Dodatna navodila v zvezi z operacijami, ki bi se lahko izvajale v okviru drugega ukrepa

Pojasnilo k prvemu javnemu pozivu za izbor operacij LAS Haloze - EKSRP


V zadnji vrstici tabele z osnovnimi podatki na prvi strani prijavnega obrazca je vprašanje:


Označite, ali bi se lahko operacija izvajala tudi v okviru katerega drugega ukrepa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano?


Izberete DA ali NE in vpišete ukrep, če je odgovor DA.


Obrazložitev:


V primeru, da je odgovor DA,
je pri izvajanju operacije potrebno upoštevati 58. člen uredbe CLLD, ki opredeljuje v prvem odstavku

(1) Ne glede na prvi odstavek 27. člena te uredbe so v primeru, ko gre za operacijo, ki se lahko izvede v okviru glavnega ukrepa, upravičenci do podpore LAS ali skupina fizičnih oziroma pravnih oseb, ki izvaja operacijo za skupno korist oziroma uporabo. Za skupino fizičnih in pravnih oseb se šteje skupina, ki je sestavljena najmanj iz treh članov.