Delavnica "Kolesarski odklop v Halozah"

 Vabimo vas na video-sestanek/delavnico

"Kolesarski odklop v Halozah, 

ki bo v torek, 2. 3. 2021 ob 10.00 uri.Na delavnico se prijavite, tako da pošljete sporočilo na info@halo.si in poslali vam bomo dostopno povezavo za delavnico.

Namen delavnice je opredeliti kolesarstvo v Halozah z različnih vidikov in povezati že obstoječo infrastrukturo, z aktivnostmi, ki se že izvajajo, ter povezati akterje, ki se z razvojem kolesarstva na območju Haloz že aktivno ukvarjajo ali imajo namen razvijati to dejavnost v prihodnje.

Različni deležniki vam bodo predstavili trenutne aktivnosti, ki se izvajajo na področju razvoja kolesarskih poti in s turizmom povezanih dejavnosti v navezavi s kolesarstvom ter lokalne kolesarske mobilnosti v Halozah. 

Vabilo na delavnico "Kolesarski odklop v Halozah" (pdf).

Uvodni pozdrav in uvod v delavnico
Jernej Golc, PRJ Halo
--

Dravska kolesarska pot v navezavi na Haloze
Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije Podravje-Maribor

--

Gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Halozah
Matic Šinkovec, direktor občinske uprave Občine Majšperk 

--

Aktivnost kolesarstva v okviru projekta sodelovanja Naša Drava
mag. Mojca Metličar, vodja projekta Naša Drava iz LAS Bogastvo podeželja

--

Aktivnosti občin v okviru projekta Naša Drava (mobilne kolesarnice, e-kolesa)
mag. Sebastian Toplak, župan Občine Podlehnik

--

Gorske kolesarske povezave
projekt: Turistična destinacija Haloze – Nina Horvat, Občina Cirkulane
Matej Obu, Zadruga BikeLab z.o.o., so.p.

--

Posnetek in digitalizacija kolesarskih in pohodnih poti
projekt: Turistična destinacija Haloze – Evelin Makoter Jabločnik, Občina Zavrč 

--

Možnosti sodelovanja raziskovalnega dela študentov etnologije in arhitekture v Halozah in Primeri dobrih praks arhitekturnih rešitev kolesarskih poti in povezanih etnografskih in arhitekturnih gradiv
Nives Čorak, Tina Gradišer, Barbara Viki Šubic - Center arhitekture Slovenije
Sandi Abram, Blaž Bajič, Ana Svetel, Veronika Zavratnik - Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta UL


Delavnica bo trajala predvidoma do 11:30.

Pobude in komentarji na osnutek Regionalnega razvojnega programa Podravja 2021-2027

Skladno s povabilom in javno razpravo po odborih sveta regije Podravje, posredujemo pobude in sugestije na predstavljeni osnutek Regionalnega razvojnega programa Podravja 2021-2027. Pobude izhajajo s strani Partnerstva za razvoj Haloze in prav tako iz javnih razprav preko delavnic in objave na spletnih straneh www.haloze.org na območju partnerstva za razvoj Haloz. 

Uvodna obrazložitev:

Pripravljavci Regionalnega razvojnega programa 2021-2027 so osnutek programa pripravili profesionalno, skladno s smernicami in uveljavljeno metodologijo za pripravo regionalnih razvojnih programov. Na osnovi razpoložljivih usmeritev, informacij in podatkov s strani EU in državnih organov RS so pripravljavci Regionalnega razvojnega programa imeli težko nalogo, relativno kratki čas za pripravo in najbrž tudi omejene resurse. Glede na finančno perspektivo, ki se zaključuje pa smo, kot eden od deležnikov, ki povezuje različne zainteresirane deležnike znotraj Partnerstva za razvoj Haloz, ki se nahaja na obmejnem problemskem območju, veseli, da smo bili aktivneje povabljeni k obravnavi osnutka Regionalnega razvojnega programa 2021- 2027 in smo tako imeli možnost sodelovanja praktično v vseh delovnih skupinah. Na osnovi predstavljenega pošiljamo pisne predloge in sugestije na obstoječo vsebino RRP Podravje 2021-2027 na Regionalno razvojno agencijo Podravje – Maribor, SVRK, MGRT in javno razpravo med deležniki Partnerstva za razvoj Haloz na spletni strani www.haloze.org.

