Skupščina LAS Haloze, 27.10.2015

V torek, 27.10.2015 je v Kulturni dvorani Občine Podlehnik potekala skupščina LAS Haloze.
Dnevni red skupščine:
 1. Potrditev Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020
 2. Potrditev vodilnega partnerja
 3. Razprava o potrebnih korekcijah pogodbe
 4. Razno
Člani LAS Haloze so za vodilnega partnerja potrdili PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.
Potrdili so tudi Strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020, ki jo bo vodilni partner PRJ Halo posredoval na Koordinacijski odbor CLLD do 30.10.2015.Povabilo članom LAS Haloze za vodilnega partnerja

Na podlagi sklepa upravnega odbora in v imenu predsednika LAS Haloze Franca Mlakarja vam pošiljamo povabilo za vodilnega partnerja.

Vse člane LAS Haloze vabimo, da skladno s 16. členom Pogodbe o ustanovitvi lokalnega javno zasebnega partnerstva Lokalna akcijska skupina Haloze, podate prijavo za vodilnega partnerja.

Vodilni partner mora izpolnjevati kadrovske, finančne in upravne sposobnosti voditi LAS in biti zmožen zagotoviti operativno delovanje LAS.

15 (Opredelitev vodilnega partnerja) iz pogodbe
15.1 Vodilni partner je član LAS, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah in opravlja sledeče naloge:
- organizira delovanje LAS in skrbi za dokumentacijo LAS,
- nudi organom LAS prostorsko, logistično, administrativno in tehnično podporo, ki jo ti potrebujejo za svoje delovanje,
- informira člane LAS o svojem delu,
- sodeluje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja in jo promovira,
- izvaja informiranje, animacijo in motivacijo prebivalcev ter drugih subjektov in jih spodbuja k sodelovanju na javnih pozivih LAS,
- skrbi za krepitev lokalnih akterjev za razvoj in izvajanje operacij, vključno z izvajanjem strokovnega svetovanja in nudenja druge podpore pri pripravi, upravljanju in vodenju projektov,
- skrbi za tekoče izvajanje postopkov izbora projektov, kar zajema tudi preverjanje upravičenosti stroškov, skladnosti s Strategijo lokalnega razvoja in operativnimi programi,
- predloži izbrane projekte v potrditev ustreznemu skladu,
- informira izvajalce projektov o njihovih pravicah in obveznostih,
- upoštevajoč splošne akte LAS pripravi javni poziv LAS in ga po predhodni odobritvi upravnega odbora objavi na spletni strani LAS,
- posreduje vloge in zahtevke za izplačila, pri čemer pred tem preveri, da so upoštevana vsa pravila glede označevanja,
- zagotavlja vse potrebne informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja Strategije lokalnega razvoja,
- opravlja nadzor nad izvedbo projektov in financiranjem,
- nadzoruje izvajanje Strategije lokalnega razvoja,
- pripravi letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS in ju da v sprejem Upravnemu odboru,
- zagotavlja ločen transakcijski račun za LAS in ga upravlja,
- zagotavlja sprejem pošte za LAS in zagotavlja varen elektronski predal za prejem elektronske pošte za LAS in kvalificirano elektronsko potrdilo za oddajo vlog in zahtevkov,
- zagotavlja in upravlja spletno stran LAS, na kateri se objavljajo javni pozivi LAS,
- zagotavlja ločen računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse transakcije, opravljene v okviru transakcijskega računa za LAS,
- zagotavlja preglednost svojega delovanja za LAS ter sledljivost in nadzor nad zakonito porabo javnih sredstev,
- zagotavlja javnost delovanja LAS in opravlja dejavnosti stikov z javnostjo,
- opravlja druge naloge, določene v tej pogodbi, drugih splošnih aktih LAS ali v predpisih in naloge, ki se še dodatno določijo v pogodbi med LAS in vodilnim partnerjem.
15.2 Vodilni partner mora biti kadrovsko, finančno in upravno sposoben voditi LAS.
15.3 Vodilni partner ne sme opravljati nalog za LAS, s katerimi bi povzročil navzkrižje interesov.
15.4 Vodilni partner sodeluje z državnimi organi, revizijskimi in nadzornimi organi v skladu s predpisi.
15.5 Vodilni partner oziroma njegov predstavnik v organih LAS nima pravice glasovanja v zadevah, ki vplivajo na položaj vodilnega partnerja v LAS ali glede pravic in obveznosti vodilnega partnerja v razmerju do LAS.
15.6 LAS v razmerjih do vodilnega partnerja zastopa Predsednik.

Vašo prijavo pošljite po e-pošti na naslov predsednika LAS Haloze: f.mlakar@siol.com do ponedeljka, 26.10.2015 do 10. ure.
Izbor vodilnega partnerja bo opravil Upravni odbor do skupščine, ki bo 27.10.2015 ob 18. uri. Izbor vodilnega partnerja potrdi skupščina.


