LAS Haloze: vaša ocena preteklega dela in mnenje za naslednje obdobje

 Območje, ki ga zajema lokalna akcijska skupina LAS Haloze, sestavlja sedem občin, ki so med seboj povezane in predstavljajo zaokroženo, homogeno celoto, torej ležijo druga zraven druge in zajemajo območje Haloz. Vključene so naslednje občine: Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk.

Na tem območju LAS deluje že drugo finančno perspektivo, torej že od leta 2007.

S sredstvi Leader (iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja) je bilo v obdobju 2007-2013 sofinanciranih 82 projektov v skupni vrednosti 661.136,92 EUR. Opis projektov lahko pogledate tukaj.

Izvajanje projektov v obdobju 2014-2020 se izvaja v okviru programa CLLD (Community Led Local Development) in je na območju LAS Haloze financirano iz dveh skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

Do konca leta 2021 je bilo uspešno zaključenih že 16 projektov, sofinanciranih v višini 473.031,85 EUR iz sklada EKSRP, v izvajanju je še 9 projektov z angažiranimi sredstvi v višini 253.153,84 EUR iz EKSRP. Prav tako je bilo uspešno zaključenih tudi 5 projektov, sofinanciranih v višini 556.248,18 EUR iz sklada ESRR, v izvajanju so še 4 projekti z angažiranimi sredstvi v višini 241.629,70 EUR iz ESRR. Izvajanje obdobja se je zaradi zdravstvene situacije podaljšalo za 2 leti, v katerih je na razpolago še 87.118,16 EUR za izvajanje projektov. Skupaj je v obdobju 2014-2020 je na območju LAS Haloze iz Leader/CLLD namenjenih 1.611.181,73 EUR za izvajanje projektov. Podrobnosti o izvajanju projektov LAS Haloze najdete na spletni strani tukaj.


Ker se je finančna perspektiva časovno že iztekla, zaradi zdravstvenih razmer so se pripravljalne aktivnosti zavlekle in je bilo uvedeno prehodno obdobje oz. je bila predhodna perspektiva podaljšana za dve leti, je čas, da vas povprašamo o zadovoljstvu z delovanjem LAS Haloze v preteklem obdobju in kaj si želite za prihodnjo finančno perspektivo.

Vabimo vas, da izpolnite kratko anketo v nadaljevanju in prispevate k izboljšanju delovanja LAS Haloze. 

Anketa je namenjena prebivalcem, kmetijam, podjetnikom, podjetjem, različnim organizacijam na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk in tistim organizacijam javnega prava, ki imajo sedež izven območja, vendar delujejo na območju LAS Haloze.

POVEZAVA NA ANKETO


Če se želite včlaniti v LAS Haloze, morate izpolnjevati pogoje in z izpolniti obrazec za včlanitev ter ga po navadni pošti poslati na sedež LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane. Pogoji včlanitve in obrazec najdete tukaj

Za prejemanje novic LAS Haloze se prijavite tukaj.
Javni poziv proizvajalcem hrane za pridobitev pomoči za razvoj embalaže za živila

 Javni poziv proizvajalcem hrane
za pridobitev pomoči za razvoj embalaže za posamezne blagovne znamke 
za različne prehrambne proizvode in živila

Podatki o javnem pozivu

V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo oskrbo in s tem bogastvo, ki ga nudijo lokalni pridelovalci. Na območju sodelujočih sosednjih lokalnih akcijskih skupin: LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja in LAS Haloze se izvaja operacije LAS sodelovanje CLLD/ESRR – Na(j)prej lokalno! V sklopu aktivnosti projekta objavljamo javni poziv ponudnikom, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane za pridobitev pomoči pri razvoju in izdelavi embalaže za živila. 

Namen in cilj javnega poziva

Projekt Na(j)prej lokalno! zajema številne aktivnosti z namenom vzpostavitve kratkih prodajnih verig, da od pridelovalca hrane le-ta pride po najkrajši možni dobavni poti do uporabnika/kupca.

Predhodne analize so pokazale, da se lokalni proizvajalci hrane, ki si utirajo prodajne poti do svojih kupcev, soočajo z izzivi glede uporabe primerne embalaže in designa za končne proizvode. Pri tem gre za specifiko pri embalaži, saj mora embalaža upoštevati standarde za živila, ki so lahko povezni s temperaturo, obliko, ustreznostjo za transport, uporabo tiska in označevanja ter druge tehnične možnosti pakiranja ipd.

Vključeni udeleženci bodo skupaj s strokovnjaki iz področja razvoja embalaže za živila razvijali na konkretnih primerih lastno embalažo.

Modul 1: Analiza obstoječe embalaže posameznega ponudnika.

Modul 2: Predstavitev zakonskih zahtev za embalažo za posamezen sklop živil. Izbira možnosti ekološke uporabe, trajnosti in minimalnih vplivov na okolje. Izbor in usmeritev sklopov posamezne embalaže glede designa, vrste materiala, uporabe CGP-ja, blagovne znamke.

Modul 3: Izdelava klišejev in modulov za posamezen primer embalaže in njihova izdelava v sodelovanju z deležniki-končnimi uporabniki embalaže za posamezni produkt.

Upravičenci in postopek vključitve

Pridelovalci in proizvajalci hrane, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo živil in so s svojimi pridelki in proizvodi že na prodajnem trgu oziroma razvijajo in pripravljajo nove prehrambne izdelke.

