merila za izbor projektov, izvedel se bo izbor ocenjevalne komisije, pripravili se bodo prijavni obrazci ter izvedba javnih pozivov. 

V razpravi so udeleženci skupščine se pozitivno opredeli, da se za EKSRP in ESRR sklada izvede skupni javni pozivi kot dva sklopa. Glede uvedbe prijavnih obrazcev skozi spletno aplikacijo, kar bi pomenilo, da se vloge oddajo preko interneta pa so v razpravi udeleženci se večinsko opredelili, da uvedba digitalne oddaje vloge ni sprejemljiva za člane LAS. Ključni razlog je nedostopnost do internetnega omrežja na območju Haloz, saj se že sedaj soočajo z velikimi težavami s stabilnimi internetnimi povezavami pri uporabi obstoječih digitalnih orodij. Zato so udeleženci predlagali, da se vloge oddajo na javne pozive v obstoječi obliki preko word in excel obrazcev v fizični obliki. 
Vabilo na volilno skupščino LAS Haloze za mandatno obdobje 2023-2025


Ob izteku mandata organom LAS Haloze (UO, NO in predsednik) in upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi lokalnega javno zasebnega partnerstva LAS Haloze je vodilni partner LAS Haloze, PRJ Halo razpisal volitve za organe LAS Haloze. Kandidacijski postopek za volitve v organe LAS Haloze za obdobje 2023-2025 je potekal z zbiranjem kandidacijskih izjav do 19.1.2024. Člani upravnega odbora LAS Haloze so na svoji 9 dopisni seji soglasno potrdili prejete kandidacijske izjave in potrdili kandidacijsko listo za volitve organov LAS Haloze za obdobje 2023-2025.

Člane LAS Haloze vabimo na volilno skupščino LAS Haloze, ki bo v sredo, 21. 2. 2024 ob 18. uri v Kulturni dvorani Občine Podlehnik (Podlehnik 9, 2286 Podlehnik)

Dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav
2. Volitve v organe LAS Haloze
3. Predstavitev izvajanja aktivnosti skupnega projekta LAS Haloze - Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze
4. Predstavitev Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027
5. Razno 

Vabilo na volilno skupščino LAS Haloze (*.pdf)

Lista kandidatov za organe LAS Haloze za mandatno obdobje 2023-2027 (*.pdf)

Pooblastilo za zastopanje na skupščini (*.pdf)

Potrjena kandidacijska lista za volitve organov LAS Haloze za obdobje 2023-2025

Kandidacijski postopek za volitve v organe LAS Haloze za obdobje 2023-2025 je zaključen. Rok za zbiranja kandidacijskih izjav je bil do 19.1.2024. Člani upravnega odbora LAS Haloze so na svoji 9 dopisni seji soglasno potrdili prejete kandidacijske izjave in potrdili kandidacijsko listo za volitve organov LAS Haloze za obdobje 2023-2025.

Volitve v organe LAS Haloze se izvedejo vsake dve leti in sicer za:

- predsednika LAS,
- 3 člane iz ekonomskega sektorja, 3 člane iz zasebnega/civilnega sektorja in 3 člane javnega sektorja (skupaj 9 članov UO LAS Haloze).
-3 člane nadzornega odbora in 3 nadomestne člane v nadzorni odbor. 

Kandidacijska lista za volitve v organe LAS Haloze 2023-2027

Na omenjeni dopisni seji so člani UO potrdili tudi 10 novih članov LAS Haloze, tako šteje 92 članov iz vseh treh sektorjev javnega, zasebnega in ekonomskega. Člani LAS Haloze imajo volilno pravico in volilna skupščina bo potekala v sredo 21. 2.2024.

Za izvedbo lokacije volilne skupščine vas vabimo k oddaji ponudbe za uporabo prostora za izvedbo skupščine LAS Haloze ali predstavitve vaše dobre prakse iz razvoja podeželja. 

Ponudbe pošljete na spodnjih obrazcih na las.haloze@halo.si do torka 6.2.2024.

