Razvojne potrebe in možnosti območja LAS Haloze

 V sklopu priprave SLR LAS Haloze 2021-2027 je v sredo, 24.5.2023 potekala delavnica namenjena deležnikom LAS Haloze iz vseh treh sektorjev. V uvodnem delu so bili predstavljeni nekateri podatki o pridelavi in kmetijskih površinah.Iz uvodne razprave smo definirali razvojne potrebe deležnikov, ki izhajajo iz definiranja problema konkurenčnosti in praga rentabilnosti poslovanja. Deležniki se soočajo pri realizaciji idej v praksi z majhnostjo lokalnih trgov in so prisiljeni razmišljati o prodajnih trgih izven območja LAS ali širše, kar pa pomeni relativno velik napor pri iskanju rešitev konkurenčnosti na vstopnih trgih predvsem zaradi logističnih stroškov in oddaljenosti prodajnih trgov. Zato so prisiljeni k iskanju novih rešitev pri vzpostavljanju inovativnih poslovnih modelov, ki bi izboljšali konkurenčnost in prag rentabilnosti poslovanja. 
V nadaljevanju je bila vsebinska delavnica s pomočjo elektronske table in razprava na vprašanja: Kje so največje ovire za nadaljnji razvoj vinogradništva, kje je največji potencial za povečanje prihodkov ter kje vidite možnosti za zmanjšanje stroškov. 


Utrinki s srečanja so dosegljivi tukajDelavnica - Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS Haloze


V sklopu priprave Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027, vas vabimo na delovno srečanje – delavnico

ki bo v sredo, 24.5.2023 ob 17. uri pri VINOTOČ GORJUP – vinogradništvo in vinarstvo Belski Vrh 85, 2283 ZAVRČ

Vsebina delavnice:

Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS Haloze
Potencial in struktura vinogradništva-vinarstva
Izzivi in potrebe vinogradniškega sektorja za uspešen nadaljnji razvoj

Izkušnje z izvajanjem programa CLLD v obdobju 2014-2020
Doseženi rezultati projektov na področju vinogradništva in vinarstva
Povezovanje in souporaba strojev in opreme
Sodelovanje in skupno nastopanje na prodajnih trgih

Predstavitev primera dobre prakse Vinotoč Gorjup,
Uveljavljane novih produktov in ponudnikov v destinaciji Haloze 


Vabilo na delavnico - Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS Haloze (*.pdf)

Dobrodošla je predhodna prijava udeležbe na las.haloze@halo.si ali 02 795 32 00, zaradi lažje organizacije in izvedbe delavnice.

Skladno z metodologijo za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 in upoštevanja načela od spodaj navzgor lahko posredujete vaš predlog projektne ideje na obrazcu:

Predlog projektov za strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf) 

Na osnovi zbranih predlogov bomo lahko kvalitetno pripravili ukrepe strategije, ki bodo sledili potrebam obočja LAS Haloze.


Izvedena delavnica namenjena smernicam strategije lokalnega razvoja

V sredo 17.5.2023 je PRJ Halo pri domačem ponudniku FRIZI BEER kraft pivovarna v  Velikem Vrhu 6A, Cirkulane, ki jo vodita skupaj Dejan Krajnc in Monika Klinc, organiziral delavnico, ki je bila prvenstveno namenjena smernicam strategije lokalnega razvoja (SRL) LAS Haloze do leta 2027.

Delavnice in razprava je zraven idej, ki jih imajo vsi deležniki  LAS Haloze (ekonomski, javni in zasebni sektor) dale iztočnice za dokument, ki bo konec julija sprejet kot temeljni dokument članstva  LAS Haloze. Ta dokument bo pokazal konkretne potrebe in priložnosti, ki jih vidijo člani LAS Haloze za obdobje do leta 2027. Strategija lokalnega razvoja ima cilje, ki so osnova za ekonomski in siceršnji razvoj območja, ki jih obsega 6  haloških občin – Cirkulane, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč in Žetale.


Jernej Golc je v predstavitvi poudaril, da so projekti LAS naravnani izrazito od spodaj navzgor, kar pri drugih programih EU ni praksa. Tukaj resnično ideje pridejo od posameznikov, lokalnih skupnosti oz. partnerstev, ki se oblikujejo za posamezen projekt. Predstavil je nekaj uspešnih projektov in rezultatov iz prejšnjih perspektiv. Še posebej je poudaril, kot tudi doslej na delavnicah, ki so bile namenjene turizmu, da razmislijo o svojih konkretnih idejah in razvojnih načrtih. Če bodo tovrstne ideje del koncepta SRL, bo tudi prijava projektov lažja in v duhu sprejete SRL. Povabil je vse, da za projekte pripravijo vso obvezno zakonodajno dokumentacijo ali se obrnejo na občine, saj je pri marsikateri investiciji potrebno pogledati tudi na občinske prostorske načrte in upoštevati tudi drugo zakonodajo. 

Na delavnici so bili predstavljeni posamezni rezultati operacij med katere štejemo številna strokovna gradiva, študije, zgodovinske raziskave in razvojne podlage, ki so usmeritev v kreiranje novih projektnih idej realizacijo potencialov na območju LAS. Nekateri primeri takšnih gradiv, ki so sedaj javno dostopni so naslednji: Starejša zgodovina Zavrča, Rezultati delavnice vinogradništvo iz Zavrča, Čas Rima, Gradovi ob reki Dravi, Turški vpadi, Grad Borl arheološke raziskave v letu 2019, Monolit-rastišče vinorodnih Haloz,  in druga nastala številna gradiva. 

Kolektivna blagovna znaka Visit Haloze je vzpostavljena in ima osnovne temelje med deležniki na področju turizma urejene. Poročilo o posnetku stanja aktivnih nastanitvah ponudnikov za razpršeni hotel Visit Haloze vsebuje povzetek stanja, vizijo in predloge za prihodnje na tem področju.

Za nadaljnji razvoj turistične infrastrukture so že vzpostavljene razgledne točke  z daljnogledi in pametnimi klopmi. Urejena je izposoja e-koles in gorskih koles. Turistična destinacija Haloze je aktivno vključena v Štajersko destinacijo v sklopu STO. 

Deležniku na območju LAS Haloze so vzpostavili in registrirali kolektivne blagovne znamke kot so: 

  • VzH – Vinarska zadruga Haloze, ki temelji na razvoju modela ukrepov za razvoj vinogradništva v Halozah
  • Visit Haloze, za področje turizma
  • Suha travišča – kratka prodajna veriga za meso drobnice

Za nadaljnjo uspešno izgradnjo in implementacijo je izdelana projektna dokumentacija:

  • Elaborat prometne ureditve 
  • Elaborat gorsko kolesarskih poti
  • Vstopno izstopna mesta na reki Dravi
  • Omrežje povezovalnih gorsko-kolesarskih poti Haloze
  • Digitalno omrežje kolesarskih poti in pešpoti po haloških občinah v okviru operacije Turistična destinacija Haloze
  • Idejna zasnova Skladiščno distribucijskega centra vinogradnikov iz Haloz

Andreja Jerebic Erjavec je predstavila nekaj številk in podatkov, ki so del območja šestih občin in se nanašajo na demografijo, predvsem pa na turizem. Podan so bili podatki o turističnih taksah, v želji, da se vsi nastanitveni obrati (NO)  korektno in v skladu z zakonodajo registrirajo in za namen razvoja turizma tudi prispevajo turistično takso. 

V sklopu delavnice je potekala razprava o razvojnih potencialih na območju LAS Haloze in predstavitev primera dobre prakse na območju LAS Haloze. 

