3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Predmet Javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih velja od 28.2.2021, vložitev vloge pa poteka od 15. 3. 2021 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa.

Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore po Uredbi o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišč.

Več informacij najdete na spletni strani MKGP.
Podaljšan rok za prijavo operacij na JP LAS Haloze - EKSPR januar 2021

Po sklepu upravnega odbora LAS Haloze je z današnjim dnem objavljeno podaljšanje roka za prijavo operacij na JP  LAS Haloze - EKSRP januar 2021 in sicer


se rok podaljša do 26. 3. 2021 do 12. ure.


Zadnja vprašanja glede javnega poziva so možna do 22. 3. 2021.

Razpisno dokumentacijo in več informacij o samem javnem pozivu najdete TUKAJ.Osebno svetovanje do 18. marca 2021 ni možno. Lahko nas pokličete na 02 795 32 00 ali nam pošljete e-pošto na las.haloze@halo.si.
Vloge lahko osebno oddate na sedežu LAS Haloze od petka, 19. 3. 2021 naprej. Do takrat pa jih oddajte priporočeno na pošti.

Dodatna delavnica za potencialne prijavitelje na JP LAS Haloze EKSRP januar 2021

Za vse, ki pripravljate vloge na Javni poziv LAS Haloze EKSRP 2021, bomo organizirali dodatno delavnico predstavitve javnega poziva. Večji del delavnice bomo namenili odgovarjanju na vaša konkretna vprašanja, da boste lahko uspešno pripravili vloge in jih pravočasno oddali.

Zadnji rok za prejem vlog na sedež LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane je ne glede na način prenosa pošiljke do petka, 12. 3. 2021.

Prosim, če se na delavnico prijavite na las.haloze@halo.si. Približno eno uro pred delavnico vam bomo poslali povezavo na video delavnico.

Delavnica bo potekala v ponedeljek, 8. marca 2021 ob 13. uri.


Vse informacije o javnem pozivu in gradiva s preteklih delavnic pa najdete tukaj.
Izvedena delavnica "Kolesarski odklop v Halozah"

V torek, 2. marca 2021 je potekala video delavnica "Kolesarski odklop v Halozah", ki se je je skupaj udeležilo 35 udeležencev.

Predavatelji so iz različnih stališč predstavili razvoj kolesarstva na območju Haloz, aktivnosti, ki se v okviru posameznih projektov na območju Haloz že izvajajo. Predstavljeni so bili številni primeri dobrih praks po Sloveniji in tujini. Udeleženci smo se strinjali, da je potrebno resurse in deležnike povezati in dobre prakse smiselno umestiti v Haloze.

V bodoče se nadejamo dobrih projektov na temo kolesarstva v Halozah kot priložnost za razvoj turizma in trajne mobilnosti na območju.

Delavnico smo skupaj izvedli LAS Haloze v sodelovanju z Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofske fakultete UL in Centrom arhitekture Slovenije ter projektom SocioLab, ekosistem socialne ekonomije.

V nadaljevanju objavljamo program delavnice s povezavo na predstavitve:

Uvodni pozdrav in uvod v delavnico 

Jernej Golc, PRJ Halo

--

Dravska kolesarska pot v navezavi na Haloze (pdf)

Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije Podravje-Maribor

--

Gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Halozah

Matic Šinkovec, direktor občinske uprave Občine Majšperk 

--

Aktivnost kolesarstva v okviru projekta sodelovanja Naša Drava (jpg)

mag. Mojca Metličar, vodja projekta Naša Drava iz LAS Bogastvo podeželja

--

Aktivnosti občin v okviru projekta Naša Drava (mobilne kolesarnice, e-kolesa) (pdf)

mag. Sebastian Toplak, župan Občine Podlehnik

--

Gorske kolesarske povezave (pdf)

projekt: Turistična destinacija Haloze – Nina Horvat, Občina Cirkulane, Matej Obu, Zadruga BikeLab z.o.o., so.p.

--

Posnetek in digitalizacija kolesarskih in pohodnih poti (pdf)    

projekt: Turistična destinacija Haloze – Evelin Makoter Jabločnik, Občina Zavrč 

--

Možnosti sodelovanja raziskovalnega dela študentov etnologije in arhitekture v Halozah in Primeri dobrih praks arhitekturnih rešitev kolesarskih poti in povezanih etnografskih in arhitekturnih gradiv (pdf)

Nives Čorak, Tina Gradišer, Barbara Viki Šubic - Center arhitekture Slovenije; Sandi Abram, Blaž Bajič, Ana Svetel, Veronika Zavratnik - Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta UL


Zahvaljujemo se vsem predavateljem in udeležencem za udeležbo. Morebitne vaše predloge, komentarje ali vprašanja lahko pošljete na info@halo.si in bomo poskušali s predavatelji poiskati odgovor.V treh sosednjih LASih začeli izvajati skupni projekt sodelovanja Na(j)prej lokalno!