Obrazec za oddajo ponudbe za izvedbo lokacije volilne skupščine ter predstavitve dobre prakse.

LAS Haloze prejel odločbo o odobritvi o izboru LAS Haloze 2021-2027

V januarju 2024 je prispela do vodilnega partnerja LAS Haloze odločba o odobritvi o izboru LAS Haloze 2021-2027 do koriščenja podpore iz Strategije lokalnega razvoja CLLD/LEADER.

Odločba je bila izdana s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v sklopu izdaje odločb LAS-om v Sloveniji. Območje LAS Haloze, ki deluje na območju občin Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk, je eden od 37 LAS-ov v Sloveniji in eden izmed skoraj 3.000 LAS-ov v Evropski uniji. Z odločbo je s tem omogočen dostop do finančnih virov sredstev CLLD/LEADER skladno z Uredbo, ki bodo na osnovi javnih pozivov uporabljena za sofinanciranje razvojnih projektov na območju LAS Haloze. 

Prijavitelji bodo lahko predložili projektne ideje in predloge skozi dva ukrepa: 

U1: Izboljšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva
U2: Spodbujanje zaposlovanja in podjetniške  iniciative na podeželju

Iz odločbe sledi, da bo LAS Haloze za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj upravičen do največ 1.734.318,27 EUR finančnega okvirja SLR.

Odločba je bila izdana s strani MKGP in to v prvi skupni izdaje odločb LAS-om v Sloveniji, kar je odraz aktivnega sodelovanja članov LAS Haloze iz vseh treh sektorjev javnega, zasebnega in ekonomskega pri celotnem postopku, za kar se vam v imenu vodilnega partnerja PRJ Halo ob tej priložnosti javno zahvaljujemo. 

Za vodilnega parterja PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro in njegovo vodstvo je bil to izredno težek čas in naporno stanje, ampak kar je bilo obljubljeno je bilo uspešno izvedeno. 

Zahvaljujemo se vam za vašo podporo in predvsem tudi moralno spodbujanje, da smo prišli do tega zastavljenega cilja. Sedaj s tem mejnikom, odpiramo novo poglavje sodelovanja tudi potrebnega premisleka delovanja z organizacijskega vidika vodilnega parterja in uvedbo potrebnih sprememb in vzpostavitve ustreznega delovanja LAS Haloze skladno z Uredbo. 

Volilna skupščina LAS Haloze je predvidena za sredo, 21.2.2024 v popoldanskem času. Po sestavi organov LAS bo v nadaljevanju potrebno pripraviti merila za izbor projektov ter razpisno dokumentacijo in uvedbo postopov za izvedbo prvih javnih poziv, ki bi jih želeli izvesti v prvi polovici leta 2024.


Želite aktivno prispevati k razvoju Haloz

Vabimo vas, da se aktivno vključite v delovanje Lokalne akcijske skupine Haloze tudi v tej finančni perspektivi 2021-2027. LAS Haloze je ena izmed 3000 lokalnih akcijskih skupin v Evropski uniji. LAS Haloze deluje skladno z Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

Vsak posameznik, ki želi s svojimi aktivnostmi prispevati k razvoju območja Haloz se ima možnost aktivno vključiti v delovanje organov LAS Haloze. Trenutno poteka kandidacijski postopek za vključitev v organe LAS Haloze in sicer predsednika LAS, člane upravnega odbora in člane nadzornega odbora. 

Delovanje in članstvo v LAS Haloze je prostovoljno brez članarine in deluje tripratitno med tremi sektorji in sicer javni - ekonomski in zasebni sektor. 

Člani LAS so enakopravni in imajo naslednje pravice:

- voliti in biti voljeni v organe LAS,
- razpravljati in glasovati na sejah Skupščine,
- aktivno sodelovati pri delu LAS in predlagati zadeve v obravnavo organom LAS,
- prejeti odgovor na podano pobudo ali vprašanje v zvezi z delom in poslovanjem LAS,
- sodelovati pri pripravi, spreminjanju in izvajanju Strategije lokalnega razvoja,
- uresničevati svoje interese povezane s cilji LAS in
- biti seznanjeni z informacijami o delu in poslovanjem LAS,
- biti seznanjeni z vsemi drugimi informacijami povezani z LAS. 

