Na skupščini izvoljeni novi člani organov LAS Haloze

Skupščina Lokalne akcijske skupine Haloze (LAS Haloze) je potekala 25.11.2019 v Gorišnici.

Na skupščini so člani potrdili spremembe v Strategiji lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020, poročila o stanju projektov, o delu vodilnega partnerja in poročilo s 5. slovenskega podeželskega parlamenta. Izvedena je bila tudi razprava o izvajanju Partnerstva za razvoj Haloz (po Uredbi o dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike- »obmejna problemska območja«) ter sprejete usmeritve za nadaljevanje dela.

Glavna točka skupščine pa so bile volitve novih članov v organe LAS Haloze za obdobje 2019-2021.

Po izvedenih volitvah so bili v organe LAS Haloze izvoljeni:

Predsednik: Franc Mlakar

Upravni odbor:
- iz javnega sektorja: Matic Šinkovec, Nina Horvat, Evelin Makoter Jabločnik,
- iz ekonomskega sektorja: Jana Žerak, Franc Mlakar, Jožef Šmigoc,
- iz zasebnega sektorja: Stanislav Brodnjak, Edvard Hojnik, Gorazd Šeruga

Nadzorni odbor:
- iz javnega sektorja Miran Krajnc (nadomestni član Simona Bauman),
- iz ekonomskega sektorja Stanko Dernikovič (nadomestni član Mateja Težak),
- iz zasebnega sektorja Ivan Božičko (nadomestni član Anton Bratušek).
Na JP LAS Haloze EKSRP oktober 2019 je prispelo 19 vlog

Javni poziv LAS Haloze EKSRP oktober 2019 je bil odprt od 10.10. do 29.11.2019. V roku je na poziv prispelo 19 vlog.
Od ponedeljka, 2.12.2019 so vloge v postopku administrativnega pregledovanja. Tiste vloge, ki niso administrativno popolne, bodo v teh dneh prejele poziv za dopolnitev. Rok za dopolnitev bo predvidoma 15 dni, skladno z ZUP.
Po dopolnitvah bodo vloge, ki bodo popolne, v naslednji fazi ocenili člani ocenjevalne komisije.
Po ocenjevanju pa bo najbolje ocenjene vloge na podlagi sredstev na različnih ukrepih potrdil upravni odbor LAS Haloze, kasneje pa še skupščina LAS Haloze.
Vloge izbrane na nivoju LAS Haloze bomo poslali še v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki ima zadnjo besedo pri potrditvi vlog.
Volilna skupščina LAS Haloze

Vabimo vas na skupščino LAS Haloze,
ki bo v ponedeljek, 25.11.2019 ob 17.00  uri 
v kulturni dvorani v stavbi Občine Gorišnica 
(Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica).

Predlagani dnevni red skupščine:
1. Uvodni pozdrav
2. Seznanitev in potrditev spremembe v Strategiji lokalnega razvoja Haloze
3. Potrditev poročil o izvajanju programa LAS Haloze v 2019
    a. Stanje na projektih
    b. Delo vodilnega partnerja dec. 2018 – avg. 2019
    c. Izvedba 5. slovenskega podeželskega parlamenta, 8.,9. oktober 2019
    d. Izvajanje Partnerstvo za razvoj Haloz (po uredbi obmejna problemska območja)
4. Volitve v organe LAS Haloze
5. Razno

Vabilo na skupščino je tukaj.
Vabljeni!


Objavljen je Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - ESRR- november 2019

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro kot vodilni partner LAS Haloze je objavil 
Javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj- 
ESRR- november 2019

Vloge je možno oddati do petka, 31.1.2020 do 12. ure.

Več o samem javnem pozivu in celotno razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Vsi potencialni vlagatelji, vabljeni na delavnice, na katerih bo javni poziv podrobneje predstavljen.
Prva delavnica bo:
- 3.12.2019 ob 11. uri v konferenčni dvorani Občine Majšperk

Za informacije v zvezi z javnim pozivom in delavnicami  kontaktirajte vodilnega partnerja LAS Haloze na 02 795 32 00 ali na las.haloze@halo.si.

Partnerstvo za razvoj Haloz

Vabimo vas na skupno delovno srečanje – delavnico, 
ki bo potekala v četrtek, 14.11.2019 ob 10. uri v
 prostorih Občine Podlehnik pod nazivom:

Partnerstvo za razvoj Haloz 

Namen in cilj delovnega srečanja je, da na osnovi predhodne delavnice »Kje pa Haloze čevelj žuli«, izvajanja projektov iz Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze, rezultatov validacije ukrepov Delovne skupine za razvoj Haloz, rezultatov simpozija Kulturna krajina Haloz ter drugih rezultatov razvoja na območju Haloz, pridemo do sprejema skupnega dokumenta »Partnerstvo za razvoj Haloz«.

