Vprašanja in odgovori, 9.2.2017

Vprašanje 21
Ali imate že kakšne okvirne podatke o številu prijavljenih na javni poziv za izbor operacij LAS HALOZE?
Odgovor:
Javni poziv je odprt do 22.2.2017 do 12. ure in do takrat se je možno prijaviti. Skladno s prvo alineo 7. točke javnega poziva, odpiranje vlog ni javno.
Tudi vsi podatki v zvezi z obravnavo vlog niso javni. Skladno z 20. členom PRAVILNIKA O POSTOPKU IZVEDBE JAVNIH POZIVOV PRI LAS HALOZE se pripravi obvestilo za javnost:
Vodilni partner LAS Haloze pripravi sporočilo za javnost s seznamom izbranih operacij za sofinanciranje, ki bodo posredovane v potrditev na ARSKTRP ali MGRT in ga objavi na spletni strani www.haloze.org. Pri tem je potrebno upoštevati, da so rezultati izbora neuradni in bo o dokončni odobritvi podpore operacij odločila ARSKTRP ali MGRT.


Vprašanje 22
Kdaj se sme začeti delati na projektu, ki ga želimo prijaviti na razpis? Od katerega datuma računi se bodo upoštevali? Če prav razumem, računi po datumu odločbe, ki bo "pozitivna"?  In to je približno kdaj? Ali drugače, če želimo projekt dokončati do poletja, ne moremo z njim kandidirati?
Odgovor:
Za operacije, ki se prijavljajo na javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - EKSRP, velja skladno s 1. točko javnega poziva:
Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.
Upoštevati je potrebno točko 3.4. Časovni okvir izvedbe operacije iz javnega poziva, ki pravi:
Operacija se ne sme začeti izvajati pred obdobjem upravičenosti, torej pred izdajo odločbe o potrditvi operacije s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Upravičenec mora izvesti operacijo najpozneje v 1 letu od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Obdobje trajanja operacije mora vključevati čas za izvedbo glavnih aktivnosti ter čas za administrativni zaključek operacije.
Datuma prejema odločbe s strani ARSKTRP ni možno točno napovedati, pričakujemo pa, da bo to jeseni 2017.


Vprašanje 23
V navodilih za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD pod točko 2.5. zunanji izvajalci-splošni stroški ne zasledimo stroškov investicijske dokumentacije in stroškov varnostnega načrta in koordinatorja za varstvo pri delu.
Zanima nas ali ti stroški spadajo tudi pod upravičene stroške.
Odgovor:
Strošek priprave investicijske dokumentacije ali strošek varnostnega načrta je lahko upravičen strošek v okviru stroškov zunanjih izvajalcev, vendar le če gre za investicijsko operacijo in je dokumentacijo pripravljal zunanjih izvajalec. Priprava investicijske dokumentacije ali varnostnega načrta mora biti neposredno povezana s pripravo in izvedbo naložbe.


Vprašanje 24
Ali za prijavitelje (kmetije, podjetja) zadošča za prilogo k vlogi projektantski predračun. Gre za rušitvena, zidarska in instalacijska dela (vodovod, kanalizacija in elektro instalacije).
Projektant pripravlja projekte, popise in projektantske predračune tudi za občine in pravi, da bodo občine kandidirale s projektantskimi predračuni.
Odgovor:
Če so te vrste stroškov opredeljene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, potem je dovolj ena ponudba. Potrebno je gledati 64. član CLLD uredbe. Potrebno je upoštevati 3 odstavek, ki pravi, da je potrebno priložiti eno ponudbo. Projektantski predračun je predračun, ki ga na podlagi izkušenj napiše projektant, realno ponudbo pa lahko da le izvajalec del.
V kolikor pa teh del ni zajetih v katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, pa je treba skladno 5. točko 64. člena uredbe CLLD pridobiti tržno primerljive ponudbe treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev vsebovati, da je lahko izbran. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.


Vprašanje 25
Kdo naj se prijavi z operacijo na javni poziv? Ali lastnik nepremičnin, ki bo potem dal drugemu v najem nepremičnine? Lastnik ni registriran za opravljanje nobene dejavnosti.
Odgovor:
Upravičenec, ki bo dal vlogo na javni poziv, mora skladno s 1. točko 49. člena uredbe CLLD podprto naložbo uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero je bila javna podpora izplačana v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Prav tako mora skladno z 2. točko 50. člena uredbe CLLD upravičenec, ki prejme podporo na podlagi te uredbe, vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za izplačilo podpore, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila podpore, če ni v skladu s shemo državnih pomoči opredeljeno drugače.
Prijavitelj mora upoštevati 29. člen uredbe CLLD, ki govori o pogojih za upravičenost operacije. Posebej bi opozorili na 8. točko omenjenega člena, ki pravi: Iz opisa operacije v vlogi mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno operacijo, kar pomeni, da mora prikazovati razdelitev posameznih stroškov po posameznih partnerjih in vrstah stroškov. Opozorilo pa velja tudi na 10. točko omenjenega člena, ki pravi: Ob oddaji vloge morajo biti za operacijo izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije določa področna zakonodaja. Vsi potrebni dokumenti za izvajanje operacije se morajo glasiti na prijavitelja ali partnerja operacije.
Ob enem pa velja opozoriti, da mora biti upravičenec registriran za vse dejavnosti, ki jih opravlja, skladno z veljavno zakonodajo.