Vprašanja in odgovori, 16.1.2017

Vprašanje 1:
Ali lahko damo vlogo na pošto 22.2.2017 in bo pravočasna?
Odgovor:
V 6. točki javnega poziva je opredeljeno:
Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali osebno dostaviti  med ponedeljkom in petkom med 8.00 in 16.00 uro v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane. Vloga mora prispeti na navedeni naslov do 22.2.2017 do 12. ure.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če prispe na zgoraj navedeni naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do 22.2.2017 do 12. ure.

Vprašanje 2:
Ali lahko soglasja solastnikov nepremičnine pridobimo naknadno, po morebitni odobritvi projekta?
Odgovor:
Uredba CLLD v 10. točki 28. člena določa:
(10) Ob oddaji vloge morajo biti za operacijo izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije določa področna zakonodaja.