Volitve v organe LAS Haloze

Delovanje LAS Haloze 2014-2020 se počasi pomika v zadnjo tretjino in ker poteče mandat članov organov LAS Haloze so pred nami spet volitve in volilna skupščina.

Objavljamo obrazec, na katerem lahko predlagate kandidata za predsednika, člana upravnega odbora ali člana nadzornega odbora LAS Haloze. Seznam članov LAS Haloze je dosegljiv na sedežu LAS Haloze, vsi člani pa ste ga prejeli tudi po navadni pošti. Za vsakega predlaganega kandidata je potrebno izpolniti svoj obrazec, na katerem predlagani kandidat tudi podpiše, da se strinja s kandidaturo.

Hkrati vas pozivamo, da v kolikor se je pri kateri organizaciji karkoli spremenilo – odgovorna oseba ali zastopnik v LAS Haloze, vas prosimo, da to tudi pisno sporočite do 6.11.2019.

Obrazce s predlogi za kandidaturo je potrebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja PRJ Halo (Cirkulane 56, 2282 Cirkulane) do 6.11.2019 do 12. ure.
Volilna skupščina bo potekala predvidoma 21.11.2019.

V kolikor imate kakršno koli vprašanje lahko pokličete na 02 795 32 00 ali pošljete elektronsko sporočilo na las.haloze@halo.si.


Predstavitve/delavnice JP LAS Haloze EKSRP oktober 2019

Za predstavitev razpisne dokumentacije, pogojev prijave, obrazce in z namenom odgovora na druga vprašanja potencialnih prijaviteljev organiziramo 
delavnice/predstavitve.

Vsem, ki razmišljate o prijavi na 
priporočamo, da se udeležite ene izmed delavnic, ki bodo:

- 21.10.2019 ob 11. uri v kulturni dvorani Žetale
         predstavitev JP kot celote

- 23.10.2019 ob 17. uri v kulturni dvorani Občine Zavrč v Goričaku
         predstavitev JP kot celote

- 28.10.2019 ob 11. uri na sedežu LAS Haloze v Cirkulanah 56
         predstavitev ukrepa U6


Okvirni dnevni red:

  1. Uvodni pozdrav
  2. Predstavitev projekta Sociolab (gradivo je dostopno tukaj)
  3. Pregled preteklih javnih pozivov LAS Haloze in doseženih kazalnikov ter izvedenih operacij (gradivo je dostopno tukaj)
  4. Predstavitev Javnega poziva za izbor operacij LAS Haloze – oktober 2019 (gradivo je dostopno tukaj)
  5. Pregled obrazcev za prijavo (celotna razpisna dokumentacija je dostopna tukaj)


Prosimo, da svojo udeležbo najavite na 02 795 32 00 ali las.haloze@haloze.org.

Pripravili smo tudi kratko gradivo delavnice, ki je dostopno tukaj.


Javni poziv za izbor ocenjevalne komisije LAS Haloze

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Haloze (v nadaljevanju LAS Haloze) na podlagi:

- 12. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/2015, 28/2016, 73/2016, 72/2017, 23/18 in 68/18 ter  z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, v nadaljevanju Uredba CLLD),
- Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze , objavljenega z dne 23.11.2016 in
- Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju SLR), ki je bila potrjena z odločbo št. 33151-8/2015/41, z dne 5.10.2016

objavlja


2. JAVNI POZIV ZA IZBOR OCENJEVALNE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE VLOG, ODDANIH NA JAVNE POZIVE LAS HALOZE V OBDOBJU 2014-2020

1. Splošne informacije
LAS Haloze predstavlja lokalno javno zasebno partnerstvo na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk. Partnerstvo je zasnovano tripartitno in vključuje predstavnike javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Skozi celotno obdobje delovanja je omogočena vključitev vseh zainteresiranih skupin in posameznikov. LAS Haloze je lokalno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije. Ustanovljen je bil, da zastopa interese institucij, odgovornih za razvoj in institucij lokalnih skupnosti ter da pripravi Strategijo lokalnega razvoja Haloze 2014-2020, na podlagi katere bo črpal sredstva iz skladov EKSRP in ESRR ter z njimi izvajal ukrepe, navedene v SLR Haloze 2014-2020. Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij, zraven tega pa prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

2. Predmet poziva
Z namenom črpanja sredstev iz omenjenih skladov bo LAS Haloze objavil več javnih pozivov, na katere se bodo lahko prijavili zainteresirani posamezniki oziroma organizacije. V skladu s 15. točko 12. člena Uredbe CLLD je ocenjevalna komisija obvezen organ LAS. Na podlagi tega LAS Haloze objavlja Javni poziv za izbor ocenjevalne komisije za ocenjevanje vlog, oddanih na javne pozive LAS Haloze v obdobju 2014-2020.

