Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - EKSRP - april 2018

Z A P R T

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane,  kot vodilni partner LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah
objavlja

J A V N I  P O Z I V

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk v letu 2018, ki so predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 180.000,00 EUR  iz EKSRP
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP znaša 85 %.
Najvišji znesek sofinanciranja na operacijo je 45.000, 00 EUR.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:
Javni poziv je objavljen 6.4.2018.
Vloge je možno oddati od ponedeljka, 16.4.2018 do petka, 11.5.2018 do 12. ure.
Prijavni obrazec za izbor operacij je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane do 11.5.2018 do 12. ure.

ROK ZA ODDAJO VLOG NA JP LAS HALOZE - EKSRP - APRIL 2018 SE PODALJŠA DO 25.5.2018 DO 12. URE. 
Vprašanja je možno zastaviti do 18.5.2018.

Informacije o javnem pozivu:
Po elektronski pošti: las.haloze@halo.si Po telefonu: 02 795 32 00, vsak delovnik med 8.00 in 16.00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 4.5.2018.

Delavnice:
Informacije v zvezi z objavljenim javnim pozivom in podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijavnega obrazca, bodo predstavljene tudi na delavnicah, ki bodo potekale:
- v sredo, 11.4.2018 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Podlehnik
- v četrtek, 19.4.2018 ob 10. uri v stari večnamenski dvorani v Cirkulanah

Razpisna dokumentacija vsebuje: (v vseh dokumentih razpisne dokumentacije se spremeni datum za oddajo vloge na 25.5.2018 do 12. ure. Rok za vprašanja se prestavi na 18.5.2018.)
- celotno besedilo javnega poziva (PDF),
- popravek javnega poziva
- navodila za pripravo vloge (PDF),

ZA PRIJAVO NA JAVNI POZIV JE POTREBNO IZPOLNITI VLOGO,
ki vsebuje spodaj navedene dokumente.
Vse dokumente si najprej odprite in shranite na svoj računalnik, šele nato jih začnite izpolnjevati.
- prijavni obrazec (wordova datoteka)
- priloga 1- stroškovni načrt operacije (excellova datoteka)
- priloga 2 - Izjava vlagatelja in vseh partnerjev
- priloga 3 - Izjava o naložbah vlagatelja in partnerjev (kjer je relevantno),
- priloga 8 - vzorec pogodbe

- obvezne sestavine na kuverti - oprema ovojnice

Pri izdelavi vloge na javni poziv je potrebno upoštevati naslednje dokumente:
- Strategijo lokalnega razvoja Haloze 2014-2020,
- Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze,
- Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020,
- Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednostih in Katalog stroškov  in najvišjih priznanih vrednosti,
- Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije,
- Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD,
- Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.