Sprememba Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz PRP 2014–2020

Obveščamo vas, da je bil v petek, 18. decembra 2020, v Uradnem listu objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki prinaša spremembe in poenostavitve tudi za ukrep LEADER oz. za ukrepe LAS Haloze EKSRP.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika spreminjajo osnovni pravilnik, zato velja za vse zavezance, za katere velja osnovni pravilnik. 

Več informacij in povzetek sprememb najdete tukaj.


primer označitve LASovih projektov


Voščilo

 


Hvala za konstruktivno sodelovanje 
v letu, ki ga bomo v določenih delih z veseljem hitro pozabili, 
v letu, ki nam je prineslo veliko izzivov.
Želimo vam vesele praznike v krogu vaših najdražjih.
V Novem letu vam želimo veliko zdravja in 
uresničitev vaših idej v dobro skupnega razvoja Haloz.
Srečno v 2021.

Ekipa LAS Haloze in Poslovnega centra Halo


Občina Podlehnik in Vinarska zadruga Haloze podpisala pismo o nameri o sodelovanju


V ponedeljek, dne 21. 12. 2020, sta predstavnika Občine Podlehnik in Vinarske zadruge Haloze z.o.o., so.p., na sedežu Občine Podlehnik podpisala Pismo o nameri za sodelovanje in izvedbo distribucijsko skladiščnega prostora za vina iz Haloz. 

S tem korakom želita podpisnici prispevati k aktivnejšemu reševanju družbeno odgovornih problemov na območju Haloz. Pri tem je mišljeno predvsem izseljevanje mladih, prekomerno zaraščanje kmetijskih površin ter socialnih in gospodarskih negativnih trendov, ki smo jim priča v zadnjem obdobju. Podpisnici sta se zavezali, da bosta sodelovali pri izvedbi naložbe vinogradnikov iz Haloz z namenom zagotavljanja ustreznejših pogojev za proizvodnjo in distribucijo vin na območju celotnih Haloz.


Predsednik zadruge Jožef Šmigoc je pojasnil: »Zadruga je v zadnjih dveh letih skupaj z občinami na območju Haloz iskala možnosti po primernem prostoru za vzpostavitev skupnega distribucijsko skladiščnega prostora za vina iz Haloz. Glede na podane prostorske možnosti s strani občin, ter po razpravi med člani se je upravni odbor Vinarske zadruge Haloze odločil za sodelovanje na območju Občine Podlehnik.« 

Vsled Covid krize je vinogradništvo kot panoga izredno prizadeta. S ciljem ohranitve dejavnosti in posledično obdelovalnih površin v Halozah je nujno najti nove poslovne modele medsebojnega sodelovanja vinogradnikov in celotne panoge ter hkrati iskati možnosti za sodelovanje tudi z drugimi sektorji. »Občina Podlehnik si prizadeva za aktiviranje potencialov zemljišč ob avtocesti, hkrati pa želi ustvarjati pogoje za razvoj in napredek vinogradnikov in vinarjev na območju Haloz. Nenazadnje je to v teh zahtevnih časih še toliko pomembnejše.« je poudaril župan Občine Podlehnik, mag. Sebastian Toplak in spomnil, da so v Podlehniku že v preteklosti bili pomembni vinogradniški objekti, kot na primer osrednja klet s prešo in ostalimi površinami Štajerske hranilnice oziroma t.i. Sparkassa in kasneje Kmetijski kombinat Ptuj.

Celotno sporočilo za javnost ob podpisu pisma o nameri (.pdf)

MGRT dodelil dodatna sredstva iz ESRR za LAS Haloze

Konec novembra 2020 smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli obvestilo o dodelitvi dodatnih sredstev iz sklada ESRR. Višina dodatnih sredstev, ki smo jih v LAS Haloze prejeli je 148.298,41 EUR.

Da bi lahko sredstva koristili, jih moramo umestiti v našo Strategijo lokalnega razvoja 2014-2020 (SLR). V prihodnjih tednih bomo tako pripravili spremembo SLR in jo dali v potrditev skupščini LAS Haloze. Če se bodo razmere glede Koronavirusa umirile, bomo v januarju sklicali navadno skupščino, v nasprotnem primeru pa bo le-ta dopisna.

Odpiramo pa javno razpravo o spremembi SLR. Tukaj lahko pogledate, kateri ukrepi iz SLR se lahko financirajo iz sklada ESRR. 

Podajte predloge za projekte, za katere že imate ali iščete partnerje in se bi z njimi prijavili za javni poziv ESRR v 2021. Obrazec za podajo predloga je tukaj.

Rok za sprejem vaših predlogov za spremembo SLR oz. predlog projekta je 21.12.2020.

Javno razpravo bomo opravili tudi v obliki video konference 15.12.2020 ob 11. uri. Za prijavo na video konferenco pošljite e-pošto na las.haloze@halo.si.

Po potrditvi spremembe s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bomo predvidoma v prvi polovici leta 2021 razpisali javni poziv za izbor operacij za dodelitev sredstev iz sklada ESRR.


Objavo ZADNJEGA Javnega poziva za izbor operacij LAS Haloze za dodelitev sredstev iz sklada EKSRP pa pričakujemo v januarju 2021.
Javna razprava Izhodišča v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2021-2027


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo uvodna gradiva in anketo o izhodiščih v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP), s čimer začenja široko javno razpravo, katere namen je skupaj s širšo zainteresirano javnostjo preveriti, ali so pripravljene analize stanja v kmetijstvu, živilstvu, gozdarstvu ter z vidika širšega podeželja dovolj celovite in jasne.

Področje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, je zajeto v Specifičnem cilju 8 "Spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom".

