Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - EKSRP - januar 2021

 PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane,  kot vodilni partner LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah

objavlja

J A V N I    P O Z I V

Z A P R T


za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk v letu 2021, ki so predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP januar 2021


Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 99.462,84 EUR iz EKSRP
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP znaša 85 %.
Najvišji znesek sofinanciranja na operacijo je 55.000, 00 EUR.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 29. 1. 2021.
Prijavni obrazec za izbor operacij je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane do 12. 3. 2021 do 12. ure.

ROK ZA ODDAJO VLOG NA JP EKSRP- januar 2021 SE PODALJŠA DO 26. 3. 2021 DO 12. URE.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: las.haloze@halo.si
Po telefonu: 02 795 32 00,
vsak delovnik med 8.00 in 16.00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 4. 3. 2021.

Delavnice:
Informacije v zvezi z objavljenim javnim pozivom in podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijavnega obrazca, bodo predstavljene tudi na delavnicah, ki bodo potekale v okviru video konferenc. 
Termini video konferenc 
10. 2. 2021 ob 10. uri
16. 2. 2021 ob 15. uri
Prijava na delavnico je obvezna- pošljite e-sporočilo na las.haloze@halo.si
Vsem potencialnim vlagateljem svetujemo, da se udeležijo ene od delavnic.

Razpisna dokumentacija vsebuje (v vseh dokumentih razpisne dokumentacije se spremeni datum za oddajo vloge na 26. 3. 2021 do 12. ure):

ZA PRIJAVO NA JAVNI POZIV JE POTREBNO IZPOLNITI VLOGO,
ki vsebuje spodaj navedene dokumente.
Vse dokumente si najprej odprite in shranite na svoj računalnik, šele nato jih začnite izpolnjevati.
prijavni obrazec (wordova datoteka)
priloga 1- stroškovni načrt operacije (excellova datoteka)  
priloga 2 - Izjava vlagatelja in vseh partnerjev
priloga 3 - Izjava o naložbah vlagatelja in partnerjev (kjer je relevantno)
- ter priložiti priloge 4-7, skladno z navodili za pripravo vloge.

- obvezne sestavine na kuverti - oprema ovojnice

Pri izdelavi vloge na javni poziv je potrebno upoštevati naslednje dokumente:


Gradivo z delavnic: