Skupščina LAS Haloze, 27.10.2015

V torek, 27.10.2015 je v Kulturni dvorani Občine Podlehnik potekala skupščina LAS Haloze.
Dnevni red skupščine:
 1. Potrditev Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020
 2. Potrditev vodilnega partnerja
 3. Razprava o potrebnih korekcijah pogodbe
 4. Razno
Člani LAS Haloze so za vodilnega partnerja potrdili PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.
Potrdili so tudi Strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020, ki jo bo vodilni partner PRJ Halo posredoval na Koordinacijski odbor CLLD do 30.10.2015.Povabilo članom LAS Haloze za vodilnega partnerja

Na podlagi sklepa upravnega odbora in v imenu predsednika LAS Haloze Franca Mlakarja vam pošiljamo povabilo za vodilnega partnerja.

Vse člane LAS Haloze vabimo, da skladno s 16. členom Pogodbe o ustanovitvi lokalnega javno zasebnega partnerstva Lokalna akcijska skupina Haloze, podate prijavo za vodilnega partnerja.

Vodilni partner mora izpolnjevati kadrovske, finančne in upravne sposobnosti voditi LAS in biti zmožen zagotoviti operativno delovanje LAS.

15 (Opredelitev vodilnega partnerja) iz pogodbe
15.1 Vodilni partner je član LAS, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah in opravlja sledeče naloge:
- organizira delovanje LAS in skrbi za dokumentacijo LAS,
- nudi organom LAS prostorsko, logistično, administrativno in tehnično podporo, ki jo ti potrebujejo za svoje delovanje,
- informira člane LAS o svojem delu,
- sodeluje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja in jo promovira,
- izvaja informiranje, animacijo in motivacijo prebivalcev ter drugih subjektov in jih spodbuja k sodelovanju na javnih pozivih LAS,
- skrbi za krepitev lokalnih akterjev za razvoj in izvajanje operacij, vključno z izvajanjem strokovnega svetovanja in nudenja druge podpore pri pripravi, upravljanju in vodenju projektov,
- skrbi za tekoče izvajanje postopkov izbora projektov, kar zajema tudi preverjanje upravičenosti stroškov, skladnosti s Strategijo lokalnega razvoja in operativnimi programi,
- predloži izbrane projekte v potrditev ustreznemu skladu,
- informira izvajalce projektov o njihovih pravicah in obveznostih,
- upoštevajoč splošne akte LAS pripravi javni poziv LAS in ga po predhodni odobritvi upravnega odbora objavi na spletni strani LAS,
- posreduje vloge in zahtevke za izplačila, pri čemer pred tem preveri, da so upoštevana vsa pravila glede označevanja,
- zagotavlja vse potrebne informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja Strategije lokalnega razvoja,
- opravlja nadzor nad izvedbo projektov in financiranjem,
- nadzoruje izvajanje Strategije lokalnega razvoja,
- pripravi letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS in ju da v sprejem Upravnemu odboru,
- zagotavlja ločen transakcijski račun za LAS in ga upravlja,
- zagotavlja sprejem pošte za LAS in zagotavlja varen elektronski predal za prejem elektronske pošte za LAS in kvalificirano elektronsko potrdilo za oddajo vlog in zahtevkov,
- zagotavlja in upravlja spletno stran LAS, na kateri se objavljajo javni pozivi LAS,
- zagotavlja ločen računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse transakcije, opravljene v okviru transakcijskega računa za LAS,
- zagotavlja preglednost svojega delovanja za LAS ter sledljivost in nadzor nad zakonito porabo javnih sredstev,
- zagotavlja javnost delovanja LAS in opravlja dejavnosti stikov z javnostjo,
- opravlja druge naloge, določene v tej pogodbi, drugih splošnih aktih LAS ali v predpisih in naloge, ki se še dodatno določijo v pogodbi med LAS in vodilnim partnerjem.
15.2 Vodilni partner mora biti kadrovsko, finančno in upravno sposoben voditi LAS.
15.3 Vodilni partner ne sme opravljati nalog za LAS, s katerimi bi povzročil navzkrižje interesov.
15.4 Vodilni partner sodeluje z državnimi organi, revizijskimi in nadzornimi organi v skladu s predpisi.
15.5 Vodilni partner oziroma njegov predstavnik v organih LAS nima pravice glasovanja v zadevah, ki vplivajo na položaj vodilnega partnerja v LAS ali glede pravic in obveznosti vodilnega partnerja v razmerju do LAS.
15.6 LAS v razmerjih do vodilnega partnerja zastopa Predsednik.

Vašo prijavo pošljite po e-pošti na naslov predsednika LAS Haloze: f.mlakar@siol.com do ponedeljka, 26.10.2015 do 10. ure.
Izbor vodilnega partnerja bo opravil Upravni odbor do skupščine, ki bo 27.10.2015 ob 18. uri. Izbor vodilnega partnerja potrdi skupščina.


Javna predstavitev SLR LAS Haloze 2014-2020


V ponedeljek, 19.10.2015 je v Cirkulanah, potekala javna predstavitev Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020.
Predstavitve se je udeležilo 60 članov LAS Haloze in gostje: Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vodja Vladne delovne skupine za pripravo celostnih ukrepov za razvoj Haloz, Nena Dokuzov, Predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Velislav Žvipelj, direktor Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Simona Kaligarič, vodja OE Maribor Zavoda za varstvo narave.

Predstavniki PRJ HALO smo predstavili SLR po točkah kazala skladno z uredbo CLLD.
Po dosedaj zbranih projektih in idejah članov LAS so glavne teme SLR:
obnova kulturne dediščine v funkciji trženja,
razvoj vinogradništva in drugih produktov v vinogradništvu,
mladi, ki so gonilna sila razvoja.

Gostje so podali pozitivno mnenje k predstavljeni SLR in predlagali izboljšave le-te. Prisotni člani LAS Haloze so gostom postavili številna vprašanja iz različnih področij.Volilna skupščina LAS Haloze

V četrtek, 15. oktobra 2015 je bila v Majšperku izvedena volilna skupščina Lokalne akcijske skupine Haloze. Na dan skupščine je imela LAS Haloze 138 članov, od katerih se jih je skupščine udeležilo kar 80.
Skupščina je potekala po naslednjem dnevnem redu:
1. Uvodni pozdrav
2. Predstavitev Uredbe CLLD
3. Sprejem Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Haloze
4. Volitve predsednika, članov upravnega odbora in nadzornega odbora LAS Haloze
5. Strategija lokalnega razvoja Haloze 2014-2020

Člani so potrdili Pogodbo o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Haloze.

Člani so za predsednika LAS Haloze izvolili Franca Mlakarja.

V upravni odbor so bili izvoljeni:
iz javnega sektorja: Marjetka Šibila, Matic Šinkovec, Iva Ferlinc
iz ekonomskega sektorja: Franc Mlakar, Matej Grabrovec, Dejan Vuk
iz zasebnega sektorja: Sebastian Toplak, Stanislav Brodnjak, Rado Rodošek

V nadzorni odbor so bili izvoljeni:
iz javnega sektorja: Miran Krajnc
iz ekonomskega sektorja: Jana Žerak
iz zasebnega sektorja: Bojan Kobal