Vprašanja in odgovori, 22.6.2017

1. vprašanje
Kaj se vpiše v excell obrazec - stroškovnik projekta v stolpec I in J
Odgovor:
V stolpec I (maksimalna priznana vrednost) se vpisujejo samo tiste vrednosti in za tiste vrste stroškov, ki so opredeljene v dokumentih:
- Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednostih in Katalog stroškov  in najvišjih priznanih vrednosti,
- Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije,
V stolpec J (Neupravičena vrednost) se vpisujejo vrednosti, ki so neupravičene (DDV tu ni predviden, ker je posebej stolpec za DDV).

2. vprašanje
Kaj vse je lahko prispevek v naravi?
Odgovor:
Uredba CLLD določa:
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 28. člen (upravičeni stroški)
(4) Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ne sme presegati desetih odstotkov skupnih upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
******
Evropska uredba 1303/2013/EU pravi:
Uredba 1303/2013/EU 69. člen
1. Prispevki v naravi v obliki zagotavljanja del, blaga, storitev, zemljišč in nepremičnin, za katere ni bilo opravljeno plačilo v gotovini, podprto z računi ali dokumenti enakovredne dokazne vrednosti, so lahko upravičeni, če pravila za upravičenost skladov ESI in programa to določajo in če so izpolnjena vsa naslednja merila:
(a) javna podpora, plačana operaciji, ki vključuje prispevke v naravi, ne presega skupnih upravičenih izdatkov brez prispevkov v naravi ob koncu operacije;
(b) vrednost, pripisana prispevkom v naravi, ne presega splošno priznanih vrednosti le teh na zadevnem trgu;
(c) vrednost prispevka in njegovo izročitev je mogoče neodvisno oceniti in preveriti;
(d) pri zagotavljanju zemljišč ali nepremičnin je mogoče plačilo v gotovini za namene najemne pogodbe, če nominalni letni znesek ne presega ene enote valute zadevne države članice;
(e) pri prispevkih v naravi v obliki neplačanega dela se vrednost navedenega dela opredeli ob upoštevanju preverjenega porabljenega časa ter stopnje nadomestila za enakovredno delo.
Vrednost zemljišč ali nepremičnin iz točke (d) prvega pododstavka tega odstavka mora potrditi neodvisni kvalificirani strokovnjak ali ustrezno pooblaščeni uradni organ in ne sme presegati meje iz točke (b) odstavka 3;SL L 347/376 Uradni list Evropske unije 20.12.2013
******
Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela lahko uveljavljajo fizične osebe ter pravne osebe, ki nimajo zaposlenih, ki bi opravile delo na projektu; npr. društva in zadruge, ki imajo člane, ki za organizacijo opravljajo prostovoljno delo, ki ni plačano.

3. vprašanje
Ali je potrebno za prispevek v naravi imeti 3 predračune?
Odgovor:
64. člen uredbe CLLD določa
Če stroški niso določeni v predpisih
Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednostih in Katalog stroškov  in najvišjih priznanih vrednosti,
in/ali
Pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije,
mora upravičenec k vlogi priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev vsebovati, da je lahko izbran. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe. Tudi za prispevek v naravi je potrebno pridobiti 3 ponudbe.

4. vprašanje
Kakšnim aktivnostim je namenje javni poziv LAS Haloze?
Odgovor:
Javni poziv za izvedbo operacij LAS Haloze EKSRP je namenjen izpolnjevanju Prioritet iz strategije razvoja Haloz, ki so:
P1 Spodbujanje turističnega razvoja območja
P2 Krepitev položaja vinogradništva
P3 Revitalizacija objektov kulturne dediščine za namene trženja in trajnostnega turizma
P4 Reaktivacija zaraščenih površin s poudarkom na ekološkem kmetijstvu z namenom ohranjanja območja Natura 2000
P5 Krepitev medgeneracijskega sodelovanja ter povečanje vključenosti ranljivih skupin v družbo

Če vaše aktivnosti spodbujajo razvoj na enem ali več teh področij, potem je ideja primerna za vlogo na ta JP.
Potem pa je potrebno še pogledati, katere cilje in kazalnike izpolnjuje, da se ustrezno umesti v ukrep.

5. vprašanje
Imamo predračune in popis del iz vloge, ki smo jo oddajali na prejšnji JP. Ali so še veljavni?
Odgovor:
Predračuni imajo naveden rok do kdaj so veljavni. V kolikor jim veljavnost poteče že pred oddajo vloge na JP, niso ustrezni.
Popisi del praviloma veljajo dlje časa, v kolikor se od priprave popisa ni kaj bistvenega spremenilo, so veljavni. Pri izvedbi projekta se ne morejo izvajati druga dela, kot so opredeljena na popisu- oz. če se, potem so neupravičeni strošek.