Gradiva so objavljena na spletni strani PRP tukaj.

Ministrstvo želi tudi preveriti, ali je bil identificiran ustrezen nabor izzivov in potreb, saj te že nakazujejo bodoče ukrepanje v okviru SKP po letu 2020. Na podlagi rezultatov ankete bodo pripravljena izhodišča dopolnjena in nadgrajena. Rok za izpolnitev ankete se izteče 25. 11. 2020.

Anketa je dostopna na: https://mkgp.1ka.si/a/125954

Člane LAS Haloze in zainteresirane z območja Haloz vabimo k skupni javni razpravi, ki jo bomo organizirali preko video konference v ponedeljek, 23.11.2020 med 8.30 uro in 10. uro. Na osnovi zbranih predlogov bomo poslali skupne predloge.

Vašo udeležbo predhodno najavite na elektronski naslov las.haloze@halo.si


Teden odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v tednu med 22. in 30. avgustom organiziralo in medijsko podprlo Teden odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov.

Vabljeni vsi upravičenci do sredstev za različne naložbe, prejemniki sredstev iz LAS Haloze in tudi upravičenci, vključeni v ukrepe M9 Skupine in organizacije proizvajalcev, M10 KOPOP, M11 Ekološko kmetovanje, M13 OMD,  in upravičenci iz naslova drugih ukrepov PRP 2014–2020 ter vključeni v projekt LIFE TO GRASSLANDS.
*opomba: Projekt mora biti zaključen oz. morajo biti že vidni prvi rezultati projekta.

Promocija bo vezana na Program razvoja podeželja 2014–2020 in pri projektu lahko sodelujejo vsi upravičenci do teh sredstev. Prijavijo se lahko vsi . 
V okviru dogodka boste vsi prijavljeni imeli možnost predstavitve svoje dejavnosti, izpeljane naložbe, organizirati degustacije, oglede, delavnice, pohode …

Vsi prijavljeni za predstavitev poskrbite sami. Prav tako bodo vsi dogodki na Dnevih odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov morali slediti Higienskim priporočilom pri izvajanju turistično-gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2.

MKGP bo v okviru Mreže za podeželje poskrbel za medijsko promocijo. 

Zainteresirani se prijavite tako, da izpolnite obrazec in ga pošljete na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si. Prijave se zbirajo do 10. 8. 2020.

Več informacij najdete TUKAJ.

Prijavni obrazec je na voljo TUKAJ.

Soglasje za uporabo fotografij je na voljo TUKAJ. 


Okrogla miza: Kako ohraniti kmetije na težje pridelovalnem območju Haloz

Delavsko društvo hribovskih kmetij in podeželja v sodelovanju s KGZS Zavodom Ptuj in Območno enoto KGZS Ptuj organizira okroglo mizo

"Kako ohraniti kmetije na težje pridelovalnem območju Haloz"


Okrogla miza bo potekala v petek, 17. julija 2020 ob 10.30 uri v prireditvenem prostoru podjetja Gastro d.o.o. v Kočicah (Kočice 61b, 2287 Žetale).

Na okrogli mizi bodo sodelovali:
- dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Cvetko Zupančič, predsednik KGZS
- Peter Pribožič, vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS Zavodu Ptuj

Celotno vabilo najdete TUKAJ.

Projekt NAŠA DRAVA odobren

Projekt sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami NAŠA DRAVA je bil potrjen s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja v okviru 5. javnega razpisa za podukrep 19.3
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Partnerstvo na nivoju projekta sestavljajo 8 slovenskih LAS in 2 hrvaški LAS, ki imajo pod svojim okriljem vključene še člane znotraj posamezne LAS. V operacijo je skupno vključenih 45 partnerjev.

Cilji projekta so:

  • Razvoj skupnega naravovarstvenega turistično športnega produkta, in 5 zvezdičnega doživetja
  • Trajnostna raba prostora – ohranjanje biotske raznovrstnosti
  • Zmanjšanje razraščanja tujerodnih invazivk, odstranjevanje ambrozije in drugih alergenih rastlin
  • Vzpostavitev rezervacijskega sistema – Aplikacija Drava bike
  • Nakup opreme za izvajanje organiziranih spustov po Dravi
  • Obnova čigre- turistične ladjice in nakup opreme za izvajanje avdio-vodenih ogledov naravnih vrednot po Dravi,
  • Vzpostavitev pogojev za nastanek sistema izposoje e -koles vzdolž Drave
  • Razvoj in implementacija doživljajskih vsebin na in ob Dravi
  • Vzpostavitev trajnostnega poenotenega sistema upravljanja z Dravo kot naravnim virom
Lokalno partnerstvo v LAS Haloze sestavljajo poleg LAS in vodilnega partnerja LAS Haloze PRJ HALO še občine: Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Podlehnik in Majšperk.

Projekt je tik pred začetkom izvajanja, tako da več informacij vsebini projekta in aktivnostih še sledi.Ena od aktualnih zgodb povezanih z Dravo je tudi izjemno število gradov ob Dravi, med njimi tudi haloški lepotec grad Borl, ki se počasi prebuja iz več desetletij propadanja.

Delovanje LAS Haloze med 2014 in 2020

Vodilni partner LAS Haloze - PRJ Halo je v torek, 26.5.2020 ob 9. uri za medije in za zainteresirano javnost pripravil predstavitveno video konferenco o delovanju LAS Haloze v obdobju 2014-2020, na kateri so bili predstavljeni rezultati doseganja ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze in razvojne usmeritve v sklopu Partnerstva za razvoj Haloz. 

Ogledate si lahko predstavitev z video konference 
in sporočilo za javnost.