Več o kandidacijskem postopku je dostopno na povezavi tukaj

Dokumenti in akti LAS Haloze 

Za več informacij se lahko obrnete na vodilnega partnerja LAS Haloze - PRJ Halo (las.haloze@halo.si ali 02 795 32 00)
Predstavitev rezultatov EIP Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe


Predstavitev rezultatov projekta: Vodnik dobre prakse tal v vinogradih (*.pdf)

V ponedeljek, 4.12.2023 je bila v okviru projekta EIP »Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete« izvedeno usposabljanja za kmetijska gospodarstva, v soorganizaciji KGZS Zavoda Ptuj, kot vodilnega partnerja in Vinarske zadruge Haloze.

V dvorani KGZ Ptuj je bila predstavitev različnih oskrb tal pod trtami, brez uporabe herbicidov in predstavitev pomena biotske raznovrstnosti v vinogradništvu.

V nadaljevanju je bila predstavljena oskrba tal in brežin v terasnih sistemih z ohranjanjem biodiverzitete. Andrej Rebernišek in Matej Rebernišek.

Na lokaciji Vinogradništva kmetije Frešer in vinogradništva kmetije Gorjup je potekala predstavitev kmetije in dobrih praks, kjer so bila poskusnega polja s predstavitvojo strojnega parka.

Na turistični kmetiji Pungračič pa so bile predstavljene vsebine in rezultati projekta: 

- vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja, parametre kakovosti in organoleptično oceno vin sorte Modri pinot– FKBV, Borut Pulko, Janez Valdhuber 

- vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Modri pinot - KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš 

- vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja, parametre kakovosti in organoleptično oceno vin sorte Sauvignon– FKBV, Borut Pulko, Janez Valdhuber 

- vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Sauvignon - KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš 

- delavnica pokušanja vin- – FKBV, Janez Valdhuber.


Več utrinkov iz delavnice tukaj.


   

Kandidacijski postopek za volitve v organe LAS Haloze za 2023-2025

Upravni odbor LAS Haloze je na svoji 8/24 dopisni seji sprejel sklep o podaljšanju roka sprejema kandidacijskih listov do petka, 19.01.2024. Na osnovi prejetih predlogov ni prispelo dovolj predlogov predstavnikov javnega sektorja v nadzorni odbor LAS Haloze iz tega razloga se podaljšuje rok za sprejem kandidacijskih izjav in listov. 

Upravni odbor LAS Haloze je na svoji 6 seji, dne 22.11.2023 sprejel časovnico in potrdil roke za izvedbo redne volilne skupščine LAS Haloze. Skladno z ustanovnimi akti LAS Haloze  in volilnim postopkom za LAS Haloze se volitve v organe LAS Haloze izvedejo vsake dve leti in sicer voli se:

- predsednika LAS,
- 3 člane iz ekonomskega sektorja, 3 člane iz zasebnega/civilnega sektorja in 3 člane javnega sektorja (skupaj 9 članov UO LAS Haloze). 
-3 člane nadzornega odbora in 3 nadomestne člane v nadzorni odbor.

Izpolnjene kandidacijske izjave se sprejemajo do petka, 19.1.2024 na sedežu LAS Haloze pri vodilnem partnerju PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali preko e-pošte na las.haloze@halo.si.

Volilno pravico in možnost kandiranja imajo le člani LAS Haloze. Seznam članov se nahaja na spodnji povezavi in vas vabimo, da do sklica volilne skupščine pregledate in po potrebi uredite vaše članske podatke.

V LAS Haloze se lahko včlanite preko pristopne izjave tukaj. Pogoji za članstvo v LAS Haloze so naslednji:

- polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS Haloze (Občine: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk)
- pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS Haloze 2021-2027,
- pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS Haloze 2021-2027 ali
- nevladna organizacija v javnem interesu, ki deluje na območju LAS Haloze 2021-2027.

