Voščilo

 


Hvala za konstruktivno sodelovanje 
v letu, ki ga bomo v določenih delih z veseljem hitro pozabili, 
v letu, ki nam je prineslo veliko izzivov.
Želimo vam vesele praznike v krogu vaših najdražjih.
V Novem letu vam želimo veliko zdravja in 
uresničitev vaših idej v dobro skupnega razvoja Haloz.
Srečno v 2021.

Ekipa LAS Haloze in Poslovnega centra Halo


Občina Podlehnik in Vinarska zadruga Haloze podpisala pismo o nameri o sodelovanju


V ponedeljek, dne 21. 12. 2020, sta predstavnika Občine Podlehnik in Vinarske zadruge Haloze z.o.o., so.p., na sedežu Občine Podlehnik podpisala Pismo o nameri za sodelovanje in izvedbo distribucijsko skladiščnega prostora za vina iz Haloz. 

S tem korakom želita podpisnici prispevati k aktivnejšemu reševanju družbeno odgovornih problemov na območju Haloz. Pri tem je mišljeno predvsem izseljevanje mladih, prekomerno zaraščanje kmetijskih površin ter socialnih in gospodarskih negativnih trendov, ki smo jim priča v zadnjem obdobju. Podpisnici sta se zavezali, da bosta sodelovali pri izvedbi naložbe vinogradnikov iz Haloz z namenom zagotavljanja ustreznejših pogojev za proizvodnjo in distribucijo vin na območju celotnih Haloz.


Predsednik zadruge Jožef Šmigoc je pojasnil: »Zadruga je v zadnjih dveh letih skupaj z občinami na območju Haloz iskala možnosti po primernem prostoru za vzpostavitev skupnega distribucijsko skladiščnega prostora za vina iz Haloz. Glede na podane prostorske možnosti s strani občin, ter po razpravi med člani se je upravni odbor Vinarske zadruge Haloze odločil za sodelovanje na območju Občine Podlehnik.« 

Vsled Covid krize je vinogradništvo kot panoga izredno prizadeta. S ciljem ohranitve dejavnosti in posledično obdelovalnih površin v Halozah je nujno najti nove poslovne modele medsebojnega sodelovanja vinogradnikov in celotne panoge ter hkrati iskati možnosti za sodelovanje tudi z drugimi sektorji. »Občina Podlehnik si prizadeva za aktiviranje potencialov zemljišč ob avtocesti, hkrati pa želi ustvarjati pogoje za razvoj in napredek vinogradnikov in vinarjev na območju Haloz. Nenazadnje je to v teh zahtevnih časih še toliko pomembnejše.« je poudaril župan Občine Podlehnik, mag. Sebastian Toplak in spomnil, da so v Podlehniku že v preteklosti bili pomembni vinogradniški objekti, kot na primer osrednja klet s prešo in ostalimi površinami Štajerske hranilnice oziroma t.i. Sparkassa in kasneje Kmetijski kombinat Ptuj.

Celotno sporočilo za javnost ob podpisu pisma o nameri (.pdf)

MGRT dodelil dodatna sredstva iz ESRR za LAS Haloze

Konec novembra 2020 smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli obvestilo o dodelitvi dodatnih sredstev iz sklada ESRR. Višina dodatnih sredstev, ki smo jih v LAS Haloze prejeli je 148.298,41 EUR.

Da bi lahko sredstva koristili, jih moramo umestiti v našo Strategijo lokalnega razvoja 2014-2020 (SLR). V prihodnjih tednih bomo tako pripravili spremembo SLR in jo dali v potrditev skupščini LAS Haloze. Če se bodo razmere glede Koronavirusa umirile, bomo v januarju sklicali navadno skupščino, v nasprotnem primeru pa bo le-ta dopisna.

Odpiramo pa javno razpravo o spremembi SLR. Tukaj lahko pogledate, kateri ukrepi iz SLR se lahko financirajo iz sklada ESRR. 

Podajte predloge za projekte, za katere že imate ali iščete partnerje in se bi z njimi prijavili za javni poziv ESRR v 2021. Obrazec za podajo predloga je tukaj.

Rok za sprejem vaših predlogov za spremembo SLR oz. predlog projekta je 21.12.2020.

Javno razpravo bomo opravili tudi v obliki video konference 15.12.2020 ob 11. uri. Za prijavo na video konferenco pošljite e-pošto na las.haloze@halo.si.

