LIFE TO GRASSLANDS - Življenje traviščem

Projekt  LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji/LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS) je sofinanciran v okviru finančnega mehanizma LIFE Narava in s strani Ministrstva za okolje.

Projekt je namenjen vzpostavitvi ugodnega stanja in zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja suhih travišč  (dveh prioritetnih Natura 2000 habitatnih tipov - 6210(*) in 6230(*)  ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst) na štirih območjih: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci-Radoha. Vsa štiri območja se soočajo s problemi zaraščanja in opuščanja kmetijske rabe na eni strani in s problemom neustrezne kmetijske rabe (intenzivne) na drugi strani.


V okviru projekti aktivnosti je predvideno spodbujanje trajnostne rabe suhih travišč predvsem s povezovanjem zainteresiranih kmetovalcev/lastnikov, čiščenjem zaraščenih zemljišč, najemom zemljišč in nudenjem opreme za obdelovanje zemljišč kot tudi nudenjem podpore za vzpostavitev ustreznih struktur habitata (preizkušanje metod košnje, paše in sadjarstva). Sočasno z izvedbo konkretnih naravovarstvenih akcij bo z ozaveščanjem, izobraževanjem in mreženjem kmetovalcev/lastnikov/upravljalcev zemljišč ter ustreznim managementom območij dodatno zagotovljeno dolgoročno ohranjanje ugodnega stanja habitatnega tipa. Poudarek projekta bo na povečanju ekonomske upravičenost kmetovanja s skupnim oblikovanjem in razvojem privlačnih tržnih produktov in programov vezanih na ohranjanje rabe suhih travišč. Opremljene bodo tudi manjše interpretacijske točke, vzpostavljeni izobraževalni programi ter aktivnosti za šole in splošno javnost.


Glavne aktivnosti projekta so:
- Identifikacija območij v zaraščanju, analiza kmetijske rabe in monitoring stanja habitatnih tipov
- Komunikacija in mreženje lastnikov zemljišč in kmetovalcev z namenom zagotavljanja upravljanja na opuščenih zemljiščih
- Najem in odkup dela opuščenih zemljišč (in nadaljnja brezplačna oddaja zemljišč v uporabo zainteresiranim uporabnikom) za zagotavljanje trajnostnega upravljanja suhih travišč
- Odstranjevanje zarasti/čiščenje zemljišč v različnih fazah zaraščanja ter ponovna vzpostavitev suhih travišč
- Zagotavljanje trajnostnega upravljanja travišč z nudenjem brezplačnega trajnega najema košne in pašne opreme zainteresiranim obdelovalcem suhih travišč
- Obnova in vzpostavljanje ekstenzivnih visokodebelnih sadovnjakov (nabava sadik in zaščitne opreme, izobraževanje na temo vzdrževanja) na suhih traviščih zainteresiranih lastnikov
- Povezovanje kmetovalcev z namenom zagotavljanja upravljanja očiščenih površin in površin, kjer je raba neustrezna
- Priprava načrtov kmetijskih gospodarstev za izbrane (zainteresirane) kmetije
- Priprava strokovnih podlag za kmetijsko okoljski program s področja trajnostnega  upravljanja travišč za posamezna območja - območje Haloz (in ostala), ki bodo predložene na ministrstvo za kmetijstvo in ministrstvo za okolje in prostor z namenom izboljšanja programa KOP OP ukrepov in prilagoditve le teh glede na značilnosti posameznih regij.
- Aktivnosti in načrt za vzpostavitev blagovne znamke in produktov vezanih na suha travišča, sadovnjake, pašo, košnjo (delavnice, trženje, promocija).
- Promocijske in izobraževalne aktivnosti (sodelovanje in programi/pripomočki za šole, izobraževanja za kmetovalce, občine, komunikacija z odločevalci s področja kmetijstva in okolja na nacionalnem nivoju, oprema interpretacijskih in info točk, vsebinska dopolnitev obstoječih interpretacijskih poti, publikacije …)


Projekt se je začel 01.11.2015 in traja 5 let. Zavod RS za varstvo narave v projektu nastopa kot vodilni partner, partnerji projekta so Podeželsko razvojno jedro Haloz,  Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Krajevna skupnost Dobovec in Društvo Gorjanske košenice. V izvajanje projekta bodo aktivno vključeni sektorji kmetijstva, okolja, gozdarstva, turizma in izobraževanja, lokalne skupnosti in lokalno prebivalstvo ter predvsem zainteresirani lastniki zemljišč/kmetovalci na območjih upravljanja strmih suhih travišč.


Na območju Haloz se bodo izvajale vse naštete aktivnosti. Tako površinsko kot finančno so Haloze  največje projektno območje. Aktivnosti se bodo izvajale v vseh haloških občinah: Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk in Makole, v občini Poljčane in Zavrč bodo potekale predvsem promocijske in izobraževalne aktivnosti.

Javne predstavitve projekta in možnosti vključevanja v projektne aktivnosti  so se začele v februarju 2016, informacije in obvestila pa bodo dostopna na občinskih oglasnih deskah, pri vseh partnerjih projekta in spletnih straneh.

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor