Predstavitev aktualnih javnih razpisov za kmetijstvo


Predstavitev aktualnih javnih razpisov iz področja kmetijstva bo v  torek, 28.6. 2016 v dvorani na kmetijsko gozdarskem zavodu na Ptuju, Ormoška c. 28.

Vsebina predstavitve zajema:
-         predstavitev objavljenega javnega razpisa za ukrep  
-         predstavitev razpisnih pogojev;
-         potrebna dokumentacija;
-         način vlaganja

Predstavljeni pa bodo naslednji razpisi:

ob 9.30 uri:

1. javni razpis za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih, za leto 2016

2. javni razpis za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave, za leto 2016.

ob 11.00 uri

3.Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016

Vabilo in več informacij je dosegljivo tukaj.


Delovno srečanje z delavnico za razvoj produktov in krepitev povezav med turističnim gospodarstvom na območju Haloz

VABILO

Vabimo vas na delovno srečanje z delavnico,
na kateri bomo razvijali produkte in krepili povezave med turističnim gospodarstvom na območju Haloz za pripravo na Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016-2018),
ki bo potekala v ponedeljek 4.7.2016 ob 18.00 uri v prostorih Občine Majšperk.

Namen razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju svojih proizvodov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Sofinancirane bodo aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja.
Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški (stroški storitev zunanjih izvajalcev: svetovanje, oblikovanje, digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij, oglaševanje in specializacija).
Upravičenci do sredstev tega razpisa so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma.
Višina razpisanih sredstev znaša 4.199.142,18 € za celotno Slovenijo. Projekt se lahko sofinancira do 70% upravičenih stroškov, minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 30.000 €, maksimalna pa 200.000 €. Sredstva, dodeljena v okviru zadevnega razpisa predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«.

Delavnico bodo moderirali po skupinah: Andrej Rebernišek, dr. Aleksandra Pivec, dr. Vladimir Korošec in Jernej Golc. Na delavnici bomo kreirali in razvijali ideje za inovativne produkte s področja turizma ter vzpostavljali partnerstva za razvoj inovativnega produkta ter prijavo na razpis s ciljem, da se poveže več podjetij in se pripravijo skupne vloge na razpis iz območja Haloz.

Zaradi lažje organizacije delavnice vas prosimo, če lahko potrdite vašo prisotnost na info@halo.si oziroma na telefon 02 795 32 00.

Vabimo vas, da še izpolnite anketo, na podlagi katere bomo lažje izvedli delavnico.

Vabilo je dosegljivo tukaj.
Anketa je dosegljiva tukaj.Socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomska demokracija - strateška področja Vlade RS

Področje socialne ekonomije v Evropi vse bolj pridobiva na svojem pomenu. Krepi se namreč zavedanje, da lahko ta panoga, četudi ni primarno usmerjena samo k ustvarjanju dobička, pomembno prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest na specifičnih ravneh gospodarske in družbene dejavnosti.

Socialne inovacije so izziv in odgovor tudi za tista že obstoječa podjetja, ki bi se lahko v marsičem zgledovala po socialnih podjetjih. Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in je pomembno stičišče inovativnosti, odgovornosti do družbe, v kateri delujemo, pa tudi sodelovanje. V Sloveniji imamo številna izjemna socialna podjetja, v evidenci jih je že preko 140, ki si zaslužijo pomoč in posluh Vlade. 

Vlada Republike Slovenije je v koalicijski pogodbi opredelila področje socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije kot strateška področja te vlade. V sklopu vladnega strateškega projekta številka 9 je določila tudi ključna področja izvajanja tega projekta. Področje je bilo umeščeno v operativni program evropske kohezivne politike, na ta način je Vlada RS zagotovila ustrezen obseg sredstev za podporo različnim oblikam kooperativ in socialnih podjetij in njihovem podpornem okolju. Posebne pozornosti je deležno področje socialnih inovacij tudi v Strategiji pametne specializacije.