Po potrditvi spremembe s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bomo predvidoma v prvi polovici leta 2021 razpisali javni poziv za izbor operacij za dodelitev sredstev iz sklada ESRR.


Objavo ZADNJEGA Javnega poziva za izbor operacij LAS Haloze za dodelitev sredstev iz sklada EKSRP pa pričakujemo v januarju 2021.
Javna razprava Izhodišča v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2021-2027


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo uvodna gradiva in anketo o izhodiščih v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP), s čimer začenja široko javno razpravo, katere namen je skupaj s širšo zainteresirano javnostjo preveriti, ali so pripravljene analize stanja v kmetijstvu, živilstvu, gozdarstvu ter z vidika širšega podeželja dovolj celovite in jasne.

Področje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, je zajeto v Specifičnem cilju 8 "Spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom".

Gradiva so objavljena na spletni strani PRP tukaj.

Ministrstvo želi tudi preveriti, ali je bil identificiran ustrezen nabor izzivov in potreb, saj te že nakazujejo bodoče ukrepanje v okviru SKP po letu 2020. Na podlagi rezultatov ankete bodo pripravljena izhodišča dopolnjena in nadgrajena. Rok za izpolnitev ankete se izteče 25. 11. 2020.

Anketa je dostopna na: https://mkgp.1ka.si/a/125954

Člane LAS Haloze in zainteresirane z območja Haloz vabimo k skupni javni razpravi, ki jo bomo organizirali preko video konference v ponedeljek, 23.11.2020 med 8.30 uro in 10. uro. Na osnovi zbranih predlogov bomo poslali skupne predloge.

Vašo udeležbo predhodno najavite na elektronski naslov las.haloze@halo.si


Teden odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v tednu med 22. in 30. avgustom organiziralo in medijsko podprlo Teden odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov.

Vabljeni vsi upravičenci do sredstev za različne naložbe, prejemniki sredstev iz LAS Haloze in tudi upravičenci, vključeni v ukrepe M9 Skupine in organizacije proizvajalcev, M10 KOPOP, M11 Ekološko kmetovanje, M13 OMD,  in upravičenci iz naslova drugih ukrepov PRP 2014–2020 ter vključeni v projekt LIFE TO GRASSLANDS.
*opomba: Projekt mora biti zaključen oz. morajo biti že vidni prvi rezultati projekta.

Promocija bo vezana na Program razvoja podeželja 2014–2020 in pri projektu lahko sodelujejo vsi upravičenci do teh sredstev. Prijavijo se lahko vsi . 
V okviru dogodka boste vsi prijavljeni imeli možnost predstavitve svoje dejavnosti, izpeljane naložbe, organizirati degustacije, oglede, delavnice, pohode …

Vsi prijavljeni za predstavitev poskrbite sami. Prav tako bodo vsi dogodki na Dnevih odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov morali slediti Higienskim priporočilom pri izvajanju turistično-gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2.

MKGP bo v okviru Mreže za podeželje poskrbel za medijsko promocijo. 

Zainteresirani se prijavite tako, da izpolnite obrazec in ga pošljete na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si. Prijave se zbirajo do 10. 8. 2020.

Več informacij najdete TUKAJ.

Prijavni obrazec je na voljo TUKAJ.

Soglasje za uporabo fotografij je na voljo TUKAJ. 


Okrogla miza: Kako ohraniti kmetije na težje pridelovalnem območju Haloz

Delavsko društvo hribovskih kmetij in podeželja v sodelovanju s KGZS Zavodom Ptuj in Območno enoto KGZS Ptuj organizira okroglo mizo

"Kako ohraniti kmetije na težje pridelovalnem območju Haloz"


Okrogla miza bo potekala v petek, 17. julija 2020 ob 10.30 uri v prireditvenem prostoru podjetja Gastro d.o.o. v Kočicah (Kočice 61b, 2287 Žetale).

Na okrogli mizi bodo sodelovali:
- dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Cvetko Zupančič, predsednik KGZS
- Peter Pribožič, vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS Zavodu Ptuj

Celotno vabilo najdete TUKAJ.

