Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja od kmeta do kmeta


Projekt EIP z naslovom Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta se osredotoča na zmanjšanje vpliva kmetijstva na biodiverziteto kmetijske krajine, natančneje na ohranjanje  in  izboljšanje  stanja  ter  trajnostnega  upravljanja vrstno pestrih travišč (Natura 2000 kvalifikacijskih habitatnih tipov, na štirih območjih Nature 2000).

Glavni  cilj  projekta  je  v  praksi  na  vsaj  sedmih  izbranih  kmetijskih  gospodarstvih  in  dveh  dodatnih  lokacijah travišč testno preizkusiti možnost izvajanja rezultatsko usmerjenega ukrepa za vrsto pestra travišča.

S projektom EIP bomo prispevali k dolgoročnemu cilju preprečevanja opuščanja rabe in/ali preveč intenzivno rabo travišč z izobraževanjem o pomenu vrstno pestrih travišč in kako jih ohranjati z ekstenzivnim upravljanjem (z zmerno pašo, pozno košnjo ter visokodebelnimi sadovnjaki brez FFS in gnojenja) ter tako prispevali k večjemu vpisu in učinkovitost ukrepa SKP, ki podpira ohranjanje vrsto pestrih travišč.

Več o projektu in sporočilo za javnost je dosegljivo tukaj.

Projekt lahko spremljaš tudi na FB strani tukaj

Partnerji projekta:  Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (vodilni partner), PRJ Halo Podeželsko razvojno jedro. Univerza v Mariboru. Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Društvo Gorjanske Košenice; Kmetijska  gospodarstva:  Branko Korez, Vida Bratušek, Ana Črnivec, Andraž Rumpret, Dejan Lorber, Jože Kreže, Jože Volaj


Ukrep M16 – Sodelovanje 
Podukrep št. 16.5 – Podpora za skupno ukrepanje in blaženje podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam