Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - EKSRP - oktober 2019

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane,  kot vodilni partner LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah
objavlja

J A V N I    P O Z I V

Z A P R T

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk v letu 2019, ki so predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP oktober 2019


Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 350.841,20 EUR iz EKSRP
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP znaša 85 %.
Najvišji znesek sofinanciranja na operacijo je 55.000, 00 EUR.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 10.10.2019.
Prijavni obrazec za izbor operacij je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane do 29.11.2019 do 12. ure.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: las.haloze@halo.si
Po telefonu: 02 795 32 00,
vsak delovnik med 8.00 in 16.00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 22.11.2019.

Delavnice:
Informacije v zvezi z objavljenim javnim pozivom in podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijavnega obrazca bodo predstavljene tudi na delavnicah.
- 21.10.2019 ob 11. uri v kulturni dvorani Žetale
- 23.10.2019 ob 17. uri v kulturni dvorani občine Zavrč v Goričaku

Razpisna dokumentacija vsebuje:
Zaradi napake, je v besedilu javnega poziva in v navodilih za pripravo vloge dodan ukrep U9 in povečan skupni znesek razpoložljivih sredstev.
celotno besedilo javnega poziva (PDF) - korigirano dne 14.10.2019
- navodila za pripravo vloge (PDF) - korigirano dne 14.10.2019

ZA PRIJAVO NA JAVNI POZIV JE POTREBNO IZPOLNITI VLOGO,
ki vsebuje spodaj navedene dokumente.
Vse dokumente si najprej odprite in shranite na svoj računalnik, šele nato jih začnite izpolnjevati.
prijavni obrazec (wordova datoteka)  - korigirano dne 17.10.2019 (glede na korekturo javnega poziva), korigirano dne 12.11.2019 zaradi napake na 1. strani obrazca, pri izboru ukrepa
priloga 1- stroškovni načrt operacije (excellova datoteka)  
priloga 8 - vzorec pogodbe
- ter priložiti priloge 4-7, skladno z navodili za pripravo vloge.

- obvezne sestavine na kuverti - oprema ovojnice

Pri izdelavi vloge na javni poziv je potrebno upoštevati naslednje dokumente: