Gremo v leto 2017


Pred nami je še nekaj dni in vstopili bomo  v  leto 2017.  Ob tej priložnosti  se vam zahvaljujemo, da nas spremljate, sodelujete, pomagate, spodbujate in skupaj z nami tudi ob priložnostih veselite. Želimo si, da nam bo  vsem skupaj leto 2017 postreglo s čim več dnevi,  na katerih se bomo lahko skupaj veselili novim pridobitvam na področju razvoja podeželja v Halozah.

Kolektiv Poslovnega centra Halo, Cirkulane


Aktualni razpisi in pozivi na področju kulture in kulturne dediščineMinistrstvo za kulturo ima objavljenih več javnih razpisov s področja kulture in kulturne dediščine.

1. Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture« 

Namen: sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Upravičenci: nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti.

Razpisana sredstva: za proračunski leti 2017 in 2018 znašajo 363.080,00 €  

Upravičeni stroški: Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od objave javnega razpisa do: za zaposlitev najkasneje do  28. 2. 2018 in za usposabljanje najkasneje do 30. 10. 2017.

Rok oddaje: 6.1.2017 ob 12.00

Več informacij o razpisu.


2. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (spomeniško-varstveni projektni razpis)

Cilji razpisa: ohranjanje kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah, izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala, povečanje možnosti za trajnostni razvoj.

Predmet razpisa: sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine: 
Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov. 
Sklop 2: sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov po Katalogu ZVKDS Restavratorski center, poglavje Restavratorstvo (Ljubljana, september 2003, dopolnitev junij 2007) na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani. 

Upravičenci: (so)lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom.

Razpisana sredstva: skupna vrednost za leti 2017 in 2018 je 1.400.000,00 €

Upravičeni stroški: so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvedbo in so v skladu s cilji razpisa, so  dejansko  nastali  za  dela,  ki  so  bila  opravljena, za  blago,  ki  je  bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene, nastanejo v obdobju upravičenosti, temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in so izkazani v skladu z nacionalnimi predpisi. 

Rok oddaje: 23.1.2017

Več informacij o razpisu.


3. Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2017-2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Namen: dveletno sofinanciranje javnih kulturnih programov izvajalcev, katerih ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost, na enem izmed naslednjih področij zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost.

Upravičenci: nevladne organizacije (npr.: društva, zavodi, združenja), ki na prijavljenem področju programskega poziva delujejo najmanj zadnjih pet let

Razpisana sredstva: 266.000,00 €

Rok oddaje: 5.1.2017

Več informacij o pozivu.
Javni poziv za izbor ocenjevalne komisije LAS Haloze


PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Haloze (v nadaljevanju LAS Haloze) na podlagi:

- 12. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju Uredba CLLD) in
- Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju SLR), ki je bila potrjena z odločbo št. 33151-8/2015/41, z dne 5.10.2016

objavlja


JAVNI POZIV ZA IZBOR OCENJEVALNE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE VLOG, ODDANIH NA JAVNE POZIVE LAS HALOZE V OBDOBJU 2014-2020

1. Splošne informacije
LAS Haloze predstavlja lokalno javno zasebno partnerstvo na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk. Partnerstvo je zasnovano tripartitno in vključuje predstavnike javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Skozi celotno obdobje delovanja je omogočena vključitev vseh zainteresiranih skupin in posameznikov. LAS Haloze je lokalno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije. Ustanovljen je bil, da zastopa interese institucij, odgovornih za razvoj in institucij lokalnih skupnosti ter da pripravi Strategijo lokalnega razvoja Haloze 2014-2020, na podlagi katere bo črpal sredstva iz skladov EKSRP in ESRR ter z njimi izvajal ukrepe, navedene v SLR Haloze 2014-2020. Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij, zraven tega pa prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

2. Predmet poziva
Z namenom črpanja sredstev iz omenjenih skladov bo LAS Haloze objavil več javnih pozivov, na katere se bodo lahko prijavili zainteresirani posamezniki oziroma organizacije. V skladu s 15. točko 12. člena Uredbe CLLD je ocenjevalna komisija obvezen organ LAS. Na podlagi tega LAS Haloze objavlja Javni poziv za izbor ocenjevalne komisije za ocenjevanje vlog, oddanih na javne pozive LAS Haloze v obdobju 2014-2020.

Na poziv se lahko prijavijo zainteresirani posamezniki, ki bodo ocenjevali vloge, prispele na LAS Haloze na podlagi javnega poziva.
Namen poziva je vzpostaviti skupino zunanjih, neodvisnih strokovnjakov/ocenjevalcev z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja ter projektnega vodenja in izvajanja nacionalnih in tudi mednarodnih projektov z vidika zakonodaje in tudi z vidika prakse.
Delo neodvisnih strokovnjakov/ocenjevalcev bo zajemalo naslednje:
- ocenjevanje prispelih vlog na javne pozive LAS Haloze,
- na podlagi ocen se pripravi seznam predlaganih operacij za sofinanciranje za upravni odbor,
- poročanje o ocenjevanju upravnemu odboru LAS Haloze
Naloga ocenjevalcev bo sodelovanje z vodilnim partnerjem in upravnim odborom LAS Haloze ter kakovostno izvajanje zgoraj navedenih nalog ob upoštevanju ciljev SLR, prednostnih nalog in meril, navedenih v Pravilniku o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze.

3. Merila za izbor članov ocenjevalne komisije
Ocenjevalci bodo v komisijo uvrščeni na podlagi naslednjih meril:
- najmanj 5 let delovnih izkušenj na enem in/ali več področjih: razvoj podeželja, regionalni razvoj, strateško in projektno načrtovanje, vodenje projektov lokalnega razvoja, kmetijstvo, podjetništvo, turizem, socialno podjetništvo in vinogradništvo,
- ustrezno znanje na področju uporabe računalniške programske opreme Microsoft Office in zadostne izkušnje pri uporabi računalniških orodij (elektronska pošta, word, excel, pdf).

