Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - ESRR- februar 2017

Z A P R T

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane,  kot vodilni partner LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah 

objavlja

J A V N I  P O Z I V

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk v letu 2017, ki so predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 250.000,00 EUR iz ESRR.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz ESRR znaša 80%.
Najnižji znesek sofinanciranja na operacijo je 5.000,00 EUR.
Najvišji znesek sofinanciranja na operacijo je 200.000,00 EUR.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:
Javni poziv je objavljen 15.2.2017.

Prijavni obrazec za izbor operacij je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja, na naslov PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, do 31.3.2017 do 12. ure.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: las.haloze@halo.si
Po telefonu: 02 795 32 00, vsak delovnik med 8.00 in 16.00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 24.3.2017.

Delavnice:
Informacije v zvezi z objavljenim javnim pozivom in podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijavnega obrazca bodo predstavljene tudi na delavnicah, ki bodo potekale:
- v četrtek, 2.3.2017 ob 9.00 uri v klubski sobi Občine Videm 
delavnica bo imela poudarek na tematskem področju Ustvarjanje novih delovnih mest, torej na ukrepih: 
U1 Razvoj podjetništva 
U2 Povezovanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih institucij s podjetji/kmetijami in 
U3 Vzpostavitev enotne blagovne znamke in povezovanje v samooskrbne verige.

- v petek, 3.3.2017 ob 9.00 uri v kulturni dvorani Občine Gorišnica 
delavnica bo imela poudarek na tematskem področju Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, torej na ukrepih: 
U7 Medgeneracijsko sodelovanje in 
U8 Programi za mlade.


Celotno vabilo za delavnice najdete TUKAJ.

Gradivo iz delavnic - zloženka.

Razpisna dokumentacija vsebuje:
- javni poziv (PDF), 
- vlogo za prijavo operacije, 
- opremo ovojnice. 

ZA PRIJAVO NA JAVNI POZIV JE POTREBNO IZPOLNITI VLOGO,
ki vsebuje spodaj navedene dokumente.
Vse dokumente si najprej odprite in shranite na svoj računalnik, šele nato jih začnite izpolnjevati.