Vabilo na delavnico najdete tukaj.

Izhodišča: Partnerstvo za razvoj Haloz (Makro pogled na Haloze preko razvojnih kazalnikov)

Prispevajte z vašo udeležbo in aktivnim sodelovanjem k razvoju Haloz.

Vaše predloge in sugestije za spremembo dokumenta Partnerstvo za razvoj Haloz ter akcijskega načrta za razvoj Haloz lahko podate preko elektronskega obrazca tukaj ali na elektronsko pošto las.haloze@halo.si

Vaše strinjanje in potrditev dokumenta izrazite na povezavi tukaj.


Celoten dokument: Partnerstvo za razvoj Haloz (,pdf)


Podaljšan rok za kandidature v nadzorni odbor

Obveščamo vas, da je rok za oddajo kandidatur za volitve v nadzorni odbor LAS Haloze v javnem in ekonomskem sektorju podaljšan do petka, 8.11.2019 do 15. ure, saj ni prispelo dovolj kandidatur.

Skupaj je prispelo 23 vlog, od tega
- 5 za nadzorni odbor (1JS, 1ES, 3ZS)
- 16 za upravni odbor (4JS, 4ES, 8ZS)
- 1 vloga ni bila ustrezna
- 1 vloga pa je prispela prepozno.

Vabimo vas, da podate še nove kandidature, za nadzorni odbor v javnem in ekonomskem sektorju. Obrazec Kandidacijski list je tukaj.

Legenda:
JS- javni sektor
ES- ekonomski sektor
ZS- zasebni sektor


Volitve v organe LAS Haloze

Delovanje LAS Haloze 2014-2020 se počasi pomika v zadnjo tretjino in ker poteče mandat članov organov LAS Haloze so pred nami spet volitve in volilna skupščina.

Objavljamo obrazec, na katerem lahko predlagate kandidata za predsednika, člana upravnega odbora ali člana nadzornega odbora LAS Haloze. Seznam članov LAS Haloze je dosegljiv na sedežu LAS Haloze, vsi člani pa ste ga prejeli tudi po navadni pošti. Za vsakega predlaganega kandidata je potrebno izpolniti svoj obrazec, na katerem predlagani kandidat tudi podpiše, da se strinja s kandidaturo.

Hkrati vas pozivamo, da v kolikor se je pri kateri organizaciji karkoli spremenilo – odgovorna oseba ali zastopnik v LAS Haloze, vas prosimo, da to tudi pisno sporočite do 6.11.2019.

Obrazce s predlogi za kandidaturo je potrebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja PRJ Halo (Cirkulane 56, 2282 Cirkulane) do 6.11.2019 do 12. ure.
Volilna skupščina bo potekala predvidoma 21.11.2019.

V kolikor imate kakršno koli vprašanje lahko pokličete na 02 795 32 00 ali pošljete elektronsko sporočilo na las.haloze@halo.si.


Predstavitve/delavnice JP LAS Haloze EKSRP oktober 2019

Za predstavitev razpisne dokumentacije, pogojev prijave, obrazce in z namenom odgovora na druga vprašanja potencialnih prijaviteljev organiziramo 
delavnice/predstavitve.

Vsem, ki razmišljate o prijavi na 
priporočamo, da se udeležite ene izmed delavnic, ki bodo:

- 21.10.2019 ob 11. uri v kulturni dvorani Žetale
         predstavitev JP kot celote

- 23.10.2019 ob 17. uri v kulturni dvorani Občine Zavrč v Goričaku
         predstavitev JP kot celote

- 28.10.2019 ob 11. uri na sedežu LAS Haloze v Cirkulanah 56
         predstavitev ukrepa U6


Okvirni dnevni red:

  1. Uvodni pozdrav
  2. Predstavitev projekta Sociolab (gradivo je dostopno tukaj)
  3. Pregled preteklih javnih pozivov LAS Haloze in doseženih kazalnikov ter izvedenih operacij (gradivo je dostopno tukaj)
  4. Predstavitev Javnega poziva za izbor operacij LAS Haloze – oktober 2019 (gradivo je dostopno tukaj)
  5. Pregled obrazcev za prijavo (celotna razpisna dokumentacija je dostopna tukaj)


Prosimo, da svojo udeležbo najavite na 02 795 32 00 ali las.haloze@haloze.org.

Pripravili smo tudi kratko gradivo delavnice, ki je dostopno tukaj.


Javni poziv za izbor ocenjevalne komisije LAS Haloze

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Haloze (v nadaljevanju LAS Haloze) na podlagi:

- 12. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/2015, 28/2016, 73/2016, 72/2017, 23/18 in 68/18 ter  z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, v nadaljevanju Uredba CLLD),
- Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze , objavljenega z dne 23.11.2016 in
- Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju SLR), ki je bila potrjena z odločbo št. 33151-8/2015/41, z dne 5.10.2016

objavlja


2. JAVNI POZIV ZA IZBOR OCENJEVALNE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE VLOG, ODDANIH NA JAVNE POZIVE LAS HALOZE V OBDOBJU 2014-2020

1. Splošne informacije
LAS Haloze predstavlja lokalno javno zasebno partnerstvo na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk. Partnerstvo je zasnovano tripartitno in vključuje predstavnike javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Skozi celotno obdobje delovanja je omogočena vključitev vseh zainteresiranih skupin in posameznikov. LAS Haloze je lokalno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije. Ustanovljen je bil, da zastopa interese institucij, odgovornih za razvoj in institucij lokalnih skupnosti ter da pripravi Strategijo lokalnega razvoja Haloze 2014-2020, na podlagi katere bo črpal sredstva iz skladov EKSRP in ESRR ter z njimi izvajal ukrepe, navedene v SLR Haloze 2014-2020. Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij, zraven tega pa prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

2. Predmet poziva
Z namenom črpanja sredstev iz omenjenih skladov bo LAS Haloze objavil več javnih pozivov, na katere se bodo lahko prijavili zainteresirani posamezniki oziroma organizacije. V skladu s 15. točko 12. člena Uredbe CLLD je ocenjevalna komisija obvezen organ LAS. Na podlagi tega LAS Haloze objavlja Javni poziv za izbor ocenjevalne komisije za ocenjevanje vlog, oddanih na javne pozive LAS Haloze v obdobju 2014-2020.

Na poziv se lahko prijavijo zainteresirani posamezniki, ki bodo ocenjevali vloge, prispele na LAS Haloze na podlagi javnega poziva.
Namen poziva je vzpostaviti skupino zunanjih, neodvisnih strokovnjakov/ocenjevalcev z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja ter projektnega vodenja in izvajanja nacionalnih in tudi mednarodnih projektov z vidika zakonodaje in tudi z vidika prakse.
Delo neodvisnih strokovnjakov/ocenjevalcev bo zajemalo naslednje:
- ocenjevanje prispelih vlog na javne pozive LAS Haloze,
- na podlagi ocen se pripravi seznam predlaganih operacij za sofinanciranje za upravni odbor,
- poročanje o ocenjevanju upravnemu odboru LAS Haloze
Naloga ocenjevalcev bo sodelovanje z vodilnim partnerjem in upravnim odborom LAS Haloze ter kakovostno izvajanje zgoraj navedenih nalog ob upoštevanju ciljev SLR, prednostnih nalog in meril, navedenih v Pravilniku o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze. Ocenjevalci bodo po podpisu pogodbe o sodelovanju z LAS Haloze tudi javno objavljeni na spletni strani LAS Haloze.

3. Merila za izbor članov ocenjevalne komisije
Ocenjevalci bodo v komisijo uvrščeni na podlagi naslednjih meril:
- najmanj 5 let delovnih izkušenj na enem in/ali več področjih: razvoj podeželja, regionalni razvoj, strateško in projektno načrtovanje, vodenje projektov lokalnega razvoja, kmetijstvo, podjetništvo, turizem, socialno podjetništvo in vinogradništvo,
- ustrezno znanje na področju uporabe računalniške programske opreme Microsoft Office in zadostne izkušnje pri uporabi računalniških orodij (elektronska pošta, word, excel, pdf).

Kot dodatna prednost se bodo upoštevale še naslednje izkušnje:
- s področja vodenja projektov (tudi mednarodnih s področja razvoja podeželja),
- ocenjevanja primerljivih projektov/programov,
- sodelovanje v nacionalnih oziroma mednarodnih telesih s področja razvoja podeželja.

Posamezne prijave bodo pregledane na osnovi teh meril. Prednost pri izbiri bodo imeli ocenjevalci, ki bodo izkazovali več let delovnih izkušenj in/ali več področij ter dodatne izkušnje.
Vodilni partner bo vse kandidate obvestil o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi v ocenjevalno komisijo.

Kandidati, ki bodo izbrani v ocenjevalno komisijo, nastopijo mandat za dve leti.

4. Navzkrižje interesov
V skladu s 4. točko 32. člena Uredbe CLLD in 57. členom uredbe Evropskega parlamenta in sveta št. 966/2012 se mora iz ocenjevanja posamezne vloge na javni poziv, izločiti vsak, ki je kakorkoli povezan s prijaviteljem operacije (npr. sorodstvene vezi, prijavitelj operacije, članstvo v društvu, organizaciji ali delovno razmerje). Član ocenjevalne komisije ne more biti član upravnega ali nadzornega odbora LAS Haloze ali zaposleni pri vodilnem partnerju. V primeru, da bi bil kateri izmed ocenjevalcev kljub vsemu v kakršnikoli povezavi s katero od prijavljenih operacij, se bo sam izločil iz ocenjevanja take vloge.
V primeru, da se v kasnejših postopkih ali morebitnih revizijah postopkov izkaže, da je prišlo do konflikta interesov, bo operacija izločena iz nadaljnje obravnave s sankcijo vračila morebitnih že pridobljenih sredstev ter prepovedjo kandidiranja nosilca in partnerjev operacije na javne pozive LAS Haloze v obdobju 2014-2020.
Član ocenjevalne komisije tudi po zaključenih postopkih izbora operacij, ne sme sodelovati pri izvajanju operacij, ki jih je ocenjeval.
Pri tem je potrebno upoštevati še Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11).

5. Oblika sodelovanja z ocenjevalci
Glede na potrebe se bodo člani ocenjevalne komisije sestajali v prostorih vodilnega partnerja oziroma bodo svoje delo opravljali na daljavo, z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij.

Vodilni partner bo z vsakim članom ocenjevalne komisije sklenil pogodbo, v kateri bo opredeljena vsebinska in terminska izvedba za posamezni javni poziv in na podlagi katere mu bo izplačan honorar v višini 40 EUR neto na eno ocenjeno vlogo.

6. Način oddaje prijave
Dokumenti prijave
Prijavnica (Priloga 1 tega poziva) in Izjava o zaupnosti (Priloga 2 tega poziva) sta dosegljivi na spletni strani www.haloze.org oziroma ju lahko zainteresirani kandidati pridobijo pri vodilnem partnerju PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.
Vsak zainteresirani kandidat pošlje v celoti izpolnjeno prijavnico, življenjepis v europass obliki in izjavo o zaupnosti na zgoraj navedeni naslov vodilnega partnerja.

Rok prijave
Rok za oddajo vloge za ocenjevalca v ocenjevalni komisiji LAS Haloze je 29.11.2019 (datum prispetja na naslov PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane).

Oddaja prijave
Kandidati pošljejo prijave v pisni obliki, v zaprti ovojnici, z označbo »Javni poziv za ocenjevalno komisijo LAS Haloze« na naslov:

PRJ Halo
Cirkulane 56
2282 Cirkulane

7. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pozivom je možno dobiti pri vodilnem partnerju, na elektronskem naslovu: las.haloze@halo.si ali na telefonski številki 02 795 32 00.


Cirkulane, 15.10.2019                                                                         predsednik LAS Haloze
                                                                                                                   Franc MlakarPriloga 1: prijavnica
Priloga 2: izjava o zaupnostiObisk ministrice za kmetijstvo Halozah

Na povabilo IZHE - Interesne zveze haloških občin in KGZS Zavoda Ptuj
bo ta petek, 18.10.2019 ob 13. uri v kulturni dvorani v Žetalah (Žetale 1) potekala okrogla miza

"KMETOVANJE IN TURIZEM V HALOZAH"Tematike:
- Interesna zveza haloških občin - IZHA, Anton Butolen
- Haloze. Dežela tisočerih gričev, Slavko P. Dobnik
- Kulinarične Haloze, Jani Vuk
- Haloške vinogradniške in vinarske kmetije, Aleksander Zavec
- Biodinamično in ekološko kmetovanje v Halozah, Peter Cafuta
- Naselje počitniških hišic v Dobrini pri Žetalah, Roman Medved
- Izvajanje ukrepov LAS Haloze, Franc Mlakar in Jernej Golc

Moderator: Andrej Rebernišek, direktor KGZS Ptuj
Na vprašanja razvojnih izzivov Haloz in vloge kmetijskega ministrstva v tem procesu bo odgovarjala tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec.

Celotno vabilo najdete TUKAJ.