Pivovarna FRIZI BEER, ki stoji v srcu vinogradov, je lep primer, kako se z vizijo in delom ter izobraževanjem, da zastaviti in uspešno peljati podjetniško zgodbo, ki morda ne sloni na tradiciji, a kot kaže je v okolju in širše dobro sprejeta. Dejan je svoje znanje izpopolnjeval in si tudi pridobil izobrazbo pivovarja. Z mednarodnimi priznanji v Londonu imajo že potrditve, da so na pravi poti. Tej osnovni dejavnosti pa sta pridružila še peko pic iz testa s podaljšano fermentacijo. Takšno testo je povsem drugače prebavljivo, pri nadevih za pice pa iščejo lokalne dobavitelje in lokalne vsebine. Monika, ki skrbi za promocijo je predstavila tudi nedavni uspešen projekt Kulinarična avantura po Halozah, ki so jo pripravili skupaj z dvema vinarjema  - S-vino in Vinotoč Gorjup.  1. in 2.maja so pričarali pravo doživetje Haloz in dobrot iz Haloz, druženja, pohodništva in dobre volje. Bilo pa je tudi pravo doživetje za njih kot ponudnike in potrditev, da je bila odločitev prava. Izpostavila  je pomembnost kakovostne promocije (fotografij) in vložek, ki so ga namenili, a sem jim je že s prvim dogodkom povrnil.  Povabila je na nove dogodke, ki so že začrtani.

Zbrani foto utrinki z delavnice so tukaj


Delavnica - Predstavitev in opredelitev območja LAS Haloze 2021-2027

V sklopu priprave Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027, vas vabimo na delovno srečanje – delavnico

ki bo v sredo, 17.5.2023 ob 17. uri pri FRIZI BEER - kraft pivovarna, Veliki vrh 6A, 2282 Cirkulane

Vsebina delavnice:

Predstavitev in opredelitev območja LAS Haloze 2021-2027
Splošne geografske značilnosti
Gospodarski položaj
Demografske in sociološke značilnosti  

Izkušnje z izvajanjem programa CLLD v obdobju 2014-2020
Doseženi rezultati projektov za turistično destinacijo Haloze
Povezovalne pohodne in kolesarske poti
Vstopno izstopna mesta na reki Dravi

Predstavitev primera dobre prakse FRIZI BEER, kraft pivovarna
Povezava turističnih ponudnikov na krožni pohodni poti 

Vabilo na delavnico - Predstavitev in opredelitev območja LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Dobrodošla je predhodna prijava udeležbe na las.haloze@halo.si ali 02 795 32 00, zaradi lažje organizacije in izvedbe delavnice.

Skladno z metodologijo za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 in upoštevanja načela od spodaj navzgor lahko posredujete vaš predlog projektne ideje na obrazcu:
Predlog projektov za strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf) 

Na osnovi zbranih predlogov bomo lahko kvalitetno pripravili ukrepe strategije, ki bodo sledili potrebam obočja LAS Haloze. 

EIP travišča - Terenska delavnica za kmete – spoznavanje aplikacije

 V okviru priprav in izvedbe praktičnega preizkusa: zasnove samoocenjevanja ohranitvenega stanja travišč, je bila izdelana beta verzija aplikacije »Moj travnik«, za terensko spremljanje stanja vrstno pestrih travišč preko indikatorjev stanja. Prisotnim so bila v prostorih občine Cirkulane najprej predstavljena navodila za uporabo aplikacije. Po detajlni predstavitvi delovanja in navodil za njeno rokovanje je sledil terenski preizkus aplikacije v živo, pri čemer je ena skupina opazovala dogajanje preko deljenega zaslona telefona z aplikacijo, druga skupina pa je hodila po testnem transektu. Odziv kmetov po uporabi je bil za prvo srečanje z aplikacijo zelo dober in vzpodbuden. Ker gre za beta različico, so prisotni uporabniki dobili navodila, da se za pomoč ter za ažurno poročanje morebitnih težav obrnejo na območno pristojne strokovnjake ZRSVN. Delavnice so se udeležili vsi projektni partnerji (KGZS Zavod Ptuj, PRJ Halo, Univerza v Mariboru, Društvo Gorjanske košenice ter vse partnerske kmetije: Korez, Lorber, Črnivec, Bratušek, Volaj, Kreže in Rumpret).