Vprašanja in odgovori, 14.2.2017

Vprašanje 29
zanima me če lahko vlagatelj oziroma partner poskrbi za strokovna dela ki nastanejo v operaciji in nato izda nek račun, kateri je potem pokrit z razpisom (85%). Je v tem primeru potrebno kakšne referenčne predračune iz zunanjih izvajalcev?
In kako naj to prikažem med stroškovnim načrtom?
Odgovor:
Skladno s točko 3.3. javnega poziva je potrebno upoštevati:
Operacija predstavlja niz aktivnosti, ki so z uporabo razpoložljivih finančnih sredstev v določenem časovnem obdobju usmerjene v dosego jasno opredeljenih ciljev. Pri vsaki pripravi operacij mora biti:
- jasno opredeljeno komu je namenjena in kdo so njeni končni uporabniki,
- opisan sistem upravljanja in način financiranja,
- vzpostavljen sistem spremljanja in vrednotenja in
- narejena obrazložitev, ki kaže na to, da koristi projekta presegajo njegove stroške.
Iz opisa v prijavnem obrazcu na javni poziv mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno operacijo, kar pomeni, da mora prikazovati razdelitev posameznih stroškov po posameznih partnerjih in vrstah stroškov.
V točki 2.1. Navodil za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD
(sklad EKSRP in sklad ESPR) je kot tip stroška opreveljeno tudi delo. tako lahko posamezni partner v okviru operacije izvede določene aktivnosti, za katere je usposobljen. Ta del aktivnosti se prizna v obliki stroškov dela in se tudi dokazuje s plačilnimi listami, časovnicami in dokazilom o plačilu.
Nosilec s.p. lahko zase uveljavlja stroške dela v višini plačanih prispevkov, preračunano na urno postavko.
5. točka 64. člena uredbe CLLD določa, da mora za vse stroške, ki niso opredeljeni v Katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednostih ali v Katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, upravičenec k vlogi priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev vsebovati, da je lahko izbran. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
V stolpcu B) kategorija stroška skladno z navodili iz spustnega seznama izberite kategorijo stroška. Za obravnavan strošek izberite torej: delo.

Vprašanje 30
Imam vprašanje v zvezi s prijavo na 1. poziv LAS Haloze. Na kmetiji želimo izvest investicije za razvoj inovativnega okolja za večjo konkurenčnost.
Na vas se obračam z vprašanjem oziroma potrditvijo razmišljanja ali se vam zdi primerno, da bi se na poziv prijavili na ukrep U1 Razvoj podjetništva (saj je cilj kmetije na srednji rok tudi prva stalna zaposlitev ...), kjer bi zasledovali očiten kazalnik novo opremljenih/posodobljenih prostorov s posodobljeno opremo?
V navezavi k prejšnjemu vprašanju bi me zanimalo tudi to, ali je v opisanem primeru, ko se prijavljamo na ukrep U1 obvezno partnerstvo v projektu za tovrstne investicije?
Odgovor:
Ali se mora posamezna operacija izvajati v okviru partnerstva, ali ne, ni odvisno od tega na kateri ukrep javnega poziva LAS Haloze se prijavljate, ampak od tega, ali bi se sicer lahko operacija izvajala po katerem drugem ukrepu iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.
1. točka 58. člena uredbe CLLD določa: ko gre za operacijo, ki se lahko izvede v okviru glavnega ukrepa, so upravičenci do podpore LAS ali skupina fizičnih oziroma pravnih oseb, ki izvaja operacijo za skupno korist oziroma uporabo. Za skupino fizičnih in pravnih oseb se šteje skupina, ki je sestavljena najmanj iz treh članov.
Glede na vaš opis aktivnosti bi se del aktivnosti lahko izvajal po ukrepu 4.2, delno pa po ukrepu 6.4 iz PRP 2014-2020.
Kar se tiče izbora ukrepa v javnem pozivu LAS Haloze EKSRP...
Potrebno je definirati cilj, ki ga operacija zasleduje, ki mora biti seveda skladen s cilji iz Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020. Cilji in ukrepi, vključno s kazalniki, sestavni del javnega poziva. Izbrati oz. določiti pa je potrebno tudi kazalnik, ki ga želite v okviru operacije doseči. Če se odločite, da boste dosegli kazalnik 1 delovno mesto, to pomeni, da mora biti do konca trajanja operacije (max 12 mesecev) zaposleitev že izvedena in jo je potrebno dokazovati. Ta zaposlitev mora biti vsaj 3 leta po zadnjem izplačilu. Iz vaše navedbe ne moremo razbrati, kdaj planirate zaposlitev (kaj pomeni za vas srednjeročno).
Skratka kazalniki, ki se v vlogi opredelijo, se morajo tekom izvajanja operacije doseči in se ob oddaji zahtevka tudi dokazujejo. V primeru neizpolnjevanja doseganja kazalnikov sledijo sankcije skladno s 4. točko javnega poziva.

