Opis območja

Območje, ki ga zajema lokalna akcijska skupina LAS Haloze, sestavlja sedem občin, ki so med seboj povezane in predstavljajo zaokroženo, homogeno celoto, torej ležijo druga zraven druge in zajemajo območje Haloz. Vključene so naslednje občine: Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk.
Na območju LAS Haloze imamo več manjših naselij, ki pa imajo značilnosti urbanih naselij in so na podlagi tega tudi uvrščena med funkcionalna urbana območja in dodatna urbana območja, ki so bila za potrebe oblikovanja LAS določena s Pravilnikom o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe oblikovanja LAS (objava v Uradnem listu dne 18.02.2016; Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe oblikovanja LAS, Uradni list št. 35, 13.5.2016). Ta urbana območja so: Majšperk, Goričak, Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm pri Ptuju, Zgornji Leskovec, Podlehnik, Žetale, Ptujska Gora in Stoperce.Haloze so razgibana gričevnata pokrajina, ki leži na severovzhodu Slovenije in segajo od Jelovškega potoka in vzpetine Plešivec na zahodu, do Goričaka na slovensko-hrvaški meji na vzhodu. Na severu so omejene z Dravo in Dravinjo, na jugu in zahodu pa jih omejuje pregrada Boč – Donačka gora – Macelj. Vzhodno od Maclja poteka meja Haloz po razvodnici med Dravo in njenim pritokom Bednja, ki je hkrati slovensko-hrvaška meja. Haloze se vlečejo v ozkem pasu (6-10km) kar 31 km v smeri jugozahod-severovzhod, vse do Zavrča.

Haloze so razgibana gričevnata pokrajina, ki leži na severovzhodu Slovenije in segajo od Jelovškega potoka in vzpetine Plešivec na zahodu, do Goričaka na slovensko-hrvaški meji na vzhodu. Na severu so omejene z Dravo in Dravinjo, na jugu in zahodu pa jih omejuje pregrada Boč – Donačka gora – Macelj. Vzhodno od Maclja poteka meja Haloz po razvodnici med Dravo in njenim pritokom Bednja, ki je hkrati slovensko-hrvaška meja. Haloze se vlečejo v ozkem pasu (6-10km) kar 31 km v smeri jugozahod-severovzhod, vse do Zavrča.

Podrobnejši opis območja LAS Haloze se nahaja po posameznih segmentih:
Pedološke značilnosti in klimatske razmere
Rastlinstvo in živalstvo
Kmetijstvo
Turizem
Podjetništvo
Brezposelnost
NVO
Demografske značilnosti
Kultura
Ranljive skupine
SWOT analiza