Javni poziv proizvajalcem hrane za pridobitev pomoči za razvoj embalaže za živila

 Javni poziv proizvajalcem hrane
za pridobitev pomoči za razvoj embalaže za posamezne blagovne znamke 
za različne prehrambne proizvode in živila

Podatki o javnem pozivu

V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo oskrbo in s tem bogastvo, ki ga nudijo lokalni pridelovalci. Na območju sodelujočih sosednjih lokalnih akcijskih skupin: LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja in LAS Haloze se izvaja operacije LAS sodelovanje CLLD/ESRR – Na(j)prej lokalno! V sklopu aktivnosti projekta objavljamo javni poziv ponudnikom, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane za pridobitev pomoči pri razvoju in izdelavi embalaže za živila. 

Namen in cilj javnega poziva

Projekt Na(j)prej lokalno! zajema številne aktivnosti z namenom vzpostavitve kratkih prodajnih verig, da od pridelovalca hrane le-ta pride po najkrajši možni dobavni poti do uporabnika/kupca.

Predhodne analize so pokazale, da se lokalni proizvajalci hrane, ki si utirajo prodajne poti do svojih kupcev, soočajo z izzivi glede uporabe primerne embalaže in designa za končne proizvode. Pri tem gre za specifiko pri embalaži, saj mora embalaža upoštevati standarde za živila, ki so lahko povezni s temperaturo, obliko, ustreznostjo za transport, uporabo tiska in označevanja ter druge tehnične možnosti pakiranja ipd.

Vključeni udeleženci bodo skupaj s strokovnjaki iz področja razvoja embalaže za živila razvijali na konkretnih primerih lastno embalažo.

Modul 1: Analiza obstoječe embalaže posameznega ponudnika.

Modul 2: Predstavitev zakonskih zahtev za embalažo za posamezen sklop živil. Izbira možnosti ekološke uporabe, trajnosti in minimalnih vplivov na okolje. Izbor in usmeritev sklopov posamezne embalaže glede designa, vrste materiala, uporabe CGP-ja, blagovne znamke.

Modul 3: Izdelava klišejev in modulov za posamezen primer embalaže in njihova izdelava v sodelovanju z deležniki-končnimi uporabniki embalaže za posamezni produkt.

Upravičenci in postopek vključitve

Pridelovalci in proizvajalci hrane, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo živil in so s svojimi pridelki in proizvodi že na prodajnem trgu oziroma razvijajo in pripravljajo nove prehrambne izdelke.

Ponudniki morajo opravljati dejavnost na območjih sodelujočih sosednjih lokalnih akcijskih skupin: LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja in LAS Haloze

Javni poziv se nanaša na pridelke in produkte, ki v celoti ali deloma izvirajo iz območij suhih travišči ali iz območij z omejenimi dejavniki - gorsko območje:

- Meso in mesni proizvodi
- Mleko in mlečni proizvodi
- Jajca in jajčni proizvodi
- Med in čebelji proizvodi
- Žita in pekovski proizvodi
- Prigrizki
- Sadje, sadni izdelki, suho sadje
- Zelenjava in zelenjavni izdelki
- Zelišča in čaji
- Alkoholne pijače (vino, žganje, pivo)
- Brezalkoholne pijače
- Drugi inovativni prehrambni proizvodi

Prednost pri vključitvi bodo imeli pridelki in proizvodi s certifikatom ekološko kmetijstvo, ni pa to pogoj za vključitev.

Zainteresirani izpolnijo obrazec za vključitev v program razvoja embalaže za posamezne blagovne znamke za različne prehrambne proizvode in živila (priloga poziva) in ga dostavijo na PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali pošljejo na elektronski naslov info@halo.si.

Rok za vključitev in več informacij

Javni poziv je odprt do ponedeljka, 31.1.2021. Več informacij je dostopno na spletni strani www.haloze.org, telefonski številki 02 795 32 00, elektronskem naslovu info@halo.si ali po prehodno najavi na sedežu PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane. Kontaktna oseba za dajanje informacij je Jernej Golc.

