Vprašanja in odgovori, 10.2.2017

Vprašanje 26
Nosilni partner in partnerji morajo izpolniti excelovo tabelo »stroškovni načrt operacije«. Občina mora izdelati investicijsko dokumentacijo v kateri so prikazane stalne cene (iz predračunov) ter tekoče cene (izvedba operacije v letu 2017 in 2018). Pri izpolnitvi tabele nas zanima ali se v stroškovni načrt vnašajo stroški po tekočih cenah ali po stalnih cenah .
Odgovor:
Skladno s četrtim odstavkom točke 3.2. javnega poziva je potrebno za opredelitev upravičenih stroškov upoštevati 64. člen uredbe CLLD.
Kadar je upravičenec občina, torej zavezanec za upoštevanje zakonodaje s področja javnega naročanja, priloži samo eno ponudbo ali projektantski predračun, če gre za naložbo in v po odobritvi operacije izpelje postopek javnega naročila.
Četrta točka 64. člena uredbe CLLD določa:
(4) Če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, se določbe iz prejšnjega odstavka uporabljajo pri izračunu višine upravičenih stroškov. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot je priznana vrednost iz predpisov iz prvega in drugega odstavka tega člena, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov iz predpisa iz prvega in drugega odstavka tega člena. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v predpisu iz prvega in drugega odstavka tega člena, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe izbranega izvajalca.
Kadar pa je upravičenec fizična ali druga pravna oseba, pa je potrebno smiselno upoštevaiti še druge točke 64. člena uredbe CLLD.

Vprašanje 27
Koliko lahko okvirno finančno znaša projekt na področju medgeneracijskega sodelovanja in na področju mladih (npr. podjetniški krožek?). Ali je celotna vrednost načrtovana le za en večji projekt na posameznem področju (cca 9000 EUR?).
Odgovor:
Celotna vrednost na ukrepu U8 je opredeljena v Strategiji lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020 v 11. poglavju. Ni opredeljeno, ali mora biti za to vrednosti ena, ali več operacij. Pomembno je, da se skladno z 9. poglavjem SLR doseže kazalnik, ki pa je 80 učencev vključenih v programe. Izbrane bodo operacije skladno z Merili za ocenjevanje vlog, ki so opredeljeni v 5. točki javnega poziva. Druga omejitev, ki jo je potrebno upoštevati, pa izhaja iz zadnjega odstavka točke 3.2. javnega poziva, ki omejuje najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo na 2.000 EUR.

Vprašanje 28
V stroškovnem načrtu (excellov dokument smo v 2. listu vneseli stroške, med katerimi je tudi prispevek v naravi. Ta pa se ne prenese na 3. list. Kaj naj naredimo?
Odgovor:
Pri izpolnjevanju stroškovnega načrta je potrebno upoštevati navodila, ki se nahajajo na 1. listu dokumenta in pojasnjujejo za vsa polja, kako se jih izpolni.
Splošno: izpolnjujte le neobarvana polja, tista, ki so obarvana se bodo izpolnila samodejno ob pravilnem vpisu ostalih polj. Vse vrednosti vpisujte na dve decimalki, razen deleža podpore (stolpec K). V kolikor potrebujete več vrstic za vpis stroškov, kontaktirajte vodilnega partnerja LAS Haloze, PRJ HALO na T: 02 795 32 00 ali las.haloze@halo.si, da vam dopolni tabelo.
Izpolnjujete le polja v zavihku Stroškovni načrt, zavihek finančna konstrukcija se izpolni samodejno, če so polja na predhodnem zavihku izpolnjena ustrezno. Če uporabljate excell starejše verzije, se vam morda zadnji zavihek ne bo sam izračunal. V tem primeru pošljite vodilnemu partnerju LAS Haloze PRJ Halo dokument na las.haloze@halo.si in pokličite na T: 02  795 32 00. Nazaj vam bomo poslali dokument, kjer bodo vrednosti izračunane in boste lahko samo natisnili.