Objavljen je Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - EKSRP - oktober 2019

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro kot vodilni partner LAS Haloze je objavil Javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja- EKSRP- oktober 2019

Vloge je možno oddati do petka, 29.11.2019 do 12. ure.

Več o samem javnem pozivu in celotno razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Vsi potencialni vlagatelji, vabljeni na delavnice, na katerih bo javni poziv podrobneje predstavljen. Delavnice bodo potekale:

- 21.10.2019 ob 11. uri v kulturni dvorani Žetale
- 23.10.2019 ob 17. uri v kulturni dvorani Občine Zavrč v Goričaku

Za informacije v zvezi z javnim pozivom in delavnicami  kontaktirajte vodilnega partnerja LAS Haloze na 02 795 32 00 ali na las.haloze@halo.si.

5. slovenski podeželski parlament, ki je zasedal v Halozah, je zaključen

V torek, 8. 10. 2019, je z zasedanjem začel 5. Slovenski podeželski parlament, ki ga na pobudo in v so-organizaciji z Društvom za razvoj slovenskega podeželja pripravljajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s partnerji Mreže za podeželje ter lokalnima partnerjema LAS Haloze in Občino Majšperk. Udeležilo se ga je več kot 360 priznanih strokovnjakov, kmetov in podeželanov iz 14 držav Evropske unije, ki so razpravljali o izzivih kmetijstva in podeželja po letu 2020.Prvi dan so potekale delavnice. Razdeljeni v devet delovnih skupin, ki so zasedale razpršene na devetih različnih lokacijah po Halozah, so iskali rešitve za novo programsko obdobje 2021-2027 in si ogledali dobre prakse v območju.

Zvečer so se vsi zbrali na slovesnosti v Majšperku. Zbrane je nagovorila županja Občine Majšperk dr. Darinka Fakin, slovesnost pa je otvoril predsednik Društva za razvoj Slovenskega podeželja Aleš Zidar.

Sledila je razglasitev najuspešnejšega podeželskega območja 2019, ki bo tudi slovenski predstavnik za Evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020. V imenu ocenjevalne komisije je dr. Marija Markeš za najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2019 razglasila Občina Brda, Občina Ljubno pa je prejela priznanje za izjemne dosežke. Priznanja je podelila ministrica dr. Aleksandra Pivec.

Podeljena je bila tudi nagrada za inovativnega novega pristopnika za leto 2018. Dr. Irma Potočnik, Filozofska fakulteta UL, Oddelek za geografijo, je predstavila namen nagrade in razglasila nagrajenca, nagrado pa je družini Turinek, iz ekološke kmetije Zlate misli, podelila Silvia Michelini, Direktorat za kmetijstvo Evropske komisije.Rdeča nit slovesnosti je bil na klopotec, ki so ga med slovesnostjo ukradli, nato pa ga je z vinom članov Vinarske zadruge Haloze odkupil predsednik LAS Haloze Franc Mlakar. Z zgodbo o klopotcu smo želeli tudi spomniti na našo skupno nalogo varovanja podeželja: da varujemo kmetijsko zemljo in spoštujemo pridelovalce hrane; da skrbimo za ohranjanje krajine in njene biotske pestrosti; in nenazadnje da ohranjamo kulturo in običaje. Predvsem pa, da ob prijetnih trenutkih in ob manj prijetnih pogumno stopimo skupaj.Drugi dan, v sredo, 9.10.2019 je sledilo plenarno zasedanje, na katerem so uvodoma nagovorili vse udeležence parlamenta predsednik državnega zbora mag. Dejan Židan, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, direktorica za razvoj podeželja na Evropski komisiji Silvia Michelini in sopredsednik Evropskega podeželskega parlamenta in član Društva za razvoj slovenskega podeželja Goran Šoster.Sledila je predstavitev zaključkov devetih delavnic na treh panelih.

Na prvi panelni razpravi, na kateri je sodeloval predsednik DZ mag. Dejan Židan, so predstavili zaključke delavnic o biotski raznovrstnosti, podnebnih spremembah in učinkovitem upravljanju naravnih virov ter kakovosti hrane, zdravja in dobrobiti živali.

Rezultate delavnic o socialni vključenosti in lokalnem razvoju na podeželskih območjih, mladih in novih kmetih ter verigah vrednosti so predstavili na drugi panelni razpravi z gostjo generalno direktorico Darjo Majkovič.

Ministrica Aleksandra Pivec je bila gostja zadnje panelne razprave, na kateri so povzeli zaključke delavnic o podpori vzdržnim dohodkom kmetij, krepitvi tržne usmerjenosti in povečanju konkurenčnosti ter prenosu znanja, inovacij in digitalizaciji v kmetijstvu.Ob koncu zasedanja se je Goran Šoster zahvalil vsem udeležencem za dragocen prispevek in poudaril, da je podeželski parlament odličen primer sodelovanja, ministrica Pivec pa je pohvalila veliko število mladih udeležencev in se jim zahvalila za konstruktiven pristop. Zagotovila je, da bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaključke delavnic in plenarne razprave uporabilo pri pripravi strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2021-2027.


Več utrinkov s 5. slovenskega podeželskega parlamenta si lahko ogledate tukajFotografije z delavnic so prispevali udeleženci. Na svečanosti in drugi dan pa je fotografije posnel Kristijan Gajšek.


Podeželski parlament na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja soorganizirajo partnerji Mreže za podeželje v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter lokalnima partnerjema LAS Haloze in Občino Majšperk.

Zahvaljujemo se za možnost, da je podeželski parlament lahko zasedal v Halozah in upamo, da smo zaupanje upravičili.
Odprtje razstave ob 100. obletnici rojstva dr. Vladimirja Bračiča in simpozij "Kulturna pokrajina Haloz"


Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru vas 
ob 100. obletnici rojstva geografa in prvega rektorja Univerze v Mariboru 
zaslužnega profesorja dr. Vladimirja Bračiča 
vabi na 

odprtje razstave ob 100. obletnici rojstva in simpozij »Kulturna pokrajina Haloz«.

Simpozij bo potekal 

v petek, 11. oktobra 2019, s pričetkom ob 9.30 na Filozofski fakulteti
Koroška cesta 160, v Mariboru, Zelena predavalnica PEF (0.27). 


Vabilo s programom najdete TUKAJ.

5. slovenski podeželski parlament bo zasedal v Halozah


5. slovenski podeželski parlament bo zasedal  8. in 9. oktobra 2019 na območju LAS Haloze.

8.10. popoldan bo 9 različnih delavnic po celotnem območju LAS, z zaključkom zvečer v Majšperku, plenarni del pa bo 9.10.  celo dopoldne v Majšperku.
Imamo priliko, da se praktično doma udeležimo dogodka, ki pomembno prispeva k participativni demokraciji.

Vabljeni tudi v imenu LAS Haloze, da se parlamenta udeležite.

Več informacij, program in obrazec za prijavo je na spletni strani DRSP.2. natečaj za izbiro kulinaričnih in gastronomskih spominkov v Termalno Panonski Sloveniji


Turistična zveza Slovenije v letu 2019 razpisuje natečaj za izbiro kulinaričnih in gastronomskih spominkov v Termalno Panonski Sloveniji.
K sodelovanju vabijo vsa društva, pravne in fizične osebe te regije.
Kulinarični in gastronomski spominki so posebna spominkarska zvrst, ki vključuje živila, jedi in pijače ter kulinarične pripomočke, ustrezno urejene, oblikovane in opremljene s spominkarsko ponudbo.

Natečaj za kulinarične in gastronomske spominke je sestavljen iz dveh kategorij:

1. Prehranski spominki (primeri lokalnih živil in hrane, ki so prenosljivi, ne da bi se pokvarili, izgubili prehransko vrednost ali onesnaževali okolje)

2. kuhinjski pripomočki (so kuhinjski pripomočki ali oprema, kot so žlice, lonci in podobno, izvirajo iz lokalne kulinarične tradicije ter so primerni za transport in ne onesnažujejo okolja

Spominke iz že obstoječe ponudbe naj društva ali posamezniki prinesejo (pošljejo) na Turistično zvezo Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, najpozneje do 30. septembra 2019, do 10. ure.

Prijavo za sodelovanje pošljite na mail info@turisticna-zveza.si 

Več informacij o natečaju lahko najdete TUKAJ.Delavnica za vzpostavitev Skupine proizvajalcev

Vljudno vabljeni na predstavitev in delavnico za Vzpostavitev Skupine proizvajalcev iz Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.


Predstavitev in delavnica bo potekala v torek, 24.9.2019 v prostorih KGZ Zavod Ptuj (Ormoška cesta 28,2251 Ptuj) med 13. in 15. uro.

Več informacij o predstavitvi in delavnici najdete TUKAJ.

Fokusna skupina ob mednarodnem dnevu zadružništva v Halozah

V ponedeljek, 8.7.2019 je ob Mednarodnem dnevu zadružništva potekala fokusna skupina v Vidovi kleti na Vidmu pri Ptuju v soorganizaciji Vinarske zadruge Haloze z.o.o., so.p. in PRJ HALO, podeželskega razvojnega jedra v okviru projekta Sociolab.

Predsednik Vinarske zadruge, Jožef Šmigoc, je na kratko predstavil začetke delovanja zadruge, kako je zadruga nastala in kaj je njen namen. Zadruga združuje 32 vinogradnikov, ki obdelujejo cca 220 ha vinogradov od nekaj čez 700 ha vinogradov v Halozah. Na kratko je povzel, da jim je uspelo v dobrih 3 letih delovanja izpeljati velik projekt, kjer jim je uspelo s povezovanjem in sodelovanjem ter zaupanjem članov zadruge kupiti mobilno polnilno linijo za vino. V duhu takšnega sodelovanja so pripravljeni sodelovati še z drugimi ponudnik iz območja Haloz, da bi dosegli skupen cilj – povečati prodajo kakovostnih izdelkov iz Haloz ter  s tem omogočiti nadaljnji razvoj Haloz.
Jernej Golc je predstavil osnutke kolektivne blagovne znamke produktov iz Haloz. Predstavil je, da je bilo 145 izdelkov na testnem ocenjevanju izdelkov iz suhih travišč v Halozah. V program LIFE TO GRASSLANDS je vključenih 98 kmetij, ki obdelujejo 235 ha površin suhih travišč v Halozah. Vseh potencialnih suhih travišč (v uporabi in zaraščenih) je 1.535 ha v Halozah.
Udeleženci so se v razpravi zavzeli, da se najde prodajno polico/mesto v Ljubljani, zaradi večjega števila prebivalcev/kupcev ter vedno večjega števila turistov.
Sonja Golc je predstavila možnost sofinanciranja skupnih investicij v okviru LAS Haloze. Predsednik LAS Haloze, Franc Mlakar, je prisotne pozval k aktivnemu sodelovanju in povezovanju pri kreiranju idej in njihovi realizaciji.
Udeleženci so se strinjali, da se je potrebno združevati pri nakupu nekatere potrebne opreme s ciljem zniževanja proizvodnih stroškov.
Vinarji iz Vinarske zadruge Haloze ter lokalni ponudniki mlečnih, suhomesnatih izdelkov, jabolčnega soka in keksov so se predstavili s svojimi izdelki ter jih tudi dali v pokušino.
Ob okušanju lokalnih izdelkov je potekala razprava v obliki delavnice o iskanju rešitev in izzivov za sodelovanje na področju skupne  proizvodnje, pridelave, predelave, pakiranja, promocije, prodaje, trženja in logistike.

SKLEP FOKUSNE SKUPINE: udeleženci smo se strinjali, da bo potrebno srečanja še ponoviti, da se bodo ideje in iniciativa lahko razvijali ter dosegli namen povečanja prodaje in prepoznavnosti izdelkov iz Haloz. Naloga vseh udeležencev pa je, da do naslednjega srečanja razvijajo svoje ideje in razmislijo o tem kako bi se ponudniki še drugače povezovali in reševali probleme, s katerimi se vsakodnevno srečujejo.

Ob srečanju je nastala priložnostna brošurica, v kateri so navedeni tudi vsi sodelujoči ponudniki s kontaktnimi podatki, če želite izvesti nakup izdelkov. Brošurica je dosegljiva tukaj.
Več utrinkov z dogodka je dosegljivo tukaj.


Mednarodni dan zadružništva 2019 v Vidovi kleti

Vsako leto, prvi vikend v juliju, praznujejo zadruge celega sveta Mednarodni dan zadružništva. Letos obeležujemo že 96. Mednarodni dan zadrug. Po podatkih World Cooperative Monitor (2017) na svetu deluje 3 milijone zadrug. V njih je vključeno 10% vseh delovno aktivnih prebivalcev na svetu, kar predstavlja 280 milijonov zaposlenih.V PRJ Halo, podeželskem razvojnem jedru smo kot vodilni partner LAS Haloze, v sklopu Strategije lokalnega razvoja Haloze namenili posebno pozornost razvoju zadružništva in socialne ekonomije na območju Haloz.

V LAS Haloze se pridružujemo mednarodnemu dnevu zadrug in vas vabimo, da se nam pridružite v Vidovi kleti, promocijsko prodajnem centru vinogradnikov iz Haloz. Na srečanju, na katerem se bomo skupaj z zainteresiranimi proizvajalci proizvodov iz suhih travišč v Halozah pogovorili o akcijskem načrtu skupnega sodelovanja pri trženju in prodaji proizvodov iz Haloz. Srečanje je organizirano v okviru projekta SOCIOLAB.