Izvedeni bosta dve javni predstavitvi in sicer:

- v sredo, 19.1.2021 ob 9. uri v prostorih kulturne dvorane Cirkulane (udeleženci morajo izpolnjevati PCT pogoj) ter v
- torek, 25.1.2021 ob 17.uri preko video konference na daljavo, prijavite se preko e-pošte info@halo.si


Obrazec za vključitev v program razvoja embalaže za živila

Javni poziv proizvajalcem hrane za razvoj embalaže za živila
Javni poziv za vključitev v kratko prodajno verigo za meso drobnice iz Haloz

 Podatki o javnem pozivu

V sklopu aktivnosti izvajanja operacije LAS sodelovanje CLLD/ESRR – Na(j)prej lokalno! objavljamo javni poziv rejcem drobnice za vključitev v kratko prodajno verigo za meso drobnice iz Haloz.

Namen in cilj javnega poziva

Namen vzpostavitve kratke prodajne verige za meso drobnice iz Haloz je povezati ključne deležnike med rejci drobnice, klavnicami, mesarijami in vključitev v tehnološki postopek konfekcioniranja / pakiranja / skladiščenja / logistike / trženja in prodaje mesa drobnice. Javni poziv je namenjen za rejce, ki prodajajo žive živali in tiste, ki že imajo lastne prodajne produkte iz mesa drobnice in jih prodajajo, kot celotni hladni trup ali v različnih kosih. 

Cilj kratke prodajne verige za meso drobnice iz Haloz je vzpostavitev poslovnega modela med zainteresiranimi deležniki z usmeritvijo trženja in prodaje vrhunskega mesa drobnice iz Haloz in vključevanja v obstoječe sheme kakovosti s poudarkom ekološke pridelave.

Upravičenci in postopek vključitve

V kratko prodajno verigo za meso drobnice iz Haloz se lahko vključijo rejci drobnice, ki so vpisani v evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), imajo urejeno ustrezno označitev živali in vodijo register drobnice na gospodarstvu. Drobnica mora biti rojena in rejena na območju Haloz – gorsko območje z možnostjo paše na traviščih v Halozah.

Zainteresirani izpopolnijo pristopni obrazec za izkaz interesa za vključitev v kratko prodajno verigo mesa drobnice iz Haloz (priloga poziva)  in ga dostavijo na PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali pošljejo na elektronski naslov info@halo.si.

Na osnovi prispelih vlog bodo vlagatelji pozvani k podpisu sporazuma kratke prodajne verige za meso drobnice iz Haloz, katerega vsebina bo usklajena med vsemi zainteresiranimi deležniki.

Rok za vključitev in več informacij

Javni poziv je odprtega tipa. Za prvi sklop vključitev se zbirajo prijave do ponedeljka, 31. 1. 2021. Več informacij je dostopno na spletni strani www.haloze.org, telefonski številki 02 795 32 00, elektronskem naslovu info@halo.si ali po prehodno najavi na sedežu PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane. Kontaktna oseba za dajanje informacij je Jernej Golc.

Izvedeni bosta dve javni predstavitvi in sicer:

- v sredo, 19. 1. 2021 ob 9. uri v prostorih kulturne dvorane Cirkulane (udeleženci morajo izpolnjevati PCT pogoj) ter v

- torek, 25. 1. 2021 ob 18. uri preko video konference na daljavo, prijavite se preko e-pošte info@halo.si

Pristopni obrazec za vključitev v kratko prodajno verigo mesa drobnice iz Haloz

Javni poziv za vključitev v kratko prodajno verigo za meso drobnice iz Haloz (,pdf)
Vsebine za projekte sodelovanja med LAS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred kratkim objavilo 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Cilji podukrepa: Reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje povezav in novih znanj.

Na območju LAS Haloze trenutno izvajamo 2 projekta sodelovanja z drugimi LASi.

Da bi se dobro pripravili na trenutno odprti javni razpis in pripravili vsebine, ki nam bodo vsem na območju LAS Haloze prinesle kar največ koristi in zadovoljstva, 

vas vabimo na e-delavnico Priprava vsebin za projekte sodelovanja med LASi, ki bo v sredo, 8. 12. 2021 ob 13. uri preko MS Teams.

Vabimo vas, da prispevate s svojimi idejami in pobudami pri pripravi vsebin. 

