Predstavitev rezultatov EIP Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe


Predstavitev rezultatov projekta: Vodnik dobre prakse tal v vinogradih (*.pdf)

V ponedeljek, 4.12.2023 je bila v okviru projekta EIP »Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete« izvedeno usposabljanja za kmetijska gospodarstva, v soorganizaciji KGZS Zavoda Ptuj, kot vodilnega partnerja in Vinarske zadruge Haloze.

V dvorani KGZ Ptuj je bila predstavitev različnih oskrb tal pod trtami, brez uporabe herbicidov in predstavitev pomena biotske raznovrstnosti v vinogradništvu.

V nadaljevanju je bila predstavljena oskrba tal in brežin v terasnih sistemih z ohranjanjem biodiverzitete. Andrej Rebernišek in Matej Rebernišek.

Na lokaciji Vinogradništva kmetije Frešer in vinogradništva kmetije Gorjup je potekala predstavitev kmetije in dobrih praks, kjer so bila poskusnega polja s predstavitvojo strojnega parka.

Na turistični kmetiji Pungračič pa so bile predstavljene vsebine in rezultati projekta: 

- vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja, parametre kakovosti in organoleptično oceno vin sorte Modri pinot– FKBV, Borut Pulko, Janez Valdhuber 

- vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Modri pinot - KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš 

- vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja, parametre kakovosti in organoleptično oceno vin sorte Sauvignon– FKBV, Borut Pulko, Janez Valdhuber 

- vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Sauvignon - KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš 

- delavnica pokušanja vin- – FKBV, Janez Valdhuber.


Več utrinkov iz delavnice tukaj.


   

Kandidacijski postopek za volitve v organe LAS Haloze za 2023-2025

Upravni odbor LAS Haloze je na svoji 8/24 dopisni seji sprejel sklep o podaljšanju roka sprejema kandidacijskih listov do petka, 19.01.2024. Na osnovi prejetih predlogov ni prispelo dovolj predlogov predstavnikov javnega sektorja v nadzorni odbor LAS Haloze iz tega razloga se podaljšuje rok za sprejem kandidacijskih izjav in listov. 

Upravni odbor LAS Haloze je na svoji 6 seji, dne 22.11.2023 sprejel časovnico in potrdil roke za izvedbo redne volilne skupščine LAS Haloze. Skladno z ustanovnimi akti LAS Haloze  in volilnim postopkom za LAS Haloze se volitve v organe LAS Haloze izvedejo vsake dve leti in sicer voli se:

- predsednika LAS,
- 3 člane iz ekonomskega sektorja, 3 člane iz zasebnega/civilnega sektorja in 3 člane javnega sektorja (skupaj 9 članov UO LAS Haloze). 
-3 člane nadzornega odbora in 3 nadomestne člane v nadzorni odbor.

Izpolnjene kandidacijske izjave se sprejemajo do petka, 19.1.2024 na sedežu LAS Haloze pri vodilnem partnerju PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali preko e-pošte na las.haloze@halo.si.

Volilno pravico in možnost kandiranja imajo le člani LAS Haloze. Seznam članov se nahaja na spodnji povezavi in vas vabimo, da do sklica volilne skupščine pregledate in po potrebi uredite vaše članske podatke.

V LAS Haloze se lahko včlanite preko pristopne izjave tukaj. Pogoji za članstvo v LAS Haloze so naslednji:

- polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS Haloze (Občine: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk)
- pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS Haloze 2021-2027,
- pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS Haloze 2021-2027 ali
- nevladna organizacija v javnem interesu, ki deluje na območju LAS Haloze 2021-2027.

Pravna osebo v LAS oziroma organih LAS zastopa njegov zakoniti zastopnik ali druga od njega pooblaščena oseba.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na vodilnega partnerja LAS Haloze, PRJ Halo, podeželsko
razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, T: 02 795 32 00 ali elektronsko pošto: las.haloze@halo.si.

Volilna skupščina bo predvidoma izvedena v mesecu januarju 2024. Točen datum in lokacijo sporočimo še naknadno.


Volilni postopek za LAS Haloze

Seznam članov LAS Haloze po sektorjih na december 2023

Pristopna izjava v LAS Haloze

Kandidacijski list s soglasjem za člana v organe LAS Haloze (potrebno oddati do 10.1.2024 podaljšan rok do 19.1.2024)Čezmejno srečanje LAS Haloze (SLO) in LAG Sjeverozapad (HR)


V četrtek, 7.12.2023 je na povabilo Grada Lepoglava bilo organizirano čezmejno srečanje predstavnikov občin iz LAS Haloze ter občin LAG Sjeverozapad na tematiko možnosti čezmejnega sodelovanja v novem programskem območju. LAS Haloze in LAG Sjeverozapad sta sosednja LAS-a, ki jih od vstopa Slovenije v Schengensko območje pa vse do vključitve Hrvaške v to območje bilo zelo oteženo aktivno sodelovanje na nivoju posameznih deležnikov kakor tudi lokalnih skupnosti. Danes te ovire ni več in s tem se odpirajo številne možnosti medsebojnega sodelovanja. 