Na poziv se lahko prijavijo zainteresirani posamezniki, ki bodo ocenjevali vloge, prispele na LAS Haloze na podlagi javnega poziva.
Namen poziva je vzpostaviti skupino zunanjih, neodvisnih strokovnjakov/ocenjevalcev z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja ter projektnega vodenja in izvajanja nacionalnih in tudi mednarodnih projektov z vidika zakonodaje in tudi z vidika prakse.
Delo neodvisnih strokovnjakov/ocenjevalcev bo zajemalo naslednje:
- ocenjevanje prispelih vlog na javne pozive LAS Haloze,
- na podlagi ocen se pripravi seznam predlaganih operacij za sofinanciranje za upravni odbor,
- poročanje o ocenjevanju upravnemu odboru LAS Haloze
Naloga ocenjevalcev bo sodelovanje z vodilnim partnerjem in upravnim odborom LAS Haloze ter kakovostno izvajanje zgoraj navedenih nalog ob upoštevanju ciljev SLR, prednostnih nalog in meril, navedenih v Pravilniku o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze. Ocenjevalci bodo po podpisu pogodbe o sodelovanju z LAS Haloze tudi javno objavljeni na spletni strani LAS Haloze.

3. Merila za izbor članov ocenjevalne komisije
Ocenjevalci bodo v komisijo uvrščeni na podlagi naslednjih meril:
- najmanj 5 let delovnih izkušenj na enem in/ali več področjih: razvoj podeželja, regionalni razvoj, strateško in projektno načrtovanje, vodenje projektov lokalnega razvoja, kmetijstvo, podjetništvo, turizem, socialno podjetništvo in vinogradništvo,
- ustrezno znanje na področju uporabe računalniške programske opreme Microsoft Office in zadostne izkušnje pri uporabi računalniških orodij (elektronska pošta, word, excel, pdf).

Kot dodatna prednost se bodo upoštevale še naslednje izkušnje:
- s področja vodenja projektov (tudi mednarodnih s področja razvoja podeželja),
- ocenjevanja primerljivih projektov/programov,
- sodelovanje v nacionalnih oziroma mednarodnih telesih s področja razvoja podeželja.

Posamezne prijave bodo pregledane na osnovi teh meril. Prednost pri izbiri bodo imeli ocenjevalci, ki bodo izkazovali več let delovnih izkušenj in/ali več področij ter dodatne izkušnje.
Vodilni partner bo vse kandidate obvestil o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi v ocenjevalno komisijo.

Kandidati, ki bodo izbrani v ocenjevalno komisijo, nastopijo mandat za dve leti.

4. Navzkrižje interesov
V skladu s 4. točko 32. člena Uredbe CLLD in 57. členom uredbe Evropskega parlamenta in sveta št. 966/2012 se mora iz ocenjevanja posamezne vloge na javni poziv, izločiti vsak, ki je kakorkoli povezan s prijaviteljem operacije (npr. sorodstvene vezi, prijavitelj operacije, članstvo v društvu, organizaciji ali delovno razmerje). Član ocenjevalne komisije ne more biti član upravnega ali nadzornega odbora LAS Haloze ali zaposleni pri vodilnem partnerju. V primeru, da bi bil kateri izmed ocenjevalcev kljub vsemu v kakršnikoli povezavi s katero od prijavljenih operacij, se bo sam izločil iz ocenjevanja take vloge.
V primeru, da se v kasnejših postopkih ali morebitnih revizijah postopkov izkaže, da je prišlo do konflikta interesov, bo operacija izločena iz nadaljnje obravnave s sankcijo vračila morebitnih že pridobljenih sredstev ter prepovedjo kandidiranja nosilca in partnerjev operacije na javne pozive LAS Haloze v obdobju 2014-2020.
Član ocenjevalne komisije tudi po zaključenih postopkih izbora operacij, ne sme sodelovati pri izvajanju operacij, ki jih je ocenjeval.
Pri tem je potrebno upoštevati še Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11).

5. Oblika sodelovanja z ocenjevalci
Glede na potrebe se bodo člani ocenjevalne komisije sestajali v prostorih vodilnega partnerja oziroma bodo svoje delo opravljali na daljavo, z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij.

