Pobude in komentarji na osnutek Regionalnega razvojnega programa Podravja 2021-2027

Skladno s povabilom in javno razpravo po odborih sveta regije Podravje, posredujemo pobude in sugestije na predstavljeni osnutek Regionalnega razvojnega programa Podravja 2021-2027. Pobude izhajajo s strani Partnerstva za razvoj Haloze in prav tako iz javnih razprav preko delavnic in objave na spletnih straneh www.haloze.org na območju partnerstva za razvoj Haloz. 

Uvodna obrazložitev:

Pripravljavci Regionalnega razvojnega programa 2021-2027 so osnutek programa pripravili profesionalno, skladno s smernicami in uveljavljeno metodologijo za pripravo regionalnih razvojnih programov. Na osnovi razpoložljivih usmeritev, informacij in podatkov s strani EU in državnih organov RS so pripravljavci Regionalnega razvojnega programa imeli težko nalogo, relativno kratki čas za pripravo in najbrž tudi omejene resurse. Glede na finančno perspektivo, ki se zaključuje pa smo, kot eden od deležnikov, ki povezuje različne zainteresirane deležnike znotraj Partnerstva za razvoj Haloz, ki se nahaja na obmejnem problemskem območju, veseli, da smo bili aktivneje povabljeni k obravnavi osnutka Regionalnega razvojnega programa 2021- 2027 in smo tako imeli možnost sodelovanja praktično v vseh delovnih skupinah. Na osnovi predstavljenega pošiljamo pisne predloge in sugestije na obstoječo vsebino RRP Podravje 2021-2027 na Regionalno razvojno agencijo Podravje – Maribor, SVRK, MGRT in javno razpravo med deležniki Partnerstva za razvoj Haloz na spletni strani www.haloze.org.

Naši pisni predlogi in sugestije izhajajo iz naslednjih ključnih razlogov in sicer:

  • S pobudami želimo prispevati h kvalitetnejšemu Regionalnemu razvojnemu programu Podravja 2021-2027 in s tem želimo neposredno prispevati k razvoju regije Podravje.
  • Zagotoviti ustrezna izhodišča na nivoju Regionalnega razvojnega programa Podravje za vsebinske umestitve in uskladitve Strategije lokalnega razvoja Haloz LAS Haloze.
  • Realizacijo akcijskega načrta Partnerstva za razvoj Haloz želimo uresničevati s konkretnimi projektnimi predlogi oziroma operacijami, ki jih bodo realizirali ključni deležniki na območju Haloz, skozi izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze, Regionalnega razvojnega programa Podravja, Območnega razvojnega programa Spodnjega Podravja ter drugimi ukrepi in spodbudami Republike Slovenije in Evropske unije.


V primeru, da imate z vaše strani kakšen odklon od pobude oziroma dodaten predlog, nam ga prosim sporočite do petka,  26. 2. 2021 na info@halo.si.

Osnutek Regionalnega razvojnega programa Podravja 2021-2027 je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Podravje – Maribor.