Vprašanje 31
Pod točko D Priloge je navedeno, da med drugim moramo oddati Ponudbe vlagatelja in vseh partnerjev…ne vem natančno na kaj se to nanaša; ali je pri tem mišljena le s strani vlagatelja in partnerjev izpolnjena Prijava, ali pa obstaja še kak drug temu namenjen dokument, ki ga jaz nimam? V tem primeru vas prosim, da mi ga z navodili posredujete. Vsekakor pa bom vesel vašega pojasnila.
Odgovor:
64. člen uredbe CLLD določa, da je potrebno za stroške poiskati vrednosti v Katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednostih ali v Katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije. V primeru, da so stroški v omenjenih katalogih opredeljeni, je potrebno k vlogi priložiti eno ponudbo.
5. točka 64. člena uredbe CLLD pa določa, da mora za vse stroške, ki niso opredeljeni v Katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednostih ali v Katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, upravičenec k vlogi priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev vsebovati, da je lahko izbran. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
Glede na vaše dejavnosti gre verjetno za dejavnosti, ki niso opredeljene v teh katalogih, zato se v tem primeru uporablja navedena 5. točka.
Zavezancih po ZJN lahko k vlogi priložijo le eno ponudbo. Vendar pa je potrebno tudi tu paziti, če gre za take vrednosti, da se bodo postopki javnega naročanja dejanski izvedli, ali ne.

Odgovor s strani MKGP, ki je bil objavljen na forumu:
Tri ponudbe in postopek ZJN
Projektni partnerji so zavezanci po ZJN, vendar stroški naštetih projektnih aktivnosti ne bodo presegali vrednosti, pri katerih je potrebna izvedba javnega naročila in kjer zadostuje samo 1 popis del (tj. meja 20.000 EUR). Predvideva se, da bo vsaka aktivnost v znesku do cca. 3.000 evrov, se pravi v znesku, za katerega so v skladu z navodili pri oddaji vloge potrebne 3 ponudbe.
Vprašanje prijaviteljev je, ali v takem primeru zadošča 1 ponudba, se pravi ponudba tistega društva, ki bo na dogodku sodelovalo?
V katerih primerih (razen pri zavezancih po ZJN in njihovih javnih naročilih v vrednosti nad 20.000 EUR) so dovoljene izjeme glede prilaganja 3 ponudb k prijavni vlogi na javni poziv? atrcek
--------------------------------------------------------------------------------
Re: Tri ponudbe in postopek ZJN
OdgovorNapisal/-a atrcek » 07 feb 2017, 12:20
Ne, v skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/15, 28/16 in 73/16) je potrebno predložiti tržno primerljive ponudbe vsaj treh ponudnikov. Glede prilaganja treh ponudb ni izjem. Le v primeru, ko bo izvajalec del izbran v skladu s postopkom javnega naročanja (postopek javnega naročanja se bo izvajal), ni potrebno predhodno priložiti treh ponudb. V tem primeru se ob oddaji vloge priloži le popis del oz. eno ponudba. Ob oddaji zahtevka pa se priloži vsa dokumentacija o izvedenem javnem naročilu.
MKGP
Cenik namesto ponudbe
Ali so ponudbe (ceniki) za material oz. storitve, ki so javno dostopni preko spleta, dovolj, da se priložijo k vlogi? atrcek
--------------------------------------------------------------------------------
Re: Cenik namesto ponudbe
OdgovorNapisal/-a atrcek » 07 feb 2017, 13:22
Predložiti je potrebno tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe se morajo glasiti na upravičenca.
MKGP

