Aktualni razpisi in pozivi na področju kulture in kulturne dediščineMinistrstvo za kulturo ima objavljenih več javnih razpisov s področja kulture in kulturne dediščine.

1. Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture« 

Namen: sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Upravičenci: nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti.

Razpisana sredstva: za proračunski leti 2017 in 2018 znašajo 363.080,00 €  

Upravičeni stroški: Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od objave javnega razpisa do: za zaposlitev najkasneje do  28. 2. 2018 in za usposabljanje najkasneje do 30. 10. 2017.

Rok oddaje: 6.1.2017 ob 12.00

Več informacij o razpisu.


2. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (spomeniško-varstveni projektni razpis)

Cilji razpisa: ohranjanje kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah, izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala, povečanje možnosti za trajnostni razvoj.

Predmet razpisa: sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine: 
Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov. 
Sklop 2: sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov po Katalogu ZVKDS Restavratorski center, poglavje Restavratorstvo (Ljubljana, september 2003, dopolnitev junij 2007) na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani. 

Upravičenci: (so)lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom.

Razpisana sredstva: skupna vrednost za leti 2017 in 2018 je 1.400.000,00 €

Upravičeni stroški: so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvedbo in so v skladu s cilji razpisa, so  dejansko  nastali  za  dela,  ki  so  bila  opravljena, za  blago,  ki  je  bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene, nastanejo v obdobju upravičenosti, temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in so izkazani v skladu z nacionalnimi predpisi. 

Rok oddaje: 23.1.2017

Več informacij o razpisu.


3. Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2017-2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Namen: dveletno sofinanciranje javnih kulturnih programov izvajalcev, katerih ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost, na enem izmed naslednjih področij zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost.

Upravičenci: nevladne organizacije (npr.: društva, zavodi, združenja), ki na prijavljenem področju programskega poziva delujejo najmanj zadnjih pet let

Razpisana sredstva: 266.000,00 €

Rok oddaje: 5.1.2017

Več informacij o pozivu.