Naši pisni predlogi in sugestije izhajajo iz naslednjih ključnih razlogov in sicer:

 • S pobudami želimo prispevati h kvalitetnejšemu Regionalnemu razvojnemu programu Podravja 2021-2027 in s tem želimo neposredno prispevati k razvoju regije Podravje.
 • Zagotoviti ustrezna izhodišča na nivoju Regionalnega razvojnega programa Podravje za vsebinske umestitve in uskladitve Strategije lokalnega razvoja Haloz LAS Haloze.
 • Realizacijo akcijskega načrta Partnerstva za razvoj Haloz želimo uresničevati s konkretnimi projektnimi predlogi oziroma operacijami, ki jih bodo realizirali ključni deležniki na območju Haloz, skozi izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze, Regionalnega razvojnega programa Podravja, Območnega razvojnega programa Spodnjega Podravja ter drugimi ukrepi in spodbudami Republike Slovenije in Evropske unije.


V primeru, da imate z vaše strani kakšen odklon od pobude oziroma dodaten predlog, nam ga prosim sporočite do petka,  26. 2. 2021 na info@halo.si.

Osnutek Regionalnega razvojnega programa Podravja 2021-2027 je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Podravje – Maribor.


Projekt Evropska inovacijska partnerstva: Vinogradništvo

Na območju Haloz poteka projekt Evropska inovacijska partnerstva (EIP): Vinogradništvo

Projekt EIP: Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete se izvaja v okviru podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Podukrep je delno financiran iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Vodilni partner: KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

Partnerji v projektu: 

 • Kmetijski inštitut Slovenije, 
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, 
 • Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p.,
 • Martinčič d.o.o., 
 • Vina Frešer, 
 • Vina Zavec, 
 • Vina Gorjup, 
 • Vinogradništvo Žnuderl, 
 • Vina Gjerkeš.


Trajanje projekta: 9.1.2021 - 9.1.2024

Višina odobrenih sredstev: 221.216,40 EUR 

Celotna vrednost projekta: 249.015,94 EUR 

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.


OPIS PROJEKTA: 

Projekt zajema širok spekter aktivnosti na petih po obsegu in načinu pridelave grozdja različnih kmetijah. Projekt je razdeljen v tri funkcionalno povezane sklope.

1. SKLOP: Preprečevanje erozije tal v vertikalnih nasadih z opuščanjem herbicidov

Preizkušali bomo vpliv različnih načinov obdelave in oskrbe tal v pasu pod trsi na bolezni trte in erozijo tal. Prav tako bomo preizkušali vpliv gnojenja z organskimi gnojili (briketirana) z uporabo deponatorja in gnojenja po površini brez deponatorja na intenzivnost rasti travne ledine. Pri gnojenju po površini lahko pričakujemo večjo intenzivnost rasti travinja, ki ima za posledico težje obvladovanje pasu pod trsi. Preizkušali bomo tudi vpliv različnega časa oskrbe tal pod trtami na bolezni vinske trte in primerjali oskrbo tal z uporabo herbicida in oskrbo tal brez uporabe herbicida.

2. SKLOP: Oskrba tal in brežin v terasnih sistemih z ohranjanjem biodiverzitete pomembne za ohranjanje travniških habitatov

S poskusi bomo ugotavljali vpliv oskrbe tal na biodiverziteto medvrstnega prostora v terasnih sistemih in  jih primerjali med seboj. Ugotavljali bomo vpliv pozne košnje brežin na biotsko raznovrstnost. Preizkusili bomo različne načine oskrbe tal brez uporabe herbicidov in oskrbo brežin s specialnim mulčerjem s pletvenikom za oskrbo zunanjega dela vrste na terasah in preizkušali različne čase oskrbe brežin na razvoj pomembnih habitatov.

