Demografske značilnosti

Haloze so bile deležne izredne depopulacije po 2. sv. vojni. Trenutno na območju 7 občin, ki skupno obsegajo 317,3 km2, prebiva 20.668 prebivalcev (01.07.2014). Največja gostota poseljenosti je v Gorišnici, kjer prebiva 136,4 prebivalcev na km2 in je nad slovenskim povprečjem, najmanjša pa v Žetalah, samo 35,1 prebivalca na km2, kar je daleč pod slovenskim povprečjem.


Iz popisa iz leta 1948 je razvidno, da je takrat v Vinorodnih Halozah živelo največ – 12.300 prebivalcev, kar predstavlja zgodovinski višek. Od zadnjega popisa, iz leta 1931 je zabeležen porast za 7,4 %. Depopulacija Vinorodnih Haloz se začne v prvi polovici 50. let in še vedno traja. Agrarno prenaseljena pokrajina se je začela prazniti. Negativna selitvena bilanca je povsem izničila še vedno visok naravni prirastek. V obdobju 1948-1961 se je število prebivalcev zmanjšalo za dobrih 10 % (Bračič, 1967, str. 211-214). Število prebivalcev v Vinorodnih Halozah se je v dobrega pol stoletja zmanjšalo za dve petini. Obdobja najintenzivnejšega praznjenja haloškega podeželja so 60., 70. in 80. leta 20. stoletja. Takrat se je število prebivalcev, predvsem zaradi odseljevanja, zmanjševalo za 10 % ali celo več z vsakim ponovnim popisom. Po osamosvojitvi, leta 1991 so demografski trendi še vedno negativni, vendar se je stopnja zmanjševanja števila prebivalcev do leta 2002 nekoliko umirila (Žerjav, 2009, 39-40).


Gibanje števila prebivalstva po občinahPovprečna starost prebivalcev v Halozah se v vseh občinah povečuje, kar pomeni, da je vedno več starejšega prebivalstva in bodo potrebni določeni ukrepi, ki bodo to omili oziroma določeni ukrepi s katerimi bomo poskrbeli za vedno starejše prebivalstvo.Izobrazbena struktura prebivalstva v Halozah kaže, da imamo največ ljudi s srednješolsko izobrazbo, nekaj manj jih ima osnovnošolsko izobrazbo ali manj, najmanj pa jih ima terciarno izobrazbo. Podatki se sicer izboljšujejo v prid terciarne in srednješolske izobrazbe, smo pa predvsem v segmentu terciarne izobrazbe še vedno precej pod povprečjem Slovenije.

Izobrazbena struktura prebivalstva LAS Haloze