Predavanje Neposredna plačila 2017 in predstavitev projekta LIFE Haloze

KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj in Zavod RS za varstvo narave Maribor organizirata predavanji, na katerih bo predstavljeno:
- novosti in predstavitev ukrepa kmetijske politike, aktualni in planirani razpisi v letu 2017, uveljavljanje škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe ter predstavitev uredbe o krčenju zaraščenih površin v Halozah
- projekt LIFE to Grasslands - možnosti za vključitev kmetov

Predavanji bosta potekali:
- v četrtek, 23.2.2017 ob 9. uri v Gasilskem domu v Zgornjem Leskovcu
- v petek, 24.2.2017 ob 9. uri v Domu krajanov Stoperce

Vabilo na predavanje v Zg. Leskovcu
Vabilo na predavanje v Stopercah

Objavljen je Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - ESRR - februar 2017


PRJ Halo podeželsko razvojno jedro kot vodilni partner LAS Haloze je objavil Javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o samem javnem pozivu in celotno razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Vsi potencialni vlagatelji, vabljeni na delavnice, na katerih bo javni poziv podrobneje predstavljen. Delavnice bodo potekale:
- v četrtek, 2.3.2017 ob 9. uri v klubski sobi Občine Videm
delavnica bo imela poudarek na tematskem področju Ustvarjanje novih delovnih mest, torej na ukrepih:
U1 Razvoj podjetništva
U2 Povezovanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih institucij s podjetji/kmetijami in
U3 Vzpostavitev enotne blagovne znamke in povezovanje v samooskrbne verige)

- v petek, 3.3.2017 ob 9. uri v kulturni dvorani Občine Gorišnica
delavnica bo imela poudarek na tematskem področju Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, torej na ukrepih:
U7 Medgeneracijsko sodelovanje in
U8 Programi za mlade.

Za informacije v zvezi z javnim pozivom in delavnicami  kontaktirajte vodilnega partnerja LAS Haloze na 02 795 32 00 ali na las.haloze@halo.si.

Prostovoljna akcija čiščenja zaraščenih površin v Halozah

Zavod RS za varstvo narave, KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj in
Podeželsko razvojno jedro PRJ Halovabimo na 

1. PROSTOVOLJNO AKCIJO

čiščenja zaraščajočih suhih travišč v Halozah, ki bo
v soboto, 18. februarja 2017.

Zbirališče je na parkirišču ob cerkvi v Zgornjem Leskovcu ob 9.00 uri.

Aktivnost se bo odvijala v okviru aktivnosti projekta Life to grasslands (ŽIVLJENJE TRAVIŠČEM).


Akcija bo predvidoma trajala od 9. do 14. ure.

Prosimo, da svojo udeležbo na prostovoljni akciji, potrdite na elektronski naslov
monika.podgorelec@zrsvn.si ali na tel. št. 02/ 333-13-77, do četrtka 16. 2. 2017.

V primeru slabega vremena se prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč prestavi za 14 dni,
torej na soboto, 4. 3. 2017.

Več informacij o namenu in poteku prostovoljne akcije ter zemljevid s prikazom zbirališča in območja čiščenja najdete TUKAJ.

Na delavnicah več kot 100 potencialnih prijaviteljev

V sklopu informativno animacijskih aktivnosti LAS Haloze smo za predstavitev prvega javnega poziva za izbor operacij LAS Haloze- EKSRP pripravili 3 informativno animacijske delavnice za splošno javnost.
Delavnice so bile v Majšperku 25.1.2017 , v Podlehniku 26.1.2017 in v Goričaku 31.1.2017. Zanimanje za javni poziv je veliko in udeležba na vse treh delavnicah je bila dobra. Delavnic se je skupaj udeležilo več kot 110 oseb iz vseh treh sektorjev (javni, ekonomski, zasebni). Udeleženci so bili tako iz kmetij, podjetij, občin, društev, raznih drugih organizacij ter samostojni podjetniki in posamezniki.
Na vseh delavnicah smo predstavili prioritete iz Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020, predstavili smo sam javni poziv ter priročnik za uspešno pripravo projekta. Podrobno smo predstavili vse obrazce in prilogi, ki jih je potrebno izpolniti, da je vloga popolna.
Gradivo z delavnic je objavljeno na strani javnega poziva povsem na dnu.
Na isti strani so objavljena tudi pogosta vprašanja z odgovori, ki vam lahko pomagajo pri odgovoru na morebitna vaša vprašanja.
V kolikor imate še dodatna vprašanja se lahko obrnete na nas preko e-pošte na las.haloze@halo.si ali preko telefona na T: 02 795 32 00, v kolikor se želite osebno pogovoriti, se prej najavite, da uskladimo termin.
 
