Skupščina LAS Haloze v Majšperku potrdila 2 projekta

Skupščina Lokalne akcijske skupine Haloze je potekala v Majšperku v četrtek, 7.3.2019.

Člani so potrdili 2 projekta (predstavitev projektov), ki bosta sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Zadnjo besedo pri potrditvi bo imela Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Na skupščini pa je tekla tudi razprava o potrebnih spremembah Strategije lokalnega razvoja za LAS Haloze 2014-2020.

Smo na polovici izvajanja SLR LAS Haloze tako časovno, kot vsebinsko in tudi finančno. Opravljena je bila že prva evalvacija doseganja kazalnikov in porabe sredstev. Glede na SLR LAS Haloze imamo 9 ukrepov, ki so bili kreirani za doseganje zadanih ciljev na območju sedmih občin LAS Haloze, na petih ključnih prioritetnih področjih. Na določenih ukrepih smo z izvedbo operacij že dosegli kazalnike, na nekaterih smo jih dosegli nekaj, na nekaterih še skoraj nič. Tudi sredstva se črpajo različno.
Pregled doseganja kazalnikov in črpanja sredstev iz ukrepa EKSRP.
Pregled doseganja kazalnikov in črpanja sredstev iz ukrepa ESRR.
Namen spremembe pa je, da se iz ukrepov, kjer so še sredstva in so kazalniki doseženi, le-ta razporedijo na ukrepe, kjer kazalniki še niso doseženi, sredstev pa ni dovolj.

Pri vodilnem partnerju smo pripravili obrazec za predloge projektov. Vabimo vse člane, ki v naslednjih dveh letih nameravajo kandidirati in izvajati projekte po navedenih ukrepih in prioritetah, da do 22.3.2019 vrnejo izpolnjene obrazce na naslov PRJ HALO, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali na las.haloze@halo.si. Namen zbiranja obrazcev je, da bi lažje skupaj z Upravnim odborom LAS Haloze načrtovane potrebne prerazporeditve in spremembe. Konec marca, ali v začetku aprila je predviden ponoven sklic skupščine, ki bi spremembe potrdila. Potem bomo spremenjeno strategijo poslali v potrditev na obe pristojni ministrstvi (MKGP in MGRT). Po prejemu odločbe bo UO LAS Haloze objavil javna poziva za črpanje iz obeh skladov (EKSRP in ESRR).

Pripravili pa smo tudi informativni vprašalnik za člane LAS Haloze, kako so zadovoljni z dosedanjim izvajanjem programa CLLD na območju LAS Haloze.

UKREPI
U1 Razvoj podjetništva (EKSRP in ESRR)
U2 Povezovanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih institucij s podjetji/kmetijami  (EKSRP in ESRR)
U3 Vzpostavitev enotne blagovne znamke in povezovanje v samooskrbne verige (EKSRP in ESRR)
U4 Vzpostavitev turistično rekreacijske infrastrukture in infrastrukture za opravljanje dejavnosti (EKSRP)
U5 Obnovitev objektov kulturne dediščine (EKSRP)
U6 Reaktivacija zaraščenih površin za ponovno kmetijsko rabo, s poudarkom na ekološkem kmetijstvu (EKSRP)
U7 Medgeneracijsko sodelovanje (EKSRP in ESRR)
U8 programi za mlade (EKSRP in ESRR)
U9 Ureditev dostopnosti za invalide (EKSRP)

PRIORITETE
P1 Spodbujanje turističnega razvoja območja
P2 Krepitev položaja vinogradništva
P3 Revitalizacija objektov kulturne dediščine za namene trženja in trajnostnega turizma
P4 Reaktivacija zaraščenih površin s poudarkom na ekološkem kmetijstvu z namenom ohranjanja območja Natura 2000
P5 Krepitev medgeneracijskega sodelovanja ter povečanje vključenosti ranljivih skupin v družbo

Vabilo na skupščino LAS Haloze

Vabimo vas na skupščino LAS Haloze,
ki bo v četrtek, 7.3.2019 ob 17.00  uri 
v konferenčni dvorani KPC Občine Majšperk (Majšperk 39, 2322 Majšperk).

Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Poročilo nadzornega odbora o morebitnih pritožbah in odločanje skupščine o pritožbah
3. Potrjevanje projektov iz JP EKSRP – 2018
4. Razprava o potrebni spremembah Strategije lokalnega razvoja 2014-2020 LAS Haloze
5. Razno

Celotno vabilo si lahko pogledate tukaj.