V okviru LAS Haloze bomo izpostavili: Možnost sofinanciranja skupnih investicij preko JP LAS Haloze, predstavitev ukrepov iz SLR.

Vidova klet, Videm pri Ptuju 52, 2284 Videm pri Ptuju v
ponedeljek, 8.7.2019 ob 19. uri !

Celotno vabilo si oglejte tukaj!

Dogodek je objavljen tudi na svetovnem zemljevidu - TUKAJ.

Vabljeni!

Predlog spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-20

Smo na polovici izvajanja SLR LAS Haloze tako časovno, kot vsebinsko in tudi finančno. Opravljena je bila že prva evalvacija doseganja kazalnikov in porabe sredstev. Glede na SLR LAS Haloze imamo 9 ukrepov, ki so bili kreirani za doseganje zadanih ciljev na območju sedmih občin LAS Haloze, na petih ključnih prioritetnih področjih. Na določenih ukrepih smo z izvedbo operacij že dosegli kazalnike, na nekaterih smo jih dosegli nekaj, na nekaterih še skoraj nič. Tudi sredstva se črpajo različno.


Namen spremembe pa je, da se iz ukrepov, kjer so še sredstva in so kazalniki doseženi, le-ta razporedijo na ukrepe, kjer kazalniki še niso doseženi, sredstev pa ni dovolj.

V SLR LAS Haloze 2014-2020 se bo spremenila torej samo tabela 34 v poglavju 11. Tabele 37, 38, 40, 41 v poglavju 16 se bodo spremenile oz. uskladile zaradi zgornje spremembe.

Dejansko gre za uskladitev korekcijo višine sredstev po posameznem ukrepu. Osnova za predlagane korekcije je analiza porabljenih sredstev na posameznih ukrepih do marca 2019 v odvisnosti od doseganja v SLR predvidenih kazalnikov. Na ta način smo prišli do podatka, kje nam je sredstev za doseganje kazalnikov zmanjkalo in kje smo kazalnike že dosegli, ostalo pa je še sredstev.

Predlog korekcije je objavljen tukaj.

Strategija je objavljena tukaj.

Korekcije strategije bomo potrdili na skupščini, ki bo v sredo, 24.4.2019 ob 17. uri v Kulturni dvorani Občine Zavrč v Goričaku. Vabilo!


Vabilo na skupščino LAS Haloze

Vabimo vas na skupščino LAS Haloze,
ki bo v sredo, 24.4.2019 ob 17.00  uri 
v kulturni dvorani Občine Zavrč (Goričak 6, 2283 Zavrč).

Predlog dnevnega reda:
1. Uvodni pozdrav
2. Seznanitev in potrditev spremembe v Upravnem odboru LAS Haloze
3. Razprava in potrditev spremembe Strategije lokalnega razvoja 2014-2020 LAS Haloze
4. Razno

Celotno vabilo je tukaj.


Predstavniki iz Albanije na obisku dobrih praks v Halozah

V okviru projekta "Pospeševanje razvoja aktivnega državljanstva in sodelovanja v Albaniji" je v aprilu 2019 Slovenijo obiskala 14 članska delegacija občinskih svetnikov in predstavnikov nevladnih organizacij iz Albanije z namenom, da bi se spoznali s primeri dobrih praks na področju lokalnega razvoja, in  še posebej vključevanja občanov v procese odločanja na lokalni ravni in aktivnega državljanstva.

V torek, 9. aprila 2019 so obiskali tudi Lokalno akcijsko skupino Haloze in Občino Cirkulane. Županja Občine Cirkulane Antonija Žumbar je gostom predstavila Občino Cirkulane, način delovanja, možnost, ki jo imajo občani za predloge in pobude ter način obravnave le-teh.

Sonja in Jernej Golc sta udeležencem predstavila postopek ustanovitve in delovanje Lokalne akcijske skupine Haloze, način nastajanja Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020 ter kako poteka uresničevanje ciljev. Udeležencem sta predstavila tudi nekaj primerov dobrih praks.

Gostje iz Albanije so imeli veliko vprašanj za vse tri sogovornike. Albanija prejema iz različnih virov finančno pomoč pri demokratizaciji države ter svetovanja za prilagajanje. Prisotni so izrazili željo po sodelovanju v kakšnem od projektov, sofinanciranih iz EU virov, ki so jim dostopni.