Projekt NAŠA DRAVA odobren

Projekt sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami NAŠA DRAVA je bil potrjen s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja v okviru 5. javnega razpisa za podukrep 19.3
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Partnerstvo na nivoju projekta sestavljajo 8 slovenskih LAS in 2 hrvaški LAS, ki imajo pod svojim okriljem vključene še člane znotraj posamezne LAS. V operacijo je skupno vključenih 45 partnerjev.

Cilji projekta so:

  • Razvoj skupnega naravovarstvenega turistično športnega produkta, in 5 zvezdičnega doživetja
  • Trajnostna raba prostora – ohranjanje biotske raznovrstnosti
  • Zmanjšanje razraščanja tujerodnih invazivk, odstranjevanje ambrozije in drugih alergenih rastlin
  • Vzpostavitev rezervacijskega sistema – Aplikacija Drava bike
  • Nakup opreme za izvajanje organiziranih spustov po Dravi
  • Obnova čigre- turistične ladjice in nakup opreme za izvajanje avdio-vodenih ogledov naravnih vrednot po Dravi,
  • Vzpostavitev pogojev za nastanek sistema izposoje e -koles vzdolž Drave
  • Razvoj in implementacija doživljajskih vsebin na in ob Dravi
  • Vzpostavitev trajnostnega poenotenega sistema upravljanja z Dravo kot naravnim virom
Lokalno partnerstvo v LAS Haloze sestavljajo poleg LAS in vodilnega partnerja LAS Haloze PRJ HALO še občine: Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Podlehnik in Majšperk.

Projekt je tik pred začetkom izvajanja, tako da več informacij vsebini projekta in aktivnostih še sledi.Ena od aktualnih zgodb povezanih z Dravo je tudi izjemno število gradov ob Dravi, med njimi tudi haloški lepotec grad Borl, ki se počasi prebuja iz več desetletij propadanja.

Delovanje LAS Haloze med 2014 in 2020

Vodilni partner LAS Haloze - PRJ Halo je v torek, 26.5.2020 ob 9. uri za medije in za zainteresirano javnost pripravil predstavitveno video konferenco o delovanju LAS Haloze v obdobju 2014-2020, na kateri so bili predstavljeni rezultati doseganja ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze in razvojne usmeritve v sklopu Partnerstva za razvoj Haloz. 

Ogledate si lahko predstavitev z video konference 
in sporočilo za javnost.
Dopisna skupščina LAS Haloze

Sklicujemo DOPISNO SKUPŠČINO LAS Haloze,

ki bo trajala od 8.5.2020 do 20.5.2020


Dnevni red: 
1. Poročilo vodilnega partnerja o izvedbi JP ESRR – november 2019
2. Poročilo NO o morebitnih pritožbah
3. Predstavitev in potrjevanje projektov, prispelih na JP ESRR – november 2019


Spoštovani člani LAS Haloze,
vsled situacije s korona-virusom in posledično prepovedjo zbiranja, v skrbi za naše/vaše zdravje sklicujemo dopisno sejo SKUPŠČINE LAS Haloze na podlagi sklepa št. 33, ki ga je na svoji 4. seji sprejel upravni odbor LAS Haloze, ki je potekala v obliki video konference dne, 22.4.2020.

V teh dneh ste/boste prejeli po navadni pošti vabilo, gradivo in glasovalno izjavo.

V kolikor ste član LAS Haloze in gradiva niste prejeli, pokličite vodilnega partnerja PRJ HALO na T: 02 795 32 00 ali pošljite mail na las.haloze@halo.si. Na iste kontakte se obrnite za kakršna koli vprašanja v povezavi s skupščino, glasovanjem, ali drugimi aktivnostmi LAS Haloze.

Glasovalne izjave z označeno vašo voljo pričakujemo nazaj do vključno 20.5.2020 na naslednje možne načine:
- po navadni pošti na LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane,
- razločno skenirano ali fotografirano po e-pošti na las.haloze@halo.si,
- lahko prinesete osebno in vržete v nabiralnik.

Izjave so veljavne:
- če pri vsakem sklepu označite, če ste ZA ali PROTI sklepu ali se izločate iz glasovanja,
- če so datirane in lastnoročno podpisane s strani člana samega oz. v primeru, če je član LAS Haloze organizacija, pa s strani zastopnika organizacije v LAS Haloze, 
- v primeru, da ste z operacijo povezani, zanjo ne morete glasovati, zato se morate pri tistem sklepu izločiti iz glasovanja; v kolikor niste prepričani, ali se morate izločiti, lahko kontaktirate vodilnega partnerja.

Gradiva- priloga vabilu, poslano po navadni pošti:
- Kratko poročilo vodilnega partnerja o izvedbi JP ESRR – november 2019
- Sklep nadzornega odbora LAS Haloze glede pritožb
- Kratka predstavitev projektov
- Lista operacij, ki jih upravni odbor predlaga skupščini v potrditev
- Glasovalna izjava s tremi sklepi10 na skupščini LAS Haloze potrjenih operacij oddanih na AKTRP

Skupščina LAS Haloze je potekala 18. februarja 2020 v Cirkulanah.
Po zaključenih postopkih ocenjevanja, izbora in pritožb so člani LAS Haloze na skupščini potrdili 10 operacij za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Več o operacijah si lahko preberete tukaj.

Od skupščine naprej je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekala preveritev pravilnosti, transparentnosti in skladnosti postopkov izbora operacij z Uredbo CLLD in drugimi predpisi, ki jih moramo pri tem upoštevati. MKGP v postopkih LAS Haloze ni ugotovil nepravilnosti.
Po prejemu zapisnika nadzora 11.3.2020 smo pričeli s pripravo vlog za oddajo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Tako smo do petka, 20. marca 2020 vseh 10 vlog oddali v aplikacijo e-kmetija in poslali vloge tudi po navadni pošti na AKTRP.Brez osebnih stikov

Spoštovani,

zaradi zagotavljanje zdravja zaposlenih in vas naši uporabniki, smo sprejeli ukrepe, da do preklica ne sprejemamo strank osebno. Še vedno pa nam lahko pošljete mail na las.haloze@halo.si in vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času. Med 9. in 13. uro pa nas lahko tudi pokličete na št. 02 795 32 00.

Vse aktualne informacije bomo sproti objavljali na naših spletnih straneh.

Ostanite doma, da bomo vsi varni in upoštevajte navodila pristojnih.

Ekipa LAS Haloze

Vloge na JP LAS Haloze ESRR november 2019

Javni poziv LAS Haloze ESRR november 2019 je bil odprt od 15.11.2019 do 3.3.2020. V roku so na poziv prispele 4 vloge.
Vloge, ki niso administrativno popolne, so v teh dneh prejele poziv za dopolnitev.
Po dopolnitvah bodo vloge, ki bodo popolne, v naslednji fazi ocenili člani ocenjevalne komisije.
Po ocenjevanju pa bo najbolje ocenjene vloge na podlagi sredstev na različnih ukrepih potrdil upravni odbor LAS Haloze, kasneje pa še skupščina LAS Haloze.
Vloge izbrane na nivoju LAS Haloze bomo poslali še v potrditev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ima zadnjo besedo pri potrditvi vlog.

Glede na zdravstvene razmere, bo ocenjevalna komisija vloge lahko ocenila, saj je to samostojno delo, ki ga opravi vsak sam.
Nadaljnji postopek pa bo odvisen od razmer.


Na skupščini LAS Haloze potrjenih 10 projektov za sofinanciranje

V Cirkulanah je 18.2.2020 potekala skupščina LAS Haloze.
Na skupščini je bila potrjena sprememba Pravilnika o izvedbi javnih pozivov pri LAS Haloze in sprememba SLR LAS Haloze.

JP LAS Haloze EKSRP oktober 2019 je bil objavljen 10.10.2019 in zaprt 29.11.2019. Prispelo je 19 vlog (1 ni bila administrativno dopolnjena, 18 ocenjenih). Na skupščini so člani potrdili 10 projektov, v katerih sodeluje 20 partnerjev: 3 občine, 4 s.p., 11 kmetij, 2 društvi.
Predstavitev projektov lahko preberete tukaj.


Vabilo na skupščino LAS Haloze

Vabimo vas na skupščino LAS Haloze, 
ki bo v torek, 18.2.2020 ob 17. uri 
v večnamenski dvorani v Cirkulanah.


Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Potrjevanje spremembe Pravilnika o izvedbi javnih pozivov pri LAS Haloze (skladno s            spremembami uredbe CLLD)
3. Potrjevanje spremembe SLR Haloze
4. Poročilo vodilnega partnerja o izvedbi JP EKSRP – oktober 2019
5. Poročilo NO o morebitnih pritožbah in odločanje skupščine o pritožbah
6. Predstavitev in potrjevanje projektov, prispelih na JP EKSRP – oktober 2019

7. Razno

Skupščina LAS Haloze je sklepčna in sklepa veljavno, če je na skupščini prisotnih vsaj polovica članov. V primeru, da Skupščina ne more odločati, ker ni prisotnih dovolj članov, se seja odloži za 30 min. Po preteku 30 min lahko Skupščina odloča ne glede na število prisotnih članov ob upoštevanju 32. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbe tretjega odstavka, točka b, 34. člena Uredbe 1303/2013/EU (8.6 člen Pogodbe o ustanovitvi lokalnega javno zasebnega partnerstva LAS Haloze).
Pri odločanju in glasovanju ima vsak član en glas in glasuje v okviru svojega sektorja (javni, ekonomski, civilni). Odločitve na nivoju sektorja se pretvorijo v skupni glas sektorja. Sklepi in odločitve so potrjene, če za sklep/ odločitev glasujeta vsaj dva sektorja (3. člen Aneksa št.1 k Pogodbi o ustanovitvi lokalnega javno zasebnega partnerstva LAS Haloze).

Prosimo za zanesljivo udeležbo.

Celotno vabilo najdete TUKAJ.

Javno povabilo za sodelovanje v partnerskih projektih na območju LAS Haloze

Vabimo vas k sodelovanju pri partnerskih projektih, ki se pripravljajo na območju LAS Haloze.

Gre za različne vrste projektov:
EKSRP
Odprt je Javni poziv za projekte sodelovanja med LASi iz EKSRP.
Rok: 28.2.2020
% sofinanciranja: 85% upravičenih stroškov
Prilagamo okvirne vsebine projekta in vas vabimo v partnerstvo.
INTERES se zbira do 24.1.2020.

ESRR I
V okviru SLR pa imamo opredeljen projekt sodelovanja na temo samooskrbe na našem območju v okviru ESRR.
% sofinanciranja: 80% upravičenih stroškov.
Upravičeno območje: urbana središča.
Prilagamo okvirne vsebine projekta in vas vabimo v partnerstvo.
INTERES se zbira do 31.1.2020.

ESRR II
Odprt je Javni poziv LAS Haloze ESRR november 2019
Rok za prijavo je podaljšan na 3.3.2020
% sofinanciranja: 80% upravičenih stroškov.
Upravičeno območje: urbana središča.
Prilagamo okvirne vsebine projekta in vas vabimo v partnerstvo.
INTERES se zbira do 31.1.2020.


V nadaljevanju je objavljenih nekaj predlogov projektov.

Če imate svojo idejo za projekt in bi radi našli partnerja, izpolnite prazen obrazec, ki je objavljen TUKAJ.

Če se želite priključiti k že predlaganem projektu, pošljite na mail (naziv projekta, ki vas zanima, katere aktivnosti v okviru projekta bi izvajali in okvirno vrednost).

Za vsa vprašanja smo dosegljivi na T: 02 795 32 00 ali na las.haloze@halo.si.

Za predstavitve posameznih projektov in odgovarjanje na vprašanje bomo organizirali več delavnic:
1. V torek 21.1.2020 ob 10. uri na sedežu LAS Haloze, Cirkulane 56
2. V torek 28.1.2020 ob 10. uri na sedežu LAS Haloze, Cirkulane 56
3. V torek, 28.1.2020 ob 17. uri na sedežu LAS Haloze, Cirkulane 56

PREDLOGI OBSTOJEČIH PROJEKTOV (se sproti osvežuje):
1. Gastronomija in kulinarika
2. Drava
3. Klopotec
4. Samooskrba (ESRR)
5. Haloze, dežela zgodbPodaljšan rok za prijavo operacij na JP LAS Haloze - ESRR november 2019

Po sklepu upravnega odbora LAS Haloze je z današnjim dnem objavljeno podaljšanje roka za prijavo operacij na JP  LAS Haloze - ESRR november 2019 in sicer

se rok podaljša do 3.3.2020 do 12. ure.Zadnja vprašanja glede javnega poziva so možna do 25.2.2020.

Razpisno dokumentacijo in več informacij o samem javnem pozivu najdete TUKAJ.