Študijski obisk +Resilient v Halozah

V Cirkulanah je 15.1.2019 potekalo študijsko potovanje predstavnikov projekta +Resilient. Udeleženci so bili iz Francije, Italije, Španije, Hrvaške in Slovenije.
Predstavili smo jim podporno okolje za podjetništvo, projekta SOCIOLAB in LIFE TO GRASSLANDS, LAS Haloze, njene prioritete, načine uresničevanja ciljev in merila za izbor operacij.

V nadaljevanju so bile predstavljene dobre prakse LAS Haloze, projekti, ki se izvajajo ali so se že izvedli:
Občina Cirkulane s partnerji: Haloška kulinarika, vino in aktivna sprostitev
Turistična kmetija Pungračič s partnerji: Posodobitev infrastrukture vinogradniških kmetij
Franc Mlakar s.p.: Restavracija
Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p. s partnerji: Povezovanje in blagovna znamka za kakovost vin iz Haloz
Občina Žetale: Revitalizacija Vukove domačije

Po predstavitvenem delu v dvorani v Cirkulanah so si udeleženci študijske ture nekatere primere tudi ogledali.
Za kosilo smo jim pripravili menu po receptih OKUSI HALOZ.Več utrinkov si lahko pogledate tukaj.

Zakaj je ekološko kmetovanje lahko priložnost tudi za kmetije v Halozah in Prlekiji?

Vabimo vas, da se udeležite okrogle mize, ki bo potekala v sredo, 12. 12. 2018 ob 19. uri v Beli dvorani Grajske pristave Ormož, Grajski trg 1.

Svojo udeležbo na dogodku je potrdila tudi aktualna ministrica dr. Aleksandra Pivec, saj bomo samo s skupnimi prizadevanji in enotnimi stališči preprečevali zaraščanje in povečali ekonomsko uspešnost naših kmetij.


Dnevni red:
19:00 – Pozdrav prisotnih
19:05 – Zakaj ekološko kmetovati, Zvonko Pukšič, Bio kmetija Zel
19:15 – Izvedljive hitre rešitve za povečanje ekoloških kmetij,  dr. Martina Bavec, FKBV
19:20 – Ekološko kmetijstvo je dober posel, Janez Trstenjak, Biodan d.o.o.
19:25 – Analiza stanja in možnosti ekološkega kmetijstva v Prlekiji in Haloz, Andrej Rebernišek, direktor KGZS Zavod Ptuj
19:35 – Sodelovanje je najlažja pot, Jernej Golc, LAS Haloze
19:40 – Razvojne možnosti Prlekije in Haloz – dr. Aleksandra Pivec
20:00 – Okrogla miza in vprašanja prisotnih
20:30 – Zaključek okrogle mize

Celotno vabilo (pdf)

Študijsko potovanje h GAL del CAPO S. MARIA di LEUCA

Predstavniki 17ih lokalnih akcijskih skupin (LAS) iz Slovenije (tudi iz LAS Haloze) smo bili na študijskem obisku pri lokalni akcijski skupini GAL del Capo S. Maria di Leuca (GAL) med 22. in 26. oktobrom 2018.


Gre za območje Dežele Puglia (slo: Apulija) in znotraj nje Pokrajine Lecce- sam jug Italije, peta škornja.
GAL ima že 26 letno tradicijo. Sedež GALa je v kraju Tricase. Za seboj imajo že 4 programska obdobja, bogate izkušnje in dobre rezultate (Leader I, Leader II, Leader plus in programsko obdobje 2007-2013). V obdobju 2007-2013 smo v Sloveniji komaj začeli s programom Leader. Predstavili so nam njihovo filozofijo, cilje in način dela, predvsem pa rezultate, ki so najpomembnejši. Za razliko od Slovenije, kjer so vsa sredstva za projekte sodelovanje med LASi v obdobju 2014-2020 praktično razdeljena, v Italiji s tem ukrepom (19.3) še niso začeli.


V teh dneh smo obiskali turistične kmetije z različno ponudbo, različne rokodelske delavnice (keramika, pletenje), proizvodnje olja, žganja… in druge primere dobrih praks. Kmetije in delavnice temeljijo na tradicionalni in lokalni proizvodnji, na uporabi lokalnih produktov, prevladuje ekološka pridelava.