Tajnik LAG Sjeverozapad Emil Tkalec in Jernej Golc, vodilni partner LAS Haloze sta predstavila razvojne strategije obeh LAS-ov. Oba sta izpostavila, da se obe strani soočajo s podobnimi izzivi, od depopulacije prebivalstva, strmih terenov za obdelavo kmetijskih površin in razdrobljenostjo le teh, opuščanjem kmetijskih površin in probleme povezane s statusom problemskih obmejnih območjih. 

Iz LAS Haloze so se srečanja udeležili predstavniki vseh občin: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk ter iz sosednje Hrvaške obmejne občine zraven Grada Lepoglava še Bednja, Cestica in Donja Voča.

V zaključkih so udeleženci srečanja pohvalili organizacijo in posebej izpostavili pomembnost sodelovanja na ravni lokalnih skupnosti in s tem omogočiti in vzpodbujati sodelovanje vseh deležnikov iz obeh strani meje. Naslednje srečanje bo na območju LAS Haloze z namenom še okrepiti sodelovanje in medsebojno povezovanje pri reševanju skupnih izzivov na področju razvoja podeželja. 

Sporočilo za javnost Brojne mogućnosti prekogranične suradnje u novom programskom razdoblju (*.pdf)

Tonska izjava (*.mp3), LAS Haloze, Jernej Golc

Tonska izjava (*.mp3), Gradonačelnik Lepoglave Marjan Škvarić
Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete


Kmetijsko gozdarski zavod - Ptuj in Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p. organizirata v ponedeljek, 4.12.2023, dogodek v sklopu projekta EIP »Prilagoditev grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete« z namenom izmenjave izkušenj in desimilacije rezultatov omenjenega projekta. 

Organiziran skupni prevoz in bomo vsebinsko obiskali po priloženem programu naslednje lokacije: 

- 8.00 zbirališče v dvorani KGZS Zavoda Ptuj (Ormoška c. 28)
- Vinogradniška kmetija Frešer (Ritoznoj, ekološka kmetija)
- Vinotoč Gorjup (Belski Vrh)
- Turizem Pungračič (Drenovec)
- Vrnitev nazaj na Ptuj prostor KGZS Ormoška c.

Prijave se zbirajo do zasedbe mest ali do 30.11.2023 na obrazcu tukaj ali vinarska.zadruga@haloze.org ali T: 02 795 32 00.

Vabilo in celoten program se nahaja na povezavi tukaj. (*.pdf) 
Dopisna skupščina LAS Haloze 2021-2023

Skladno s postopki dopolnitev Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 je v času od 6.11.2023 in 9.11.2023 potekala dopisna skupščina LAS Haloze. Skupščina je potekala skladno z 21.1. členom ustanovne pogodbe LAS Haloze, ki govori, da se lahko ustanovna pogodba spremeni, če tako odloči dve tretjini članov LAS. Odločitev je lahko sprejeta kot sklep na Skupščini ali dopisno, tako da člani pisno posredujejo LAS svoje soglasje k spremembi.

V potrojevanje se je posredoval aneks št. 1 k ustanovni pogodbi LAS v katerem se usklajuje vsebina s členi Uredbe 1060/2021/EU in izvedbene uredbe.

Dopisne skupščine se je udeležilo 56 članov od 80 članov LAS Haloze 2021-2027 in je potrdilo predlagani sklep o potrditvi aneksa št.1 k pogodbi o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Haloze 2021-2027.

Zadnji usklajeni dokumenti in SLR so dostopni na povezavi tukaj.  

Tiskovna konferenca Visit Haloze - Martinovanje Haloze 2023

V torek, 3.10.2023 je bila v Vidovi kleti izvedena tiskovna konferenca s predstavitvijo projekta Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze ter aktivnosti Jesen v Halozah - Martinovanje Haloze 2023.

Vsebina in vabilo tiskovne konference

Na tiskovni konferenci je bil predstavljen skupni projekt LAS Haloze pod nazivom Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze. Posebnost projekta je, da gre za projekt neposredne potrditve iz preostanka sredstev LAS Haloze v obdobju 2013-2020 in v njem sodelujejo za aktivnostmi vsi trije sektorji javni, ekonomski in zasebni. 

V nadaljevanju pa je bil predstavljen program aktivnosti Jesen v Halozah - Martinovanje Haloze 2023.

Župani občin na območju Haloz so kot partnerji projekta spregovorili o pomenu sodelovanja za razvoj turizma v Halozah.

Celoten program aktivnosti Martinovanje Haloze 2023 se nahaja na povezavi tukaj. Dodana vrednost je sodelovanje ponudnikov pri organizaciji in izvedbi odprte ponudbe vse sobote v oktobru in prve dve soboti v novembru. Organiziran bo tudi brezplačni avtobusni prevoz iz najstarejšega mesta na slovenskem Ptuj. Rezervacije in več informacije je dostopno na www.VisitHaloze.org

Odzivi v medijih iz tiskovne konference:

Slovenska tiskovna agencija

NET-TV - Video prispevek

Radio Ptuj

Večer

Ptuj info

Megafon
 


 

Varovanje pestrosti opraševalcev v sadovnjakih - demonstracijski projekt

 


V sklopu demonstracijskega projekta sadjarstvo in opraševalci, ki ga izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Maribor vas vabijo na ekskurzijo pod nazivom Varovanje pestrosti opraševalcev v sadovnjakih, ki bo potekala v torek, 26.9.2023.