Javna predstavitev SLR LAS Haloze 2014-2020


V ponedeljek, 19.10.2015 je v Cirkulanah, potekala javna predstavitev Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020.
Predstavitve se je udeležilo 60 članov LAS Haloze in gostje: Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vodja Vladne delovne skupine za pripravo celostnih ukrepov za razvoj Haloz, Nena Dokuzov, Predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Velislav Žvipelj, direktor Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Simona Kaligarič, vodja OE Maribor Zavoda za varstvo narave.

Predstavniki PRJ HALO smo predstavili SLR po točkah kazala skladno z uredbo CLLD.
Po dosedaj zbranih projektih in idejah članov LAS so glavne teme SLR:
obnova kulturne dediščine v funkciji trženja,
razvoj vinogradništva in drugih produktov v vinogradništvu,
mladi, ki so gonilna sila razvoja.

Gostje so podali pozitivno mnenje k predstavljeni SLR in predlagali izboljšave le-te. Prisotni člani LAS Haloze so gostom postavili številna vprašanja iz različnih področij.Volilna skupščina LAS Haloze

V četrtek, 15. oktobra 2015 je bila v Majšperku izvedena volilna skupščina Lokalne akcijske skupine Haloze. Na dan skupščine je imela LAS Haloze 138 članov, od katerih se jih je skupščine udeležilo kar 80.
Skupščina je potekala po naslednjem dnevnem redu:
1. Uvodni pozdrav
2. Predstavitev Uredbe CLLD
3. Sprejem Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Haloze
4. Volitve predsednika, članov upravnega odbora in nadzornega odbora LAS Haloze
5. Strategija lokalnega razvoja Haloze 2014-2020

Člani so potrdili Pogodbo o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Haloze.

Člani so za predsednika LAS Haloze izvolili Franca Mlakarja.

V upravni odbor so bili izvoljeni:
iz javnega sektorja: Marjetka Šibila, Matic Šinkovec, Iva Ferlinc
iz ekonomskega sektorja: Franc Mlakar, Matej Grabrovec, Dejan Vuk
iz zasebnega sektorja: Sebastian Toplak, Stanislav Brodnjak, Rado Rodošek

V nadzorni odbor so bili izvoljeni:
iz javnega sektorja: Miran Krajnc
iz ekonomskega sektorja: Jana Žerak
iz zasebnega sektorja: Bojan Kobal


Urnik dogodkov - izdelava SLR LAS Haloze 2014-2020


Urnik dogodkov LAS Haloze do oddaje Strategije lokalnega razvoja (SLR)
Rezervirajte si termine, vabila za posamezne delavnice/ dogodke bomo objavili naknadno.
    

Datum
Ura
Kraj- lokacija izvedbe
Namen
Ponedeljek, 05.10.2015

20.00

Gorišnica – v kulturni dvorani
Delavnica za izdelavo SLR s poudarkom na vključevanju ranljivih skupin
Torek,
06.10.2015

09.00

Videm pri Ptuju– v klubski sobi na občini
Delavnica za izdelavo SLR s poudarkom na vinogradništvu
Petek,
09.10.2015

10.00

Žetale – v sejni sobi občine
Delavnica za izdelavo SLR s poudarkom na javnem sektorju
Petek,
09.10.2015

18.00

Podlehnik – v prostorih osnovne šole
Delavnica za izdelavo SLR s poudarkom na kulturni dediščini
Ponedeljek,
12.10.2015

19.00

Zavrč – v kulturni dvorani
Delavnica za izdelavo SLR in predavanje Michaela Fenda, leader managerja iz Vulkanlanda
Četrtek,
15.10.2015

19.00

Majšperk – v mali dvorani Kulturno poslovnega centra
Volilna skupščina LAS Haloze
Ponedeljek,
19.10.2015
16.00
Cirkulane – v večnamenski dvorani
Predstavitev strategije –
prisotni: državna sekretarka Tanja Strniša in drugi predstavniki MKGP in MGRT
Torek,
27.10.2015

18.00

Podlehnik
Skupščina - potrditev strategije

Vabljeni !

Ustanovna skupščina LAS Haloze 2014-2020

16.9.2015 smo izvedli ustanovno skupščino Lokalne akcijske skupine Haloze (LAS Haloze), ki se je je udeležilo 40 članov LAS Haloze.

Skupščina je potekala po naslednjem dnevnem redu:
1. Uvodni pozdrav in izvolitev organov skupščine
2. Predstavitev Uredbe CLLD
3. Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Haloze
4. Volitve začasnih organov LAS
5. Predlog poslovnika dela LAS Haloze in njegova potrditev
6. Predstavitev volilnega postopka
7. Določitev postopka izbora vodilnega partnerja
8. Predstavitev načrta aktivnosti do oddaje Strategije lokalnega razvoja (rok: 31.10.2015)
9. Razno
a. Primeri dobrih praks
b. Obrazec za vpis projektnega predloga
c. Festival LAS
d. Slovenski podeželski parlament

Linki na javno dostopna gradiva so zgoraj.