Ponudniki morajo opravljati dejavnost na območjih sodelujočih sosednjih lokalnih akcijskih skupin: LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja in LAS Haloze

Javni poziv se nanaša na pridelke in produkte, ki v celoti ali deloma izvirajo iz območij suhih travišči ali iz območij z omejenimi dejavniki - gorsko območje:

- Meso in mesni proizvodi
- Mleko in mlečni proizvodi
- Jajca in jajčni proizvodi
- Med in čebelji proizvodi
- Žita in pekovski proizvodi
- Prigrizki
- Sadje, sadni izdelki, suho sadje
- Zelenjava in zelenjavni izdelki
- Zelišča in čaji
- Alkoholne pijače (vino, žganje, pivo)
- Brezalkoholne pijače
- Drugi inovativni prehrambni proizvodi

Prednost pri vključitvi bodo imeli pridelki in proizvodi s certifikatom ekološko kmetijstvo, ni pa to pogoj za vključitev.

Zainteresirani izpolnijo obrazec za vključitev v program razvoja embalaže za posamezne blagovne znamke za različne prehrambne proizvode in živila (priloga poziva) in ga dostavijo na PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali pošljejo na elektronski naslov info@halo.si.

Rok za vključitev in več informacij

Javni poziv je odprt do ponedeljka, 31.1.2021. Več informacij je dostopno na spletni strani www.haloze.org, telefonski številki 02 795 32 00, elektronskem naslovu info@halo.si ali po prehodno najavi na sedežu PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane. Kontaktna oseba za dajanje informacij je Jernej Golc.

Izvedeni bosta dve javni predstavitvi in sicer:

- v sredo, 19.1.2021 ob 9. uri v prostorih kulturne dvorane Cirkulane (udeleženci morajo izpolnjevati PCT pogoj) ter v
- torek, 25.1.2021 ob 17.uri preko video konference na daljavo, prijavite se preko e-pošte info@halo.si


Obrazec za vključitev v program razvoja embalaže za živila

Javni poziv proizvajalcem hrane za razvoj embalaže za živila

Predstavitev (*pdf)
Javni poziv za vključitev v kratko prodajno verigo za meso drobnice iz Haloz

 Podatki o javnem pozivu

V sklopu aktivnosti izvajanja operacije LAS sodelovanje CLLD/ESRR – Na(j)prej lokalno! objavljamo javni poziv rejcem drobnice za vključitev v kratko prodajno verigo za meso drobnice iz Haloz.

Namen in cilj javnega poziva

Namen vzpostavitve kratke prodajne verige za meso drobnice iz Haloz je povezati ključne deležnike med rejci drobnice, klavnicami, mesarijami in vključitev v tehnološki postopek konfekcioniranja / pakiranja / skladiščenja / logistike / trženja in prodaje mesa drobnice. Javni poziv je namenjen za rejce, ki prodajajo žive živali in tiste, ki že imajo lastne prodajne produkte iz mesa drobnice in jih prodajajo, kot celotni hladni trup ali v različnih kosih. 

Cilj kratke prodajne verige za meso drobnice iz Haloz je vzpostavitev poslovnega modela med zainteresiranimi deležniki z usmeritvijo trženja in prodaje vrhunskega mesa drobnice iz Haloz in vključevanja v obstoječe sheme kakovosti s poudarkom ekološke pridelave.

Upravičenci in postopek vključitve

V kratko prodajno verigo za meso drobnice iz Haloz se lahko vključijo rejci drobnice, ki so vpisani v evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), imajo urejeno ustrezno označitev živali in vodijo register drobnice na gospodarstvu. Drobnica mora biti rojena in rejena na območju Haloz – gorsko območje z možnostjo paše na traviščih v Halozah.

Zainteresirani izpopolnijo pristopni obrazec za izkaz interesa za vključitev v kratko prodajno verigo mesa drobnice iz Haloz (priloga poziva)  in ga dostavijo na PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali pošljejo na elektronski naslov info@halo.si.

Na osnovi prispelih vlog bodo vlagatelji pozvani k podpisu sporazuma kratke prodajne verige za meso drobnice iz Haloz, katerega vsebina bo usklajena med vsemi zainteresiranimi deležniki.

Rok za vključitev in več informacij

Javni poziv je odprtega tipa. Za prvi sklop vključitev se zbirajo prijave do ponedeljka, 31. 1. 2021. Več informacij je dostopno na spletni strani www.haloze.org, telefonski številki 02 795 32 00, elektronskem naslovu info@halo.si ali po prehodno najavi na sedežu PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane. Kontaktna oseba za dajanje informacij je Jernej Golc.

Izvedeni bosta dve javni predstavitvi in sicer:

- v sredo, 19. 1. 2021 ob 9. uri v prostorih kulturne dvorane Cirkulane (udeleženci morajo izpolnjevati PCT pogoj) ter v

- torek, 25. 1. 2021 ob 18. uri preko video konference na daljavo, prijavite se preko e-pošte info@halo.si

Pristopni obrazec za vključitev v kratko prodajno verigo mesa drobnice iz Haloz

Javni poziv za vključitev v kratko prodajno verigo za meso drobnice iz Haloz (,pdf)

Predstavitev (*.pdf)