Goričak, 31.1.2017
Goričak, 31.1.2017
Podlehnik, 26.1.2017
Podlehnik, 26.1.2017
Majšperk, 25.1.2017
Majšperk, 25.1.2017
 
 

Objavljen je prvi javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - EKSRPPRJ Halo podeželsko razvojno jedro kot vodilni partner LAS Haloze je objavil Prvi javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Več o samem javnem pozivu in celotno razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Vsi potencialni vlagatelji, vabljeni na delavnice, na katerih bo javni poziv podrobneje predstavljen. Delavnice bodo potekale:

- v sredo, 25.1.2017 ob 18. uri na Občini Majšperk, konferenčna dvorana
- v četrtek, 26.1.2017 ob 9. uri na Občini Podlehnik, sejna soba
- v torek, 31.1.2017 ob 13. uri pri Občini Zavrč, kulturna dvorana

Za informacije v zvezi z javnim pozivom in delavnicami  kontaktirajte vodilnega partnerja LAS Haloze na 02 795 32 00 ali na las.haloze@halo.si.

Gremo v leto 2017


Pred nami je še nekaj dni in vstopili bomo  v  leto 2017.  Ob tej priložnosti  se vam zahvaljujemo, da nas spremljate, sodelujete, pomagate, spodbujate in skupaj z nami tudi ob priložnostih veselite. Želimo si, da nam bo  vsem skupaj leto 2017 postreglo s čim več dnevi,  na katerih se bomo lahko skupaj veselili novim pridobitvam na področju razvoja podeželja v Halozah.

Kolektiv Poslovnega centra Halo, Cirkulane


Aktualni razpisi in pozivi na področju kulture in kulturne dediščineMinistrstvo za kulturo ima objavljenih več javnih razpisov s področja kulture in kulturne dediščine.

1. Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture« 

Namen: sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Upravičenci: nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti.

Razpisana sredstva: za proračunski leti 2017 in 2018 znašajo 363.080,00 €  

Upravičeni stroški: Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od objave javnega razpisa do: za zaposlitev najkasneje do  28. 2. 2018 in za usposabljanje najkasneje do 30. 10. 2017.

Rok oddaje: 6.1.2017 ob 12.00

Več informacij o razpisu.


2. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (spomeniško-varstveni projektni razpis)

Cilji razpisa: ohranjanje kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah, izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala, povečanje možnosti za trajnostni razvoj.

Predmet razpisa: sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine: 
Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov. 
Sklop 2: sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov po Katalogu ZVKDS Restavratorski center, poglavje Restavratorstvo (Ljubljana, september 2003, dopolnitev junij 2007) na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani. 

Upravičenci: (so)lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom.

Razpisana sredstva: skupna vrednost za leti 2017 in 2018 je 1.400.000,00 €

Upravičeni stroški: so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvedbo in so v skladu s cilji razpisa, so  dejansko  nastali  za  dela,  ki  so  bila  opravljena, za  blago,  ki  je  bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene, nastanejo v obdobju upravičenosti, temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in so izkazani v skladu z nacionalnimi predpisi. 

Rok oddaje: 23.1.2017

Več informacij o razpisu.


3. Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2017-2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Namen: dveletno sofinanciranje javnih kulturnih programov izvajalcev, katerih ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost, na enem izmed naslednjih področij zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost.

Upravičenci: nevladne organizacije (npr.: društva, zavodi, združenja), ki na prijavljenem področju programskega poziva delujejo najmanj zadnjih pet let

Razpisana sredstva: 266.000,00 €

Rok oddaje: 5.1.2017

Več informacij o pozivu.