Najpomembnejši sklepi skupščine so:

1. Izvoljen je bil začasni predsednik in upravni odbor (UO) LAS Haloze, ki ima mandat do izvolitve predsednika in upravnega odbora po volilnem postopku LAS Haloze.
Predsednik je:
- Matic Šinkovec, direktor občinske uprave Občine Majšperk.
Člani UO pa so:
- Milica Simonič Steiner, direktorica občinske uprave Občine Žetale
- Mira Hvauc, predstavnica zadruge POZAMA
- Zvonko Korpič, predsednik Društva za ohranjanje dediščine Haloz

2. Na skupščini so člani potrdili poslovnik LAS Haloze, volilni postopek in način izbire vodilnega partnerja.
Predstavitev načrta aktivnosti do oddaje Strategije lokalnega razvoja
1. Objava poziva v članstvo LAS Haloze (izvedeno 8.7.2015 in je v teku)
2. Vzpostavitev pogodbenega partnerstva (skupščina I.), izvedeno 16.9.2015
3. Objava povabila za oddajo projektnih predlogov za pripravo strategije, izvedeno 17.9.2015
4. Izvajanje vsebinskih tematskih delavnic na terenu (po občinah / po tematikah), september, oktober 2015
5. Izvolitev organov LAS Haloze (skupščina 2), predvidoma med 10. in 15. oktobrom 2015
6. Javne predstavitve strategije, druga polovica oktobra 2015
7. Priprava programa sodelovanja na ESRR oktober 2015
8. Potrditev strategije (skupščina 3), predvidoma med 20. in 25. oktobrom 2015
9. Oddaja vloge 31.10.2015 na CLLD

Vsebinsko delo:
Urejanje baze članov in informiranje po e-pošti, spletna stran, FB skupina LAS Haloze
Priprava dokumentacije, pogodbe, aktov in eRegistra
Izdelava strategije in obdelava projektnih predlogov
Sodelovanje na Slovenskem podeželskem parlamentu
Sodelovanje na festivalu slovenskih LAS, Naravna in kulturna dediščina, kot priložnost za razvoj podeželja
Vsebinska priprava programov sodelovanja na ESRR sredstva

Vse podrobne informacije in datumi delavnic/skupščin bodo objavljeni na spletni strani in poslani članom po e-pošti, zato spremljate obvestila na e-pošti. Če še niste člani in želite biti informirani in/ali aktivno sodelovati, se včlanite. Obrazec za včlanitev je tukaj. Potrebno ga je izpolniti in poslati po navadni pošti na LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.

Vabljeni, da se nam pridružite v Javni skupini na fb: Lokalna akcijska skupina Haloze.

Javni poziv za vstop v partnerstvo LAS Haloze 2014-2020

V skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16.6.2015)partnerji obstoječe Lokalne akcijske skupine Haloze
objavljajo

javni poziv št. 1jl01w004_15
za vstop v partnerstvo
 Lokalne akcijske skupine Haloze 2014 - 2020,
ki deluje na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk.

Partnerji obstoječe Lokalne akcijske skupine Haloze (LAS) vse zainteresirane obstoječe partnerje LAS iz programskega obdobja 2007 - 2013 kot tudi nove zainteresirane partnerje, vabijo k sodelovanju v LAS Haloze v novem programskem obdobju 2014 - 2020.

LAS Haloze bo tudi v novem programskem obdobju organizirana kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov, ustanovljeno z namenom uresničevanja Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (pristopa CLLD) na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk.

Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnega območja po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju razvojnih potencialov in zmogljivosti območja ter aktivno vključevanje prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju.
Vzpostavljeno lokalno partnerstvo bo imelo nalogo, da oblikuje in izvede celovito strategijo lokalnega razvoja v smeri naslednjih tematskih področij ukrepanja:
- ustvarjanje delovnih mest,
- razvoj osnovnih storitev,
- varstvo okolja in ohranjanje narave ter
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

V kolikor želite ostati oz. postati partner Lokalne akcijske skupine Haloze v programskem obdobju 2014 – 2020, vas prosimo, da izpolnite priloženo pristopno izjavo.

Zaradi izvedbe nadaljnjih aktivnosti za oblikovanje partnerstva LAS Haloze in podpisa Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Haloze za obdobje 2014-2020 vas prosimo, da nam pristopne izjave pošljete do 31.7.2015 na naslov: PRJ HALO, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.

Včlanitev v LAS bo možna tudi po preteku navedenega roka, kajti javni poziv za vstop v partnerstvo LAS bo odprt do zaključka programskega obdobja 2014 - 2020.

Dodatne informacije v zvezi z vstopom v partnerstvo LAS lahko dobite na PRJ HALO, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, na telefonski številki 02 795 32 00 ali elektronskem naslovu las.haloze@halo.si.Celotno besedilo javnega poziva je dostopno tukaj.
Pristopna izjava je dostopna tukaj.