Govorili bodo o:

- pomenu opraševanja v sadjarstvu,
- delu sadjarjev za obstoj opraševalcev,
- pomenu divjih opraševalcev,
- pomenu medonosne čebele v Sloveniji,
- varovanju opraševalce pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev,
- omogočanju še več življenjskega prostora opraševalcem z zasaditvijo travniških sadovnjakov ter uporabo različnih rastlinskih mešanic v vrstah nasadov,
- ohranitvi mejic, kot pomembnega dela krajinskih značilnosti, ki prav tako veliko prispevajo k življenjskemu prostoru opraševalcev,
- pripravi hotela za žuželke, ter seveda o pomenu tovrstnih ukrepov za ohranitev opraševalcev,
- predstavitvi rezultatov zelo dobrega evropskega inovativnega projekta Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje.

Predavanje je zasnovano kot teoretični in praktični del z obiskom dveh kmetij.

Odhod izpred KGZ – Zavod Ptuj je ob 7.uri. Udeležba je za KMG-MID je brezplačna, je pa potrebna obvezna predhodna prijava (do 25.9.2023 oziroma do zasedbe mest).

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca, ki ga najdete na zadnji strani vabila. Prijavnico pošljite po običajni pošti na naslov: KGZS-Zavod MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor ali na elektronski naslov: maja.vodopivec@kmetijski-zavod.si ali katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 02 228 49 47.

Vabilo, prijavnica in več informacij

Poziv turističnim ponudnikom za vključitev v program MARTINOVANJE HALOZE 2023


Občine na območju Visit Haloze: Zavrč, Cirkulane, Podlehnik, Videm, Žetale in Majšperk so objavile javni poziv ponudnikom za vključitev v skupni program Martinovanje Haloze 2023.

V letošnjem letu želijo izboljšali in še povečali organizirane krožne avtobusne prevoze tudi glede na izkazan interes turističnih ponudnikov. 

Pogoj za vključitev v program je ponudba lastnih proizvodov ali drugih - proizvedenih na območju Haloz (vina, mošt, kulinarika, hrana, organizacija prireditve-dogodka-klopotec…). 

Zainteresirani boste vključeni v skupni koledar dogodkov Martinovanje Haloze 2023, promocijo in oglaševanje ter druge skupne aktivnosti. 

Koordinacijo priprave skupnega koledarja je prevzelo Turistično društvo Ptujska Gora.

Rok za vključitev v skupni program Martinovanje Haloze 2023 je do torka, 19.9.2023 na osnovi izpolnjenega obrazca.

Za več informacij se lahko tudi obrnete na občinske uprave vključenih občin ali Miran Senčar, Turistično društvo Ptujska Gora, E-naslov: miran.sencar@tenzor.si, Tel.: 041 683 110.

Prijavni obrazec za vključitev ponudbe v program Martinovanje Haloze 2023 (*.pdf)

Elektronski obrazec za vključitev ponudbe v program Martinovanje Haloze 2023

Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete

Projekt EIP- Prilagoditev pridelave grozdja na podnebne spremembe in ohranjanje biodiverzitete poteka v sodelovanju s 10 partnerji v Sloveniji med katerimi je Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p., Vina Zavec in Vinotoč Gorjup. Koordinacijo projekta izvaja vodilni partner KGZS Zavod Ptuj. 

Projekt zajema tri sklope:

1. Sklop: Preprečevanje erozije tal v vertikalnih nasadih z opuščanjem herbicidov

2. Sklop: Oskrba tal in brežin v terasnih sistemih z ohranjanjem biodiverzitete pomembne za ohranjanje travniških habitatov

3. Sklop: Vpliv protitočnih mrež na dozorevanje, kakovost in zdravstveno stanje grozdja ter kakovost vina

Vabljeni na predstavitev rezultatov projekta, ki bo v četrtek, 7. septembra 2023 ob 10. uri na Vinotoč Gorjup, Belski Vrh 85, 2283 Zavrč.

Program predstavitve:

Pozdrav in kratka predstavitev projekta- KGZS ZAVOD PTUJ,
vodja projekta Andrej Rebernišek

Predstavitev različnih oskrb tal po trtami, brez uporabe herbicidov
KGZS ZAVOD PTUJ Andrej Rebernišek in Matej Rebernišek

Vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja in parametre kakovosti grozdja sorte Modri pinot v času trgatve
FKBV, Borut Pulko

Vpliv protitočnih mrež na organoleptično oceno vin sorte Modri pinot
FKBV, Janez Valdhuber

Vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Modri pinot
KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš

Vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja in parametre kakovosti grozdja sorte Sauvignon v času trgatve
FKBV, Borut Pulko

Vpliv protitočnih mrež na organoleptično oceno vin sorte Sauvignon
FKBV, Janez Valdhuber

Vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Sauvignon
KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš

Razprava in zaključki

Vabilo in več informacij

Predstavitev projekta in rezultatov


Skupščina LAS Haloze potrdila Strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027

 

V ponedeljek, 19.06.2023 je potekala v prostorih Občine Majšperk, 2. skupščina LAS Haloze 2021- 2027 na kateri je bila predstavljena Strategija lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027.  

