Rastlinstvo in živalstvo

V Halozah je prisoten listnati gozd, v višjih legah in na osojnih pobočjih pa posamezne združbe iglastega gozda, ki so posledica pogozditve. Gozd srečamo zlasti na severnih pobočjih ali pa na strmejših reliefnih pregibih. Približno tretjina Haloz je pokrita z gozdom, ki prevladuje v Zahodnih Halozah in so dobile ime po gozdu, zato jih imenujemo tudi Gozdnate Haloze. Prav nasprotno je v Vzhodnih Halozah, kjer prevladuje vinska trta in so zato dobile ime Vinorodne Haloze. Ker je v Halozah tudi nekaj dolin, lahko tam pridelujejo poljščine med katerimi prevladujejo pšenica, koruza, krompir. Haloze so del Nature 2000 zaradi Habitatne direktive, saj na pobočjih Vinorodnih Haloz uspevajo Kukavičnice (divje orhideje), ki so drugod precej redke oziroma so že celo izginile.

Na območju LAS Haloze se prepleta veliko število območij z naravovarstvenim statusom. Med njimi sta dva krajinska parka (širši zavarovani območji), 1 naravni rezervat in 6 naravnih spomenikov, 64 naravnih vrednot (državnega in lokalnega pomena) ter 8 Natura 2000 območij. Od tega dve Natura 2000 območji – SCI 3000117 Haloze – vinorodne in SCI 3000118 Boč - Haloze - Donačka gora – prekrivata 85 % naravnogeografske enote Haloze.
Čeprav velik del Haloz spada v območje Natura 2000, se v zadnjem času pojavlja vse večja zaraščenost kmetijskih površin, ki na eni strani kazi podobo pokrajine, na drugi strani pa posledično izumirajo tudi zaščitene rastlinske in živalske vrste, ki bodo na tem območju ostale, če se bodo ta zemljišča revitalizirala in začela ponovno uporabljati za kmetijsko rabo – redna košnja, paša, travniški sadovnjaki ipd.