Prvi javni poziv za izbor operacij LAS Haloze- EKSRP

Z A P R T


PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane,  kot vodilni partner LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah
objavlja
J A V N I  P O Z I V
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk v letu 2017, ki so predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 250.000,00 EUR  iz EKSRP
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP znaša 85 %.
Najvišji znesek sofinanciranja na operacijo je 60.000, 00 EUR.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:
Javni poziv je objavljen 16.1.2017.
Prijavni obrazec za izbor operacij je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane do 22.2.2017 do 12. ure.

Informacije o javnem pozivu:
Po elektronski pošti: las.haloze@halo.si Po telefonu: 02 795 32 00, vsak delovnik med 8.00 in 16.00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 15.2.2017.

Delavnice:
Informacije v zvezi z objavljenim javnim pozivom in podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijavnega obrazca, bodo predstavljene tudi na delavnicah, ki bodo potekale:
- v sredo, 25.1.2017 ob 18. uri na Občini Majšperk, konferenčna dvorana
- v četrtek, 26.1.2017 ob 9. uri na Občini Podlehnik, sejna soba
- v torek, 31.1.2017 ob 13. uri pri Občini Zavrč, kulturna dvorana
Vsem potencialnim vlagateljem svetujemo, da se udeležijo ene od delavnic.

Razpisna dokumentacija vsebuje:
- celotno besedilo javnega poziva (PDF),
- popravek št. 1 javnega poziva
- navodila za pripravo vloge (PDF),
- dodatna navodila v zvezi z operacijami, ki bi se lahko izvajale v okviru drugega ukrepa

ZA PRIJAVO NA JAVNI POZIV JE POTREBNO IZPOLNITI VLOGO,
ki vsebuje spodaj navedene dokumente.
Vse dokumente si najprej odprite in shranite na svoj računalnik, šele nato jih začnite izpolnjevati.
- prijavni obrazec (wordova datoteka) - popravek št. 1: povečano št. znakov pri opisu rezultatov referenc (prijavitelj in partnerji), povečano št. znakov na 1. strani v okencu za vpis vrednosti operacije
- priloga 1- stroškovni načrt operacije (excellova datoteka) - popravek št. 1: v navodilih je v stolpcu K) opredeljen delež podpore 85%.
- priloga 2 - Izjava vlagatelja in vseh partnerjev
- priloga 3 - Izjava o naložbah vlagatelja in partnerjev (kjer je relevantno),
- priloga 6 - vzorec pogodbe

- obvezne sestavine na kuverti - oprema ovojnice

Pri izdelavi vloge na javni poziv je potrebno upoštevati naslednje dokumente:
- Strategijo lokalnega razvoja Haloze 2014-2020,
- Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze,
- Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020,
- Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednostih in Katalog stroškov  in najvišjih priznanih vrednosti,
- Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije,
- Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD,
- Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

Pogosta vprašanja in odgovori:
- Vprašanja in odgovori, 16.1.2017
- Vprašanja in odgovori, 24.1.2017
- Vprašanja in odgovori, 27.1.2017
- Vprašanja in odgovori, 31.1.2017
- Vprašanja in odgovori, 9.2.2017
- Vprašanja in odgovori, 10.2.2017
- Vprašanja in odgovori, 14.2.2017

Gradiva z delavnic:
- predstavitev javnega poziva
- pomočnik za izdelavo dobrega projektnega predloga
- informacije o LAS in kazalnikih javnega poziva