Naziv operacije:  Na(j)prej lokalno!

Partnerji:

 • LAS BOGASTVO PODEŽELJA (vodilni partner)   
 • LAS HALOZE
 • LAS DOBRO ZA NAS

Terminski plan:

 • Začetek operacije: 1.3.2021 je potekal virtualno

 • Zaključek operacije: 30.9.2022
Opis operacije:

V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo oskrbo in s tem bogastvo, ki ga nudijo lokalni pridelovalci. Na območju sodelujočih LAS je teh veliko, jih pa večina širšega lokalnega prebivalstva niti ne pozna. Ponudniki se bodisi ne znajo, ali pa ne vidijo smisla, v njihovi promociji ter mreženju in povezovanju z ostalimi lokalnimi deležniki. 

Projekt se tesno vsebinsko navezuje na aktivnosti sodelovanja sosednjih LAS (LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja in LAS Haloze). Eden od glavnih razlogov sodelovanja so naravne povezave med deležniki v lokalnem okolju predvsem z vidika vzpostavljanja smiselnih in ekonomsko upravičenih kratkih dobavnih in prodajnih verig. 

Vsi trije LAS-i, ki smo partnerji v tem projektu smo združili vse obstoječe resurse v smislu že predhodno uspešno izvedenih operacij na posameznem območju LAS ter rešitve, ki so se pokazale za uspešne v posameznem LAS-u razširiti še na preostali dve območju LAS-ov vključenih v partnerstvo. 

Glavne aktivnosti operacije: 

 • Priprava kataloga lokalnih ponudnikov;
 • Izdelava QR kod za izbrane lokalne ponudnike;
 • Izdelava treh kratkih predstavitvenih filmov s področja predelave;
 • Izdelava slikanice in pobarvanke na temo lokalnih produktov;
 • Izdelava e-priročnika z recepti za pripravo hrane iz ostankov;
 • Izvedba delavnic s področja predelave, uporabe socialnih omrežij za promocijo, kuharska delavnica, delavnica konfekcioniranje iz mesa drobnice, izobraževanja na temo embalaže, izobraževanja za vinogradnike, izobraževanje smernic dobre higienske prakse in izobraževanje o dopolnilni dejavnosti;
 • Vzpostavitev kratke dobavno/prodajne verige za meso iz drobnice;
 • Razvoj embalaže blagovne znamke za živila;
 • Prodaja/trženje lokalnih produktov (prodaja preko spleta www.jemdomace.si; specializirana prodaja vin);
 • Izdelava e-časopisa, kataloga izdelkov živil;
 • Ureditev prodajnega mesta za lokalne produkte v TIC Haloze;
 • Nakup vinske vitrine in prodajne vitrine za TIC Slovenska Bistrica;
 • Nadgradnja spletne tržnice www.jemdomace.si.

Cilji operacije:

 • Povezovanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih institucij s podjetji z namenom razvoja novih produktov. 
 • Krepitev lokalnih blagovnih znamk s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest ter spodbujanje samooskrbnih verig na lokalnem in mednarodnem trgu
 • Spodbujanje povezovanja različnih lokalnih akterjev – deležnikov
 • Prispevati k zmanjševanju odseljevanja mladih
 • Spodbuditi povezovanje in mreženje lokalnih ponudnikov z namenom povečanja prodaje lokalnih produktov
 • Povečati prepoznavnost lokalnih produktov.

Ciljne skupine:

 • Ponudniki in proizvajalci produktov in izdelkov s potencialom ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest z vključitvijo v obstoječe sheme kakovosti ter samooskrbnih verig.
 • Raziskovalne institucije
 • Vinogradniki
 • Kupci lokalnih produktov (gospodinjstva)

Finančni okvir operacije:

 • Skupna vrednost operacije: 100.703,86 €
 • Zaprošena sredstva ESRR: 73.159,82 €
 • Lastna sredstva vseh treh LAS: 27.530,60 €

 

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija v okviru programa CLLD.

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: