Ranljive skupine

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (npr. materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska ipd.) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (npr. zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin in/ali pripisane stigme, pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba, in manj konkurenčne na trgu delovne sile in na drugih področjih, ki delujejo po načelih tekmovalnosti in kjer so viri omejeni.

V okviru delavnic, na katerih smo se posebej ukvarjali s tematiko ranljivih skupin, smo prepoznali veliko različnih ranljivih skupin na območju LAS Haloze, vendar smo soglasno sprejeli odločitve, da v tem programskem obdobju damo poudarek na naslednjih ranljivih skupinah: mladi, starejši in invalidi.
Mladi so ranljiva skupina predvsem zaradi težje zaposljivosti, saj večina delodajalcev raje zaposli nekoga z delovnimi izkušnjami, kar pa mladim, v večini primerov visoko izobraženim, vsekakor primanjkuje, saj v času šolanja nimajo dosti stika s prakso.
Druga ranljiva skupina so starejši. Za ranljivo skupino smo jih označili zaradi vse višje povprečne starosti prebivalstva na območju Haloz, kar pomeni, da bo vedno manj mlade delovne sile, zato si bomo prizadevali, da bi ti starejši ljudje ostali dalj časa aktivni (zato tudi cilj zagotoviti starejšim aktivno in zdravo staranje). Skladno s cilji Evropske unije o enakih možnostih, smo si zadali cilj, da želimo omogočiti invalidom – gibalno oviranim osebam na območju LAS Haloze lažje vključevanje v vsakdanje življenje in dostop do osnovnih storitev, ker imamo na tem območju še veliko javnih stavb, kjer še ni urejen dostop. Tudi Vlada RS je v Akcijskem programu za invalide 2014-2021, kjer je poudarek ravno na izboljšanju dostopnosti invalidov do različnih storitev, ki so potrebne v vsakdanjem življenju.