V preteklih mesecih so na območju občin Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk potekale delavnice na različno tematiko, na katerih so bila podana mnenja in pogledi na razvoj območja. Potekalo je tudi zbiranje predlogov projektnih idej, ki bi jih želeli člani LAS Haloze vključiti v izvajanje strategije v obdobju do leta 2027. 

LAS Haloze ima 80 članov iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Na ustanovni skupščini konec februarja 2023,  je bil potrjen vodilni partner LAS Haloze – PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, ki je odgovoren za izvedbo pripravljalne faze strategije in administrativno upravljanje LAS Haloze. 

Izvajanje projektov bo potekalo skozi dva ukrepa: 

U1: Izboljšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva
U2: Spodbujanje zaposlovanja in podjetniške  iniciative na podeželju

Okvirni izračun sredstev za LAS Haloze 2021-2027 znaša 1.689.481,51 €. Ta številka je vezana na uredbo in upošteva število prebivalcev na območju LAS, površino, koeficient razvitosti občin ter osnovo na posamezni LAS v Slovenji, ki pa jih bo predvidoma skupaj 37. Sredstva bodo namenjana za upravljanje LAS (20%), za projekte sodelovanja (5%) in za podporo-sofinanciranje za izvajanje projektov (75%). 

V razpravi na skupščini so udeleženci izrazili pozitivna mnenje glede pripravljene in predstavljene  strategije lokalnega razvoja (SLR). Iz pripravljenih predlogov, potreb in pobud s strani članov LAS Haloze izhaja, da naše potrebe bistveno presegajo razpoložljiva sredstva, kar za 2 do 3 krat. Udeleženci skupščine so izrazili razočaranje, da EU kot tudi Republika Slovenija pri izračunih za razporeditev razvojnih spodbud nista  upoštevali nekaterih osnovnih načel iz zakonodaje, tako ko govorimo o Zakonu o skladnem regionalnem razvoju, neupoštevajoč statusa obmejnih problemskih  območjih, kot tudi ne gorskih območjih kamor Haloze v celoti spadajo,  skladno z veljavno  zakonodajo. 

Razprava udeležencev je tekla v smeri, da na osnovi teh dejstev in zelo omejenih LAS sredstev,  najbrž ne bo možno dohiteti bolj razvita podeželska območja, ampak bo ta razvojni razkorak med razvitim podeželjem in manj razvitim podeželjem, postajal vedno večji. 

Predsednik LAS Haloze Brane Kolednik je predlagal sklep o potrditvi SLR LAS Haloze 2021-27. Na glasovanju je bila  Strategija lokalnega razvoja LAS Haloze potrjena s strani vseh treh sektorjev javnega, ekonomskega in zasebnega. 

Vodilni partner je predstavil tudi obrazec, preko katerega se zbirajo predlogi za spremembe in dopolnitve Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze, kar je možno podati do 20.7.2023.

Predstavitev SLR LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Obrazec za predloge sprememb SLR LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Utrinki 2. skupščina LAS Haloze 2021-2027

Sporočilo za javnost: Skupščina LAS Haloze potrdila SLR LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Po zaključku skupščine je potekala predstavitve ponudnikov in dobrih praks iz območja LAS Haloze. Na pobudo Andreje Jerebic Erjavec je PRJ Halo predstavil alternativno kulinariko za vegane in vegetarijance ter tiste, ki imajo težave z glutenom. Vse predstavljeno je izhajalo iz lokalnih sestavin in lokalnih začimb. Potreba po alternativi se  je večkrat izpostavila na delavnicah za turistične ponudnike, saj je danes vedno več obiskovalcev, ki niso vsejedi ali imajo takšne in drugačne omejitve pri prehranjevanju. Pripravljene jedi smo spajali z odličnimi vini vinarja Francija Plajnšeka, člana Vinarske zadruge Haloze.


Vabilo na 2. skupščino LAS Haloze 2021-2027

Člane LAS Haloze vabimo na 2. Skupščino Lokalne akcijske skupine LAS HALOZE 2021-2027, ki bo potekala v ponedeljek, 19.6.2023 ob 18. uri v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39 , 2322 Majšperk

Predlagan dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti partnerstva LAS Haloze 2021-2027
2. Sprejem dnevnega reda skupščine
3. Predstavitev skupnega projekta iz preostanka sredstev EKSRP in potrjevanje projekta
4. Predstavitev Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 z razpravo
5. Potrjevanje Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027
6. Razno

Vabilo na 2. skupščino LAS Haloze (*.pdf)

Skladno z metodologijo za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 in upoštevanja načela od spodaj navzgor lahko posredujete vaš predlog projektne ideje na obrazcu:

Predlog projektov za strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 (*.doc)
Predlog projektov za strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Na dan, 12.6.2023 šteje LAS Haloze 80 članov iz vseh treh sektorjev javni, ekonomski in zasebni.