Sodelujete lahko 

na delavnici, tako da pošljete mail na las.haloze@halo.si za prijavo na delavnico do 8.12.2021 do 12. ure; s povratnim sporočilom dobite povezavo na delavnico. 

da na kratko opišete svojo idejo in pošljete do 20. decembra 2021 na las.haloze@halo.si in vas bomo kontaktirali.


Vabljeni k sodelovanju
Na prodajnih policah meso jagnjetine iz Haloz

V sklopu izvajanja aktivnosti projekta sodelovanja LAS/ESRR/CLLD pod nazivom Na(j)prej lokalno izvajamo aktivnosti vzpostavitve kratke prodajne verige za meso drobnice. Aktivnosti so usmerjene v povezovanje ključnih deležnikov med rejci drobnice na območju Haloz, klavnicami in mesarijami, testnimi kuhinjami ter drugimi obrati za predelavo in pakiranje mesa drobnice.

Tako so na prodajne police prispeli prvi konfekcionirani izdelki iz mesa drobnice. Jagnjeta so bila rojena na kmetijah v Halozah in bila na paši prosta reja na strmih traviščih v sklopu Pašne skupnosti Haloze – Čerinovo. V sklopu prodajne verige so zaklana v klavnici KZ Rače in razkosana in konfekcionirana v Mesariji Kokol d.o.o. iz Dolan.

V nadaljevanju želimo vzpostaviti dolgoročno kratko prodajno verigo med rejci drobnice v Halozah, KZ Rače, mesarijo Kokol in potrošniki jagnjetine. 

Cilj aktivnosti je omogočiti večjo dostopnost jagnjetine potrošnikom v manjših kosih in posledično rejcem drobnice vzpostaviti nove prodajne poti s ciljem izboljšanja ekonomičnosti reje drobnice na strmih traviščih v Halozah, kar bo imelo posledice zmanjšanje zaraščenih površin v Halozah.

Naročila je možno izvesti tudi preko spleta na povezavi tukaj


  


Uspešno zaključeni projekti ESRR

Na območju LAS Haloze so se v preteklem in letošnjem letu izvajali trije partnerski projekti, ki so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vsi trije so uspešno zaključeni!

V septembru in oktobru 2021 so bili vsi trije zahtevku uspešno oddani na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V drugem tednu novembra 2021 so bili vsi trije zahtevki tudi potrjeni. Zaprošena sredstva iz ESRR pa so bila za 2 projekta že izplačana, za 3. pa sredstva pričakujemo v kratkem.

Vsi trije projekti prinašajo veliko dodano vrednost na celotnem območju LAS Haloze in se dotikajo področja razvoja turizma v smeri trajnostnega turizma, varovanja in interpretacije kulturne dediščine, medgeneracijskega sobivanja in rekreacije.

Predstavitev projektov si lahko preberete spodaj.

Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma

Prispevek Net TV si lahko ogledate tukaj.


Turistična destinacija Haloze

Medgeneracijski urbani parkPrispevek Net TV si lahko ogledate tukaj.
  


Skupščina LAS Haloze bo izvedena v dopisni obliki brez volitev

Spoštovani člani LAS Haloze

zaradi zdravstvene situacije v državi je upravni odbor LAS Haloze na dopisni seji dne, 11.11.2021 sprejel sklep, da se skupščina LAS Haloze izvede dopisno.

Pri tem se volitve ne izvedejo, saj jih dopisno ni možno izvesti. Volitve bodo razpisane ponovno, takoj ko bo zdravstvena situacija v državi to dovoljevala.

Za skupščino, ki bo izvedena dopisno, boste vsi člani prejeli po navadni pošti vabilo za skupščino z dnevnim redom in obrazložitvijo predlaganih sklepov. Priložen bo glasovalni list, na katerem boste izrazili svojo voljo glede potrditve/ali ne predlaganih sklepov in ga vrnili na LAS Haloze.

  

Še informacija glede volitev in članstva v LAS Haloze:

Volitve bodo razpisane ponovno, ko bo zdravstvena situacija v državi to dovoljevala. Ob tem bo zopet razpisan rok, v katerem boste poslali kandidacijske liste. Veljavne kandidacijske liste, ki so prispele v roku po tem razpisu volitev, se prenesejo v naslednje volitve.