Vodilni partner bo z vsakim članom ocenjevalne komisije sklenil pogodbo, v kateri bo opredeljena vsebinska in terminska izvedba za posamezni javni poziv in na podlagi katere mu bo izplačan honorar v višini 40 EUR neto na eno ocenjeno vlogo.

6. Način oddaje prijave
Dokumenti prijave
Prijavnica (Priloga 1 tega poziva) in Izjava o zaupnosti (Priloga 2 tega poziva) sta dosegljivi na spletni strani www.haloze.org oziroma ju lahko zainteresirani kandidati pridobijo pri vodilnem partnerju PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.
Vsak zainteresirani kandidat pošlje v celoti izpolnjeno prijavnico, življenjepis v europass obliki in izjavo o zaupnosti na zgoraj navedeni naslov vodilnega partnerja.

Rok prijave
Rok za oddajo vloge za ocenjevalca v ocenjevalni komisiji LAS Haloze je 29.11.2019 (datum prispetja na naslov PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane).

Oddaja prijave
Kandidati pošljejo prijave v pisni obliki, v zaprti ovojnici, z označbo »Javni poziv za ocenjevalno komisijo LAS Haloze« na naslov:

PRJ Halo
Cirkulane 56
2282 Cirkulane

7. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pozivom je možno dobiti pri vodilnem partnerju, na elektronskem naslovu: las.haloze@halo.si ali na telefonski številki 02 795 32 00.


Cirkulane, 15.10.2019                                                                         predsednik LAS Haloze
                                                                                                                   Franc MlakarPriloga 1: prijavnica
Priloga 2: izjava o zaupnostiObisk ministrice za kmetijstvo Halozah

Na povabilo IZHE - Interesne zveze haloških občin in KGZS Zavoda Ptuj
bo ta petek, 18.10.2019 ob 13. uri v kulturni dvorani v Žetalah (Žetale 1) potekala okrogla miza

"KMETOVANJE IN TURIZEM V HALOZAH"Tematike:
- Interesna zveza haloških občin - IZHA, Anton Butolen
- Haloze. Dežela tisočerih gričev, Slavko P. Dobnik
- Kulinarične Haloze, Jani Vuk
- Haloške vinogradniške in vinarske kmetije, Aleksander Zavec
- Biodinamično in ekološko kmetovanje v Halozah, Peter Cafuta
- Naselje počitniških hišic v Dobrini pri Žetalah, Roman Medved
- Izvajanje ukrepov LAS Haloze, Franc Mlakar in Jernej Golc

Moderator: Andrej Rebernišek, direktor KGZS Ptuj
Na vprašanja razvojnih izzivov Haloz in vloge kmetijskega ministrstva v tem procesu bo odgovarjala tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec.

Celotno vabilo najdete TUKAJ.

Objavljen je Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - EKSRP - oktober 2019

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro kot vodilni partner LAS Haloze je objavil Javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja- EKSRP- oktober 2019

Vloge je možno oddati do petka, 29.11.2019 do 12. ure.

Več o samem javnem pozivu in celotno razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Vsi potencialni vlagatelji, vabljeni na delavnice, na katerih bo javni poziv podrobneje predstavljen. Delavnice bodo potekale:

- 21.10.2019 ob 11. uri v kulturni dvorani Žetale
- 23.10.2019 ob 17. uri v kulturni dvorani Občine Zavrč v Goričaku

Za informacije v zvezi z javnim pozivom in delavnicami  kontaktirajte vodilnega partnerja LAS Haloze na 02 795 32 00 ali na las.haloze@halo.si.

5. slovenski podeželski parlament, ki je zasedal v Halozah, je zaključen

V torek, 8. 10. 2019, je z zasedanjem začel 5. Slovenski podeželski parlament, ki ga na pobudo in v so-organizaciji z Društvom za razvoj slovenskega podeželja pripravljajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s partnerji Mreže za podeželje ter lokalnima partnerjema LAS Haloze in Občino Majšperk. Udeležilo se ga je več kot 360 priznanih strokovnjakov, kmetov in podeželanov iz 14 držav Evropske unije, ki so razpravljali o izzivih kmetijstva in podeželja po letu 2020.Prvi dan so potekale delavnice. Razdeljeni v devet delovnih skupin, ki so zasedale razpršene na devetih različnih lokacijah po Halozah, so iskali rešitve za novo programsko obdobje 2021-2027 in si ogledali dobre prakse v območju.

Zvečer so se vsi zbrali na slovesnosti v Majšperku. Zbrane je nagovorila županja Občine Majšperk dr. Darinka Fakin, slovesnost pa je otvoril predsednik Društva za razvoj Slovenskega podeželja Aleš Zidar.

