Predlog spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-20

Smo na polovici izvajanja SLR LAS Haloze tako časovno, kot vsebinsko in tudi finančno. Opravljena je bila že prva evalvacija doseganja kazalnikov in porabe sredstev. Glede na SLR LAS Haloze imamo 9 ukrepov, ki so bili kreirani za doseganje zadanih ciljev na območju sedmih občin LAS Haloze, na petih ključnih prioritetnih področjih. Na določenih ukrepih smo z izvedbo operacij že dosegli kazalnike, na nekaterih smo jih dosegli nekaj, na nekaterih še skoraj nič. Tudi sredstva se črpajo različno.


Namen spremembe pa je, da se iz ukrepov, kjer so še sredstva in so kazalniki doseženi, le-ta razporedijo na ukrepe, kjer kazalniki še niso doseženi, sredstev pa ni dovolj.

V SLR LAS Haloze 2014-2020 se bo spremenila torej samo tabela 34 v poglavju 11. Tabele 37, 38, 40, 41 v poglavju 16 se bodo spremenile oz. uskladile zaradi zgornje spremembe.

Dejansko gre za uskladitev korekcijo višine sredstev po posameznem ukrepu. Osnova za predlagane korekcije je analiza porabljenih sredstev na posameznih ukrepih do marca 2019 v odvisnosti od doseganja v SLR predvidenih kazalnikov. Na ta način smo prišli do podatka, kje nam je sredstev za doseganje kazalnikov zmanjkalo in kje smo kazalnike že dosegli, ostalo pa je še sredstev.

Predlog korekcije je objavljen tukaj.

Strategija je objavljena tukaj.

Korekcije strategije bomo potrdili na skupščini, ki bo v sredo, 24.4.2019 ob 17. uri v Kulturni dvorani Občine Zavrč v Goričaku. Vabilo!


Vabilo na skupščino LAS Haloze

Vabimo vas na skupščino LAS Haloze,
ki bo v sredo, 24.4.2019 ob 17.00  uri 
v kulturni dvorani Občine Zavrč (Goričak 6, 2283 Zavrč).

Predlog dnevnega reda:
1. Uvodni pozdrav
2. Seznanitev in potrditev spremembe v Upravnem odboru LAS Haloze
3. Razprava in potrditev spremembe Strategije lokalnega razvoja 2014-2020 LAS Haloze
4. Razno

Celotno vabilo je tukaj.


Predstavniki iz Albanije na obisku dobrih praks v Halozah

V okviru projekta "Pospeševanje razvoja aktivnega državljanstva in sodelovanja v Albaniji" je v aprilu 2019 Slovenijo obiskala 14 članska delegacija občinskih svetnikov in predstavnikov nevladnih organizacij iz Albanije z namenom, da bi se spoznali s primeri dobrih praks na področju lokalnega razvoja, in  še posebej vključevanja občanov v procese odločanja na lokalni ravni in aktivnega državljanstva.

V torek, 9. aprila 2019 so obiskali tudi Lokalno akcijsko skupino Haloze in Občino Cirkulane. Županja Občine Cirkulane Antonija Žumbar je gostom predstavila Občino Cirkulane, način delovanja, možnost, ki jo imajo občani za predloge in pobude ter način obravnave le-teh.

Sonja in Jernej Golc sta udeležencem predstavila postopek ustanovitve in delovanje Lokalne akcijske skupine Haloze, način nastajanja Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020 ter kako poteka uresničevanje ciljev. Udeležencem sta predstavila tudi nekaj primerov dobrih praks.

Gostje iz Albanije so imeli veliko vprašanj za vse tri sogovornike. Albanija prejema iz različnih virov finančno pomoč pri demokratizaciji države ter svetovanja za prilagajanje. Prisotni so izrazili željo po sodelovanju v kakšnem od projektov, sofinanciranih iz EU virov, ki so jim dostopni.
Resolucija: »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« v javni razpravi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je v javno razpravo poslalo osnutek Resolucije: »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« / Strateški okvir razvoja slovenskega kmetijstva, predelave hrane in podeželja.  Dokument resolucije najdete tukaj.

To je tudi temeljni okvir za določitev nove strategije, razumevanje izzivov, določitev ciljev in izbiro mehanizmov za prihodnji razvoj kmetijstva in podeželja. Pri tem ne izhajamo samo iz potreb kmetijstva, ob zavedanju, da bo predvsem trden ekonomski položaj v panogi zagotavljal ohranjanje interesa za kmetovanje, ampak želimo oblikovati strateški okvir, ki bo temeljil na družbenih potrebah. Zato jih je potrebno razumeti in strateško vplesti v vrednote in prioritete prihodnje kmetijske in drugih javnih politik.