Pristopna izjava za članstvo LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

 

EIP travišča - Ekskurzija Avstrija »kmet uči kmeta«

V soboto, 27.5.2023 smo se nekateri projektni partnerji projekta EIP: Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč udeležili ekskurzije v Avstrijo v kraj Eberstein. Namen ekskurzije je bil spoznavanje avstrijskega modela »kmet uči kmeta«. Obiskali smo kmetijo Priebernig v kraju Hochfeistritz. Na kmetiji so nam predstavili njihovo kmetijo, delo na kmetiji ter kako na kmetiji ohranjajo biodiverziteto. Na terenu so nam predstavili projekt na katerem sodelujejo, z naslovom: Varujmo naše gozdove, v okviru katerega izvajajo tudi monitoring rastlin v gozdu. Kmetija je organizirala tudi praktično delavnico, na kateri nam je bil predstavljen postopek izdelave tradicionalne koroške koče iz lubja. Pri izdelavi koče smo se lahko preizkusili vsi udeleženci ekskurzije. Ekskurzije so se udeležili predstavniki treh kmetijskih gospodarstev, po ena predstavnica KGZS Zavod Ptuj ter PRJ Halo in predstavniki vodilnega partnerja projekta Zavoda RS za varstvo narave.

 

Razvojne potrebe in možnosti območja LAS Haloze

 V sklopu priprave SLR LAS Haloze 2021-2027 je v sredo, 24.5.2023 potekala delavnica namenjena deležnikom LAS Haloze iz vseh treh sektorjev. V uvodnem delu so bili predstavljeni nekateri podatki o pridelavi in kmetijskih površinah.Iz uvodne razprave smo definirali razvojne potrebe deležnikov, ki izhajajo iz definiranja problema konkurenčnosti in praga rentabilnosti poslovanja. Deležniki se soočajo pri realizaciji idej v praksi z majhnostjo lokalnih trgov in so prisiljeni razmišljati o prodajnih trgih izven območja LAS ali širše, kar pa pomeni relativno velik napor pri iskanju rešitev konkurenčnosti na vstopnih trgih predvsem zaradi logističnih stroškov in oddaljenosti prodajnih trgov. Zato so prisiljeni k iskanju novih rešitev pri vzpostavljanju inovativnih poslovnih modelov, ki bi izboljšali konkurenčnost in prag rentabilnosti poslovanja. 
V nadaljevanju je bila vsebinska delavnica s pomočjo elektronske table in razprava na vprašanja: Kje so največje ovire za nadaljnji razvoj vinogradništva, kje je največji potencial za povečanje prihodkov ter kje vidite možnosti za zmanjšanje stroškov. 


Utrinki s srečanja so dosegljivi tukajDelavnica - Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS Haloze


V sklopu priprave Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027, vas vabimo na delovno srečanje – delavnico

ki bo v sredo, 24.5.2023 ob 17. uri pri VINOTOČ GORJUP – vinogradništvo in vinarstvo Belski Vrh 85, 2283 ZAVRČ

Vsebina delavnice:

Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS Haloze
Potencial in struktura vinogradništva-vinarstva
Izzivi in potrebe vinogradniškega sektorja za uspešen nadaljnji razvoj

Izkušnje z izvajanjem programa CLLD v obdobju 2014-2020
Doseženi rezultati projektov na področju vinogradništva in vinarstva
Povezovanje in souporaba strojev in opreme
Sodelovanje in skupno nastopanje na prodajnih trgih

Predstavitev primera dobre prakse Vinotoč Gorjup,
Uveljavljane novih produktov in ponudnikov v destinaciji Haloze 


Vabilo na delavnico - Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS Haloze (*.pdf)

Dobrodošla je predhodna prijava udeležbe na las.haloze@halo.si ali 02 795 32 00, zaradi lažje organizacije in izvedbe delavnice.

Skladno z metodologijo za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 in upoštevanja načela od spodaj navzgor lahko posredujete vaš predlog projektne ideje na obrazcu:

Predlog projektov za strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf) 

Na osnovi zbranih predlogov bomo lahko kvalitetno pripravili ukrepe strategije, ki bodo sledili potrebam obočja LAS Haloze.


Izvedena delavnica namenjena smernicam strategije lokalnega razvoja

V sredo 17.5.2023 je PRJ Halo pri domačem ponudniku FRIZI BEER kraft pivovarna v  Velikem Vrhu 6A, Cirkulane, ki jo vodita skupaj Dejan Krajnc in Monika Klinc, organiziral delavnico, ki je bila prvenstveno namenjena smernicam strategije lokalnega razvoja (SRL) LAS Haloze do leta 2027.

Delavnice in razprava je zraven idej, ki jih imajo vsi deležniki  LAS Haloze (ekonomski, javni in zasebni sektor) dale iztočnice za dokument, ki bo konec julija sprejet kot temeljni dokument članstva  LAS Haloze. Ta dokument bo pokazal konkretne potrebe in priložnosti, ki jih vidijo člani LAS Haloze za obdobje do leta 2027. Strategija lokalnega razvoja ima cilje, ki so osnova za ekonomski in siceršnji razvoj območja, ki jih obsega 6  haloških občin – Cirkulane, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč in Žetale.


Jernej Golc je v predstavitvi poudaril, da so projekti LAS naravnani izrazito od spodaj navzgor, kar pri drugih programih EU ni praksa. Tukaj resnično ideje pridejo od posameznikov, lokalnih skupnosti oz. partnerstev, ki se oblikujejo za posamezen projekt. Predstavil je nekaj uspešnih projektov in rezultatov iz prejšnjih perspektiv. Še posebej je poudaril, kot tudi doslej na delavnicah, ki so bile namenjene turizmu, da razmislijo o svojih konkretnih idejah in razvojnih načrtih. Če bodo tovrstne ideje del koncepta SRL, bo tudi prijava projektov lažja in v duhu sprejete SRL. Povabil je vse, da za projekte pripravijo vso obvezno zakonodajno dokumentacijo ali se obrnejo na občine, saj je pri marsikateri investiciji potrebno pogledati tudi na občinske prostorske načrte in upoštevati tudi drugo zakonodajo. 

Na delavnici so bili predstavljeni posamezni rezultati operacij med katere štejemo številna strokovna gradiva, študije, zgodovinske raziskave in razvojne podlage, ki so usmeritev v kreiranje novih projektnih idej realizacijo potencialov na območju LAS. Nekateri primeri takšnih gradiv, ki so sedaj javno dostopni so naslednji: Starejša zgodovina Zavrča, Rezultati delavnice vinogradništvo iz Zavrča, Čas Rima, Gradovi ob reki Dravi, Turški vpadi, Grad Borl arheološke raziskave v letu 2019, Monolit-rastišče vinorodnih Haloz,  in druga nastala številna gradiva. 

Kolektivna blagovna znaka Visit Haloze je vzpostavljena in ima osnovne temelje med deležniki na področju turizma urejene. Poročilo o posnetku stanja aktivnih nastanitvah ponudnikov za razpršeni hotel Visit Haloze vsebuje povzetek stanja, vizijo in predloge za prihodnje na tem področju.

Za nadaljnji razvoj turistične infrastrukture so že vzpostavljene razgledne točke  z daljnogledi in pametnimi klopmi. Urejena je izposoja e-koles in gorskih koles. Turistična destinacija Haloze je aktivno vključena v Štajersko destinacijo v sklopu STO. 

Deležniku na območju LAS Haloze so vzpostavili in registrirali kolektivne blagovne znamke kot so: 

  • VzH – Vinarska zadruga Haloze, ki temelji na razvoju modela ukrepov za razvoj vinogradništva v Halozah
  • Visit Haloze, za področje turizma
  • Suha travišča – kratka prodajna veriga za meso drobnice

Za nadaljnjo uspešno izgradnjo in implementacijo je izdelana projektna dokumentacija:

  • Elaborat prometne ureditve 
  • Elaborat gorsko kolesarskih poti
  • Vstopno izstopna mesta na reki Dravi
  • Omrežje povezovalnih gorsko-kolesarskih poti Haloze
  • Digitalno omrežje kolesarskih poti in pešpoti po haloških občinah v okviru operacije Turistična destinacija Haloze
  • Idejna zasnova Skladiščno distribucijskega centra vinogradnikov iz Haloz

Andreja Jerebic Erjavec je predstavila nekaj številk in podatkov, ki so del območja šestih občin in se nanašajo na demografijo, predvsem pa na turizem. Podan so bili podatki o turističnih taksah, v želji, da se vsi nastanitveni obrati (NO)  korektno in v skladu z zakonodajo registrirajo in za namen razvoja turizma tudi prispevajo turistično takso. 

V sklopu delavnice je potekala razprava o razvojnih potencialih na območju LAS Haloze in predstavitev primera dobre prakse na območju LAS Haloze. 

Pivovarna FRIZI BEER, ki stoji v srcu vinogradov, je lep primer, kako se z vizijo in delom ter izobraževanjem, da zastaviti in uspešno peljati podjetniško zgodbo, ki morda ne sloni na tradiciji, a kot kaže je v okolju in širše dobro sprejeta. Dejan je svoje znanje izpopolnjeval in si tudi pridobil izobrazbo pivovarja. Z mednarodnimi priznanji v Londonu imajo že potrditve, da so na pravi poti. Tej osnovni dejavnosti pa sta pridružila še peko pic iz testa s podaljšano fermentacijo. Takšno testo je povsem drugače prebavljivo, pri nadevih za pice pa iščejo lokalne dobavitelje in lokalne vsebine. Monika, ki skrbi za promocijo je predstavila tudi nedavni uspešen projekt Kulinarična avantura po Halozah, ki so jo pripravili skupaj z dvema vinarjema  - S-vino in Vinotoč Gorjup.  1. in 2.maja so pričarali pravo doživetje Haloz in dobrot iz Haloz, druženja, pohodništva in dobre volje. Bilo pa je tudi pravo doživetje za njih kot ponudnike in potrditev, da je bila odločitev prava. Izpostavila  je pomembnost kakovostne promocije (fotografij) in vložek, ki so ga namenili, a sem jim je že s prvim dogodkom povrnil.  Povabila je na nove dogodke, ki so že začrtani.

Zbrani foto utrinki z delavnice so tukaj


Delavnica - Predstavitev in opredelitev območja LAS Haloze 2021-2027

V sklopu priprave Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027, vas vabimo na delovno srečanje – delavnico

ki bo v sredo, 17.5.2023 ob 17. uri pri FRIZI BEER - kraft pivovarna, Veliki vrh 6A, 2282 Cirkulane

Vsebina delavnice:

Predstavitev in opredelitev območja LAS Haloze 2021-2027
Splošne geografske značilnosti
Gospodarski položaj
Demografske in sociološke značilnosti  

Izkušnje z izvajanjem programa CLLD v obdobju 2014-2020
Doseženi rezultati projektov za turistično destinacijo Haloze
Povezovalne pohodne in kolesarske poti
Vstopno izstopna mesta na reki Dravi

Predstavitev primera dobre prakse FRIZI BEER, kraft pivovarna
Povezava turističnih ponudnikov na krožni pohodni poti 

Vabilo na delavnico - Predstavitev in opredelitev območja LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Dobrodošla je predhodna prijava udeležbe na las.haloze@halo.si ali 02 795 32 00, zaradi lažje organizacije in izvedbe delavnice.

Skladno z metodologijo za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 in upoštevanja načela od spodaj navzgor lahko posredujete vaš predlog projektne ideje na obrazcu:
Predlog projektov za strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf) 

Na osnovi zbranih predlogov bomo lahko kvalitetno pripravili ukrepe strategije, ki bodo sledili potrebam obočja LAS Haloze. 

EIP travišča - Terenska delavnica za kmete – spoznavanje aplikacije

 V okviru priprav in izvedbe praktičnega preizkusa: zasnove samoocenjevanja ohranitvenega stanja travišč, je bila izdelana beta verzija aplikacije »Moj travnik«, za terensko spremljanje stanja vrstno pestrih travišč preko indikatorjev stanja. Prisotnim so bila v prostorih občine Cirkulane najprej predstavljena navodila za uporabo aplikacije. Po detajlni predstavitvi delovanja in navodil za njeno rokovanje je sledil terenski preizkus aplikacije v živo, pri čemer je ena skupina opazovala dogajanje preko deljenega zaslona telefona z aplikacijo, druga skupina pa je hodila po testnem transektu. Odziv kmetov po uporabi je bil za prvo srečanje z aplikacijo zelo dober in vzpodbuden. Ker gre za beta različico, so prisotni uporabniki dobili navodila, da se za pomoč ter za ažurno poročanje morebitnih težav obrnejo na območno pristojne strokovnjake ZRSVN. Delavnice so se udeležili vsi projektni partnerji (KGZS Zavod Ptuj, PRJ Halo, Univerza v Mariboru, Društvo Gorjanske košenice ter vse partnerske kmetije: Korez, Lorber, Črnivec, Bratušek, Volaj, Kreže in Rumpret).Razprava o analizi potreb in potencialu območja LAS Haloze

Člani LAS Haloze so se zbrali na delovnem sestanku v sredo, 12.04.2023 in izvedli razpravo o analizi potreb in potencialu območja LAS Haloze. 

Razprava je potekala na osnovi vrednotenja izvajanja operacij v preteklem finančnem obdobju, kjer smo že sproti spremljali in načrtno evidentirali različne potrebe deležnikov, ki so izhajale iz potencialov območja. 

V razpravi smo predstavili vsebino obrazca za evidentiranje potencialnih projektnih predlogov, ki ga predstavljamo na delavnicah v času priprave strategije. 


Izhajali smo iz potrebe deležnikov na osnovi definiranja problema konkurenčnosti in praga rentabilnosti poslovanja. Deležniki se na območju soočajo pri realizaciji idej v praksi z majhnostjo lokalnih trgov in so prisiljeni razmišljati o prodajnih trgih izven območja LAS ali širše, kar pa pomeni relativno velik napor pri iskanju rešitev konkurenčnosti na vstopnih trgih predvsem zaradi logističnih stroškov in oddaljenosti prodajnih trgov. Zato so prisiljeni k iskanju novih rešitev pri vzpostavljanju inovativnih poslovnih modelov, ki bi izboljšali konkurenčnost in prag rentabilnosti poslovanja.

Zaključki razprave so podali usmeritve v naslednje potrebe:

- Spodbujanje razvoja mikro podjetništva, turizma, vinogradništva dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

- Ekološke pridelave in predelave hrane višje kakovosti 

- Povezovanje pridelovalcev in proizvajalcev v kratke verige

- Uvajanje digitalizacije v poslovanje in delovanje

Program delavnic Znanje za turistične ponudnike

Projekt Znanje za turistične ponudnike - LAS Haloze zajema 7 delavnic, ki se bodo izvajale v mesecu aprilu in maju. Namenjene so prvenstveno izboljšanju strukture in pestrosti ponudbe nastanitev v turistični destinaciji Haloze. 

Predstavili bomo dobre prakse in ponudnike, se medsebojno povezali, zato ste vabljeni vsi, ki ste že del turizma in spremljajočih dejavnosti, ki dihate s turizmom ali šele razmišljate, da bi se s tem začeli ukvarjati.

S predavatelji in zunanjimi strokovnimi sodelavci bomo prinesli praktična znanja in izkušnje na področju trženja, promocije in upravljanja nastanitev. Spoznali bomo zakonodajne zahteve na različnih področjih, kar je vedno dobrodošlo, ko se odločamo, kam bomo usmerili svoj pogled in razvoj.