Kot dodatna prednost se bodo upoštevale še naslednje izkušnje:
- s področja vodenja projektov (tudi mednarodnih s področja razvoja podeželja),
- ocenjevanja primerljivih projektov/programov,
- sodelovanje v nacionalnih oziroma mednarodnih telesih s področja razvoja podeželja.

Posamezne prijave bodo pregledane na osnovi teh meril. Prednost pri izbiri bodo imeli ocenjevalci, ki bodo izkazovali več let delovnih izkušenj in/ali več področij ter dodatne izkušnje.
Vodilni partner bo vse kandidate obvestil o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi v ocenjevalno komisijo.

Kandidati, ki bodo izbrani v ocenjevalno komisijo, nastopijo mandat za dve leti.

4. Navzkrižje interesov
V skladu s 4. točko 32. člena Uredbe CLLD in 57. členom uredbe Evropskega parlamenta in sveta št. 966/2012 se mora iz ocenjevanja posamezne vloge na javni poziv, izločiti vsak, ki je kakorkoli povezan s prijaviteljem operacije (npr. sorodstvene vezi, prijavitelj operacije, članstvo v društvu, organizaciji ali delovno razmerje). Član ocenjevalne komisije ne more biti član upravnega ali nadzornega odbora LAS Haloze ali zaposleni pri vodilnem partnerju. V primeru, da bi bil kateri izmed ocenjevalcev kljub vsemu v kakršnikoli povezavi s katero od prijavljenih operacij, se bo sam izločil iz ocenjevanja take vloge.
V primeru, da se v kasnejših postopkih ali morebitnih revizijah postopkov izkaže, da je prišlo do konflikta interesov, bo operacija izločena iz nadaljnje obravnave s sankcijo vračila morebitnih že pridobljenih sredstev ter prepovedjo kandidiranja nosilca in partnerjev operacije na javne pozive LAS Haloze v obdobju 2014-2020.
Član ocenjevalne komisije tudi po zaključenih postopkih izbora operacij, ne sme sodelovati pri izvajanju operacij, ki jih je ocenjeval.
Pri tem je potrebno upoštevati še Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11).

5. Oblika sodelovanja z ocenjevalci
Glede na potrebe se bodo člani ocenjevalne komisije sestajali v prostorih vodilnega partnerja oziroma bodo svoje delo opravljali na daljavo, z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij.

Vodilni partner bo z vsakim članom ocenjevalne komisije sklenil pogodbo, v kateri bo opredeljena vsebinska in terminska izvedba za posamezni javni poziv in na podlagi katere mu bo izplačan honorar v višini 40 EUR neto na eno ocenjeno vlogo.

6. Način oddaje prijave
Dokumenti prijave
Prijavnica (Priloga 1 tega poziva) in Izjava o zaupnosti (Priloga 2 tega poziva) sta dosegljivi na spletni strani www.haloze.org oziroma ju lahko zainteresirani kandidati pridobijo pri vodilnem partnerju PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.
Vsak zainteresirani kandidat pošlje v celoti izpolnjeno prijavnico, življenjepis v europass obliki in izjavo o zaupnosti na zgoraj navedeni naslov vodilnega partnerja.

Rok prijave 
Rok za oddajo vloge za ocenjevalca v ocenjevalni komisiji LAS Haloze je 9.1.2017 (datum prispetja na naslov PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane).

Oddaja prijave
Kandidati pošljejo prijave v pisni obliki, v zaprti ovojnici, z označbo »Javni poziv za ocenjevalno komisijo LAS Haloze« na naslov:

PRJ Halo
Cirkulane 56
2282 Cirkulane

7. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pozivom je možno dobiti pri vodilnem partnerju, na elektronskem naslovu: las.haloze@halo.si ali na telefonski številki 02 795 32 00.


Cirkulane, 9.12.2016 predsednik LAS Haloze
                                                                                                         Franc MlakarPriloga 1 - prijavnica
Priloga 2 - Izjava o zaupnosti


Besedilo javnega poziva za izbor ocenjevalne komisije v PDF.

LAS Haloze bo v začetku leta 2017 objavil prve javne pozive za izbor operacij

   

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 5. oktobra 2016 izdalo odločbo o potrditvi Lokalne akcijske skupine Haloze in Strategije lokalnega razvoja Haloze 2014-2020. Lokalna akcijska skupina Haloze (v nadaljevanju LAS Haloze) je na podlagi te odločbe za izvajanje podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« upravičen do največ 709.239,22 EUR iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) in do največ 628.862,66 EUR iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

V novembru 2016 je upravni odbor LAS Haloze potrdil Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze, ki je osnova za objavo javnih pozivov in je objavljen na spletni strani LAS Haloze.

Na prvem javnem pozivu za operacije, sofinancirane iz naslova sklada EKSRP, ki bo objavljen v začetku januarja 2017, bo razpisanih 250.000,00 EUR. Za operacije, sofinancirane iz naslova sklada ESRR, ki bo objavljen v februarju 2017, bo prav tako razpisanih 200.000,00 EUR.
Drugi javni poziv za oba sklada, bo predvidoma objavljen še pred poletjem 2017.

Za ocenjevanje vlog, ki bodo prispele na javni poziv, bo LAS Haloze imenoval ocenjevalno komisijo (skladno z Uredbo CLLD). Poziv za ocenjevalno komisijo je odprt med 9.12.2016 in 9.1.2017, objavljen je na spletni strani www.haloze.org.

Za vse dodatne informacije lahko kontaktirate vodilnega partnerja LAS Haloze, ki je PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane. Za morebitna vprašanja lahko pokličete na številko 02 795 32 00 ali pišete na elektronski naslov las.haloze@halo.si.

Celotno sporočilo za javnost si lahko ogledate tukaj.