Sledila je razglasitev najuspešnejšega podeželskega območja 2019, ki bo tudi slovenski predstavnik za Evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020. V imenu ocenjevalne komisije je dr. Marija Markeš za najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2019 razglasila Občina Brda, Občina Ljubno pa je prejela priznanje za izjemne dosežke. Priznanja je podelila ministrica dr. Aleksandra Pivec.

Podeljena je bila tudi nagrada za inovativnega novega pristopnika za leto 2018. Dr. Irma Potočnik, Filozofska fakulteta UL, Oddelek za geografijo, je predstavila namen nagrade in razglasila nagrajenca, nagrado pa je družini Turinek, iz ekološke kmetije Zlate misli, podelila Silvia Michelini, Direktorat za kmetijstvo Evropske komisije.Rdeča nit slovesnosti je bil na klopotec, ki so ga med slovesnostjo ukradli, nato pa ga je z vinom članov Vinarske zadruge Haloze odkupil predsednik LAS Haloze Franc Mlakar. Z zgodbo o klopotcu smo želeli tudi spomniti na našo skupno nalogo varovanja podeželja: da varujemo kmetijsko zemljo in spoštujemo pridelovalce hrane; da skrbimo za ohranjanje krajine in njene biotske pestrosti; in nenazadnje da ohranjamo kulturo in običaje. Predvsem pa, da ob prijetnih trenutkih in ob manj prijetnih pogumno stopimo skupaj.Drugi dan, v sredo, 9.10.2019 je sledilo plenarno zasedanje, na katerem so uvodoma nagovorili vse udeležence parlamenta predsednik državnega zbora mag. Dejan Židan, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, direktorica za razvoj podeželja na Evropski komisiji Silvia Michelini in sopredsednik Evropskega podeželskega parlamenta in član Društva za razvoj slovenskega podeželja Goran Šoster.Sledila je predstavitev zaključkov devetih delavnic na treh panelih.

Na prvi panelni razpravi, na kateri je sodeloval predsednik DZ mag. Dejan Židan, so predstavili zaključke delavnic o biotski raznovrstnosti, podnebnih spremembah in učinkovitem upravljanju naravnih virov ter kakovosti hrane, zdravja in dobrobiti živali.

Rezultate delavnic o socialni vključenosti in lokalnem razvoju na podeželskih območjih, mladih in novih kmetih ter verigah vrednosti so predstavili na drugi panelni razpravi z gostjo generalno direktorico Darjo Majkovič.

Ministrica Aleksandra Pivec je bila gostja zadnje panelne razprave, na kateri so povzeli zaključke delavnic o podpori vzdržnim dohodkom kmetij, krepitvi tržne usmerjenosti in povečanju konkurenčnosti ter prenosu znanja, inovacij in digitalizaciji v kmetijstvu.Ob koncu zasedanja se je Goran Šoster zahvalil vsem udeležencem za dragocen prispevek in poudaril, da je podeželski parlament odličen primer sodelovanja, ministrica Pivec pa je pohvalila veliko število mladih udeležencev in se jim zahvalila za konstruktiven pristop. Zagotovila je, da bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaključke delavnic in plenarne razprave uporabilo pri pripravi strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2021-2027.


Več utrinkov s 5. slovenskega podeželskega parlamenta si lahko ogledate tukajFotografije z delavnic so prispevali udeleženci. Na svečanosti in drugi dan pa je fotografije posnel Kristijan Gajšek.


Podeželski parlament na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja soorganizirajo partnerji Mreže za podeželje v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter lokalnima partnerjema LAS Haloze in Občino Majšperk.

Zahvaljujemo se za možnost, da je podeželski parlament lahko zasedal v Halozah in upamo, da smo zaupanje upravičili.
Odprtje razstave ob 100. obletnici rojstva dr. Vladimirja Bračiča in simpozij "Kulturna pokrajina Haloz"


Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru vas 
ob 100. obletnici rojstva geografa in prvega rektorja Univerze v Mariboru 
zaslužnega profesorja dr. Vladimirja Bračiča 
vabi na 

odprtje razstave ob 100. obletnici rojstva in simpozij »Kulturna pokrajina Haloz«.

Simpozij bo potekal 

v petek, 11. oktobra 2019, s pričetkom ob 9.30 na Filozofski fakulteti
Koroška cesta 160, v Mariboru, Zelena predavalnica PEF (0.27). 


Vabilo s programom najdete TUKAJ.