Potrjena kandidacijska lista za volitve organov LAS Haloze za obdobje 2023-2025

Kandidacijski postopek za volitve v organe LAS Haloze za obdobje 2023-2025 je zaključen. Rok za zbiranja kandidacijskih izjav je bil do 19.1.2024. Člani upravnega odbora LAS Haloze so na svoji 9 dopisni seji soglasno potrdili prejete kandidacijske izjave in potrdili kandidacijsko listo za volitve organov LAS Haloze za obdobje 2023-2025.

Volitve v organe LAS Haloze se izvedejo vsake dve leti in sicer za:

- predsednika LAS,
- 3 člane iz ekonomskega sektorja, 3 člane iz zasebnega/civilnega sektorja in 3 člane javnega sektorja (skupaj 9 članov UO LAS Haloze).
-3 člane nadzornega odbora in 3 nadomestne člane v nadzorni odbor. 

Kandidacijska lista za volitve v organe LAS Haloze 2023-2027

Na omenjeni dopisni seji so člani UO potrdili tudi 10 novih članov LAS Haloze, tako šteje 92 članov iz vseh treh sektorjev javnega, zasebnega in ekonomskega. Člani LAS Haloze imajo volilno pravico in volilna skupščina bo potekala v sredo 21. 2.2024.

Za izvedbo lokacije volilne skupščine vas vabimo k oddaji ponudbe za uporabo prostora za izvedbo skupščine LAS Haloze ali predstavitve vaše dobre prakse iz razvoja podeželja. 

Ponudbe pošljete na spodnjih obrazcih na las.haloze@halo.si do torka 6.2.2024.

Obrazec za oddajo ponudbe za izvedbo lokacije volilne skupščine ter predstavitve dobre prakse.

LAS Haloze prejel odločbo o odobritvi o izboru LAS Haloze 2021-2027

V januarju 2024 je prispela do vodilnega partnerja LAS Haloze odločba o odobritvi o izboru LAS Haloze 2021-2027 do koriščenja podpore iz Strategije lokalnega razvoja CLLD/LEADER.

Odločba je bila izdana s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v sklopu izdaje odločb LAS-om v Sloveniji. Območje LAS Haloze, ki deluje na območju občin Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk, je eden od 37 LAS-ov v Sloveniji in eden izmed skoraj 3.000 LAS-ov v Evropski uniji. Z odločbo je s tem omogočen dostop do finančnih virov sredstev CLLD/LEADER skladno z Uredbo, ki bodo na osnovi javnih pozivov uporabljena za sofinanciranje razvojnih projektov na območju LAS Haloze. 

Prijavitelji bodo lahko predložili projektne ideje in predloge skozi dva ukrepa: 

U1: Izboljšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva
U2: Spodbujanje zaposlovanja in podjetniške  iniciative na podeželju

Iz odločbe sledi, da bo LAS Haloze za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj upravičen do največ 1.734.318,27 EUR finančnega okvirja SLR.

Odločba je bila izdana s strani MKGP in to v prvi skupni izdaje odločb LAS-om v Sloveniji, kar je odraz aktivnega sodelovanja članov LAS Haloze iz vseh treh sektorjev javnega, zasebnega in ekonomskega pri celotnem postopku, za kar se vam v imenu vodilnega partnerja PRJ Halo ob tej priložnosti javno zahvaljujemo. 

Za vodilnega parterja PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro in njegovo vodstvo je bil to izredno težek čas in naporno stanje, ampak kar je bilo obljubljeno je bilo uspešno izvedeno. 

Zahvaljujemo se vam za vašo podporo in predvsem tudi moralno spodbujanje, da smo prišli do tega zastavljenega cilja. Sedaj s tem mejnikom, odpiramo novo poglavje sodelovanja tudi potrebnega premisleka delovanja z organizacijskega vidika vodilnega parterja in uvedbo potrebnih sprememb in vzpostavitve ustreznega delovanja LAS Haloze skladno z Uredbo. 

Volilna skupščina LAS Haloze je predvidena za sredo, 21.2.2024 v popoldanskem času. Po sestavi organov LAS bo v nadaljevanju potrebno pripraviti merila za izbor projektov ter razpisno dokumentacijo in uvedbo postopov za izvedbo prvih javnih poziv, ki bi jih želeli izvesti v prvi polovici leta 2024.


Želite aktivno prispevati k razvoju Haloz

Vabimo vas, da se aktivno vključite v delovanje Lokalne akcijske skupine Haloze tudi v tej finančni perspektivi 2021-2027. LAS Haloze je ena izmed 3000 lokalnih akcijskih skupin v Evropski uniji. LAS Haloze deluje skladno z Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

Vsak posameznik, ki želi s svojimi aktivnostmi prispevati k razvoju območja Haloz se ima možnost aktivno vključiti v delovanje organov LAS Haloze. Trenutno poteka kandidacijski postopek za vključitev v organe LAS Haloze in sicer predsednika LAS, člane upravnega odbora in člane nadzornega odbora. 

Delovanje in članstvo v LAS Haloze je prostovoljno brez članarine in deluje tripratitno med tremi sektorji in sicer javni - ekonomski in zasebni sektor. 

Člani LAS so enakopravni in imajo naslednje pravice:

- voliti in biti voljeni v organe LAS,
- razpravljati in glasovati na sejah Skupščine,
- aktivno sodelovati pri delu LAS in predlagati zadeve v obravnavo organom LAS,
- prejeti odgovor na podano pobudo ali vprašanje v zvezi z delom in poslovanjem LAS,
- sodelovati pri pripravi, spreminjanju in izvajanju Strategije lokalnega razvoja,
- uresničevati svoje interese povezane s cilji LAS in
- biti seznanjeni z informacijami o delu in poslovanjem LAS,
- biti seznanjeni z vsemi drugimi informacijami povezani z LAS. 

Več o kandidacijskem postopku je dostopno na povezavi tukaj

Dokumenti in akti LAS Haloze 

Za več informacij se lahko obrnete na vodilnega partnerja LAS Haloze - PRJ Halo (las.haloze@halo.si ali 02 795 32 00)