V LAS Haloze izbrali nove člane organov za mandat 2017-2019

Na skupščini LAS Haloze, ki je potekala v četrtek, 14.12.2017 je bila glavna točka dnevnega reda volitve za člane organov LAS Haloze za novi mandat 2017-2019. Pretekli mandat so organi LAS Haloze nastopili jeseni 2015. Takrat je UO, s predsednikom na čelu, začel  s svojim dveletnim mandatom, ki se je v tem času iztekel. Člani upravnega odbora so bili odzivni in so vestno opravljali svoje obveznosti.

V tem času so opravili:

  • 12 sestankov UO,
  • 5 skupščin in 1 ponovljena skupščina LAS Haloze
  • sprejetih 66 sklepov, ki so v večini bili realizirani 
  • razpisani so bili 3 javni pozivi (2 iz sklada EKSRP in 1 iz sklada ESRR), na katerih je bilo razpisanih 700.000 €. 
  • potrjenih je bilo skupno 15 projektov (2 iz ESRR in 13 iz EKSRP), ki so bili posredovani naprej na MGRT in na ARSKTRP in so v fazi izvajanja (ESRR) oziroma administrativne obravnave.
  • LAS Haloze je imel na dan 5.12.2017 112 članov
  • V okviru delovanja so se organizirale različne delovne skupine – delovna skupina za turizem, za vinogradništvo in za kulturno dediščino.


Skladno z vsemi dokumenti LAS Haloze so se torej organom LAS Haloze iztekli mandati in vodilni partner LAS Haloze je razpisal kandidacijski postopek. Upravni odbor je na svoji 12. seji potrdil kandidacijske liste za volitve v organe LAS Haloze. Volitve so potekale na skupščini v četrtek, 14.12.2017 v Podlehniku.
Člani LAS Haloze so izvolili upravni in nadzorni odbor ter predsednika za novi dveletni mandat.

Organi LAS Haloze za mandat 2017-2019 bodo delovali v naslednji sestavi:
Predsednik: Franc Mlakar
Upravni odbor:
Javni sektor – Matic Šinkovec, Milica Simonič Steiner, Evelin Makoter Jabločnik
Ekonomski sektor – Franc Mlakar, Jožef Šmigoc, Jana Žerak
Zasebni sektor – Franci Plajnšek, Franc Pajnkiher, Gorazd Šeruga
Nadzorni odbor:
Javni sektor – Miran Krajnc, član (Ivan Hemetek, nadomestni član)
Ekonomski sektor – Matej Grabrovec, član (Robert Pungračič, nadomestni član)
Zasebni sektor – Stanislav Brodnjak, član (Peter Cafuta, nadomestni član)