Minister Počivalšek je poudaril, da je Zakon o socialnem podjetništvu tik pred posredovanjem v medresorsko obravnavo, saj je že bil v javni obravnavi in v usklajevanju s socialnimi partnerji. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prav tako načrtuje spremembe Zakona o zadružništvu, pri čemer ne želijo spreminjati dobre vsebine, ampak dodati nekatere sodobne oblike kooperativ, potrošniške, dobaviteljske ipd. V pripravi je tudi Zakon o delavskih odkupih, v njem bo Vlada opredelila postopek ustanovitve delavske kooperative in finančni mehanizem, ki ga lahko na ravni države oblikujemo kot pomoč pri delavskih odkupih.

Minister Počivalšek je dodal, da so na ministrstvu v začetku junija objavili razpis za zagon socialnih podjetij v višini 1,9 milijona evrov, prav z namenom spodbujanja socialnih podjetij. Od tega je 1,4 milijona evrov namenjenih kooperativnim oziroma socialnim podjetjem. V posebnem sklopu s pol milijona evrov podpira mladinske kooperative, te so predvsem pomembne za mlade, ki se po končanem študiju ne morejo takoj zaposliti: gre za pomembno podporo vstopu na trg dela.

V pripravi je razpis za regijske mreže podpornih okolic za socialna podjetja v višini 800 tisoč evrov. S tem razpisom bo ministrstvo sofinanciralo 12 regijskih mrež v višini 0,6 milijona evrov in eno nacionalno mladinsko mrežo v višini 0,2 milijona evrov. Ta razpis bo predvidoma objavljen do konca junija. V pripravi je tudi razpis za mentorske sheme, ki se bo navezoval na regijske mreže podpornih okolij, predvidena višina razpisa je 1,9 milijona evrov, in bo objavljen predvidoma konec junija. V sklopu podpore mednarodnim aktivnostim pa bo v mesecu juliju objavljen tudi razpis s področja transnacionalnosti, v okviru tega razpisa bo MGRT podjetjem pomagal poiskati partnerje v državah Evropske unije. V tem instrumentu sodeluje 13 držav Evropske unije.

Aktualni razpis za socialna podjetja je objavljen tukaj.

Ustanovitev Vinarske zadruge Haloze

Ogled terena v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS


Spoštovani,

vabimo vas, da se nam pridružite na terenskem ogledu suhih travišč v Halozah. Kjer si bomo skupaj z doc. dr. Sonjo Škornik iz Univerze v Mariboru ogledali postopke poteka popisa habitatov in spoznali zaščitene in ogrožene rastlinske vrste območja Natura 2000 v Halozah.
Dogodek bo potekal v ponedeljek, 6.6. 2016 od 9.00 ure naprej, z ogledom terena v Veliki Varnici pri Zgornjem Leskovcu v sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS .

Ogled terena bo potekal po naslednjem urniku:
- Med 9.00 in 9.15 uro zbiranje na parkirišču pri pošti v Zgornjem Leskovcu (pri križišču in odcepu za Podlehnik)
- Od tam bomo pot nadaljevali proti Mali in nato Veliki Varnici, kjer bo potekal ogled različnih habitatov HT 6210 (*) - lokacije so označene na karti spodaj.

V sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS, ki se odvija tudi na območju Haloz, se bodo čistila zaraščena območja, na katerih se bodo vzpostavili pašniki in visokodebelni sadovnjaki. Zainteresirane kmetije, ki se bodo z zemljišči vključile v projekt,  bodo lahko za te namene pridobile različna sredstva v sklopu izvajanja projekta, predvsem za odpravljanje zaraščenosti in vzpostavitev ekonomske rabe kmetijskih površin skladno s smernicami Nature 2000. Podobne aktivnosti se bodo  podpirale in sofinancirale tudi v okviru izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020 ter Programa razvoja podeželja RS.
Za udeležbo na dogodku vas prosimo, da se predhodno najavite, zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka.
V primeru kakršnihkoli vprašanj lahko pokličete PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro na 02 795 32 00 ali pišete na elektronski naslov info@halo.si oziroma kontaktno točko za LIFE TO GRASSLANDS – Zavod za varstvo narave RS – Aleksander Koren ( 02 33 31 382).

Več o projektu LIFE TO GRASSLANDS lahko najdete na spletni strani: www.travisca.si