Med vsemi primeri dobrih praks pa je gotovo najbolj odmevna vzpostavitev razpršenega hotela v kraju Specchia, ki so ga uspešno prenesli tudi v druge kraje na območju. Gre za obnovo objektov večinoma iz 17. stoletja, ki so propadali. V glavnem so bila prej to stanovanja, ki so bila dolgo prazna. Obnovili so jih s sredstvi Leader v apartmaje za turiste v razmerju 60% Leader, 40% zasebniki. Vzpostavili so mrežo teh apartmajev, ki jo je 10 let upravljal GAL, potem pa so upravljanje prenesli na kooperativo (katere soustanovitelj je tudi GAL in občina ter drugi posamezniki). Na ta način so praktično prazne centre starih krajev oživili. Kmalu po vzpostavitvi teh nočitev so se začele razvijati še druge dejavnosti: restavracije, bari, trgovinice in druge storitvene dejavnosti.


Zelo so se potrudili tudi pri predstavitvi njihove lokalne tradicionalne hrane, ki je z eno besedo izjemna.
Še ena zanimiva zgodba je iz kraja Presicce. Na območju cele Pokrajine Lecce so stoletja živeli od pridelave olivnega olja. Proizvajali so olje kot gorivo v oljenkah, lučkah. Njihove podzemne zbiralnice, stiskalnice so na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Olje je bilo zelo čisto, da se ni nič kadilo. Zato so ga imeli radi po celi Evropi (Pariz, London…). Ferrero Roche pa je naredil analogijo: olje iz kraja Presicce je osvetljevalo celo Evropo, zdaj pa jo osvetljuje Ferrero Roche. V tem kraju so posneli reklamno akcijo. Sodeloval je celi kraj in so jim naredili novoletno osvetlitev (potem pa so jo odnesli). Vsak prebivalec je dobil en kozarec nutele. Vsi so bili zelo ponosni, da lahko sodelujejo: od najstarejšega krajana do najmlajšega. To je bilo 2017/2018. V tem letu se jim je obisk turistov povečal za 15% napram lani.


Polni idej prihajamo domov… kaj je možno realizirati, pa je druga zgodba. Ampak zgodba uspeha je samo v sodelovanju vseh deležnikov: javnih, privatnih in civilne družbe.


Več utrinkov najdete tukaj.

Predstavitev zaključkov projekta Vino Haloze

Takšen bo odslej žig Vinarske zadruge Haloze, z.o.o., so.p.

V ponedeljek, 8.10.2018 je na Vidmu pri Ptuju potekala zaključna predstavitev operacije Povezovanje in blagovna znamka za kakovost vin iz Haloz. Nosilec projekta je Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p. Partnerji projekta pa KGZS zavod Ptuj, KGZS zavod Maribor in Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze.


Po uvodnem nagovoru in pozdravu 22. vinske kraljice Slovenije, Katarine Pungračič in predsednika Vinarske zadruge Haloze, Jožefa Šmigoca, so bile predstavljene izvedene aktivnosti projekta, izhodišča za kakovost vin iz Haloz, študija izhodišč za vzpostavitev blagovne znamke in celostna grafična podoba Vinarske zadruge Haloze.


Otvoritev in prva polnitev z mobilno polnilno linijo bo v mesecu novembru 2018.

Več utrinkov z omenjene predstavitve najdete tukaj.
Sporočilo za javnost pa tukaj.

Zaključek projekta Vino Haloze

Operacija Povezovanje in blagovna znamka za kakovost vin iz Haloz se počasi zaključuje. Nosilec projekta je Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p. Partnerji projekta pa KGZS zavod Ptuj, KGZS zavod Maribor in Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze.


Predstavitev zaključkov projekta bo 
v ponedeljek, 8. oktobra 2018 ob 18. uri 
v Kulturni dvorani Občine Videm. 

Po uvodnem nagovoru in pozdravu 22. vinske kraljice Slovenije, Katarina Pungračič in predsednika Vinarske zadruge Haloze, Jožefa Šmigoca, bodo predstavljene izvedene aktivnosti projekta, izhodišča za kakovost vin iz Haloz, študija izhodišč za vzpostavitev blagovne znamke in celostna grafična podoba Vinarske zadruge Haloze.

Na koncu bo čas tudi za tiskovno konferenco in vprašanja novinarjev in drugih prisotnih.

Vabilo na dogodek je tukaj. Vabljeni!

Na dogodku bomo napovedali tudi PRVO svečano polnitev na novi mobilni polnilni liniji Vinarske zadruge Haloze.