3. SKLOP: Vpliv protitočnih mrež na dozorevanje, kakovost in zdravstveno stanje grozdja ter kakovost vina

Postavitev protitočnih mrež bo izvedena vertikalno (navpično) ob listni steni trsov z variacijami glede na razvojne faze vinske trte. 

V tem sklopu protitočnih mrež bomo spremljali več parametrov:

 • vpliv na osvetlitev listne površine in asimilacijo;
 • vpliv na zmanjšanje sončnih ožigov na grozdnih jagodah;
 • monitoring glivičnih bolezni (peronospora, oidij);
 • dinamiko dozorevanja grozdja (pod in izven mreže);
 • senzorično oceno aromatskega profila vina pri sortah Rumeni muškat in Modri pinot, ter fenološke zrelosti pečk in vsebnost antocianov pri Modrem pinotu.

Vpliv protitočnih mrež na pojav glivičnih bolezni in dozorevanje grozdja bomo raziskovali na dveh ločenih kmetijah, kjer so protitočne mreže že nameščene. Ugotavljali bomo vpliv na osvetlitev listne površine in asimilacijo ter vpliv na  senzorično oceno aromatskega profila vina pri sortah Rumeni muškat in Modri pinot. Prav tako bomo analizirali vpliv postavitve protitočnih mrež na fenološko zrelost pečk in vsebnost antocianov pri Modrem pinotu .

Pri sorti Modri pinot bomo dodali še vpliv odstranjevanja listov v coni grozdja na kakovost vina.

Skupaj bomo vinificirali 9 vzorcev Rumenega muškata in 18 vzorcev Modrega pinota.  Opravljena bosta  2  talna monolita z opisi, ter podrobne kemične analize za vse vinificirane vzorce sorte rumeni muškat in modri pinot. 

NAMEN IN CILJI PROJEKTA:

Spodbujanje naravne biodiverzitete travne ruše v vinogradih in s tem poskrbeti za optimalne pogoje za rast in razvoj vinske trte. S projektom nameravamo proučiti oskrbo tal v terasnih sistemih brez uporabe herbicidov z ohranjanjem biodiverzitete in ugotoviti vpliv protitočnih mrež na dozorevanje, kakovost in zdravstveno stanje grozdja. Glede na pridobljene rezultate ugotoviti optimalni časa postavitve protitočnih mrež in vpliv mrež na kakovost dozorevanja grozdja ter pojav bolezni – oidij. 

Glavni cilji projekta:

 • približati zainteresirani javnosti obdelovanje s trajnim travinjem zatravljenih vinogradov brez uporabe herbicidov;
 • preprečevanje erozije tal v vertikalnih nasadih;
 • predstaviti rezultate analize vpliva protitočnih mrež na dozorevanje, kakovost in zdravje grozdja čim širši javnosti.

PRIČAKOVANI REZULTATI: 

Ključni rezultati projekta so prilagoditev obdelave vinogradov na podnebne spremembe in ohranjanje biodivezitete ter preprečevanje erozije tal. 

Projekt je zastavljen tako, da omogoča spremljanje in implementacijo rezultatov projekta v prakso čim širši javnosti in potencialnim uporabnikom. Za namene razširitve rezultatov bo pripravljen vodnik za obdelavo tal brez uporabe herbicidov, ki bo opremljen s časovnico obdelovalnih del v vinogradnih.

Pričakujemo, da se bodo kmetje oziroma vinogradniki v večjem deležu odločali za način obdelovanja tal s katerim bodo preprečevali erozijo in opuščali herbicide ter hkrati oskrbeli površine z ohranjanjem biodiverzitete. 