Pri tem je treba opozoriti, da lahko na volitvah v organe LAS Haloze kandidirajo le člani LAS Haloze, se pravi tisti, ki imajo na dan razpisa volitev urejeno članstvo v LAS Haloze. Poleg razpisa volitev vsi člani prejmete tudi seznam članov LAS Haloze.

Postopek včlanjevanja v LAS Haloze poteka tako, da pošljete Pristopno izjavo za včlanitev v LAS Haloze na sedež LAS (original). Članstvo potrdi upravni odbor na svoji naslednji seji.

V kolikor razmišljate o včlanitvi v LAS Haloze, o kandidiranju za člane v organih LAS, se lahko zdaj še včlanite in bo UO na naslednji seji potrdil vaše članstvo.


Ostanite zdravi in vse dobro !
Kratka prodajana veriga za meso drobnice iz Haloz

V sklopu izvajanja aktivnosti projekta sodelovanja LAS/ESRR/CLLD pod nazivom Na(j)prej lokalno izvajamo v PRJ Halo podeželsko razvojno jedro aktivnosti vzpostavitve kratke prodajne verige za meso drobnice. Aktivnosti so usmerjene v povezovanje ključnih deležnikov med rejci drobnice na območju Haloz, klavnicami in mesarijami, testnimi kuhinjami ter drugimi obrati za predelavo in pakiranje mesa drobnice. 


V mesecu oktobru smo v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Rače, ki v sklopu kratke verige izvaja storitveni zakol jagnjet, Mesarijo Kokol, ki izvaja storitveno razkosanje, konfekcioniranje, vakumiranje in pakiranje v manjše kose različne produkte iz mesa jagnjet, rejci drobnice ter Jožetom Zalarjem izdelali tehnološke usmeritve razkosanja mesa za uporabo v gastronomiji in domači kuhinji posameznega gospodinjstva. 

Prva verzija izdelkov bo dostopna na trgu v mesecu novembru pod blagovno znamko pašne skupnosti Naravni park Haloze – Čerinovo. 

Več informacij lahko pridobite in prve izdelke si lahko rezervirate skozi obrazec tukaj.

Zainteresirane ponudnike vabimo na predstavitev javnega poziva za vključitev prehrambnih izdelkov v kratke prodajne verige v sklopu projekta Na(j)prej lokalno!, ki bo potekala v sredo, 17. novembra 2021 ob 10. uri preko video konference. Po prijavi na info@halo.si prejmete povezavo do delavnice.

Javni poziv za vključitev ponudnikov v projekt Na(j)prej lokalno je objavljen na spletni strani www.haloze.org. Za več informacij lahko pokličete na 02 795 32 00 ali pošljite e-pošto na info@halo.si.
Volitve v organe LAS Haloze

Vsi organi LAS Haloze imajo skladno s pogodbo o ustanoviti dvoletni mandat. Ta mandat se v decembru izteče, zato so pred nami spet volitve in volilna skupščina.

Skladno z Volilnim postopkom za LAS Haloze boste vsi člani LAS Haloze po e-pošti prejeli obrazec, na katerem lahko predlagate kandidata za predsednika, člana upravnega odbora ali člana nadzornega odbora LAS Haloze. Poleg bo priložen tudi seznam članov LAS Haloze. Za vsakega predlaganega kandidata je potrebno izpolniti svoj obrazec, na katerem predlagani kandidat tudi podpiše, da se strinja s kandidaturo.

Obrazec objavljamo tudi tukaj.

Hkrati vas pozivamo, da v kolikor se je pri kateri organizaciji karkoli spremenilo – odgovorna oseba ali zastopnik v LAS Haloze, vas prosimo, da to tudi pisno sporočite do 12.11.2021.

Obrazce s predlogi za kandidaturo je potrebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja PRJ Halo (Cirkulane 56, 2282 Cirkulane) do 12.11.2021 do 12. ure.
Volilna skupščina bo potekala 23.11.2021 popoldne.

V kolikor imate kakršno koli vprašanje, lahko pokličete na 02 795 32 00 ali pošljete elektronsko sporočilo na las.haloze@halo.si.