Popis začetnega stanja ciljnih habitatnih tipov za izvedbo projekta LIFE TO GRASSLANDS


OBVESTILO


o začetku Popisa začetnega stanja ciljnih habitatnih tipov ter spremljanje vplivov projektnih aktivnosti na stanje ciljnih habitatnih tipov na projektnih pod-območjih Haloze, Pohorje, Kum, Gorjanci-Radoha za izvedbo projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji/LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS), LIFE Narava in biodiverziteta, LIFE14 NAT/SI/000005.

Namen popisa začetnega stanja ciljnih HT je pridobiti aktualne podatke o stanju in razširjenosti habitatnega tipa Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) – 6210(*) na projektnih pod-območjih Haloze, Kum in Gorjanci-Radoha ter habitatnega tipa Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope – 6230(*) na projektnem pod-območju Pohorje. Podatki bodo strokovna podlaga za umeščanja območij izvedbe konkretnih akcij projekta (čiščenje zaraščajočih površin, zagotovitev trajnega upravljanja, obnova travniških sadovnjakov) v prostor.

Popis začetnega stanja ciljnih habitatnih tipov se izvede v popisni sezoni 2016 (začetek bo predvidoma maja 2016), zato lastnike zemljišč obveščamo o prisotnosti popisovalcev na terenu.

Kakršnakoli vprašanja naslovite na naslov: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana.Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p.


Ustanovni občni zbor Vinarske zadruge Haloze je potekal v torek, 15. 3. 2016 ob 19. uri v prostorih Občine Videm, ki se ga je udeležilo več kot 30 udeležencev. V Vinarsko zadrugo Haloze je s pristopno izjavo do konca občnega zbora pristopilo 29 članov, ki skupaj obdelujejo 200 ha vinogradov v vinorodnem podokolišu Haloze (vseh vinogradov je 795 ha). Na zboru so člani sprejeli ustanovne sklepe za zadrugo in socialno podjetje, ustanovni akt, pravila zadruge ter volilni postopek.

Ustanovitev Vinarske zadruge Haloze je eden od ključih razvojnih ukrepov za Haloze.
Cilj in namen delovanja zadruge je, da svojim članom omogoča zmanjšanje stroškov v vseh fazah pridelave, proizvodnje in prodaje ter izvajanje aktivnosti za povečanje prihodkov na enoto prodanega proizvoda.

V četrtek, 7. 4. 2016 v prostorih Občine Videm je bila izvedena prva volilna skupščina zadruge, ki se je udeležilo vseh 29 ustanovnih članov zadruge. 

Za predsednika Vinarske zadruge Haloze so izvolili Jožefa Šmigoca iz kmetijskega gospodarstva Šmigoc iz Repišč v Zg. Leskovcu. 

V upravni odbor Vinarske zadruge Haloze so bili imenovani zraven predsednika še naslednji člani: Ivan Kramer - Vinogradništvo Kramer Ivan iz Dravinjskega vrha, Janko Jus – Vinogradništvo in vinarstvo Jus iz Gorce v Podlehniku, Zvonko Arnečič - kmetija AS Arnečič iz Gradišč v Cirkulanah, Gorazd Šeruga - Kmetija Šeruga v Podlehniku, Stanislav Brodnjak iz Malega Okiča v Cirkulanah, kot predstavnik lokalnih skupnosti pa je v upravnem odboru Friderik Bračič, župan Občine Videm. 

V nadzorni odbor  Vinarske zadruge Haloze so bili imenovani: Karl Pajnkiher - Kmetija Pajnkiher iz Bolečke vasi pri Ptujski Gori, Robert Pungračič - Turistično vinogradniška kmetija Pungračič iz Drenovca v Zavrču, Franci Plajnšek - Vinogradništvo Plajnšek iz Kočic v Žetalah.

Po volitvah je predsednik zadruge oddal vlogo za vpis zadruge v register na Okrožno sodišče na Ptuju in 5.5.2016 je bila zadruga uradno vpisana v register ter tudi uradno posluje.

Vinarska zadruga Haloze še vedno sprejema nove člane, ki se lahko včlanijo z izpolnjeno pristopno izjavo, ki jo pošljejo na naslov: Vinarska zadruga Haloze, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.

Za vse informacije lahko pokličete sekretariat Vinarske zadruge Haloze (PRJ Halo) na 02 795 32 00 ali pišete na elektronski naslov vinarska.zadruga@haloze.org.

Pristopna izjava je na voljo tukaj.