Na skupščini LAS Haloze potrjenih 10 projektov za sofinanciranje

V Cirkulanah je 18.2.2020 potekala skupščina LAS Haloze.
Na skupščini je bila potrjena sprememba Pravilnika o izvedbi javnih pozivov pri LAS Haloze in sprememba SLR LAS Haloze.

JP LAS Haloze EKSRP oktober 2019 je bil objavljen 10.10.2019 in zaprt 29.11.2019. Prispelo je 19 vlog (1 ni bila administrativno dopolnjena, 18 ocenjenih). Na skupščini so člani potrdili 10 projektov, v katerih sodeluje 20 partnerjev: 3 občine, 4 s.p., 11 kmetij, 2 društvi.
Predstavitev projektov lahko preberete tukaj.


Vabilo na skupščino LAS Haloze

Vabimo vas na skupščino LAS Haloze, 
ki bo v torek, 18.2.2020 ob 17. uri 
v večnamenski dvorani v Cirkulanah.


Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Potrjevanje spremembe Pravilnika o izvedbi javnih pozivov pri LAS Haloze (skladno s            spremembami uredbe CLLD)
3. Potrjevanje spremembe SLR Haloze
4. Poročilo vodilnega partnerja o izvedbi JP EKSRP – oktober 2019
5. Poročilo NO o morebitnih pritožbah in odločanje skupščine o pritožbah
6. Predstavitev in potrjevanje projektov, prispelih na JP EKSRP – oktober 2019

7. Razno

Skupščina LAS Haloze je sklepčna in sklepa veljavno, če je na skupščini prisotnih vsaj polovica članov. V primeru, da Skupščina ne more odločati, ker ni prisotnih dovolj članov, se seja odloži za 30 min. Po preteku 30 min lahko Skupščina odloča ne glede na število prisotnih članov ob upoštevanju 32. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbe tretjega odstavka, točka b, 34. člena Uredbe 1303/2013/EU (8.6 člen Pogodbe o ustanovitvi lokalnega javno zasebnega partnerstva LAS Haloze).
Pri odločanju in glasovanju ima vsak član en glas in glasuje v okviru svojega sektorja (javni, ekonomski, civilni). Odločitve na nivoju sektorja se pretvorijo v skupni glas sektorja. Sklepi in odločitve so potrjene, če za sklep/ odločitev glasujeta vsaj dva sektorja (3. člen Aneksa št.1 k Pogodbi o ustanovitvi lokalnega javno zasebnega partnerstva LAS Haloze).

Prosimo za zanesljivo udeležbo.

Celotno vabilo najdete TUKAJ.