Skupščina LAS Haloze v Majšperku potrdila 2 projekta

Skupščina Lokalne akcijske skupine Haloze je potekala v Majšperku v četrtek, 7.3.2019.

Člani so potrdili 2 projekta (predstavitev projektov), ki bosta sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Zadnjo besedo pri potrditvi bo imela Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Na skupščini pa je tekla tudi razprava o potrebnih spremembah Strategije lokalnega razvoja za LAS Haloze 2014-2020.

Smo na polovici izvajanja SLR LAS Haloze tako časovno, kot vsebinsko in tudi finančno. Opravljena je bila že prva evalvacija doseganja kazalnikov in porabe sredstev. Glede na SLR LAS Haloze imamo 9 ukrepov, ki so bili kreirani za doseganje zadanih ciljev na območju sedmih občin LAS Haloze, na petih ključnih prioritetnih področjih. Na določenih ukrepih smo z izvedbo operacij že dosegli kazalnike, na nekaterih smo jih dosegli nekaj, na nekaterih še skoraj nič. Tudi sredstva se črpajo različno.
Pregled doseganja kazalnikov in črpanja sredstev iz ukrepa EKSRP.
Pregled doseganja kazalnikov in črpanja sredstev iz ukrepa ESRR.
Namen spremembe pa je, da se iz ukrepov, kjer so še sredstva in so kazalniki doseženi, le-ta razporedijo na ukrepe, kjer kazalniki še niso doseženi, sredstev pa ni dovolj.

Pri vodilnem partnerju smo pripravili obrazec za predloge projektov. Vabimo vse člane, ki v naslednjih dveh letih nameravajo kandidirati in izvajati projekte po navedenih ukrepih in prioritetah, da do 22.3.2019 vrnejo izpolnjene obrazce na naslov PRJ HALO, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali na las.haloze@halo.si. Namen zbiranja obrazcev je, da bi lažje skupaj z Upravnim odborom LAS Haloze načrtovane potrebne prerazporeditve in spremembe. Konec marca, ali v začetku aprila je predviden ponoven sklic skupščine, ki bi spremembe potrdila. Potem bomo spremenjeno strategijo poslali v potrditev na obe pristojni ministrstvi (MKGP in MGRT). Po prejemu odločbe bo UO LAS Haloze objavil javna poziva za črpanje iz obeh skladov (EKSRP in ESRR).

Pripravili pa smo tudi informativni vprašalnik za člane LAS Haloze, kako so zadovoljni z dosedanjim izvajanjem programa CLLD na območju LAS Haloze.

UKREPI
U1 Razvoj podjetništva (EKSRP in ESRR)
U2 Povezovanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih institucij s podjetji/kmetijami  (EKSRP in ESRR)
U3 Vzpostavitev enotne blagovne znamke in povezovanje v samooskrbne verige (EKSRP in ESRR)
U4 Vzpostavitev turistično rekreacijske infrastrukture in infrastrukture za opravljanje dejavnosti (EKSRP)
U5 Obnovitev objektov kulturne dediščine (EKSRP)
U6 Reaktivacija zaraščenih površin za ponovno kmetijsko rabo, s poudarkom na ekološkem kmetijstvu (EKSRP)
U7 Medgeneracijsko sodelovanje (EKSRP in ESRR)
U8 programi za mlade (EKSRP in ESRR)
U9 Ureditev dostopnosti za invalide (EKSRP)

PRIORITETE
P1 Spodbujanje turističnega razvoja območja
P2 Krepitev položaja vinogradništva
P3 Revitalizacija objektov kulturne dediščine za namene trženja in trajnostnega turizma
P4 Reaktivacija zaraščenih površin s poudarkom na ekološkem kmetijstvu z namenom ohranjanja območja Natura 2000
P5 Krepitev medgeneracijskega sodelovanja ter povečanje vključenosti ranljivih skupin v družbo