Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - EKSRP - junij 2017

Z A P R T

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane,  kot vodilni partner LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah
objavlja
J A V N I  P O Z I V
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk , ki so predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - junij 2017

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 200.000,00 EUR  iz EKSRP
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP znaša 85 %.
Najvišji znesek sofinanciranja na operacijo je 60.000, 00 EUR.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:
Javni poziv je objavljen 1.6.2017.
Prijavni obrazec za izbor operacij je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane do 3.7.2017 do 12. ure.

Informacije o javnem pozivu:
Po elektronski pošti: las.haloze@halo.si; po telefonu: 02 795 32 00, vsak delovnik med 8.00 in 16.00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 26.6.2017.

Delavnice:
Informacije v zvezi z objavljenim javnim pozivom in podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijavnega obrazca, bodo predstavljene tudi na delavnicah, ki bodo potekale:
- v sredo, 14.6.2017 ob 10. uri v večnamenski dvorani v Cirkulanah
- v sredo, 21.6.2017 ob 18. uri v konferenčni dvorani Občine Majšperk

Vsem potencialnim vlagateljem svetujemo, da se udeležijo ene od delavnic.

Razpisna dokumentacija vsebuje:
- celotno besedilo javnega poziva (PDF),
- navodila za pripravo vloge (PDF),

ZA PRIJAVO NA JAVNI POZIV JE POTREBNO IZPOLNITI VLOGO,
ki vsebuje spodaj navedene dokumente.
Vse dokumente si najprej odprite in shranite na svoj računalnik, šele nato jih začnite izpolnjevati.
- prijavni obrazec (wordova datoteka)
- priloga 1- stroškovni načrt operacije (excellova datoteka)
- priloga 2 - Izjava vlagatelja in vseh partnerjev
- priloga 3 - Izjava o naložbah vlagatelja in partnerjev (kjer je relevantno),
- priloga 6 - vzorec pogodbe

- obvezne sestavine na kuverti - oprema ovojnice

Pri izdelavi vloge na javni poziv je potrebno upoštevati naslednje dokumente:
- Strategijo lokalnega razvoja Haloze 2014-2020,
- Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze,
- Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020,
- Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednostih in Katalog stroškov  in najvišjih priznanih vrednosti,
- Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije,
- Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD,
- Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

Pogosta vprašanja in odgovori: