Najava Javnega poziva za pridelovalce in predelovalce hrane za vključitev v aktivnosti projekta Na(j)prej lokalno!

V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo oskrbo in s tem bogastvo, ki ga nudijo lokalni pridelovalci. Na območju sodelujočih sosednjih lokalnih akcijskih skupin: LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja in LAS Haloze je pridelovalcev in proizvajalcev hrane relativno veliko, žal pa jih večina lokalnega prebivalstva ne pozna. 

Eden glavnih razlogov za sodelovanje so naravne povezave med deležniki v lokalnem okolju predvsem z vidika vzpostavljanja smiselnih in ekonomsko upravičenih kratkih dobavnih in prodajnih verig. Vsi trije LAS-i, ki smo partnerji v tem projektu, smo združili vse obstoječe resurse v smislu, da na podlagi predhodno že uspešno izvedenih operacij na posameznem območju LAS rešitve, ki so se pokazale za uspešne v posameznem LAS-u, razširimo še na drugi dve območju LAS vključenih v partnerstvo.

Projekt Na(j)prej lokalno! zajema številne aktivnosti z namenom vzpostavitve kratkih prodajnih verig, da od pridelovalca hrane le-ta pride po najkrajši možni dobavni poti do uporabnika/kupca. 

Projekt je namenjen ponudnikom, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane in so s svojimi pridelki in proizvodi že na prodajnem trgu oziroma razvijajo in pripravljajo nove prehrambne izdelke. Na osnovi objavljenega javnega poziva se lahko vključijo v aktivnosti projekta do zasedbe mest oziroma najkasneje do 31.1.2022. 

Ključne aktivnosti zajemajo razvoj embalaže za posamezne blagovne znamke za različne prehrambne proizvode in živila, vzpostavitev kratke dobavno/prodajne verige za meso iz drobnice, vzpostavitve novih prodajnih poti ter prodajo in trženje skozi skupni katalog izdelkov. 

Za posameznega vključenega deležnika se bo izdelala analiza obstoječe embalaže, za posamezne sklope živil se bodo izdelali klišeji/vzorci za embalažo, pri čemer se bodo upoštevali najnovejše smernice ekološke uporabe, trajnosti, minimalnih vplivov embalaže na okolje, zakonodajne zahteve pri označevanju in uporabo privlačnega designa embalaže. 

Izdelan bo skupni katalog izdelkov v obliki elektronskega časopisa in promocijskega prodajnega tiskanega časopisa. Ponudnikom bo na organiziran način (ureditev fotografij, tekstov) omogočen oz.  vzpostavljen prodajni kanal preko spletne prodajne internetne platforme www.jemdomače.si ter drugih brezplačnih sistemov prodaje in katalogov živil.

Vabimo vas na predstavitev javnega poziva za vključitev prehrambnih izdelkov v kratke prodajne verige v sklopu projekta Na(j)prej lokalno!, ki bo potekala v sredo, 17. novembra 2021 ob 10. uri preko video konference. Po prijavi na info@halo.si prejmete povezavo do delavnice.

Javni poziv bo objavljen na spletni strani www.haloze.org. Za več informacij lahko pokličete na 02 795 32 00 ali pošljite e-pošto na info@halo.si. Organizirali pa bomo še več delavnic s predstavitvijo javnega poziva, urnik lahko spremljate na omenjeni spletni strani.

V oktobru so že potekale aktivnosti povezovanja deležnikov v kratko verigo za meso iz drobnice. V četrtek, 21.10.2021 je bila v Kulturni dvorani Občine Zavrč predstavitev reje drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti, v petek, 22.10.2021 pa v prostorih Šolskega posestva Turnišče - ŠC Ptuj prikaz konfekcioniranja mesa drobnice. 

Več utrinkov je tukaj. 
Izvajanje operacije Naša Drava na območju LAS Haloze

Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na in ob reki do naravovarstvenega turizma. Razvoj in oplemenitenje potencialov v produkte ustvarja pogoje za nova delovna mest. Potenciale smo prepoznali v lokalnih akcijskih skupinah in povezali kar 45 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške in skupaj zastavili enovito operacijo sodelovanja Naša Drava, ki jo sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in partnerji; na našem območju so to občine Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Podlehnik in Majšperk, ki so pristopile k projektu.

