Javni poziv za članstvo LAS Haloze


Datum: 8.7.2015

V skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16.6.2015)
partnerji obstoječe Lokalne akcijske skupine Haloze
objavljajo


za vstop v partnerstvo Lokalne akcijske skupine Haloze,
ki deluje na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane,
Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk


Partnerji obstoječe Lokalne akcijske skupine Haloze (LAS) vse zainteresirane obstoječe partnerje LAS iz programskega obdobja 2007 - 2013 kot tudi nove zainteresirane partnerje, vabijo k sodelovanju v LAS Haloze v novem programskem obdobju 2014 - 2020.


LAS Haloze bo tudi v novem programskem obdobju organizirana kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov, ustanovljeno z namenom uresničevanja Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (pristopa CLLD) na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk.


Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnega območja po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju razvojnih potencialov in zmogljivosti območja ter aktivno vključevanje prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju.


Vzpostavljeno lokalno partnerstvo bo imelo nalogo, da oblikuje in izvede celovito strategijo lokalnega razvoja v smeri naslednjih tematskih področij ukrepanja:
- ustvarjanje delovnih mest,
- razvoj osnovnih storitev,
- varstvo okolja in ohranjanje narave ter
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.


Partnerstvo v LAS bo sestavljeno po načelu tripartitnosti iz predstavnikov javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk, in sicer iz vrst:
- javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne inštitucije),
- ekonomskega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, kmetje podjetniki, zadruge in drugi gospodarski subjekti) ter
- zasebnega sektorja (nevladne organizacije, društva, zveze društev in druge organizacije civilne družbe ter kmetje in drugi posamezniki)

V lokalno partnerstvo se lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.
Vključitev v partnerstvo je odprta, prostovoljna in dostopna vsem pod enakimi pogoji. Predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja.
Partnerji LAS bodo med drugim:
- sodelovali pri pripravi in izvajanju strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014 - 2020,
- aktivno in odgovorno sodelovali v LAS,
- delovali v skladu s Pogodbo o ustanovitvi partnerstva LAS Haloze,
- s svojim znanjem in izkušnjami prispevali k razvoju celotnega območja,
- volili in bodo voljeni v organe LAS,
- dajali pobude v zvezi z delovanjem LAS,
- promovirali LAS v lokalnem okolju in širše.


V kolikor želite ostati oz. postati partner Lokalne akcijske skupine Haloze v programskem obdobju 2014 – 2020, vas prosimo, da izpolnite priloženo pristopno izjavo.


Zaradi izvedbe nadaljnjih aktivnosti za oblikovanje partnerstva LAS Haloze in podpisa Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Haloze za obdobje 2014-2020  vas prosimo, da nam pristopne izjave posredujete do 31.7.2015 na naslov: PRJ HALO, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane
Včlanitev v LAS bo možna tudi po preteku navedenega roka, kajti javni poziv za vstop v partnerstvo LAS bo odprt do zaključka programskega obdobja 2014 - 2020.


Dodatne informacije v zvezi z vstopom v partnerstvo LAS lahko dobite na PRJ HALO, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, na telefonski številki 02 795 32 00 ali elektronskem naslovu las.haloze@halo.si.