Naša Drava

Projekt sodelovanja med LASi v izvajanju

Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. Razvoj in oplemenitenje potencialov v produkte ustvarjajo pogoje za nova delovna mesta, tako imenovana zelena delovna mesta. Te potenciale smo v mednarodnem partnerstvu, ki je 45 člansko, tudi prepoznali.


PARTNERSTVO:

Ponosni smo na več sektorsko sestavo partnerstva, saj so v vrstah partnerjev poleg Lokalnih akcijskih skupin (LAS) zastopane še lokalne skupnosti, javni zavodi, različna društva in podjetja.

Sestava partnerstva:

 • 10 Lokalnih akcijskih skupin (8 slovenskih in 2 hrvaški): LAS Bogastvo podeželja, TOTI LAS, LAS Lastovica, LAS Ovtar, LAS Mislinjske in Dravske doline, LAS Drava, LAS Haloze, LAS UE Ormož, LAG Međimurski doli i bregi, LAG Mura Drava
 • 20 lokalnih skupnosti (19 slovenskih in 1 hrvaška)
 • 7 javnih zavodov (6 slovenskih in 1 hrvaški)
 • 6 društev
 • 2 podjetji
Vodilni partner projekta LAS Bogastvo podeželja, mag. Mojca Metličar


NAMEN PROJEKTA:

 • Turizem kot eden izmed ključnih dejavnikov družbenogospodarskega razvoja na svetu vpliva na svetovni razvoj, blaginjo in dobro počutje. Prav zaradi tega je postal nuja za zagotovitev dolgoročnega in trajnostnega razvoja na makro ravni destinacij in na mikro ravni vsakega območja, ki se pojavlja kot turistična destinacija in v turistični dejavnosti. Slovenija je dežela številnih izjemnih krajin, ki predstavljajo slovensko identiteto in so prepoznavne tudi v evropskem merilu.
 • Obogatiti dogajanje na in ob reki ob upoštevanju naravovarstvenih standardov;
 • Postaviti območje ob Dravi na 5 zvezdični doživljajski turistični seznam;
 • Razvoj novih zelenih turističnih produktov, v katerih šport, narava in zgodovina nastopajo sočasno z roko v roki;


Operacija, ki jo delno sofinancira EU iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v sklopu ukrepa 19.3, predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naše naravne in kulturne dediščine, ki se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi. Kot končen rezultat operacije se predvideva koledar prireditev na in ob strugi reke, oživitev oz. nadgradnjo vsaj treh vsebinskih aktivnosti na reki, vzpostavitev programa razvoja športno naravovarstvenih aktivnosti, priprava promocijskih materialov, tiskovin, predstavitev ponudbe na in ob reki Dravi, tudi na spletnem portalu in digitalna promocija v času trajanja operacije ter priprava pravnih podlag (idejne zasnove, projektne dokumentacije) za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih mest na strugi, prehoda čez strugo ter skrb za omejitev razvoja tujerodnih invazivk ter podlago za razvoj e-mobilnosti ob reki Dravi in dolgoročno vzpostavitev sistema izposoje e-koles ob Dravi, kar uporabniku omogoči lažje planiranje in premikanje vzdolž Drave.


CILJI PROJEKTA:

 • Razvoj in implementacija skupnega naravovarstvenega turistično športnega produkta, in 5 zvezdičnega doživetja;
 • Zmanjšanje razraščanja tujerodnih invazivk, odstranjevanje ambrozije in drugih alergenih rastlin ( organizacija prostovoljske delovne akcije v sodelovanju z Občino Hajdina In Zavodom PIP);
 • Vzpostavitev Mobilne Aplikacija Drava Bike – Dravska kolesarska pot;
 • Nakup opreme za izvajanje organiziranih spustov po Dravi;
 • Obnova čigre - turistične ladjice in nakup opreme za izvajanje avdio vodenih ogledov naravnih vrednot po Dravi;
 • Vzpostavitev pogojev za nastanek sistema izposoje e-koles vzdolž Drave;
 • Razvoj in implementacija doživljajskih vsebin na in ob Dravi;
 • Vzpostavitev trajnostnega poenotenega sistema upravljanja z Dravo kot naravnim virom.


PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA:

 • razvit modul trajnostno naravnane oživitve struge reke Drave;
 • razvit turistično športno naravoslovni produkt;
 • oblikovan e-vodnik po reki Dravi – tematike: narava, izobraževanje, šport, zgodovina, prireditve;
 • izdelana idejna zasnova za vzpostavitev vstopno izstopnih mest na reki Dravi in pritokih;
 • izdelana projektna dokumentacija za vodno vlečnico;
 • pripravljen koledar prireditev na in ob Dravi;
 • vzpostavljena športno turistična infrastruktura.


FINANČNI OKVIR PROJEKTA CELOTNEGA PARTNERSTVA:

Predvidena skupna vrednost projekta vseh partnerjev znaša 914.872,55 €, od tega je predvidenih 671.404,38 € nepovratnih sredstev.


TRAJNOST:

V pripravo projekta NAŠA DRAVA smo šli z vizijo razvoja dodatnih vsebin obstoječim živečim projektom, zanimalo nas je predvsem, kje je lahko naš doprinos k razvoju dodatne ponudbe, razvoju novih inovativnih in doživljajsko naravnanih produktov, kako lahko vključimo obstoječe akterje na in ob reki v skupno zgodbo in skupaj ustvarimo nov 5 zvezdični zeleni produkt, ki bo dostopen in dovolj atraktiven, da ga tako obiskovalci kot tudi ponudniki vzamejo za svojega. Z vsemi zastavljenimi cilji in rezultati se tako za zagotavljanje trajnosti ni potrebno bati.


Lokalno partnerstvo LAS Haloze: 

PRJ HALO, podeželsko razvojno jedro, Občina Cirkulane, Občina Gorišnica, Občina Podlehnik, Občina Zavrč, Občina Majšperk


AKTIVNOSTI PROJEKTA na območju LAS Haloze:

 • Občina Cirkulane: oglasna tabla 200x100, stojalo za kolo, solarna svetilka, publikacija arheologija, koši in klopi
 • Občina Gorišnica: mize s klopmi 3x
 • Občina Podlehnik: e-kolesarnica, e-kolesa 4x, zloženka, predstavitvena tabla
 • Občina Zavrč: e-kolesarnica, e-kolesa 4x, kolesa 6x
 • Občina Majšperk: e-kolesarnica, e-kolesa 4x
 • Skupne aktivnosti na območju LAS Haloze: IDEJNA ZASNOVA vstopno izstopna mesta na Dravi, Dravinji, Fotografiranje dogodkov, Izobraževalna delavnica Svet ob Dravi, Organizacija dogodka arheologija


Kazalniki, ki bodo tekom projekta doseženi na območju LAS Haloze:
 • število novih produktov/prototipov na območju (proizvodi/storitve/oboje) 1
 • število obiskovalcev na območju 300
 • število novih produktov (proizvodi/storitve/oboje) 4
 • število skupnih objektov (trgovine, polnilnice, skladišča...) 4
 • število udeležencev, vključenih v programe medgeneracijskega sodelovanja, ki so prilagojeni obema ranljivima skupinama 80


FINANČNI OKVIR lokalnega partnerstva LAS Haloze:

Predvidena skupna vrednost projekta vseh lokalnih partnerjev LAS Haloze znaša 116.325,70 €, od tega je predvidenih 83.232,44 € nepovratnih sredstev.Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj

Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.