Javni poziv za izbor ocenjevalne komisije LAS Haloze


PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Haloze (v nadaljevanju LAS Haloze) na podlagi:

- 12. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju Uredba CLLD) in
- Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju SLR), ki je bila potrjena z odločbo št. 33151-8/2015/41, z dne 5.10.2016

objavlja


JAVNI POZIV ZA IZBOR OCENJEVALNE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE VLOG, ODDANIH NA JAVNE POZIVE LAS HALOZE V OBDOBJU 2014-2020

1. Splošne informacije
LAS Haloze predstavlja lokalno javno zasebno partnerstvo na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk. Partnerstvo je zasnovano tripartitno in vključuje predstavnike javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Skozi celotno obdobje delovanja je omogočena vključitev vseh zainteresiranih skupin in posameznikov. LAS Haloze je lokalno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije. Ustanovljen je bil, da zastopa interese institucij, odgovornih za razvoj in institucij lokalnih skupnosti ter da pripravi Strategijo lokalnega razvoja Haloze 2014-2020, na podlagi katere bo črpal sredstva iz skladov EKSRP in ESRR ter z njimi izvajal ukrepe, navedene v SLR Haloze 2014-2020. Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij, zraven tega pa prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

2. Predmet poziva
Z namenom črpanja sredstev iz omenjenih skladov bo LAS Haloze objavil več javnih pozivov, na katere se bodo lahko prijavili zainteresirani posamezniki oziroma organizacije. V skladu s 15. točko 12. člena Uredbe CLLD je ocenjevalna komisija obvezen organ LAS. Na podlagi tega LAS Haloze objavlja Javni poziv za izbor ocenjevalne komisije za ocenjevanje vlog, oddanih na javne pozive LAS Haloze v obdobju 2014-2020.

Na poziv se lahko prijavijo zainteresirani posamezniki, ki bodo ocenjevali vloge, prispele na LAS Haloze na podlagi javnega poziva.
Namen poziva je vzpostaviti skupino zunanjih, neodvisnih strokovnjakov/ocenjevalcev z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja ter projektnega vodenja in izvajanja nacionalnih in tudi mednarodnih projektov z vidika zakonodaje in tudi z vidika prakse.
Delo neodvisnih strokovnjakov/ocenjevalcev bo zajemalo naslednje:
- ocenjevanje prispelih vlog na javne pozive LAS Haloze,
- na podlagi ocen se pripravi seznam predlaganih operacij za sofinanciranje za upravni odbor,
- poročanje o ocenjevanju upravnemu odboru LAS Haloze
Naloga ocenjevalcev bo sodelovanje z vodilnim partnerjem in upravnim odborom LAS Haloze ter kakovostno izvajanje zgoraj navedenih nalog ob upoštevanju ciljev SLR, prednostnih nalog in meril, navedenih v Pravilniku o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze.

3. Merila za izbor članov ocenjevalne komisije
Ocenjevalci bodo v komisijo uvrščeni na podlagi naslednjih meril:
- najmanj 5 let delovnih izkušenj na enem in/ali več področjih: razvoj podeželja, regionalni razvoj, strateško in projektno načrtovanje, vodenje projektov lokalnega razvoja, kmetijstvo, podjetništvo, turizem, socialno podjetništvo in vinogradništvo,
- ustrezno znanje na področju uporabe računalniške programske opreme Microsoft Office in zadostne izkušnje pri uporabi računalniških orodij (elektronska pošta, word, excel, pdf).

Kot dodatna prednost se bodo upoštevale še naslednje izkušnje:
- s področja vodenja projektov (tudi mednarodnih s področja razvoja podeželja),
- ocenjevanja primerljivih projektov/programov,
- sodelovanje v nacionalnih oziroma mednarodnih telesih s področja razvoja podeželja.

Posamezne prijave bodo pregledane na osnovi teh meril. Prednost pri izbiri bodo imeli ocenjevalci, ki bodo izkazovali več let delovnih izkušenj in/ali več področij ter dodatne izkušnje.
Vodilni partner bo vse kandidate obvestil o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi v ocenjevalno komisijo.

Kandidati, ki bodo izbrani v ocenjevalno komisijo, nastopijo mandat za dve leti.

4. Navzkrižje interesov
V skladu s 4. točko 32. člena Uredbe CLLD in 57. členom uredbe Evropskega parlamenta in sveta št. 966/2012 se mora iz ocenjevanja posamezne vloge na javni poziv, izločiti vsak, ki je kakorkoli povezan s prijaviteljem operacije (npr. sorodstvene vezi, prijavitelj operacije, članstvo v društvu, organizaciji ali delovno razmerje). Član ocenjevalne komisije ne more biti član upravnega ali nadzornega odbora LAS Haloze ali zaposleni pri vodilnem partnerju. V primeru, da bi bil kateri izmed ocenjevalcev kljub vsemu v kakršnikoli povezavi s katero od prijavljenih operacij, se bo sam izločil iz ocenjevanja take vloge.
V primeru, da se v kasnejših postopkih ali morebitnih revizijah postopkov izkaže, da je prišlo do konflikta interesov, bo operacija izločena iz nadaljnje obravnave s sankcijo vračila morebitnih že pridobljenih sredstev ter prepovedjo kandidiranja nosilca in partnerjev operacije na javne pozive LAS Haloze v obdobju 2014-2020.
Član ocenjevalne komisije tudi po zaključenih postopkih izbora operacij, ne sme sodelovati pri izvajanju operacij, ki jih je ocenjeval.
Pri tem je potrebno upoštevati še Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11).

5. Oblika sodelovanja z ocenjevalci
Glede na potrebe se bodo člani ocenjevalne komisije sestajali v prostorih vodilnega partnerja oziroma bodo svoje delo opravljali na daljavo, z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij.

Vodilni partner bo z vsakim članom ocenjevalne komisije sklenil pogodbo, v kateri bo opredeljena vsebinska in terminska izvedba za posamezni javni poziv in na podlagi katere mu bo izplačan honorar v višini 40 EUR neto na eno ocenjeno vlogo.

6. Način oddaje prijave
Dokumenti prijave
Prijavnica (Priloga 1 tega poziva) in Izjava o zaupnosti (Priloga 2 tega poziva) sta dosegljivi na spletni strani www.haloze.org oziroma ju lahko zainteresirani kandidati pridobijo pri vodilnem partnerju PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.
Vsak zainteresirani kandidat pošlje v celoti izpolnjeno prijavnico, življenjepis v europass obliki in izjavo o zaupnosti na zgoraj navedeni naslov vodilnega partnerja.

Rok prijave 
Rok za oddajo vloge za ocenjevalca v ocenjevalni komisiji LAS Haloze je 9.1.2017 (datum prispetja na naslov PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane).

Oddaja prijave
Kandidati pošljejo prijave v pisni obliki, v zaprti ovojnici, z označbo »Javni poziv za ocenjevalno komisijo LAS Haloze« na naslov:

PRJ Halo
Cirkulane 56
2282 Cirkulane

7. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pozivom je možno dobiti pri vodilnem partnerju, na elektronskem naslovu: las.haloze@halo.si ali na telefonski številki 02 795 32 00.


Cirkulane, 9.12.2016 predsednik LAS Haloze
                                                                                                         Franc MlakarPriloga 1 - prijavnica
Priloga 2 - Izjava o zaupnosti


Besedilo javnega poziva za izbor ocenjevalne komisije v PDF.