Zainteresirana javnost lahko komentarje in mnenja na osnutek strateškega načrta posreduje elektronsko na naslov: gp.mkgp@gov.si in sicer najkasneje do 31. maja 2019.


Skupščina LAS Haloze v Majšperku potrdila 2 projekta

Skupščina Lokalne akcijske skupine Haloze je potekala v Majšperku v četrtek, 7.3.2019.

Člani so potrdili 2 projekta (predstavitev projektov), ki bosta sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Zadnjo besedo pri potrditvi bo imela Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Na skupščini pa je tekla tudi razprava o potrebnih spremembah Strategije lokalnega razvoja za LAS Haloze 2014-2020.

Smo na polovici izvajanja SLR LAS Haloze tako časovno, kot vsebinsko in tudi finančno. Opravljena je bila že prva evalvacija doseganja kazalnikov in porabe sredstev. Glede na SLR LAS Haloze imamo 9 ukrepov, ki so bili kreirani za doseganje zadanih ciljev na območju sedmih občin LAS Haloze, na petih ključnih prioritetnih področjih. Na določenih ukrepih smo z izvedbo operacij že dosegli kazalnike, na nekaterih smo jih dosegli nekaj, na nekaterih še skoraj nič. Tudi sredstva se črpajo različno.
Pregled doseganja kazalnikov in črpanja sredstev iz ukrepa EKSRP.
Pregled doseganja kazalnikov in črpanja sredstev iz ukrepa ESRR.
Namen spremembe pa je, da se iz ukrepov, kjer so še sredstva in so kazalniki doseženi, le-ta razporedijo na ukrepe, kjer kazalniki še niso doseženi, sredstev pa ni dovolj.

Pri vodilnem partnerju smo pripravili obrazec za predloge projektov. Vabimo vse člane, ki v naslednjih dveh letih nameravajo kandidirati in izvajati projekte po navedenih ukrepih in prioritetah, da do 22.3.2019 vrnejo izpolnjene obrazce na naslov PRJ HALO, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali na las.haloze@halo.si. Namen zbiranja obrazcev je, da bi lažje skupaj z Upravnim odborom LAS Haloze načrtovane potrebne prerazporeditve in spremembe. Konec marca, ali v začetku aprila je predviden ponoven sklic skupščine, ki bi spremembe potrdila. Potem bomo spremenjeno strategijo poslali v potrditev na obe pristojni ministrstvi (MKGP in MGRT). Po prejemu odločbe bo UO LAS Haloze objavil javna poziva za črpanje iz obeh skladov (EKSRP in ESRR).

Pripravili pa smo tudi informativni vprašalnik za člane LAS Haloze, kako so zadovoljni z dosedanjim izvajanjem programa CLLD na območju LAS Haloze.

UKREPI
U1 Razvoj podjetništva (EKSRP in ESRR)
U2 Povezovanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih institucij s podjetji/kmetijami  (EKSRP in ESRR)
U3 Vzpostavitev enotne blagovne znamke in povezovanje v samooskrbne verige (EKSRP in ESRR)
U4 Vzpostavitev turistično rekreacijske infrastrukture in infrastrukture za opravljanje dejavnosti (EKSRP)
U5 Obnovitev objektov kulturne dediščine (EKSRP)
U6 Reaktivacija zaraščenih površin za ponovno kmetijsko rabo, s poudarkom na ekološkem kmetijstvu (EKSRP)
U7 Medgeneracijsko sodelovanje (EKSRP in ESRR)
U8 programi za mlade (EKSRP in ESRR)
U9 Ureditev dostopnosti za invalide (EKSRP)

PRIORITETE
P1 Spodbujanje turističnega razvoja območja
P2 Krepitev položaja vinogradništva
P3 Revitalizacija objektov kulturne dediščine za namene trženja in trajnostnega turizma
P4 Reaktivacija zaraščenih površin s poudarkom na ekološkem kmetijstvu z namenom ohranjanja območja Natura 2000
P5 Krepitev medgeneracijskega sodelovanja ter povečanje vključenosti ranljivih skupin v družbo

Vabilo na skupščino LAS Haloze

Vabimo vas na skupščino LAS Haloze,
ki bo v četrtek, 7.3.2019 ob 17.00  uri 
v konferenčni dvorani KPC Občine Majšperk (Majšperk 39, 2322 Majšperk).

Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Poročilo nadzornega odbora o morebitnih pritožbah in odločanje skupščine o pritožbah
3. Potrjevanje projektov iz JP EKSRP – 2018
4. Razprava o potrebni spremembah Strategije lokalnega razvoja 2014-2020 LAS Haloze
5. Razno

Celotno vabilo si lahko pogledate tukaj.