Pravna osebo v LAS oziroma organih LAS zastopa njegov zakoniti zastopnik ali druga od njega pooblaščena oseba.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na vodilnega partnerja LAS Haloze, PRJ Halo, podeželsko
razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, T: 02 795 32 00 ali elektronsko pošto: las.haloze@halo.si.

Volilna skupščina bo predvidoma izvedena v mesecu januarju 2024. Točen datum in lokacijo sporočimo še naknadno.


Volilni postopek za LAS Haloze

Seznam članov LAS Haloze po sektorjih na december 2023

Pristopna izjava v LAS Haloze

Kandidacijski list s soglasjem za člana v organe LAS Haloze (potrebno oddati do 10.1.2024 podaljšan rok do 19.1.2024)Čezmejno srečanje LAS Haloze (SLO) in LAG Sjeverozapad (HR)


V četrtek, 7.12.2023 je na povabilo Grada Lepoglava bilo organizirano čezmejno srečanje predstavnikov občin iz LAS Haloze ter občin LAG Sjeverozapad na tematiko možnosti čezmejnega sodelovanja v novem programskem območju. LAS Haloze in LAG Sjeverozapad sta sosednja LAS-a, ki jih od vstopa Slovenije v Schengensko območje pa vse do vključitve Hrvaške v to območje bilo zelo oteženo aktivno sodelovanje na nivoju posameznih deležnikov kakor tudi lokalnih skupnosti. Danes te ovire ni več in s tem se odpirajo številne možnosti medsebojnega sodelovanja. 

Tajnik LAG Sjeverozapad Emil Tkalec in Jernej Golc, vodilni partner LAS Haloze sta predstavila razvojne strategije obeh LAS-ov. Oba sta izpostavila, da se obe strani soočajo s podobnimi izzivi, od depopulacije prebivalstva, strmih terenov za obdelavo kmetijskih površin in razdrobljenostjo le teh, opuščanjem kmetijskih površin in probleme povezane s statusom problemskih obmejnih območjih. 

Iz LAS Haloze so se srečanja udeležili predstavniki vseh občin: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk ter iz sosednje Hrvaške obmejne občine zraven Grada Lepoglava še Bednja, Cestica in Donja Voča.

V zaključkih so udeleženci srečanja pohvalili organizacijo in posebej izpostavili pomembnost sodelovanja na ravni lokalnih skupnosti in s tem omogočiti in vzpodbujati sodelovanje vseh deležnikov iz obeh strani meje. Naslednje srečanje bo na območju LAS Haloze z namenom še okrepiti sodelovanje in medsebojno povezovanje pri reševanju skupnih izzivov na področju razvoja podeželja. 

Sporočilo za javnost Brojne mogućnosti prekogranične suradnje u novom programskom razdoblju (*.pdf)

Tonska izjava (*.mp3), LAS Haloze, Jernej Golc

Tonska izjava (*.mp3), Gradonačelnik Lepoglave Marjan Škvarić
Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete


Kmetijsko gozdarski zavod - Ptuj in Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p. organizirata v ponedeljek, 4.12.2023, dogodek v sklopu projekta EIP »Prilagoditev grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete« z namenom izmenjave izkušenj in desimilacije rezultatov omenjenega projekta. 

Organiziran skupni prevoz in bomo vsebinsko obiskali po priloženem programu naslednje lokacije: 

- 8.00 zbirališče v dvorani KGZS Zavoda Ptuj (Ormoška c. 28)
- Vinogradniška kmetija Frešer (Ritoznoj, ekološka kmetija)
- Vinotoč Gorjup (Belski Vrh)
- Turizem Pungračič (Drenovec)
- Vrnitev nazaj na Ptuj prostor KGZS Ormoška c.

Prijave se zbirajo do zasedbe mest ali do 30.11.2023 na obrazcu tukaj ali vinarska.zadruga@haloze.org ali T: 02 795 32 00.

Vabilo in celoten program se nahaja na povezavi tukaj. (*.pdf)