Na dolgi rok pričakujemo obogatitev biodiverzitete na brežinah terasnih sistemov in zmanjšanje erozije tal na višjih naklonih vinogradov vertikalnih zasaditev. 

Potencialni uporabniki pridobljenih rešitev so kmetje vinogradniki in ljubiteljski vinogradniki. Rezultate lahko v prakso implementirajo tudi sadjarji in kmetje.


KORISTNE POVEZAVE: 

• spletna stran EK, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

• spletna stran PRP 2014-2020:  www.program-podezelja.si


Delavnice za Javni poziv EKSRP januar 2021

Informacije v zvezi z objavljenim javnim pozivom za izbor operacij LAS Haloze - EKSRP - januar 2021 in podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijavnega obrazca, bodo predstavljene tudi na delavnicah, ki bodo potekale v okviru video konferenc. 

Termini video konferenc 

v sredo, 10. 2. 2021 ob 10. uri

v torek, 16. 2. 2021 ob 15. uri


Prijava na delavnico je obvezna- pošljite e-sporočilo na las.haloze@halo.si. 

Vsem potencialnim vlagateljem svetujemo, da se udeležijo ene od delavnic.


Za informacije v zvezi z javnim pozivom in delavnicami  kontaktirajte vodilnega partnerja LAS Haloze na las.haloze@halo.si ali na T 02 795 32 00.
Srečanje z ministrom Počivalškom v Halozah

Minister za gospodarstvo Zdravo Počivalšek je bil v Halozah na delovnem obisku v petek, 5. 2. 2021.  Na prvem srečanju se je sestal s predstavniki LAS Haloze, Občine Podlehnik, Vinarske zadruge Haloze z.o.o., so.p. Ministru so predstavili nekatere že realizirane projekte, nove projektne ideje in ovire, s katerimi se  srečujejo pri načrtovanju in realizaciji projektov. Predstavljen je bil projekt poslovne cone Občine Podlehnik in težave pri umeščanju v prostor. Vinarska zadruga pa je predstavila projekt Distribucijskega centra.

Na drugem srečanju pa se je sestal z župani haloški občin. Pogovor je tekel na tematiko obmejnih problemskih območij v naslednji finančni perspektivi pa tudi o drugih ukrepih MGRT, med drugim tudi CLLD, od koder se črpajo sredstva za sofinanciranje projektov preko javnih pozivov LAS Haloze. Posebej je bilo izpostavljeno sodelovanje v okviru Partnerstva za razvoj Haloz. 

Gradivo s srečanja 5. 2. 2021, Partnerstvo za razvoj Haloz (pdf, 5 Mb)

Prispevek na TELEMTiskovna konferenca LAS Haloze

Na tiskovni konferenci LAS Haloze, ki je v obliki video konference potekala v sredo, 3. februarja 2021 ob 10. uri smo predstavili dve tematiki:

 1. objava novega javnega poziva LAS Haloze 
 2. sklic dopisne seje LAS Haloze, na kateri člani potrjujejo spremembo Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020 z umestitvijo dodatnih sredstev ESRR v ukrepe LAS Haloze.
Predstavitev s tiskovne konference si lahko ogledate tukaj.


Najava obiska ministra Zdravka Počivalška v Halozah

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek bo v petek, 5. 2. 2021 na delovnem obisku na območju Haloz v Občini Podlehnik na tematiko obmejnih problemskih območij v naslednji finančni perspektivi. 


Žal zaradi situacije COVID-19 ne bo možno organizirati širšega javnega srečanja z vsemi deležniki na območju Haloz. S tem namenom je odprt anketni vprašalnik, skozi katerega lahko postavite vaša vprašanja ali podate pobude in predloge, na katera bo minister odgovoril in podal več informacij.

Vprašanja za ministra Počivalška lahko oddate tukaj. (vprašanja je možno oddati do srede, 3.2.2021 do 10. ure)

Več o obmejnih problemskih območjih v RS je dosegljivo tukaj