Dodajamo še to, da je potrebno po tri tržno primerljive ponudbe priložiti za vsak strošek za vlagatelja in partnerje.

Vprašanje 32
Vzorec Pogodbe je v PDF in se ga seveda ne da izpolnjevati. Ali ga lahko mi konvertiramo, ga boste vi, ali pa ga naj le podpišemo brez naših podatkov,…?
Odgovor:
Skladno s točko D v prijavnici se zahteva kot priloga parafiran vzorec pogodbe, kar pomeni, da pogodbo natisnete, nič ne izpolnjujete, le na vsaki strani parafirate/podpišete.

Obrazložitev pomena nekaterih pojmov iz specifičnih meril:
6. Razvoj novih programov, produktov in storitev
V okviru operacije bo nastal vsaj 1 nov produkt, ki bo vključeval vsaj 1 avtohtono/tradicionalno sorto/pasmo.
Obrazložitev: Projektni predlog prejme 10 točk, če vlagatelj/partnerji v okviru operacije razvijejo nov produkt/storitev, ki vključuje vsaj 1 avtohtono/tradicionalno sorto/pasmo. Ponudba oz. vključevanje pridelkov/izdelkov avtohtonih sort v enkratni dogodek operacije ne pomeni razvoj novega produkta/storitve. Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin je tukaj. Seznam avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali je tukaj.

7. Vpliv na okolje
Načrtovane aktivnosti izboljšujejo stanje okolja ali uvajajo nove aktivnosti za prilagajanje podnebnim spremembam.
Obrazložitev: Projektni predlog prejme 5 točk, če vlagatelj/partnerji v okviru operacije uvedejo takšne izboljšave v postopke pridelave/predelave/proizvodnje/ipd., ki pomenijo npr.: zmanjšanje porabe energije, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, zmanjšanje količine odpadkov, prilagajanje podnebnim spremembam, ipd. Izobraževanje ciljnih skupin operacije o pomeni okoljevarstvenih tem v okviru enkratnega dogodka operacije, še ne pomeni pridobitev max. št. točk pri tem merilu.

Obrazložitev specifičnih meril, ki prinašajo dodatne točke:
12. Ekološka pridelava/predelava
Načrtovane aktivnosti bodo vključevale ekološke pridelovalce/predelovalce
Projektni predlog prejme dodatnih 10 točk v primeru, da ima vlagatelj in/ali partner ustrezen certifikat za ekološko pridelava/predelavo oz. če se v okviru operacije predvideva ureditev prostora, ki bo namenjen predelavi ekološko pridelanih pridelkov z ustrezno registracijo/certifikatom, do konca izvedbe operacije. Ponudba oz. vključevanje pridelkov/izdelkov iz ekološki pridelave/predelava v enkratni dogodek operacije ne pomeni dodatnih točk.

13. Območje Natura 2000
Načrtovane aktivnosti se bodo izvajale na območju Nature 2000
Projektni predlog prejme dodatnih 5 točk v primeru, da se naložba vlagatelja in/ali partnerja nahaja v območju Nature 2000. Če se vaša parcela nahaja v območju Nature 2000, lahko preverite tukaj.

14. Objekt ima EŠD številko
Aktivnosti operacije se bodo izvajale na objektu, ki ima EŠD
Projektni predlog prejme dodatnih 5 točk v primeru, da vlagatelj in ali partner izvaja naložbo v/na objektu, ki ima EŠD številko. Seznam objektov z EŠD številko je tukaj.