Javni poziv LAS Haloze ESRR-2018

Z A P R T

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane,  kot vodilni partner LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah 

objavlja

J A V N I    P O Z I V    E S R R  -  2 0 1 8

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk v letu 2018, ki so predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 200.000,00 EUR iz ESRR.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz ESRR znaša 80%.
Najnižji znesek sofinanciranja na operacijo je 5.000,00 EUR.
Najvišji znesek sofinanciranja na operacijo je 170.000,00 EUR.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:
Javni poziv je objavljen 13.7.2018.

Prijavni obrazec za izbor operacij je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja, na naslov PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, do 1.10.2018 do 12. ure.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: las.haloze@halo.si
Po telefonu: 02 795 32 00, vsak delovnik med 8.00 in 16.00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 21.9.2018.

Delavnice:
Informacije v zvezi z objavljenim javnim pozivom in podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijavnega obrazca bodo predstavljene tudi na delavnicah. 
Prva bo:
v torek, 17.7.2018 ob 10.00 uri na sedežu PRJ HALO, Cirkulane 56 

Termini za dodatne delavnice bodo objavljeni spoti.


Razpisna dokumentacija vsebuje:
javni poziv (PDF), 
- vlogo za prijavo operacije, 
- opremo ovojnice. 

ZA PRIJAVO NA JAVNI POZIV JE POTREBNO IZPOLNITI VLOGO,
ki vsebuje spodaj navedene dokumente.
Vse dokumente si najprej odprite in shranite na svoj računalnik, šele nato jih začnite izpolnjevati.
prijavni obrazec (wordova datoteka) 
- priloga 1 - stroškovni načrt operacije (excellova datoteka)
- obvezne sestavine na kuverti - oprema ovojnice

Bodo objavljena sproti.