Kandidacijski postopek za volitve v organe LAS Haloze - PODALJŠANI ROK

Pred nami so druge volitve v organe LAS Haloze v obdobju 2014-2020. V prilogi je obrazec kandidacijske liste, na katerem lahko predlagate kandidate za člane upravnega odbora, nadzornega odbora in predsednika LAS Haloze.
Volilni postopek bo potekal glede na sprejeti dokument Volilni postopek LAS Haloze. Vsak član LAS Haloze lahko torej predlaga kandidate za upravni, nadzorni odbor ali predsednika in pri tem pridobi njegovo soglasje(v prilogi je seznam članov). Upoštevati je potrebno, da lahko vsak kandidat kandidira samo na eni listi.

Glavne naloge predsednika LAS so, da predstavlja in zastopa LAS, podpisuje dokumente LAS, sklicuje in vodi seje upravnega odbora  ter skrbi za izvajanje sklepov.
Upravni odbor skrbi predvsem za učinkovito delovanje LAS, sprejema različne dokumente LAS in jih da potem v potrditev skupščini, sprejema odločitve, potrebne za izvajanje Strategije lokalnega razvoja, imenuje člane ocenjevalne komisije, glede na ocene ocenjevalne komisije potrdi operacije za sofinanciranje in druge naloge, določene s Pogodbo o ustanovitvi LAS Haloze.
Nadzorni odbor pa predvsem nadzira delo in poslovanje LAS  ter vseh organov LAS ter nadzira gospodarnost LAS.

Upravni odbor sestavlja 9 članov – po trije iz vsakega sektorja, nadzorni odbor pa 3 člani – po1 iz vsakega sektorja. Predsednik pa je po svoji funkciji tudi član in predsednik upravnega odbora.

Kandidacijske liste s predlaganimi kandidati in izpolnjenim soglasjem je potrebno poslati ali prinesti na naslov vodilnega partnerja – PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane v roku 7 dni, torej do petka, 1.12.2017 do 16. ure.

Ker do 1.12.2017 do 16. ure za JAVNI SEKTOR ni prispelo dovolj kandidacijskih list s predlaganimi kandidati, se rok za oddajo kandidacijske liste s predlaganimi kandidati iz javnega sektorja podaljša do torka, 5.12.2017 do 10.30 ure.

Za morebitna pojasnila ali dodatne informacije lahko pokličete na 02 795 32 00 ali pošljete elektronsko sporočilo na las.haloze@halo.si

Kandidacijska lista s soglasjem


Seznam članov LAS Haloze na dan 23.11.2017