Kreirani so ukrepi za ohranjanje in trženje kulturne dediščine na območju HalozDelovna skupina za kulturno dediščino Haloz se je na zadnji novembrski večer srečala že tretjič. V kulturni dvorani v Zavrču se je zbralo dobrih dvajset ljudi z raznolikimi idejami, a z enotnim spoštovanjem do kulturne dediščine.

Skozi delovno srečanje smo se podrobneje seznanili s popisom kulturne dediščine na območju Haloz, smernicami za interpretacijo in upravljanje s kulturno dediščino ter možnimi viri financiranja.
V Delovni skupini smo mnenja, da je enoti kulturne dediščine ob ohranitvenem faktorju potrebno dodati funkcijo, saj lahko na tak način enote nepremične, premične in nesnovne dediščine dlje časa služijo svojemu namenu. S ciljno usmeritvijo se tudi lažje aktivirajo razvojni potenciali kulturne dediščine.
Razvojne potenciale kulturne dediščine želimo aktivirati na ekonomskem, socialnem, okoljskem in kulturnem področju, pri čemer je prvi korak definiranje osnovnih ukrepov Delovne skupine za kulturno dediščino Haloz. Delavnica ob koncu delovnega srečanja je bila namenjena prav temu – kreiranju ukrepov. Med 24-imi predlogi ukrepov smo skozi razpravo izbrali pet takih, ki so se nam zdeli najpomembnejši.

Izluščeni ukrepi bodo dopolnjevali model poslovanja s kulturno dediščino, znotraj katerega se bo zainteresirani upravljavec enote s kulturno dediščino lahko razvrstil v tri različne razvojne faze. Tako ukrepi kot model poslovanja sta pomemben sestavni del Modela za interpretacijo kulturne dediščine Haloz, temeljnega dokumenta Delovne skupine za kulturno dediščino Haloz, ki bo predvidoma zaključen do konca leta 2016.

Podrobnejši opis delovnega srečanja najdete tukaj.
Delovno srečanje za vzpostavitev modela za interpretacijo kulturne dediščine na območju Haloz


Vabimo vas na srečanje na temo ohranjanja in trženja kulturne dediščine, ki bo

v sredo, 30. novembra 2016 ob 17. uri
v Kulturni dvorani Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč.

Namen srečanja je, da podrobneje predstavimo delovno verzijo Modela za interpretacijo kulturne dediščine Haloz in popis kulturne dediščine Haloz. Na podlagi predstavljenega bomo na delavnici skupaj izluščili ustrezne ukrepe za ohranjanje in trženje enot kulturne dediščine na območju Haloz.

Celotno vabilo najdete tukaj.

V zloženki "Interpretacija kulturne dediščine na območju Haloz: kako uspešno upravljati z enotami kulturne dediščine" najdete več podrobnosti.

Zaradi lažje organizacije in izvedbe srečanja vas prosimo, da se predhodno prijavite na telefonski številki 02 795 32 00 ali na elektronski naslov info@halo.si.


Martinovanje Haloze 2016

V vinogradih listje že rumeni in klopotci so več ali manj že odklopotali svojo pesem, kar pomeni, da se bliža čas martinovanja, ko "svet Martin iz mošta  naredi vin". Takrat kmetije povabijo svoje delavce, poslovne partnerje in kupce v kleti, da skupaj ocenijo uspešnost letnika.

Bliža se torej največji vinogradniški praznik, ki ga v vinorodnih Halozah zelo cenimo. Martinovo bo tudi letos pospremilo obilo dogajanja: med 4. in 13. novembrom se bo namreč zvrstilo več kot 20 dogodkov.
Udeležili se boste lahko odprtih kleti vinogradniških kmetij, videli pospravilo klopotca, blagoslov in krst mošta, se podali na Martinov pohod ali pa preprosto uživali ob kulinaričnih dobrotah in domači kapljici. Za vse to so zaslužni vinogradniki, gostinci, člani turističnih in drugih društev ter lokalnih skupnosti na območju Haloz, ki ponosno ohranjajo ta prelep običaj Martinovanja. V tem času Haloze po zidanicah in kleteh zaživijo, iz vinogradov se pospravijo klopotci, ob vinskih sodih pa se sklenejo prve pogodbe s kupci za vino letnika 2016.

Sporočilo za javnost Martinovanje Haloze 2016

Organizatorji dogodkov so letos pripravili pester in bogat program martinovanja po Halozah, ki se osredotoča predvsem na ohranjanje martinovanja kot najpomembnejšega praznika za vinogradniške kmetije. Vinogradniki so tesno povezani s pokrajino Haloz, tukaj se vzpostavi pristen odnos do vina in pokrajine, kjer raste vinska trta; ljudem pa dokaj zahtevna in težka pridelava grozdja in proizvodnja vina predstavlja vir dohodka za preživetje v teh lepih krajih.

Vljudno vas vabimo, da si podrobneje pogledate priložen program prireditev v sklopu Martinovanja Haloze 2016 ali obiščete spletno stran www.martinovanje.haloze.org in s svojim obiskom prispevate k ohranjanju tega lepega običaja v Halozah.

Vzpostavitev modela razvoja interpretacije kulturne dediščine

V okviru LAS Haloze sestavljamo temeljni dokument za interpretacijo in predstavitev kulturne dediščine v Halozah. Dokument bo vseboval smernice upravljanja s kulturno dediščino in pomožne ukrepe za realizacijo ter bo del Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020.
Živimo na območju, ki je izjemno bogato z naravno in kulturno dediščino. Le-ta nas povezuje in je pomemben gradnik skupne haloške identitete. Pravilna interpretacija in predstavitev je del splošnega procesa za ohranjanje kulturne dediščine ter je lahko gonilo lokalnega razvoja. Potencial kulturne dediščine v lokalnem razvoju do sedaj ni bil dovolj izkoriščen.

V ta namen je bila ustanovljena tudi Delovna skupina za kulturno dediščino Haloz. Prvo srečanje je potekalo 9. oktobra 2015 v Podlehniku v obliki delavnice. Številčna udeležba je potrdila, da je zanimanje za kulturno dediščino in z njo povezan lokalni razvoj visoko. Naslednji sestanek je bil 21. septembra 2016 v Cirkulanah. Predstavljeni so bili aktualni razpisi v povezavi s kulturno dediščino ter predlog modela razvoja interpretacije kulturne dediščine, v razpravi pa so udeleženci podali različna mnenja in predloge glede razvoja in obnove kulturne dediščine v Halozah. V zapisnik so bili vključeni že prvi sklepi.

Glavni sklep se je dotikal obstoječega popisa kulturne dediščine, dognali smo, da je popis potreben dopolnitev in sprememb. Za pomoč smo se obrnili na občine. Z dopisom smo v pregled in popravek poslali obstoječe sezname objektov z območja občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk in Makole iz Registra nepremične kulturne dediščine.

V kratkem bo omogočen tudi spletni sistem za vključitev v popis.

Zainteresirani lastniki objektov kulturne dediščine in drugi, ki želite aktivno sodelovati v Delovni skupini za kulturno dediščino na območju Haloz, se lahko prostovoljno vpišete v seznam članov.

V prilogi sta dve anketi, s katerima se vključite v delovno skupino.
V prvi anketi lahko opišete objekt, ki ga imate v mislih za ohranitev oz. obnovo in pri čem bi potrebovali pomoč.
V drugi anketi lahko označite, na kateri razpis imate v naslednjih šestih mesecih namen kandidirati.

S temi podatki bomo lažje oblikovali vsebino naslednjih sestankov.

Vabljeni k sodelovanju!

Tiskovna konferenca o izvajanju ukrepov s področja kmetijstva za Haloze

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 27.9.2016 v sodelovanju z lokalnimi deležniki, ki so bili vključeni v vladno delovno skupino za pripravo celostnih ukrepov za razvoj Haloz, organiziralo tiskovno konferenco na Vidmu pri Ptuju.

Delovna skupina je za izhodišče delovanja postavila dva cilja in sicer
- Zmanjšanje zaraščenosti obdelovalnih površin v Halozah
- Nova delovna mesta za mlade na območju Haloz
Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na MKGP in v letu 2015 vodja omenjene vladne skupine, je predstavila ukrepe MKGP. Rezultati kažejo, da so se nekateri ukrepi na podlagi predlogov omenjene vladne skupine spremenili, kar se na območju Haloz kaže v povečanem številu vključitev v ukrepe v letu 2016 napram letu 2015. Povečala pa se je tudi višina izplačil v letu 2016 napram letu 2015. Nekateri od spremenjenih ali novih ukrepov pa se bodo začeli izvajati šele v letu 2017, kar bo še izboljšalo položaj nekaterih kmetij.

Andrej Rebernišek, direktor KGZS zavoda Ptuj, je predstavil lokalni del omenjene vladne delovne skupine, ki je delovala v letu 2015. Podrobno je predstavil način dela skupine in začetno študijo, ki je bila izhodišče za korekcijo nekaterih ukrepov ter uvedbo novih.

Jernej Golc, direktor PRJ HALO podeželsko razvojno jedro, je izpostavil, da so za spreminjanje podjetniške kulture v Halozah potrebni številni usklajeni ukrepi, da bi se doseglo spremembe, ki pa lahko trajajo vsaj eno generacijo. Že izvedene aktivnosti v preteklosti so sestavni del omenjene generacije. PRJ Halo podeželsko razvojno jedro je sestavni del podpornega okolja za razvoj podjetništva na območju Haloz, ki izvaja program Lokalne razvojne strategije LAS Haloze in program VEM točke.Projekt LIFE TO GRASLANDS, ŽIVLJENJE TRAVIŠČEM neposredno vpliva na rezultate ukrepov, ki jih izvaja tudi MKGP. V okviru projekta je predvideno očiščenje 45 ha zaraščenih površin in vzpostavitev rabe suhih travišč. Prav tako predvideva zasaditev 40 ha ekstenzivnih sadovnjakov. V obdobju do leta 2020 vzpostavitev trajnega kmetijskega upravljanja na 180 ha površin, ki bo ugodno vplivalo na ohranjanje habitatnega tipa suhih travišč. Rezultati spremljanje in analiza programa upravljanja habitatnega tipa suhih travišč na območju Haloz bodo lahko podlaga za verificiranje in pripravo ustreznih podpornih ukrepov za naslednje programsko obdobje za omenjeni habitatni tip. Projekt vodi Zavod RS za varstvo narave. Za območje Haloz sta partnerja KGZS zavod Ptuj in PRJ HALO.


Sporočilo za javnost MKGP je dosegljivo tukaj.
Poročilo o izvajanju ukrepov s področja kmetijstva za Haloze je dosegljivo
tukaj.

Več utrinkov s tiskovne konference si lahko ogledate tukaj.


Haloze - naravna in kulturna dediščina z roko v roki


V sklopu dogodkov Evropske kulturne dediščine 2016 se bo po Sloveniji konec septembra in v začetku oktobra odvijalo več dogodkov, med njimi tudi

Haloze - naravna in kulturna dediščina z roko v roki,


ki bo v petek, 30. septembra 2016 v okolici gradu Borl med 10. in 12. uro.


V sklopu dogodka bomo spoznavali kulturno dediščino, povezano s travišči/travniki v Halozah.

Celotno vabilo najdete tukaj.

Več o projektu Life to Grasslands pa lahko preberete na spletni strani.


Lepo vabljeni!

Delovni sestanek za vzpostavitev modela razvoja interpretacije kulturne dediščine na območju Haloz

Vabimo vas na sestanek, na temo ohranjanja kulturne dediščine, ki bo

v sredo, 21.9.2016 ob 17.00 uri
v prostorih PRJ Halo (Cirkulane 56, 2282 Cirkulane).