Program delavnic Znanje za turistične ponudnike (*.pdf)

Posamezna vabila:

Povezovanje v poslovne modele razpršenih nastanitev v destinaciji Haloze (*.pdf),
ponedeljek, 3.4.2023 ob 17. uri - Park dediščine Cirkulane
Foto utrinki ->>

Kolesarski turizem, pohodništvo in SPA program  -  razvojni izzivi, zakonodaja(*.pdf)
sreda, 12.4.2023 ob 10.00  uri – Turistična kmetija in vinogradništvo Pungračič, drenovec 7, Zavrč
Foto utrinki ->>

Turizem kot priložnost za dopolnilne dejavnosti na kmetiji in vzpostavitev vodenja kolesarjev po turistični destinaciji Haloze  (*.pdf)
ponedeljek, 17.4. 2023 ob 17.00 uri – »Haloška vila«, Pestike 32 a, Zavrč
Foto utrinki ->> 

Avtodom turizem – zakonodaja, tehnične zahteve, kdo so avtodom turisti in njihova pričakovanja(*.pdf)
sreda, 19.4.2023 ob 17.00 uri – »Gostišče ob ribniku«, Dežno pri Podlehniku 6a, Podlehnik
Foto utrinki ->> 

Zakonodajne podlage in rešitve za nastanitve v destinaciji Haloze(*.pdf)
ponedeljek, 24.4.2023 ob 17.00 uri, Gostišče pri treh lipah« Jernej Pal s.p., Videm pri Ptuju 48
Foto utrinki ->>

Nastanitvene dejavnosti in outdoor doživetja  - sodoben trend v turizmu(*.pdf)
torek, 9.5.2023 ob 10.00 uri, Camp in restavracija GLADIATOR, Kočice 61 b, Žetale
Foto utrinki ->>

Zakonodaja na področju sobodajalstva in nastop skozi sodobne rezervacijske sisteme(*.pdf)
četrtek, 11.5.2023 ob 17.00 uri, Okrepčevalnica «Pri babici Bredi« Ptujska gora 35
Foto utrinki->>


Vabljeni k sodelovanju! Prosimo vas, da zaradi lažje organizacije izvedbe srečanja najavite vašo udeležbo skozi obrazec tukaj ali pokličite na 02 795 32 00.


EIP travišča - Delavnice za kmete

V okviru projekta EIP, »Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta«, smo izvedli več delavnic za kmete. Prvo smo izvedli januarja na KGZS Zavod Celje.  Namen delavnice je bil predstaviti pomen biodiverzitete na splošno.  Na delavnici so kmetje aktivno sodelovali in razpravljali skupaj s strokovnjaki s področja kmetijstva (KGZS Zavodom Ptuj),  naravovarstva (Zavod RS za varstvo narave; Osrednja enota in Območna enota Maribor) ter strokovnjakom za botaniko (Univerza v Mariboru). Izkazalo se je, da na svojih območjih poznajo vrstno pestrost in se zavedajo njegovega pomena. Poleg splošnega pomena biotske pestrosti so bile na delavnici predstavljene tudi dosedanje izkušnje in prakse z vrstno pestrimi travišči. Razvila se je konstruktivna debata.

Druga delavnica je potekala marca v prostorih KGZS Celje. Predavanje je izvedla izr. prof. dr. Sonja Škornik iz Univerze v Mariboru. Poudarek je bil na spoznavanju vrstne pestrosti in njihovih značilnosti - pozitivnih in negativnih indikatorskih rastlinskih vrst. Odziv kmetov na izvedbo delavnice je bil dober. Kmetje so v delavnici aktivno sodelovali. Dobro so prepoznali tudi značilnice, ki jih lahko najdejo na svojih obdelovalnih površinah.

 Zbiranje ponudb za izvedbo lokacij in izvajalcev delavnic na tematiko turizma v Halozah

Poziv za predložitev predlogov izbora lokacij za izvedbo delavnic

Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo vaše predstavitve turistične ponudbe v okviru delavnic, ki se bodo izvajale v sklopu projekta LAS HALOZE Znanje za turizem - izzivi za turizem v destinaciji Haloze,  ki jih bomo izvajali v mesecu marcu, aprilu in maju 2023.

Ponudnik se obvezuje da bo:

- omogočil primeren prostor – predavalnico za 10 do 30 oseb
- zagotovil dovolj mirno okolje
- omogočil namestitev diaprojektorja ter platna za prezentacijo
- predstavil svojo dobro prakso udeležencem s predstavitvijo dejavnosti in s svojimi izbranimi produkti

Rok za predložitev ponudb je do četrtka, 23.3.2023 do 15 ure na elektronski naslov las.haloze@halo.si.

Celotno povabilo k oddaji ponudb dobre prakse

Obrazec za predložitev ponudbe - ponudniki 

------

Poziv za predložitev ponudb za izvedbo predavanj - delavnic Znanje za turizem 

Vabimo vas, k oddaji ponudbe za izvedbo predavanja - predavanj, ki se bodo izvajalo v okviru delavnic  Znanje za turizem - izzivi za turizem v destinaciji Haloze, LAS Haloze,  ki se bodo izvajale v mesecu marcu, aprilu in maju 2023.

Rok za predložitev ponudb je do do srede, 22.3.2023 do 15 ure na elektronski naslov las.haloze@halo.si.

Celotno povabilo k oddaji ponudb izvedbo predavanj/delavnic

Obrazec za predložitev ponudbe - predavatelji