Vprašanja in odgovori, 24.1.2017

Vprašanje 3:
Na turistični kmetiji bi radi naredili nadstrešek. Ali moramo upoštevati Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti?
Odgovor:
Skladno s 64. členom uredbe CLLD je potrebno pri načrtovanju stroškov upoštevati Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti in/ali Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije. V tem primeru se priloži tudi ena ponudba.
Peti (5) odstavek 64. člena uredba CLLD opredeljuje, da v kolikor v omenjenih katalogih stroški niso določeni, je potrebno k vlogi priložiti 3 tržno primerljive pisne ponudbe.
V konkretnem primeru stroški niso opredeljeni v omenjen katalogu, zato je potrebno priložiti 3 tržno primerljive ponudbe.


Vprašanje 4:
Ali lahko na javni poziv prijavimo izvedbo dejavnosti iz letnega plana aktivnosti društva, ki nam ga sofinancira občina?
Odgovor:
V 12. točke Izjave vlagatelja (priloga 2 JP) vlagatelj izjavi:
- da nisem prejel oz. zaprosil za druga javna sredstva lokalnih skupnosti (občin), državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije za predvidene aktivnosti in upravičene stroške operacije, navedene v vlogi.
V 5. členu uredbe CLLD je opredeljeno, da posamezni organ vključen v izvajanje CLLD, preveri možnost dvojnega sofinanciranja.
V konkretnem primeru iste aktivnosti/ stroški, ki jih sofinancira občina iz javnih sredstev, ne morejo biti predmet javnega poziva.


Vprašanje 5:
Ali  je lahko v okviru projekta samo nakup zemljišče?
Odgovor:
Skladno z 28. členom uredbe CLLD nakup zemljišča je upravičen strošek.
Vendar je potrebno upoštevati omejitev iz 5. točke istega člena, ki omejuje nakup zemljišča na največ 10% upravičenih stroškov za zadevno operacijo/projekt.