Namen sestanka je, da vam podrobneje predstavimo možne vire financiranja, ki zajemajo ohranjanje kulturne dediščine in da skupaj kreiramo in razvijamo ideje o ohranjanju in trženju objektov kulturne dediščine skozi trajnostni turizem.Celotno vabilo najdete tukaj.

Za morebitna vprašanja in prijavo na sestanek pokličite na 02 795 32 00 ali pišite na info@halo.si.

DIGA usposabljanje za podjetniške svetovalce in izobraževalce

DIGA (Digital Innovations for Growth Academy) - partnerstvo dinamičnih organizacij, ki podpirajo razvoj podjetništva ter spodbujajo uporabo digitalnih tehnologij, katere partnerska organizacija je tudi Ekonomski institut Maribor, Center razvoja človeških virov,

vabi  na

 Program usposabljanja za izboljšanje znanja in razumevanja digitalne tehnologije 

ter za razmislek kako vključiti digitalne spretnosti, orodja in procese v poslovanje malih podjetij, za njihov zagon ali pa rast ter v razvoj izobraževalnih in podpornih aktivnosti.

1. termin usposabljanja je od 19.9. do 29.9.2016,
2. termin usposabljanja pa je od 10.10 do 19.10.2016.

Usposabljanje bo potekalo na naslovu Tkalski prehod 4 (učilnica v 1. nadstropju), 2000 Maribor.

Za dodatne informacije in vprašanja kontaktirajte Tomislava Ruglja na t.rugelj@center-rcv.org.

Celotno vabilo najdete tukaj.
Podrobnosti o programu usposabljanja pa najdete v vsebini programa.

Dan Haloz v Ljubljani


V sklopu dogodkov Zelena prestolnica Evrope 2016 se v Ljubljani skozi poletje odvija več različnih dogodkov pod nazivom Ljubljana.Zate. Na pobudo članov Vinarske zadruge Haloze, turističnih ponudnikov iz Haloz, županov in županje iz območja Haloz ter skladno s smernicami programa dela Delovne skupine za razvoj Haloz, smo se v sklopu aktivnosti dela Lokalne akcijske skupine Haloze odločili, da skupaj izvedemo Dan Haloz v Ljubljani, ki bo potekal v sredo, 31. 8. 2016 med 10. in 20. uro na Mestnem trgu v Ljubljani.

Vabimo vas, da nas obiščete na Mestnem trgu, kjer boste lahko spoznali Okuse Haloz, spoznali vinogradnike in njihova vina, kozje sire, ekološko pridelana jajca in med.

Ponudniki iz Haloz, ki sodelujejo na dogodku Dan Haloz v Ljubljani, v sredo 31. 8. 2016.
Degustacijski list vin, predstavljenih na dogodku Dan Haloz v Ljubljani, najdete tukaj.

Prilagamo urnik napovednih srečanj in obiskov na prostoru dogajanjaSporočilo za javnost je dosegljivo tukaj.
Vabilo in več informacij je dosegljivo tukaj.
Več info o Ljubljana.zate je dosegljivo tukaj.* * * * * * * * * *

Več utrinkov z dogodka je dosegljivih tukaj.


Vsem gostom se zahvaljujemo za obisk in za izrečene pohvale.
Za podporo pri izvedbi dogodka se zahvaljujemo županom haloških občin.
Zahvaljujemo se organizatorjem Turizem Ljubljana, da so nam omogočili predstavitev.
Zahvala pa tudi gre vsem ponudnikom, ki so se udeležili dogodka, na katerem smo uspešno izvedli predstavitev in promocijo Haloz.

Sporočilo za javnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o dogodku dan Haloz v Ljubljani si lahko preberete tukaj.
Sporočilo za javnost vodje PS SMC dr. Simone Kustec Lipicer o dogodku Dan Haloz v Ljubljani si lahko preberete tukaj.

4 zlata in 9 srebrnih medalj za vina Vinarske zadruge Haloze

Od leve proti desni: Franci Plajnšek, Aleksander Zavec,
Katarina Pungračič, Primož Kramer, Nejc Gorjup in Jurij Šmigoc

Člani Vinarske zadruge Haloze z.o.o., so.p. so na 42. odprtem državnem ocenjevanju vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2016, dosegli izredno lep uspeh, saj so pridobili 4 zlate in 9 srebrnih medalj za svoja vina.

S tem uspehom postavljajo vinorodni okoliš Haloze na slovenski vinski zemljevid.

Zlate medalje Vino Slovenija Gornja Radgona 2016:
- Penina muškat ottonel, polsladko, 2013, vina Zavec,
- Šipon, polsladko, 2015, vinogradništvo Gorjup,
- Sauvignon izbor, polsladko, 2015, vinogradništvo Plajnšek,
- Sauvignon, 2015, Ivan Kramer,

Srebrne medalje Vino Slovenija Gornja Radgona 2016:
- Laški rizling, polsladko, 2015, vinogradništvo Gorjup,
- Šipon, 2015, vinarstvo Šmigoc,
- Chardonnay, 2015, vinarstvo Šmigoc,
- Chardonnay, 2015, vinogradništvo Kramer Ivan,
- Sauvignon, polsladko, 2015, turistična kmetija in vinogradništvo Pungračič,
- Sauvignon, polsladko, 2015, vinogradništvo Gorjup,
- Traminec, 2015, vinogradništvo Kramer Ivan
- Rumeni muškat, polsladko, 2015, vinarstvo Žumbar,
- Rumeni muškat, polsuho, 2015, vinogradništvo Cestnik-Vaupotič

Prvak Vinsko-turistične ceste Haloze (VTC 11) Vino Slovenija Gornja Radgona 2016:
- sauvignon, 2015, vinogradništvo Kramer Ivan.

Celotno sporočilo za javnost je dosegljivo tukaj.


Postavitev klopotcev 2016

Leto je spet naokrog in ponovno je  v vinograde potrebno postaviti klopotce.

Vabljeni na postavitve klopotcev v Halozah:

- v nedeljo, 31.7.2016 od 14.00 ure naprej v Dravcih pri zbirki »Od zrna do kruha« (organizirata KTD Klopotec Soviče Dravci in Društvo za ohranjanje dediščine Haloz)

- v četrtek, 11.8.2016 ob 17.00 uri na kmetiji Pintarjevi (Veliki Okič 1, Zgornji Leskovec)

- v soboto, 13.8.2016 ob 15.00 uri na Gorci v Podlehniku (organizira TD Podlehnik in občina Podlehnik)

- v soboto, 13.8.2016 ob 16.00 uri na cesti klopotcev Mali Okič- Slatina (organizira TD Cirkulane - Sekcija starih običajev)

- v ponedeljek, 15.8.2016 ob 15.00 uri v društvenem vinogradu Društva vinogradnikov in sadjarjev Haloze v Velikem vrhu pri Sv. Ani v Cirkulanah (organizira DVS Haloze in TD Cirkulane)

- v nedeljo, 21.8.2016 ob 15.00 uri na Zavrhu nad Skrblajmi v Majšperku bodo postavili društveni klopotec. (Organizira Društvo vinogradnikov in sadjarjev Majšperk)


Vabljeni, da se udeležite starega haloškega običaja ter se poveselite v družbi dobrih ljudi.
Vzpostavitev partnerstva za inovativen turistični produkt Haloz

V ponedeljek, 4.7.2016, je bila v prostorih občine Majšperk delavnica na temo razvoja inovativnih turističnih produktov na področju Haloz. Delavnica je bila povezana z javnim razpisom »Razvoj novih in inovativnih produktov in storitev turističnega gospodarstva (2016-2018)«, ki ga je dne 10.06.2016 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Na sestanku je Pozama z.o.o. najavila in bila identificirana kot prijavitelj oz. nosilec za projekt kolesarskih in pohodniških poti po Halozah. V projektu želijo povezati že obstoječe pohodniške in kolesarske poti ter lokalno ponudbo ob teh poteh, s poudarkom na digitalnem trženju te turistične ponudbe. 

Vabimo vas na delovni sestanek, ki bo v petek, 22.7.2016 ob 17.00 uri na posestvu zadruge Pozama z.o.o., Trdobojci 37, 2285 Zg. Leskovec 

Vabilo in več informacij je dosegljivo tukaj.

Delavnica predstavitve strojev za obdelavo travišč na strmih legah ter predstavitev projekta LIFE to GrasslandsV sklopu projekta LIFE to Grasslands bo v Makolah, na kmetiji Vovk v petek, 8.7.2016  ob 13. uri potekala predstavitev strojev za obdelavo travišč na strmih legah in predstavitev projekta LIFE.

Več o projektu LIFE to Grasslands najdete tukaj.

Vabilo na dogodek je dosegljivo tukaj.Delavnica na temo razvoja inovativnih turističnih produktov

V ponedeljek, 4.7.2016 je v sklopu izvajnja aktivnosti Delovne skupine za razvoj Haloz v prostorih Občine Majšperk potekala delavnica, na kateri smo razvijali inovativne turistične produkte in krepili partnerstva za skupno prijavo na Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016-2018). Na delavnici smo z metodami kreativnega razmišljanja poskušali razviti ideje o inovativnih turističnih produktih, primernih za območje Haloz, ki so skladne z razpisom. Delavnice se je udeležilo 23 oseb – posameznikov in tudi predstavnikov podjetij, ki so zainteresirani za razvoj turizma v Halozah. Izmed teh smo identificirali dva nosilca, ki bosta pripravila vlogo in sta pripravljena razviti inovativni turistični produkt v partnerstvu – to sta zadruga Pozama z.o.o. in Zeleni turizem, Žan Vovk s.p.

Vsi, ki ste zainteresirani za prijavo na razpis in imate zamisel ali že dodelano idejo za inovativni turistični produkt, ste vabljeni, da izpolnite anketo glede vaših ciljnih skupin (trenutnih kupcev), na podlagi katere vam lahko pomagamo pri sestavi partnerstva za skupno prijavo na razpis.

Javni razpis je objavljen tukaj.

Anketo glede vaših ciljnih skupin lahko rešite tukaj.

Predstavitev javnega razpisa za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov in storitev turističnega gospodarstva – dr. Aleksandra Pivec, ZRS Bistra Ptuj

Gradivo za izvedbo delavnice - kreiranje turističnih produktov – Simona Zakelšek mag. ekon. in posl. ved, PRJ Halo

Za kakršnakoli vprašanja se lahko obrnete na PRJ Halo, ZRS Bistra Ptuj ali KGZ Ptuj.

Predstavitev aktualnih javnih razpisov za kmetijstvo


Predstavitev aktualnih javnih razpisov iz področja kmetijstva bo v  torek, 28.6. 2016 v dvorani na kmetijsko gozdarskem zavodu na Ptuju, Ormoška c. 28.

Vsebina predstavitve zajema:
-         predstavitev objavljenega javnega razpisa za ukrep  
-         predstavitev razpisnih pogojev;
-         potrebna dokumentacija;
-         način vlaganja

Predstavljeni pa bodo naslednji razpisi:

ob 9.30 uri:

1. javni razpis za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih, za leto 2016

2. javni razpis za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave, za leto 2016.

ob 11.00 uri

3.Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016

Vabilo in več informacij je dosegljivo tukaj.


Delovno srečanje z delavnico za razvoj produktov in krepitev povezav med turističnim gospodarstvom na območju Haloz

VABILO

Vabimo vas na delovno srečanje z delavnico,
na kateri bomo razvijali produkte in krepili povezave med turističnim gospodarstvom na območju Haloz za pripravo na Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016-2018),
ki bo potekala v ponedeljek 4.7.2016 ob 18.00 uri v prostorih Občine Majšperk.

Namen razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju svojih proizvodov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Sofinancirane bodo aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja.
Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški (stroški storitev zunanjih izvajalcev: svetovanje, oblikovanje, digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij, oglaševanje in specializacija).
Upravičenci do sredstev tega razpisa so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma.
Višina razpisanih sredstev znaša 4.199.142,18 € za celotno Slovenijo. Projekt se lahko sofinancira do 70% upravičenih stroškov, minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 30.000 €, maksimalna pa 200.000 €. Sredstva, dodeljena v okviru zadevnega razpisa predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«.

Delavnico bodo moderirali po skupinah: Andrej Rebernišek, dr. Aleksandra Pivec, dr. Vladimir Korošec in Jernej Golc. Na delavnici bomo kreirali in razvijali ideje za inovativne produkte s področja turizma ter vzpostavljali partnerstva za razvoj inovativnega produkta ter prijavo na razpis s ciljem, da se poveže več podjetij in se pripravijo skupne vloge na razpis iz območja Haloz.

Zaradi lažje organizacije delavnice vas prosimo, če lahko potrdite vašo prisotnost na info@halo.si oziroma na telefon 02 795 32 00.

Vabimo vas, da še izpolnite anketo, na podlagi katere bomo lažje izvedli delavnico.

Vabilo je dosegljivo tukaj.
Anketa je dosegljiva tukaj.Socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomska demokracija - strateška področja Vlade RS

Področje socialne ekonomije v Evropi vse bolj pridobiva na svojem pomenu. Krepi se namreč zavedanje, da lahko ta panoga, četudi ni primarno usmerjena samo k ustvarjanju dobička, pomembno prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest na specifičnih ravneh gospodarske in družbene dejavnosti.

Socialne inovacije so izziv in odgovor tudi za tista že obstoječa podjetja, ki bi se lahko v marsičem zgledovala po socialnih podjetjih. Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in je pomembno stičišče inovativnosti, odgovornosti do družbe, v kateri delujemo, pa tudi sodelovanje. V Sloveniji imamo številna izjemna socialna podjetja, v evidenci jih je že preko 140, ki si zaslužijo pomoč in posluh Vlade. 

Vlada Republike Slovenije je v koalicijski pogodbi opredelila področje socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije kot strateška področja te vlade. V sklopu vladnega strateškega projekta številka 9 je določila tudi ključna področja izvajanja tega projekta. Področje je bilo umeščeno v operativni program evropske kohezivne politike, na ta način je Vlada RS zagotovila ustrezen obseg sredstev za podporo različnim oblikam kooperativ in socialnih podjetij in njihovem podpornem okolju. Posebne pozornosti je deležno področje socialnih inovacij tudi v Strategiji pametne specializacije.

Minister Počivalšek je poudaril, da je Zakon o socialnem podjetništvu tik pred posredovanjem v medresorsko obravnavo, saj je že bil v javni obravnavi in v usklajevanju s socialnimi partnerji. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prav tako načrtuje spremembe Zakona o zadružništvu, pri čemer ne želijo spreminjati dobre vsebine, ampak dodati nekatere sodobne oblike kooperativ, potrošniške, dobaviteljske ipd. V pripravi je tudi Zakon o delavskih odkupih, v njem bo Vlada opredelila postopek ustanovitve delavske kooperative in finančni mehanizem, ki ga lahko na ravni države oblikujemo kot pomoč pri delavskih odkupih.

Minister Počivalšek je dodal, da so na ministrstvu v začetku junija objavili razpis za zagon socialnih podjetij v višini 1,9 milijona evrov, prav z namenom spodbujanja socialnih podjetij. Od tega je 1,4 milijona evrov namenjenih kooperativnim oziroma socialnim podjetjem. V posebnem sklopu s pol milijona evrov podpira mladinske kooperative, te so predvsem pomembne za mlade, ki se po končanem študiju ne morejo takoj zaposliti: gre za pomembno podporo vstopu na trg dela.

V pripravi je razpis za regijske mreže podpornih okolic za socialna podjetja v višini 800 tisoč evrov. S tem razpisom bo ministrstvo sofinanciralo 12 regijskih mrež v višini 0,6 milijona evrov in eno nacionalno mladinsko mrežo v višini 0,2 milijona evrov. Ta razpis bo predvidoma objavljen do konca junija. V pripravi je tudi razpis za mentorske sheme, ki se bo navezoval na regijske mreže podpornih okolij, predvidena višina razpisa je 1,9 milijona evrov, in bo objavljen predvidoma konec junija. V sklopu podpore mednarodnim aktivnostim pa bo v mesecu juliju objavljen tudi razpis s področja transnacionalnosti, v okviru tega razpisa bo MGRT podjetjem pomagal poiskati partnerje v državah Evropske unije. V tem instrumentu sodeluje 13 držav Evropske unije.

Aktualni razpis za socialna podjetja je objavljen tukaj.

Ustanovitev Vinarske zadruge Haloze

Ogled terena v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS


Spoštovani,

vabimo vas, da se nam pridružite na terenskem ogledu suhih travišč v Halozah. Kjer si bomo skupaj z doc. dr. Sonjo Škornik iz Univerze v Mariboru ogledali postopke poteka popisa habitatov in spoznali zaščitene in ogrožene rastlinske vrste območja Natura 2000 v Halozah.
Dogodek bo potekal v ponedeljek, 6.6. 2016 od 9.00 ure naprej, z ogledom terena v Veliki Varnici pri Zgornjem Leskovcu v sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS .

Ogled terena bo potekal po naslednjem urniku:
- Med 9.00 in 9.15 uro zbiranje na parkirišču pri pošti v Zgornjem Leskovcu (pri križišču in odcepu za Podlehnik)
- Od tam bomo pot nadaljevali proti Mali in nato Veliki Varnici, kjer bo potekal ogled različnih habitatov HT 6210 (*) - lokacije so označene na karti spodaj.

V sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS, ki se odvija tudi na območju Haloz, se bodo čistila zaraščena območja, na katerih se bodo vzpostavili pašniki in visokodebelni sadovnjaki. Zainteresirane kmetije, ki se bodo z zemljišči vključile v projekt,  bodo lahko za te namene pridobile različna sredstva v sklopu izvajanja projekta, predvsem za odpravljanje zaraščenosti in vzpostavitev ekonomske rabe kmetijskih površin skladno s smernicami Nature 2000. Podobne aktivnosti se bodo  podpirale in sofinancirale tudi v okviru izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020 ter Programa razvoja podeželja RS.
Za udeležbo na dogodku vas prosimo, da se predhodno najavite, zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka.
V primeru kakršnihkoli vprašanj lahko pokličete PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro na 02 795 32 00 ali pišete na elektronski naslov info@halo.si oziroma kontaktno točko za LIFE TO GRASSLANDS – Zavod za varstvo narave RS – Aleksander Koren ( 02 33 31 382).

Več o projektu LIFE TO GRASSLANDS lahko najdete na spletni strani: www.travisca.si 
Popis začetnega stanja ciljnih habitatnih tipov za izvedbo projekta LIFE TO GRASSLANDS


OBVESTILO


o začetku Popisa začetnega stanja ciljnih habitatnih tipov ter spremljanje vplivov projektnih aktivnosti na stanje ciljnih habitatnih tipov na projektnih pod-območjih Haloze, Pohorje, Kum, Gorjanci-Radoha za izvedbo projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji/LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS), LIFE Narava in biodiverziteta, LIFE14 NAT/SI/000005.

Namen popisa začetnega stanja ciljnih HT je pridobiti aktualne podatke o stanju in razširjenosti habitatnega tipa Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) – 6210(*) na projektnih pod-območjih Haloze, Kum in Gorjanci-Radoha ter habitatnega tipa Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope – 6230(*) na projektnem pod-območju Pohorje. Podatki bodo strokovna podlaga za umeščanja območij izvedbe konkretnih akcij projekta (čiščenje zaraščajočih površin, zagotovitev trajnega upravljanja, obnova travniških sadovnjakov) v prostor.

Popis začetnega stanja ciljnih habitatnih tipov se izvede v popisni sezoni 2016 (začetek bo predvidoma maja 2016), zato lastnike zemljišč obveščamo o prisotnosti popisovalcev na terenu.

Kakršnakoli vprašanja naslovite na naslov: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana.Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p.


Ustanovni občni zbor Vinarske zadruge Haloze je potekal v torek, 15. 3. 2016 ob 19. uri v prostorih Občine Videm, ki se ga je udeležilo več kot 30 udeležencev. V Vinarsko zadrugo Haloze je s pristopno izjavo do konca občnega zbora pristopilo 29 članov, ki skupaj obdelujejo 200 ha vinogradov v vinorodnem podokolišu Haloze (vseh vinogradov je 795 ha). Na zboru so člani sprejeli ustanovne sklepe za zadrugo in socialno podjetje, ustanovni akt, pravila zadruge ter volilni postopek.

Ustanovitev Vinarske zadruge Haloze je eden od ključih razvojnih ukrepov za Haloze.
Cilj in namen delovanja zadruge je, da svojim članom omogoča zmanjšanje stroškov v vseh fazah pridelave, proizvodnje in prodaje ter izvajanje aktivnosti za povečanje prihodkov na enoto prodanega proizvoda.

V četrtek, 7. 4. 2016 v prostorih Občine Videm je bila izvedena prva volilna skupščina zadruge, ki se je udeležilo vseh 29 ustanovnih članov zadruge. 

Za predsednika Vinarske zadruge Haloze so izvolili Jožefa Šmigoca iz kmetijskega gospodarstva Šmigoc iz Repišč v Zg. Leskovcu. 

V upravni odbor Vinarske zadruge Haloze so bili imenovani zraven predsednika še naslednji člani: Ivan Kramer - Vinogradništvo Kramer Ivan iz Dravinjskega vrha, Janko Jus – Vinogradništvo in vinarstvo Jus iz Gorce v Podlehniku, Zvonko Arnečič - kmetija AS Arnečič iz Gradišč v Cirkulanah, Gorazd Šeruga - Kmetija Šeruga v Podlehniku, Stanislav Brodnjak iz Malega Okiča v Cirkulanah, kot predstavnik lokalnih skupnosti pa je v upravnem odboru Friderik Bračič, župan Občine Videm. 

V nadzorni odbor  Vinarske zadruge Haloze so bili imenovani: Karl Pajnkiher - Kmetija Pajnkiher iz Bolečke vasi pri Ptujski Gori, Robert Pungračič - Turistično vinogradniška kmetija Pungračič iz Drenovca v Zavrču, Franci Plajnšek - Vinogradništvo Plajnšek iz Kočic v Žetalah.

Po volitvah je predsednik zadruge oddal vlogo za vpis zadruge v register na Okrožno sodišče na Ptuju in 5.5.2016 je bila zadruga uradno vpisana v register ter tudi uradno posluje.

Vinarska zadruga Haloze še vedno sprejema nove člane, ki se lahko včlanijo z izpolnjeno pristopno izjavo, ki jo pošljejo na naslov: Vinarska zadruga Haloze, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.

Za vse informacije lahko pokličete sekretariat Vinarske zadruge Haloze (PRJ Halo) na 02 795 32 00 ali pišete na elektronski naslov vinarska.zadruga@haloze.org.

Pristopna izjava je na voljo tukaj.