    

V okviru operacije je bila izdelana idejna zasnova za vstopno izstopna mesta na reki Dravi in Dravinji. V občinah Zavrč, Podlehnik in Majšperk so kupili e-kolesa in navadna kolesa ter postavili e-kolesarnice. V občinah Gorišnica in Cirkulane so vzpostavili počivališča za kolesarje in pohodnike. V Cirkulanah je bila izdelana tudi informacijska tabla z vsebinami o reki Dravi in gradu Borl. V naslednjih mesecih sledi še nekaj aktivnosti na nivojih lokalnih skupnosti in veliko skupnih aktivnosti na nivoju celotnega partnerstva, ki bodo šle predvsem v smeri dviga prepoznavnosti območja ob Dravi in kreiranja skupni produktov, ki bodo obiskovalce usmerjale od Drave v notranjost, v našem primeru v Haloze.

     

V septembru smo se na območju Lokalne akcijske skupine Haloze posvetili predvsem kulturni dediščini ob Dravi, predvsem gradovom in dvorcem.

Zavedamo se, da so naši otroci tisti, ki bodo za nami prevzeli skrb nad dediščino preteklih rodov. Če želimo, da jo bodo imeli radi, jo spoštovali, obnavljali in vzdrževali, jim moramo dediščino približati in jih naučiti, da je to nekaj zelo pomembnega. V sodelovanju z Osnovno šolo Cirkulane Zavrč in Slovenskim konzervatorskim društvom smo na obeh lokacijah (Zavrč in Cirkulane) izvedli kulturni dan Grajski svet ob Dravi in pripravili vsebine, ki so jim približale našo bogato dediščino. Del dediščine so preko različnih delavnic spoznavali v učilnicah, drug del pa ob neposrednem srečanju z njo.

     

Predavanje Svet ob reki Dravi; gre za pregledno predstavitev gradov/dvorcev širšega območja ob reki Dravi od Avstrije do Hrvaške s predstavitvijo dosedanjih posegov in nadaljnjih vizij smo organizirali tudi za vse zainteresirane. Predaval je gospod Srečko Štajnbaher in nam prikazal neizmerno bogastvo gradov in dvorcev, ki ga imamo ob reki Dravi. Občina Zavrč je predavanje, ki je potekalo v prijetnem vzdušju dvorca Zavrč, tudi posnela (dostopno tukaj).

 

Ob tej priliki je nastala tudi priložnostna razstava Svet ob Dravi, ki se bo lahko selila na različne lokacije ob Dravi in širše. Prva jo gosti Občina Zavrč.

    

V okviru operacije Naša Drava želimo opozoriti, da imamo ob Dravi neizmerno bogastvo gradov in dvorcev. Zadnji čas je, da izkoristimo to bogastvo in prepoznamo dolino reke Drave kot dolino gradov in damo dediščini mesto, ki ji pripada, ob enem pa jo vključimo v ponudbo trajnostnega turizma. V naslednjih korakih operacije bo prav to naš cilj.


Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti


Vabimo vas na predstavitev rezultatov EIP projekta »Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti«, ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta. Predstavitev bo zajemala vpliv različnih tehnologij reje na klavne lastnosti in kakovost mesa drobnice, ravnanje z živalmi pred zakolom in vpliv hlajenja in zorenja na kakovost mesa drobnice. 

V nadaljevanju vam bomo predstavili predvidene aktivnosti vzpostavitve kratke dobavno/prodajne verige za meso iz drobnice s katero želimo povezati ključne deležnike med rejci drobnice, klavnicami, mesarijami ter drugimi obrati za predelavo in pakiranje iz mesa drobnice.

Dogodek bo potekal v četrtek, 21. 10. 2021 ob 10. uri
v dvorani občine Zavrč (Goričak 6, 2283 Zavrč).

Program:
Vpliv različnih tehnologij reje na klavne lastnosti in kakovost mesa
viš. pred. dr. Angela Cividini

Ravnanje z živalmi pred zakolom
viš. pred. dr. Angela Cividini

Vpliv hlajenja in zorenja na kakovost mesa drobnice
asist. dr. Mateja Lušnic Polak

Aktivnosti vzpostavitve kratke dobavno/prodajne verige za meso iz drobnice
Jernej Golc