Javni poziv za izbor operacij ESRR- junij 2021

 PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane,  kot vodilni partner LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah 


objavlja

J A V N I    P O Z I V    E S R R  -  j u n i j   2 0 2 1

Z A P R T


za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk v letu 2021, ki so predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 211.629,70 EUR iz ESRR.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz ESRR znaša 80%.
Najnižji znesek sofinanciranja na operacijo je 5.000,00 EUR.
Najvišji znesek sofinanciranja na operacijo je 180.000,00 EUR.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 22.6.2021.

Prijavni obrazec za izbor operacij je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja, na naslov PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, do 16. 8. 2021 do 12. ure.

ROK ZA ODDAJO VLOG NA JP ESRR- junij 2021 SE PODALJŠA DO 15. 9. 2021 DO 12. URE.

Informacije o javnem pozivu:
Po elektronski pošti: las.haloze@halo.si
Po telefonu: 02 795 32 00, vsak delovnik med 8.00 in 16.00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 30.7.2021.


Delavnice:
Informacije v zvezi z objavljenim javnim pozivom in podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijavnega obrazca bodo predstavljene tudi na delavnici, in sicer:
- 12. 7. 2021 ob 10. uri preko videokonference


Razpisna dokumentacija vsebuje:
javni poziv (PDF), 
navodila za pripravo vloge (PDF), 
- vlogo za prijavo operacije, 
- opremo ovojnice. 


ZA PRIJAVO NA JAVNI POZIV JE POTREBNO IZPOLNITI VLOGO,
ki vsebuje spodaj navedene dokumente.
Vse dokumente si najprej odprite in shranite na svoj računalnik, šele nato jih začnite izpolnjevati.
prijavni obrazec (wordova datoteka) 
- priloga 1 - stroškovni načrt operacije (excellova datoteka)
- priloga 2 - Izjava vlagatelja in vseh partnerjev
- priloga 3 - Izjava o naložbah vlagatelja in partnerjev (kjer je relevantno),
- priloga 8 – Konzorcijska pogodba o izvedbi operacije v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
- obvezne sestavine na kuverti - oprema ovojnice


Pri izpolnjevanju prijavnega obrazca je potrebno upoštevati naslednje dokumente:
Strategijo lokalnega razvoja Haloze 2014-2020,
Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze,
Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020
Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Gradivo z delavnice: